Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 5/2003 (9.1.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

Ministarstva pomorstva, prometa i veza  

0045

 

Na temelju članka 1043. točke 4.),5.) i 23.) Pomorskog zakonika (“Narodne novine br.17/94., 74/94 i 43/96) ministar Ministarstva pomorstva, prometa i veza donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama
o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice
Republike Hrvatske

 

 

Članak 1.

 

            U članku 8. stavak 4. alineja peta, briše se.

 

Članak 2.

 

            U članku 14. stavak 1. alineja treća, iza riječi «službe» dodaje se zarez i riječi «od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe».

            U članku 14. stavak 1. iza alineje treće dodaje se nova alineja koja glasi:

-         «ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D ovog Pravilnika, dio D3A;».

 

Članak 3.

 

            U članku 15. stavak 1. iza alineje treće dodaje se nova alineja koja glasi:

-         «ima posebnu izobrazbu za program temeljne sigurnosti na brodu sukladno Programu iz Priloga B, dio B2 ovog Pravilnika;».

 

Članak 4.

 

            U članku 16. stavak 1. iza alineje druge dodaje se nova alineja koja glasi:

-         «ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D ovog Pravilnika, dio D3A;».

 

Članak 5.

 

            U članku 21. stavak 1. alineja prve razdvaja se tako da glasi:

-         «je završio visokoškolsku naobrazbu nautičkog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine;

-         ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi odnosno velikoj obalnoj plovidbi,».

U članku 21. stavak 1. iza zadnje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

-         «ima posebnu izobrazbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini, sukladno programu iz Priloga D ovog Pravilnika, dio D3C;».

 

 

 

Članak 6.

 

            U članku 23. stavak 1. iza alineje treće dodaje se nova alineja koja glasi:

-         «ima posebnu izobrazbu za program temeljne sigurnosti na brodu sukladno Programu iz Priloga B, dio B2 ovog Pravilnika;».

 

Članak 7.

 

            U članku 29. stavak 1. alineja prva, iza riječi «snage» umjesto riječi «750 kW ili jačim» dodaju se riječi «do 3000 kW na brodovima čija je snaga pogonskog stroja veća od 750 kW».

 

Članak 8.

 

            U članku 30. stavak 1. alineja prve razdvaja se tako da glasi:

-           «je završio visokoškolsku naobrazbu brodostrojarskog smjera, u trajanju od najmanje dvije godine;

-           ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;».

 

Članak 9.

 

            U članku 37. stavak 1. mijenja se tako da glasi:

            «Vježbenik palube i vježbenik stroja dužni su tijekom vježbeničke službe slijediti propisani program izobrazbe na brodu, pod nadzorom i uz praćenje od strane osposobljenog i ovlaštenog časnika na takvom brodu, te voditi vježbenički dnevnik na hrvatskom ili engleskom jeziku, sukladno s obrascima propisanim u Prilozima E i F ovoga Pravilnika.»

 

Članak 10.

 

U članku 38. stavak 3. iza riječi «jačim» dodaje se zarez i riječi «najmanje u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici.»

 

Članak 11.

 

            U članku 54. stavak 1. riječ «svjedodžaba» zamjenjuje se riječju «svjedodžbi».

 

Članak 12.

 

            U članku 57. stavak 1. iza riječi «članka» broj «32.» zamjenjuje se brojem «33.».

 

Članak 13.

 

            U članku 79. stavak 1. riječ «ocjenu» zamjenjuje se riječju «ocjena».

 

Članak 14.

 

            U članku 87. stavak 2. točka c) mijenja se tako da glasi:

c) ispunjenjem jednog od sljedećih uvjeta:

-       za dopunske svjedodžbe i svjedodžbu iz članka 32. polaganjem ispita za stjecanje odgovarajuće svjedodžbe;

-       za sve temeljne svjedodžbe osim svjedodžbe iz članka 32. polaganjem ispita čiji sadržaj, vrijeme, mjesto i način polaganja određuje stručno povjerenstvo, ocjenjujući svaki pojedini slučaj

-       ako pomorac iz članaka 16. do 22. i 24. do 35. ovoga Pravilnika, ostvari najmanje jednu godinu potvrđene plovidbene službe tijekom proteklih 5 godina, od čega najmanje 3 mjeseca plovidbene službe u poslijednjih godinu dana na brodu za koji se ta svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva:

§         obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koje posjeduje ili

§         kao neposredno niži časnik, ili

§         kao prekobrojni časnik.”

U članku 87. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Stručno povjerenstvo iz stavka 2. točke c) alineje druge ovog članka, imenuje ministar iz redova istaknutih pomorskih stručnjaka.”

 

Članak 15.

 

            U članku 89. stavak 2. točka a), iza riječi «zahtijeva;» dodaje se riječ «ili».

            U članku 89. stavak 2. točka b), iza riječi «osposobljenosti;» dodaje se riječ «ili».

 

Članak 16.

 

            U članku 95. stavak 1. iza riječi «osposobljenosti» dodaje se zarez i riječi odnosno dopunskoj osposobljenosti».

            U članku 95. stavak 2. riječ «komisija» zamjenjuje se riječju «povjerenstvo».

 

Članak 16.

 

            U članku 96. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

            «Ako se utvrdi da postoji osnova za podizanje kaznene prijave zbog krivotvorenja svjedodžbe, pomorcu se neće izdati niti jedna svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti do okončanja postupka.

            Ako se u postupku iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je pomorac krivotvorio svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, pomorcu se neće izdati niti jedna svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti za vrijeme od 5 godina od pravomoćnosti presude.»

 

Članak 17.

 

            U članku 107. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

«Pomorcima kojima za stjecanje svjedodžbi iz točaka 3., 4. i 5. ovoga članka nedostaje svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje poslova u svezi sa sigurnošću tankera stečena u skladu s dosadašnjim propisima, ista se može zamijeniti svjedodžbom o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima, stečenom prema uvjetima iz članka 40. ovog Pravilnika.»

 

 

 

Članak 18.

 

            U prilogu D, dio D3 A, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja, broj «5» zamjenjuje se brojem «7».

