Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 3/2003 (7.1.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

11

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94., 108/96., 119/2001. i 74/2002.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u prora­čunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 74/2002) u članku 3. stavku 1. iza riječi »(poslovanja)« dodaju se riječi »izvršenju plana«.

U stavku 2. iza riječi »sastavljaju za« dodaju se riječi »mje­sečna razdoblja,«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Financijski izvještaji se sastavljaju na sljedećim obrascima:

– Bilanca na Obrascu: BIL,

– Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

– Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciju na Obrascu: RAS-funkcijski,

– Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT,

– Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,

– Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

– Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima na Obrascu: OBR-VP

(2) Obrasci iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 74/2002) prestaju važiti, a obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi:

»– u redak »razina« unose se oznake 11/12/21/22/23/31 koje označavaju sljedeće:

11 – proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva/razdjela;

12 – nadležno ministarstvo/razdjel – konsolidirani izvještaj;

21 – proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;      

22 – proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samo­uprave;

23 – konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;    

31 – proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju,«

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »izdacima,« dodaju se riječi »Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji,«, iza riječi »obveza,« dodaju se riječi »Izvještaja o obvezama,«.

U stavku 2. riječ »razdoblje« zamjenjuje se riječju »razdob­lja« i dodaju se riječi »1.siječnja do 31.ožujka,«, iza riječi »lipnja,« dodaju se riječi »1. siječnja do 30. rujna«, iza riječi »tijekovima« dodaju se riječi »Izvještaja o obvezama,«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

U stavku 3. iza riječi »izdacima« dodaju se riječi »Izvještaja o obvezama,«.

U stavku 4. iza riječi »proračunskih korisnika» dodaju se riječi »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«, a iza riječi »u toku godine« dodaju se riječi »1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna«, iza ri­ječi »izdacima,« dodaju se riječi »Izvještaja o obvezama,«.

Iza stavka 4. dodaju se tri nova stavka 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblja 1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i Bilješki.

(6) Financijski izvještaj proračunskih korisnika državnog pro­računa za mjesečna razdoblja sastoji se od Izvještaja o obvezama.

(7) Proračunski korisnici koji se prema organizaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli, uz izvještaje iz stavka 3. ovog članka sastavljaju i Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. izraz »GPR-RAS« zamjenjuje se izrazom »PR-RAS«.

U alineji 5. riječi »planirano za izvještajno razdoblje tekuće godine« zamjenjuju se riječima »godišnji plan tekuće godine«.

U alineji 6. riječi »ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine« zamjenjuju se riječima »planirano za izvještajno razdoblje tekuće godine uz potrebna usklađenja sa dinamikom pritjecanja prihoda i izvršavanja rashoda«.

U alineji 7. riječi »indeks ostvarenog u tekućoj godini u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine (upisuje se cijeli broj bez decimala)« zamjenjuju se riječima »ostvareno u izvještajnom raz­doblju tekuće godine«.

Članak 6.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

»U Obrazac: RAS-funkcijski upisuju se slijedeći podaci:

– stupac 1 – broj računa iz funkcijske klasifikacije;

– stupac 2 – naziv računa;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – godišnji plan tekuće godine;

– stupac 5 – ostvareno u tekućoj godini.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»U Obrazac: OBVEZE upisuju se sljedeći podaci:

– stupac 1 – redni broj;

– stupac 2 – opis obveza prema nastanku i dospijeću;

– stupac 3 – AOP oznaka;

– stupac 4 – obveze za zaposlene;

– stupac 5 – obveze za materijalne rashode;

– stupac 6 – obveze za financijske rashode;

– stupac 7 – obveze za subvencije;

– stupac 8 – obveze za naknade građanima i kućanstvima;

– stupac 9 – ostale obveze;

– stupac 10 – ukupno obveze za rashode poslovanja;

– stupac 11 – obveze za nabavu nefinancijske imovine;

– stupac 12 – obveze za vrijednosne papire – čekovi i mjenice;

– stupac 13 – obveze za vrijednosne papire – ostali vrijed­nos­ni papiri;

– stupac 14 – obveze za zajmove – tuzemne;

– stupac 15 – obveze za zajmove – inozemne;

– stupac 16 – ukupno obveze za financijsku imovinu;

– stupac 17 – ukupno obveze.»

Članak 8.

Članak 14. briše se.

Članak 9.

(1) U članku 15. stavku 1. iza alineje 4 dodaje se nova alineja koja glasi:

»– stupac 5 – iznos sredstava doznačeno iz proračuna za pokriće rashoda nastalih obavljanjem poslova vlastite djelatnosti«.

U alinejama dosadašnji brojevi stupaca 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju brojevi stupaca 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 10.

U članku 17. alineja 1. briše se.

U članku 22. stavku 3. riječi »i Ministarstvu financija« brišu se.

Članak 11.

(1) U članku 24. stavcima 1., 2. i 3. riječi »za razdoblja u toku godine« zamjenjuju se riječima »1. siječnja do 31. ožujka, 1. siječnja do 30. lipnja, 1. siječnja do 30. rujna«.

(2) Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Proračunski korisnici državnog proračuna financijski izvještaj za mjesečna razdoblja dostavljaju u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(5) Ministarstvo/razdjeli konsolidirani financijski izvještaj za mjesečna razdoblja dostavljaju u roku od 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

(6) Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj za mjesečno razdoblje sastavlja u roku od 25 dana po isteku izvještajnog razdoblja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na godišnje izvještaje za 2002. godinu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/284
Urbroj: 513-05/02-2
Zagreb, 31. prosinca 2002.

Ministar
dr. Mato Crkvenac, v. r.OBRASCI:

Obrazac: BIL

Obrazac: PR-RAS

Obrazac: RAS-funkcijski

Obrazac: NT

Obrazac: P-VRIO

Obrazac: OBVEZE

Obrazac: OBR-VP