Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravima osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

NN 3/2003 (7.1.2003.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravima osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

18

Na teme­lju članka 25. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

I.

U Rješe­nju ministra zdravstva o dava­nju ovlašte­nja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obav­lja­nje ispitiva­nja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« br. 20/2001 i 93/2002) u točki I. A/ za osnovnu djelatnost:, briše se redni broj 19., a dosadaš­nji redni broj 20. postaje redni broj 19. i glasi:

»19. »Multi–lab kontrola« d.o.o. Zagreb, Pohorska 5«

II.

U točki II B/ za specijaliziranu djelatnost:, iza rednog broja 4., dodaje se redni broj 5. koji glasi:

»5. Veterinarska stanica Čakovec d.o.o. Čakovec, R. Steinera 7«

III.

Ovo rješe­nje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/02-01/224
Urbroj: 534-04-03-02-1
Zagreb, 6. prosinca 2002.

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.