            U prilogu D, dio D3 A, pod ukupnim zbrojem sati Vježbe, broj «23» zamjenjuje se brojem «14».

            U prilogu D, dio D3 A, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja i Vježbi, broj «28» zamjenjuje se brojem «21».

 

Članak 19.

 

            U prilogu D, dio D10, pod zbrojem sati Predavanja Područja 4., broj «6,0» zamjenjuje se brojem «5,0».

            U prilogu D, dio D10, pod zbrojem sati Predavanja Područja 9., broj «9,0» zamjenjuje se brojem «8,5».

            U prilogu D, dio D10, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja, broj «61,5» zamjenjuje se brojem «60,0».

            U prilogu D, dio D10, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja i Vježbi, broj «66,0» zamjenjuje se brojem «64,5».

 

Članak 20.

 

            U prilogu D, dio D11, pod zbrojem sati Predavanja Područja 6., broj «14,0» zamjenjuje se brojem «13,5».

            U prilogu D, dio D11, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja, broj «55,0» zamjenjuje se brojem «54,5».

            U prilogu D, dio D11, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja i Vježbi, broj «60,0» zamjenjuje se brojem «59,5».

 

Članak 21.

 

            U prilogu D iza dijela D11 dodaje se novi dio D11 A koji glasi:

 

D11 AOsposobljenost za rad na tankerima za kemikalije

 

 

PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

 

 

1.1.

STCW Pravilo V/2

0,5

 

1.2.

Tereti u tankerima za prijevoz kemikalija

1,0

 

1.3.

Proizvodnja i upotreba tekućih kemijskih sredstava

1,5

 

 

 

3,0

 

2.

Kemija i fizika

 

 

2. 1.

Fizikalna svojstva tereta

1,5

 

2.2.

Kemija tereta

3,0

 

2.3.

Laboratorijska teorija

1,5

 

 

 

6,0

 

3.

Opasnosti

 

 

3.1.

Opasnosti za zdravlje

1,0

 

3.2.

Opasnost za okolinu

0,5

 

3.3.

Opasnost od reaktivnosti i ponovnog djelovanja

0,5

 

 

 

3,0

 

4.

Pravila i propisi

 

 

4.1.

Međunarodni i nacionalni zakoni i pravila

1,0

 

4.2.

Pravila za kemijski razliveni teret

0,5

 

4.3.

11. dodatak na MARPOL 73/78

6,0

 

4.4.

Svjedodžbe i pregledi

0,5

 

 

 

8,0

 

5.

Nacrt broda i sadržaj tereta

 

 

5.1.

Konstrukcije i potrebna oprema

1,5

 

5.2.

Podjela brodova

1,0

 

5.3.

Podjela tereta

0,5

 

5.4.

Vrste brodova i sposobnost prebrođivanja

0,5

 

 

 

3,0

 

6.

Sustav rukovanja teretom

 

 

6.1.

Tankovi, cjevovodi i ventili

0,5

 

6.2.

Materijali za tankove i obloge

1,5

 

6.3.

Otpusni sistemi za teretne tankove

1,0

 

6.4.

Crpke i sustavi za teretne tankove

4,0

 

6.5.

Djelotvorno posušivanje (raspremanje)

2,0

 

6.6.

Sustavi grijanja tereta

0,5

 

6.7.

Pranje tankova i sustavi za zadržavanje tekućine

0,5

 

6.8.

Sustavi inertnih plinova

0,5

 

6.9.

Alati

0,5

 

 

 

11,0

 

7.

Sigurnost i sprječavanje zagađivanja

 

 

7.l.

Procjena atmosfere u tanku

1,5

 

7.2.

Sprječavanje požara (vatre) i oprema

1,5

 

7.3.

Sprječavanje zagađivanja okoline

3,0

 

7.4.

Oprema za zaštitu i sigurnost

1,0

5,0

 

 

7,0

5,0

8.

Rukovanje teretom i postupci sa balastom

 

 

8.1.

Općenito

0,5

 

8.2.

Plan tereta

1,5

 

8.3.

Poslovi oko ukrcaja i pripreme za ukrcaj

1,5

 

8.4.

Mjerenje tereta i procjena

1,5

 

8.5.

Stanje tereta za vrijeme prijevoza

0,5

 

8.6.

Balastiranje i debalastiranje

0,5

 

8.7.

Iskrcaj, posušivanje i pranje kod rukovanja s NLS

3,0

 

8.8.

Ukrcaj i iskrcaj balasta

0,5

 

 

 

11,0

 

9.

POSLOVI ČIŠĆENJA TANKOVA

 

 

9. 1.

Općenito

0,5

 

9.2.

Procedura čišćenja tankova i odlaganje ostataka

5,0

 

9.3.

Oslobađanje tankova od plinova

0,5

 

9.4.

Testovi čistoće

1,5

 

 

 

6,0

1,5

10.

BROD/KOPNO KOMUNIKACIJE

 

 

10.1.

Sporazumijevanje s terminalima

1,0

 

10.2.

Obalne usluge, mogućnosti prihvata kopna

0,5

 

 

 

1,5

 

 

UKUPNO

56,5

6,5

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

63,0

 

Članak 22.

 

            U prilogu D, dio D12, pod ukupnim zbrojem sati Vježbi, broj «20,0» zamjenjuje se brojem «17,0».

            U prilogu D, dio D12, pod ukupnim zbrojem sati Predavanja i Vježbi, broj «31,5» zamjenjuje se brojem «28,5».

 

Članak 23.

 

            U prilozima E i F iza Programa izobrazbe i dnevnika vježbenika palube, dodaje se Prilog 1 ovog Pravilnika.

 

Članak 24.

 

            U prilozima E i F iza Programa izobrazbe i dnevnika vježbenika stroja, dodaje se Prilog 2 ovog Pravilnika.

 

Članak 25.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama».

 

 

 

            M i n i s t a r

            Roland Žuvanić, v.r.

