Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 5/2003 (9.1.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

Ministarstva pomorstva, prometa i veza  

0046

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 1) Pomorskog zakonika (“Narodne novine br. 17/94., 74/94 i 43/96) ministar Ministarstva pomorstva, prometa i veza donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

 

 

Članak 1.

 

            U članku 4. dio A. točka 1. alineja treća, riječ «jednog» zamjenjuje se riječju «dva».

            U članku 4. dio A. točka 1. alineja četvrta, riječ «dva» zamjenjuje se riječju «tri».

            U članku 4. dio B. točka 1.1. alineja četvrta, riječ «dva» zamjenjuje se riječju «tri».

            U članku 4. dio B. točka 2.2. alineja treća, briše se.

 

Članak 2.

 

            U članku 7. dio B. točka 3. stavak 2. alineja druga, briše se.

            U članku 7. dio B. točka 4. stavak 2. iza broja «4.» dodaje se zarez i brojevi «5. i 6.».

 

Članak 3.

 

            U članku 9. dio B. točka 2.1. alineja treća, mijenja se tako da glasi:

·      «jednog člana straže u strojarnici slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

-   svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te

-   svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu».

            U članku 9. dio B. točka 3.1. alineja treća, mijenja se tako da glasi:

·      «jednog člana straže u strojarnici sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

-   svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te

-   svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu».

 

Članak 4.

 

            U članku 10. dio A. točka 6. stavak 2. alineja treća, briše se.

 

 

 

Članak 5.

 

            U članku 11. dio B. točka 3. stavak 2. alineja druga, briše se.

 

Članak 6.

 

            U članku 18. dio B. točka 2.2. alineja druga mijenja se tako da glasi:

·      «jednog člana straže u strojarnici sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

-       svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te

-       svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.».

U članku 18. dio B. točka 2.2. stavak 2. iza riječi «upravitelj» brišu se riječi «i drugi časnik», a riječ «moraju» mijenja se riječju «mora».

 

Članak 7.

 

            U članku 20. iza riječi «nadležna» kratica «LK» mijenja se riječima «lučka kapetanija».

 

Članak 8.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama».

 

 

            MINISTAR

 

            Roland Žuvanić, v.r.