 

PRILOG 1


TRAINING PROGRAMME AND ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR DECK CADETS

 

PARTICULARS OF CADET

 

Name in full:

 

Home Address:

 

 

Place and Date of Birth:

 

Seafarer’s Book No:

 

Educational Center:

 

 

Address of the Shipping Company:

 

Country:

 

Competent Ministry:

 

 

 

SHIPBOARD SERVICE RECORD

 

SHIP’S No

SHIP’S NAME AND PORT OF REGISTRY

SEAGOING SERVICE

MASTER’S SIGNATURE

DATES

TOTAL SERVICE

JOINED

LEFT

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICULARS OF SHIP

 

SHIP’S NUMBER:_____________

 

SHIP’S NAME:__________________       CALL SIGN:________________

 

GENERAL PARTICULARS

 

 

CARGO HANDLING GEAR

Number and SWL

Gross tonnage

 

 

Derricks

 

Net tonnage

 

 

 

 

Length OA

 

 

Cranes

 

Breadth

 

 

 

 

Depth

 

 

Cargo winches

 

Summer draft

 

 

 

 

Summer freeboard

 

 

Other gear

 

Deadweight

 

 

 

 

Light displacement

 

 

Type of hatch covers

 

Bale capacity

 

m3

 

 

Grain capacity

 

m3

 

 

Liquid capacity

 

m3

a) Main deck

 

Refrigerated capacity

 

m3

 

 

Total capacity of ballast

 

t

b) Tween-deck

 

MAIN ENGINE

 

 

NAVIGATIONAL

EQUIPMENT

 

Type of engine

 

 

 

            Type   

Type of boiler

 

 

a) Magnetic compass

 

Type of bunker

 

 

b) Gyro

 

Daily consumption

 

 

 

 

Bunker capacity

 

 

Radars

 

Main engine output

 

kW

Log

 

Screws

 

 

Echo sounder

 

Service speed

 

 

Other equipment and navigational aids

 

Rev. of screw per minute

 

 

 

 

 

ANCHORS

TYPE AND WEIGHT

 

 

LIFESAVING EQUIPMENT

 

Number and capacity

Port

 

 

Lifeboats

 

Starboard

 

 

Life-rafts

 

Spare

 

 

Rescue boat

 

Length of anchor chain

 

 

Davits (type)

 

Type of anchor winch

 

 

Life rings (number)

 

 

 

 

 

 

 

MOORING GEAR

 

length and Æ

 

PORTABLE FIREFIGHTING

EQUIPMENT

 

Number and capacity

Type of Natural fibre

 

 

Foam

 

Type of Synthetic fibre

 

 

Dry powder

 

Wires

 

 

CO2

 

Type of towing spring

 

 

Fire hoses (number and diam)

 

Type of mooring winch

 

 

Breathing apparatus

 

 

 

 

(number and type)

 

 

 

 

 

 

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.

 

GUIDELINES FOR COMPLETION OF THE RECORD BOOK

 

TASKS OF FAMILIARIZATION

 

A cadet should complete tasks listed bellow as soon as possible after joining a ship. The scope of these tasks is familiarization with the location of the equipment on the bridge, as well as the location of communicational equipment and all systems regarding safety of the navigation.

The scheme of the navigating bridge with equipment and the scheme of all decks with symbols for firefighting equipment and lifesaving appliances must be drawn on the paper. Verified schemes must be enclosed with the Record Book.  

 

 

1. SAFETY

 

Knowledge of the international and national regulations has great importance regarding safety at sea. The precaution measures referring to listed tasks must be studied in the beginning of the training. Special attention should be paid to the preparation for emergency steering and change over to emergency steering.

A cadet should perform his tasks under supervision until he gains sufficient experience.

 

2. OPERATING WITH LIFESAVING APPLIANCES

 

Listed tasks should be performed during launching and abandon ship drills. A cadet should not command in the drills until he gains experience and becomes acquainted with all the duties of the crew during the drill.

 

3. FIRE PROTECTION AND FIREFIGHTING EQUIPMENT

 

Thorough knowledge regarding handling with firefighting equipment is necessary for practical performance during drills on board. After gaining experience a cadet should be given an opportunity to command firefighting teams.

 

4. GENERAL DUTIES ON BOARD

 

Tasks include duties connected to operations on the deck. Special attention should be paid to independent operating of cargo handling gear and maintenance of deck equipment.

 

5. MAINTAINING A NAVIGATIONAL WATCH

 

The requirements of the stated Conventions are to be studied. A cadet must perform watchkeeping service for a period of not less than six months. (It is recommended equally with each of the officers.)

Practice of radar plotting must be done on the enclosed forms in the Record Book. The results must be described as well as the procedures for avoiding collision if such procedure requires drawing. The performance of knowledge of Regulations for Preventing Collisions at Sea is based on recognition of lights, symbols and sound signals.

 

6. NAVIGATION

 

Includes all navigational tasks of the officers maintaining the watch. The scope of these tasks is as independent as possible practice of the cadet.

Various methods should be used for determining ship’s position. Navigational calculation must be enclosed with the Record Book in compliance with the date it was done. These calculations must be based on various methods:

0                computation

1                tables

2                computer

 

 

 

7. MANOEUVRE THE SHIP

 

Practices of steering and handling of engine telegraph are mandatory. Complete understanding of commands in English is compulsory.

 

8. COMMUNICATIONS

 

When appropriate a cadet should practice Morse Code by light to another ship or coast. The use of IMO Standard Marine Communicational Vocabulary is recommended.

 

9. METEOROLOGY

 

Attention should be paid to keeping Ship’s Meteorological Log and basic knowledge from meteorology.

 

10. CARGO HANDLING – DRY CARGO SHIP

 

While performing these tasks attention should be paid to the following:

0         check of cargo handling gear prior to loading and unloading the cargo

1         inspection of entrances into the cargo holds

2         supervision of loading and unloading of cargo

3         check of correct separation of cargo

4         knowledge of all regulations of IMDG Code referring to cargo.

5         check of any damage to cargo

6         keeping the Deck Log

Stability calculations must be recorded in this Record Book in compliance with the date it was done. Various methods may be used for the calculation.

 

11. CARGO HANDLING - TANKER

 

A cadet must thoroughly study guidelines regarding operating the ship and cargo. Prior to cargo handling practice a thorough knowledge of all procedures is required. Special attention should be paid to the precaution measures for protection of the environment and supervising the mooring lines due to considerable changes in draft.

 

12. FAMILIARIZATION WITH THE ENGINEROOM

 

These tasks should be performed in cooperation with chief engineer.

 

OTHER ACTIVITIES

 

The tasks not listed in previous chapters are recorded here.

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIARIZATION TASKS

 

ORDINAL NUMBER OF THE SHIP :

 

TASKS

TASK PROCESSED AND PERFORMED

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF

THE CHIEF M.

REMARKS

LEARN THE LOCATION OF EQUIPMENT ON THE NAVIGATING BRIDGE

 

 

 

 

LEARN THE INTERNATIONAL COMMUNICATION SYSTEM

 

 

 

 

LEARN PROCEDURE OF CHANGING OVER FROM AUTOMATIC TO MANUAL STEERING

 

 

 

 

FAMILIARIZE WITH LOCATION OF ALL LIFESAVING APPLIANCES

 

 

 

 

FAMILIARIZE WITH LOCATION OF FIREFIGHTING EQUIPMENT AND INTERNATIONAL CONNECTION

 

 

 

 

FAMILIARIZE LOCATION AND OPERATION OF FIRE DETECTOR AND FIXED FIREFIGHTING SYSTEM

 

 

 

 

READ GUIDELINES FOR DRILLS, MUSTER LISTS AND PROCEDURES FOR EMERGENCY SITUATIONS

 

 

 

 

LEARN THE ALARM SIGNALS FOR FIRE, EMERGENCY AND ABANDON SHIP

 

 

 

 

LEARN THE METHOD OF STOPPING THE MAIN ENGINE IN THE EMERGENCY INCLUDING REMOTE CONTROLS

 

 

 

 

These tasks should be done as soon as possible after a cadet joins the ship.

 

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.

 

1. SAFETY

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

 

 

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

 

1. Read and understand the regulations of the shipping company

2. Read the book ILO-prevention of accidents on board in port or at sea or national code of safety at work.

3. Read and understand regulations for safe operations with:

0         Tankers

1         Chemical tankers

2         Gas tankers

3         Bulk carriers

4         Regulations for carriage of grain

5         IMDG Code

6         Wood as the deck cargo

7         Other types of ships

4. Explain precaution procedure for entrance into the enclosed spaces

5. Calibrate and use an oxygenmeter

6. Check and use an indicator of combustible gases (if applicable)

7. Use other equipment for gas detection

8. Check steering equipment prior to departure

9. Change over from bridge steering to emergency steering

10. Assist during start-up of emergency steering (in the engineroom)

11. Proper usage of protective clothing and equipment

 

 

 

 

 

 

 

2. OPERATING WITH LIFESAVING APPLIANCES

 

T A S K S

ORDIN. NUMBEROF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

0         Understanding of labels on lifesaving appliances with respect of maximum number of persons allowed on board lifesaving appliances.

1         Preparation and launching of the lifeboat with supervision of the officer in charge.

2         Operating the boat:

a) rowboat

b) engine powered boat

c) sailing boat (if applicable)

3         Knowledge of using the pyrotechnics in the lifeboats.

4         Setting a portable radio-station into the boat and demonstration of its use.

5         Knowledge of using the EPIRB buoy in the lifesaving appliances.

6         Starting up and operating the engine in the lifesaving appliances.

7         Survey of the equipment in the boats and lifesaving appliances.

8         Survey of food and water required per person in lifesaving appliances.

9         Assistance in maintenance of:     

0         lifeboats and rescue boats

1         davits and other devices

2         liferings and jackets

3         other lifesaving appliances

10      Knowledge of location and operation with:

1.        pyrotechnics on board

2.        line-throwing appliance

3.        means of radio communications in compliance with Convention for the Search and Rescue at Sea

11      Familiarize with procedure man over board

12      Learn the procedure of lowering

 

 

 

 

 

 

 

3. FIRE PROTECTION AND FIREFIGHTING EQUIPMENT

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

-          Explain the procedure regarding the use of portable firefighting extinguishers:

0                        water

1                        dry powder

2                        CO2

3                        foam

4                        others

-          Participate in maintenance and refilling of portable firefighting equipment

-          Participate in control and maintenance of the following equipment on board:

0         fire detection devices

1         fire alarms

2         sprinkler systems  

3         fixed foam systems

4         CO2  system

-          Use of breathing apparatus.

-          Command the fire fighting team during the drill.

-          Perform the fire patrol.

-          Familiarize with the location and the method of starting up the fire pump

-          Familiarize with fire protection measures during welding and work with open fire.

 

 

 

 

 

 

4. GENERAL DUTIES ON BOARD

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF. IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

PRACTICE WITH SHIP’S ROPES

1. Practice of knots

2. Practice of splices

3. Assistance while wire splices are being made

 

 

 

 

 

MAINTENANCE AND CLEANING OF THE SHIP

1. Preparation of the surface for painting

2. Painting and use of sprayer

3. Cleaning and survey of water tanks

4. Cleaning of holds and bilges

5. Cleaning of the spaces in the superstructure.

 

 

 

 

 

OPERATION WITH DECK EQUIPMENT WITH SUPERVISION OF THE OFFICER

1. Operating the cranes

2. Operating the derricks

3. Operating the winches

4. Operating the hatch covers

 

 

 

 

 

MAINTENANCE OF THE DECK EQUIPMENT

1. Lubricating the deck equipment

2. Assistance in maintenance of fixed and movable parts of the rigging and cordage

3. Dismantling the rigging and cordage’

 

4. Supervision of the cargo handling gear regarding certificates with certification of the  chief mate.

 

 

 

 

 

TASKS IN A DRY DOCK

1. Survey of the keel, rudder plate, screw and cathodic protection

2. Survey of the cleaned and painted underwater part of the hull

3. Survey of the anchors and anchor cable

4. Survey of the marks of the anchor cable and renewal

5. Survey of the anchor store and determination of the method for securing the anchor cable

6. Survey of the transmitter and receiver of the echo sounder

7. Survey of the transmitter and receiver of the ship’s log

 

 

 

 

 

OTHER GENERAL DUTIES

1. Assistance in preparation of the ladder, handholds and a net.

2. Measuring of the level of liquid in the bilges and tanks

3. Survey of the stores and assistance in stowing

4. Handling with device for mechanical ventilation of the holds (where fitted)

5. Closing and covering of air flaps

6. Survey of the ship regarding stowaway.

7. Assistance in preparation of the ship for bad weather

 

 

 

 

 

 

5. MAINTAINING THE NAVIGATIONAL WATCH

 

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

 

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

 

MAINTAINING THE WATCH AT THE NAVIGATING BRIDGE

A cadet has basic knowledge of the officer on the watch in compliance with the provision II/I of the STCW Convention 1978 and practical knowledge of the officer keeping the watch from the Resolution of the 1st Conference on Training and Competences of the Seafarers 1978.

1. Spend at least 6 months keeping the watch with the supervision of the officer in charge:

-          Keeping the watch with the 3rd mate

-          Keeping the watch with the  2nd mate

-          Keeping the watch with the chief mate

2. Learn the correct procedure of shifting the officers on the watch.

3. Practice radar plotting when it is nice weather, analysis of the situation and comparison of the results with visual observations.

4. Familiarize with all circumstances when officer must call the master.

5. Familiarize with duties of the officer on the watch during embarkation and disembarkation of the pilot.

6. Keep the anchor watch with supervision of the officer in charge.

7. Familiarization and correct explanation of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972:

Regulation 1

Regulation 2

Regulation 3

Regulation 4

Regulation 5

Regulation 6

Regulation 7

Regulation 8

Regulation 9

Regulation 10

Regulation 11

Regulation 12

Regulation 13

Regulation 14

Regulation 15

Regulation 16

Regulation 17

Regulation 18

Regulation 19

Regulation 20

Regulation 21

Regulation 22

Regulation 23

Regulation 24

Regulation 25

Regulation 26

Regulation 27

Regulation 28

Regulation 29

Regulation 30

Regulation 31

Regulation 32

Regulation 33

Regulation 34

Regulation 35

Regulation 36

Regulation 37

Regulation 38

Annex I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Annex II

Annex III

Annex IV

 

 

 

 

 

KEEPING THE WATCH IN A PORT

A cadet has theoretical and practical knowledge regarding the officer on watch in a port from the Resolution 3 of the Conference on Training and Competences of the Seafarers 1978.

1. Keep the watch in a port with supervision of the officer in charge.

2. Check the mooring lines and ladders.

3. Read the drafts and check the underkeel clearance.

4.  Keep the deck log.

5. Check the readiness of the ship and filling the check list (prior to departure) with the 1st mate

6. Assistance while filling the checklist (before arrival) with the officer in charge.

 

 

 

 

 

 

 

RADAR PLOTTING

 

date:.................

 

OWN SHIP:

OBSERVED SHIP :

Ctr =

Crel =

V =

Vrel =

 

Ctr =

 

V =

 

CPA =

 

TCPA =

The Record Book consists of 8 pages of the above stated contents.

 

ANALYSIS OF RADAR PLOTTING

(DESCRIPTIVE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________


The Record Book consists of 8 pages of the above stated contents.

 

6. NAVIGATION

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

PRACTICE ON CHARTS:

 

1. Explain symbols and abbreviations on charts

2. Use of catalogue of charts and choice of charts for the route.

3. Lay down the courses and bearings

4. Change of fixes from one chart to another.

5. Measuring of distances and calculation of ETA.

6. Correction of charts with supervision.

 

 

 

 

 

USE OF NAVIGATIONAL MANUALS AND CORRECTION WITH SUPERVISION:

 

0         List of lights

2. List of radio signals

3. Pilots.

 

 

 

 

 

POSITION FINDING AND LAY DOWN IN CHART BY:

 

1. Radar

2. Gyro repeater

3. Radio detection finder

4. Sextant ( with correction of errors)

5. Echo sounder

6. GPS

 

 

 

 

 

NAVIGATIONAL CALCULATIONS OF:

 

1. Rhumb line and great circle

2. Position of the ship by the celestial bodies (with control of the chronometer)

3. Control of the deviation of the gyro and magnetic compass and writing the deviation record book.

4. High and low water for main and secondary ports.

5. Depth of the sea for the given time and the time for the given depth.

6. Speed, direction and drift of the current.

7. Daily rate and distance to the destination.

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULATION OF THE GREAT CIRCLE AND THE RHUMB LINE

 

 

 

date:....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

The Record Book consists of 3 pages of the above stated contents.

 

 

 

FINDING POSITION BY THE CELESTIAL BODIES

 

 

 

date:....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

The Record Book consists of 3 pages of the above stated contents (even).

 

 

 

 

 

 

DRAWING OF THE POSITION OF THE SHIP

 

date:....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                 SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

The Record Book consists of 3 pages of the above stated contents (odd).

 

 

 

 

CONTROL OF THE DEVIATION OF THE MAGNETIC AND GYRO COMPASS

 

 

date:....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.

 

 

 

 

 

 

 

The content of the following 3 pages is repeated 3 times in the Record Book. 

 

 

 

 

 

CALCULATION OF HIGH AND LOW WATER FOR MAIN AND SECONDARY PORTS

date:......................

 

 

 

 

 

                                                                  SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

 

 

 

CALCULATION OF THE DEPTH OF THE SEA FOR THE GIVEN TIME AND CALCULATION OF THE GIVEN TIME FOR THE GIVEN DEPTH

 

 

 

                                                                   SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

 

 

 

TABLE FOR THE DIFFERENCE IN HEIGHT BETWEEN MAIN AND SECONDARY PORT IN THE CALCULATION OF HIGH AND LOW WATERS

 

 

 

 

7. MANOEUVRING AND OPERATING THE SHIP

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

1. Steering by gyro compass

2. Steering by magnetic compass

3. Steering during entering or leaving the port

4. Understanding the helm orders

5. Operate with telegraph, phones on the bridge and ship’s siren during entering or leaving the port

6. Write the bell book

7. Explain importance of adjusting the watches with the engine room

8. Assist berthing and unberthing on bow and stern

9. Operate the winches

10. Assist during dropping the anchor

11. Assist the heaving up of the anchor and securing for the navigation

12. Assist and control of coiling down the ropes

13. Prepare pilot ladders and be ready during embarkation and disembarkation of the pilot

 

 

 

 

 

 

8. COMMUNICATIONS

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

1. Maintain the lamps and batteries for signalling by day

2. Practice Morse code ship to ship and ship to coast

3. Practice the radio-telephony with supervision, using the Standard Marine Navigational Vocabulary

4. Learn the procedure of starting up the automatic radio telephony radio signal

5. Use the International Code of signals

 

 

 

 

 

 

9. METEOROLOGY

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

1. Estimate force and direction of the wind

2. Estimate sea condition

3. Estimate visibility

4. Read:

    a) Thermometer

    b) Hygrometer

    c) Barometer and barograph

5. Recognize types of clouds

6. Use the meteorological code to fill out the meteorological log book

 

 

 

 

 

10. CARGO HANDLING – DRY CARGO SHIP

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

1. Assist the cleaning and preparation of the ship’s holds

2. Check the bilges

3. Check the drains from the deck and holds

4. Close and open circumferential cover on the ballast tank

5. Check the watertightness of the hatch covers

6. Supervise of the opening of the hatch covers

7. Check the hand guard on the hatch

8. Check the ladders and handholds and report any damage discovered

9. Supervise of placing the dunnage before and during loading of cargo

-          Check the cargo lifting gear before and during cargo handling operations

11. Provide lights in the cargo holds.

12. Check weather passageways are passable.

13. Assist the officer supervising loading and discharging the cargo

14. Assist the separation of cargo

15. Read the guidelines of IMDG code prior to operation with dangerous cargoes

16. Supervise implementing of the provisions of IMDG code during operations with dangerous cargoes

17. Prepare and use the cargo plan

18. Check the quantity of the loaded cargo by draft readings

19. Calculate ship’s stability

20. Assist in closing and securing of hatch covers for navigation

21. Check the cargo lashings for :

     a) Containers

     b) Vehicles

     c) Deck cargo

22. Participate in preparations and securing of derricks and deck cranes

23. Mark every damage on cargo or the ship and inform the chief mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CARGO HANDLING - TANKER

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

1. Read and understand the International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals and instruction manuals of the ship

2. Assist the officer in charge in preparations for:

    a) Loading

    b) Discharging

    c) Ballasting

    d) Tanks cleaning

3. Perform measures for pollution prevention:

    a) Place the drain plugs

    b) Place the oil tray

    c) Place the materials for absorption

    d) Close and secure the sea valves where applicable

    e) Close the flanges with covers for the connections for more pipes

     f) Check the sea in the vicinity of the ship

    g) Check the leakage on the connections and deck pipeline

4. Assist the officer in charge during:

    a) Loading

    b) Discharging

    c) Ballasting

    d) Cleaning of the tanks including crude oil washing if applicable

    e) Gas freeing

5. Learn the signals used between the ship and coast during loading of the cargo

6. Learn the use of the equipment in the cargo control room

7. Assist in handling with tank and stripping tanks

8. Explain why the ship must not be trimmed by the head prior to loading of the cargo

9. Assist in use of inert gas system

10. Keep the Cargo Record Book with supervision

11. Specify the required incoming data in the oil record book

12. Describe the procedure of entering into the enclosed spaces

13. Prepare the safety equipment and assist while entering the tanks

14. Conduct the cargo calculation

15. Use the loading computers for checking the bending moments and shearing forces

16. Use the oil/water interface detector

17. Operate the system for inspection and control of the discharge

18. Read the measuring instruments for the ullage and pressure in the tank 

19. Sound, read the temperature and take the sample from the tanks

 

 

 

 

 

 

CALCULATION OF THE TRIM AND STABILITY

 

 

 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

 

 

C  O  M  P  A  R  T  M  E  N  T

WGT.

FULL

%

GRAIN HEEL. MOM.

FROM BASE LINE

FROM A PERPENDIC.

SLACK

 

LEVER

MOM.

LEVER

MOM.

 

T

TM

M

TM

M

TM

TM

 

LIGHT SHIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARES, CREW & EFFECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCELLANEOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE HORIZONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE VERTICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H E A V Y  F U E L   O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I E S E L   O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U B R I C A T I O N   O I L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E S H   W A T E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A R G O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A L L A S T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  O  T  A  L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents (even).

 

 

 

 

CALCULATION OF THE SHIP’S STABILITY

 

date:...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   SIGNATURE OF THE CHIEF MATE:

  _________________________________

 

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents (odd).

 

 

12. FAMILIARIZATION WITH THE ENGINE ROOM

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

1. Learn the methods of leaving the engineroom in the emergency

2. Familiarize with the location and operation of the firefighting and safety equipment in the engine room

3. Spend one day keeping the watch with each of the officers in the navigation

4. Spend one day familiarizing the maintenance of the engineroom

5. in the engineroom while leaving or entering the port

T A N K E R S

6. in the engine room during starting up and stopping of the cargo pumps

 

 

 

 

 

 

 

OTHER ACTIVITIES

 

T A S K S

ORDIN. NUMBER OF THE SHIP

TASK PERFORMED

REMARKS

DATE

OFF.  IN CHARGE

SIGN. OF THE CH.

MATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Record Book consists of 4 pages of the above stated contents.

 

 

 

PRILOG 2

           

TRAINING PROGRAMME AND ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR ENGINE ROOM CADETS

 

INSTRUCTIONS TO ENGINE ROOM CADETS

 

This is your book of rules how to make your working log book. So the authors of this book of rules from now on will address you in imperative because you must do a great number of exercises meeting high standards, with help of your supervising officer during your one year stay onboard the ship to get knowledge and skills which are going to be checked on state exam. We wish you a good sea and much of a success.

Before going onboard ship provide a overall, cotton one if possible (white or blue for a better temperature resistance), and protecting shoes with antislip soles. Buy some harder note-books without lines or with small squares of an A-4 format and indorse them compulsory at authorized Harbour Master’s office because they are yours working log book.

Yours exercises and tasks are consist of parts which represent a practical fase of exercising, but before that you must be informed with basic information of your personal safety, write down yours personal particulars, particulars about duty on board ship and get familiar with ship. After that you will get instructions for practical fase of exercising.

 

SAFETY ON BOARD

 

After arrival on board, you will get a cabin where you will leave your luggage, and then with escort of an authorised officer you will be informed about your duties in case of a fire onboard ,in case of abandon of a ship and some basics about protection at work.

We suggest to write down your duties in working log book and learn them by heart with alarm signals as well. Pass the way from the engine room to your cabin several times, way from boat deck where is your place in case of abandon the ship and place in case of fire as well. Be familiar with all entrances, and all exits from engineroom. Doing any job on board ship maximum safety must be taken into account. When you are on board, particularly in the engine room you must always think about safety and pollution prevention.

So it is very important to use and learn book of the rules for the safety at work.

You must read ILO publications Safety on board, at sea and in the port.

Educational programme describes what are the rules concerning safe practice.

Safety on board depends of entire crew of the ship which cooperate in work, but you at this stage do not have authority either influence on the others.

In most cases, you are supposed to be independent although you are under control. In such situations you should know what to do.

There will be some situations in which you will not be able to solve task alone, in such situations you have to inform authorised officer.

Concerning your personal safety stick with below specified instructions and organisation:

 

INSTRUCTIONS

 

- Describe procedure and structure of organisation of an emergency situation in case of ship’s damage or fire on board.

- act according to the procedure in case of an emergency situation;

- describe different dangerous situations related to:

- ship at sea

- ship at anchorage or alongside

- ship laying up or under the repair

- necessity of evaluation  efficiency  of the organisation in case of an emergency:

- describe how to practice use of the equipment during an exercise (for example; emergency steering, emergency fire pump, hydrants, fire pump), use of extinguishers and breathing apparatus, starting the engine in the lifeboat, etc.

- make sure that all emergency equipment are well maintained and ready for emergency use.

 

PERSONAL PARTICULARS

 

NAME AND SURNAME________________________________________________________

 

ADRESS____________________________________________________________________

 

DATE AND PLACE OF BIRTH___________________________________________________

 

NUMBER OF SEAMAN’S BOOK__________________________________________________

 

MARITIME FACULTY___________________________________________________________

 

ADDRESS OF SHIPPING COMPANY________________________________________________

 

COUNTRY___________________________________________________________________

 

MINISTERY_________________________________________________________________

 

PARTICULARS OF SERVICE ON BOARD

 

SERIAL

NUMBER OF

SHIP

NAME OF SHIP AND

PORT OF REGISTRY

DURATION OF SERVICE

MASTER”S

SIGNATURE

DATE

TIME

EMBARK

DISEMBARK

M.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIP’S    PARTICULARS

 

SERIAL NUMBER OF THE SHIP:___________

 

NAME OF THE SHIP:_____________________         CALL SIGN:___________

 

GENERAL PARTICULARS:

Port of registry:

Gross tonnage:

Net tonnage:

Length of the ship:

Breadth of the ship(m):

Height of the ship(m):

Deadweight capacity:

Light displacement:

Summer draft (m):

Commercial speed(knots):

Shaft horsepower (kW):

Propellers:

Revolutions of the propeller (RPM):

Bunker capacity:

Daily consumption:

Fuel type:

ENGINE:

Engine type:

      number of cylinders:

      cylinder bore (mm):

      piston stroke(mm):

revolution number (rpm):

Reductor type:

Turbocharger:

Kind of exhaust gasses use:

Specific fuel consumption (kg/kW/h)

LIFESAVING APPLIANCES                              number/capacity

Boats

Rafts

Lifebuoys

Fire pumps

 

Logbook contains four pages mentioned above

 

INSTRUCTIONS FOR PRACTICAL EXERCISING

 

Those notes are supposed to help apprentice upon embark and start with activities.

It very important to point out that engine room is very dangerous place, but well educated engineer should not have problems.

Engineroom is steel constructed structure with apparatus and installations placed to different levels and positions. Parts of engine room are: boiler room, steering gear room, cargo pumps room, stern tube (tunnel), cooling plants, generator’s station, separators and etc. Platforms and stairs connect different levels, vertically and horizontally, allowing approach to different installations and their control positions and to instruments for the local control as well. Piping system is placed all over the space conducting the fluids under high pressure and temperature. In some cases the fluid is explosive. Engineroom in working condition is hot, wet, noisy and smoky, exposed to vibrations, rolling of the ship and etc. Before entering engine room space listen very carefully and accept the instructions. Wear on appropriate clothing and shoes, and take protection for (head, ears and hands, etc.). Always inform officer on duty where are you and what are you going to do. Being capable and responsible. means to reduce or completely avoid any kind of accident or pollution. For improving your safety at work you can get much of a help from part Safety during exercising. That part is placed on the end of the manual and is written in didactical way, and with the part Safety onboard presents entire safety, every item presents occurrence which must be taken into account. So the text must be read very carefully and commented with officer before doing any task

INSTRUCTIONS FOR PRACTICAL PHASE OF EXERCISING are given trough tables and directions for every field of interest with intention to achieve knowledge and fitness.

At the end of the book of rules, there is a part which shows responsibilities of the officer in charge, which will be your duties after you accept knowledge and skills and pass a state exam. This part is presented for easier understanding of the procedure for engine watch and hierarchy in engine room.

 

1. WORK WITH PUMPS AND PIPINGS

 

TASKS

 

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

 

REMARKS

DATE

DUTY

OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

Examine pipings, draw into piping systems as follows:

 

 

 

 

 

1. Bilge

 

 

 

 

 

2. Ballast

 

 

 

 

 

3. Fire main

 

 

 

 

 

4. Potable water

 

 

 

 

 

5. Steam

 

 

 

 

 

6, Feed water

 

 

 

 

 

7. Auxiliary steam system

 

 

 

 

 

8. Bunker

 

 

 

 

 

9. Fuel piping-from settling tank to injectors

 

 

 

 

 

10. Sewage

 

 

 

 

 

11. Compressed air

 

 

 

 

 

12. Hydraulic drive

 

 

 

 

 

Use appropriate symbols on the drawings for:

- valves (mark their use)

- safety valves

- drain cocks

- air valves

- filter units cleaning times

- emergency remote control

- fuel overflow

- emergency bilge pump

- sounds  and air pipes

- pump type

- electromotor type

- type of the electromotor starter

 

 

 

 

 

 

Note: Apprentice must not enter in closed spaces without permission of duty officer

It is very important that engineer officer knows position of all pipings onboard, especially in engine room. Also very important to know is kind, pressure and temperature of fluid passing through pipings.

Piping must be correctly marked with colour, direction of flow, pressure, temperature and possible hazards of the fluid passing through. Marks must be clearly visible, with instructions about colour meaning, showed on the visible place.

Dismantling of any pipe must not be started before all safety precautions are taken. It It is necessary to write down in log book when some part of the piping is insulated.

After assembling of the piping, before opening of the fluid it is necessary to check for any potential leak, especially for the steam pipings where exists a risk of “water hammer” which can cause a big damage. During familiarization with pipings it is very important to get acquainted with construction of the piping especially with parts for compensation of linear dilatation. Engineer must be familiar with position and function of all valves and other elements of the piping systems such as(filters, excess pressure valves etc.)

Of great importance is maintenance of equipment for remote control of the valves.

Fuel pipings must be known very well to avoid pollution of the space and environment.

During bilge pumpings a great precaution must be taken to avoid sea pollution, because of that in case of an emergency other pumps can also be used for bilge pumping.

When you are getting familiar with pipings remember position and function of the all control valves. If you are using oily water separator that must also written in log book.

 

2. ENGINE ROOM TANKS AND ADJACENT COFFERDAMS

 

TASKS

 

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

 

REMARKS

DATE

DUTY

OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Name all tanks and cofferdams in the engineroom

 

 

 

 

 

2. Describe level indicators, their use

 

 

 

 

 

 

3. Describe filling and overflowing of the tanks

 

 

 

 

 

4. Mark position of all quick closing valves

 

 

 

 

 

 

5. Mark position of all remote closing devices

 

 

 

 

 

6. Describe potential risks when entering closed spaces

 

 

 

 

 

 

Consider position and function of all tanks and cofferdams in the engineroom.

Cofferdams are safety spaces which separate tanks, so that any leakage can be easily located and repaired. It is necessary to control the cofferdams by measuring the level, or visually.

You must remember that before entering any tank or cofferdam, you must get permission from chief engineer. Instructions with drawings, written under 1. are necessary to locate positions of measuring points and installations for loading and discharging to prevent pollution and overflow.

 

 

 

3. FIREFIGHTING AND EMERGENCY EQUIPMENT

 

TASKS

 

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

 

REMARKS

DATE

DUTY

OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Locate all safety and emergency equipment onboard

 

 

 

 

 

2. Make list of all locations from 3.1

 

 

 

 

 

 

3. Make special list for engineroom (with watertight doors and exit directions)

 

 

 

 

 

4. Start emergency fire pump, control parameters, then stop the system and keep it stand-by

 

 

 

 

 

5. Describe work of fixed fire extinguishing installation

 

 

 

 

 

6. Control vessels under pressure and their safety valves

 

 

 

 

 

7. Make the survey of the pipings for the protection of the cold water

 

 

 

 

 

8. Examine safety equipment before use

 

 

 

 

 

 

9. Recognize alarm for inert gas releasing

 

 

 

 

 

 

10. Make drawings of emergency electrical system, using standard symbols

 

 

 

 

 

11. Start emergency generator

 

 

 

 

 

 

12. Control automatic start of emergency generator

 

 

 

 

 

13. Check and test propulsion of the lifeboat

 

 

 

 

 

 

14. Describe work features from 3.13

 

 

 

 

 

 

15. Take position for ship abandon drill

 

 

 

 

 

 

16. Take position for fire fighting drill

 

 

 

 

 

 

 

It is very important that every crew member knows position and function of the all safety and emergency equipment. The aim of those tasks is to show apprentice engineer the importance of the safety and emergency equipment, so you must be familiar with their use.

The engineroom has special meaning for the engineers, because the engineroom is space onboard where they have their duties and they are responsible for the use and maintenance of the equipment. It is important to learn how to use emergency and firefighting equipment. Speed of response and preparedness of the crew for emergency situation is also of great importance. Every crew member included in response group must completely understand his duty and function. Main situations for which they must be drilled are firefighting and ship abandon situations.

Proposed tasks help you during exercising, with intention to decrease possibility of accident occurrence.

 

 

 

4. BILGE AND BALLAST TRANSFER

 

TASKS

 

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

 

REMARKS

DATE

DUTY

OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

1. Pump out all bilge considering safety measures

 

 

 

 

 

 

2. Describe emergency procedure

 

 

 

 

 

 

 

3. Use by-pass system

 

 

 

 

 

 

 

4. Fill and empty all ballast tanks

 

 

 

 

 

 

 

5. Fill and empty bilge tanks

 

 

 

 

 

 

 

6. Use oily water separator and control outlet

 

 

 

 

 

 

 

Use drawings from first part, get acquainted with it and talk with engineers about:

What can happened if bilge suction valve stays open and air enters the system, is it possible that bilge pump is flooded and what stops entering of the water in the bilge space? what stops entering of the hard substances in the bilge system?, If the bilge is oily what to do with it? what are the ways of bilge disposal when the ship is in the port?

Be sure that you are completely familiar with bilge operations.

 

5. FUEL LOADING AND TRANSFER

 

TASKS

 

SERIAL NUMBER OF THE SHIP

TASK DONE

 

REMARKS

DATE

DUTY

OFFICER

CHIEF ENG. SIGNATURE

Fuel loading

 

 

 

 

 

1. Load fuel in the tanks (considering safety

measures)

 

 

 

 

 

2. Take fuel samples and pay attention to water and sludge in the fuel

 

 

 

 

 

3. Explain fuel test report

 

 

 

 

 

 

Fuel transfer

 

 

 

 

 

4. Make drawings of tanks and pipings

 

 

 

 

 

 

5. Transfer fuel oil from settling tank to day tank considering safety measures

 

 

 

 

 

6. Drain water and sludge from settling tank

 

 

 

 

 

 

7. Use settling tanks

 

 

 

 

 

 

8. Start and operate with fuel separators