Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 5/2003 (9.1.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

Ministarstva pomorstva, prometa i veza  

0047

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 36) Pomorskog zakonika (“Narodne novine br.17/94., 74/94 i 43/96) ministar Ministarstva pomorstva, prometa i veza donosi

 

 

PRAVILNIK

 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

 

 

Članak 1.

 

            U preambuli Pravilnika o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 91/98) iza riječi «poslova» dodaje se zarez i riječi «radnom vremenu».

 

Članak 2.

 

            U članku 2. briše se točka 1. stavka 1.

            U članku 2. stavak 1. u točci 3. brišu se riječi «po potrebi», a iza riječi «moraju» riječ «izmijeniti» zamjenjuje se riječju «ažurirati».

U članku 2. stavak 1. točke od 2. do 4. postaju točke od 1. do 3.

 

Članak 3.

 

            U članku 4. stavak 1. točka 7. iza riječi «brodskom» briše se riječ «dnevniku» i zamjenjuje se riječima «radijskom i ostalim dnevnicima».

 

Članak 4.

 

            U članku 5. stavak 4. mijenja se tako da glasi:

            “Zapovjednik, časnici i članovi posade iz stavka 1. ovog članka ne smiju za vrijeme obavljanja poslova i održavanja straže na brodu biti pod utjecajem alkohola i opijata. Dopuštena količina alkohola ne smije biti veća od 0,5 promila alkohola u krvi.”

 

Članak 5.

 

            Članak 6. mijenja se tako da glasi:

            «Radno vrijeme časnika odgovornog za stražu ili drugog člana posade u straži, ne smije biti duže od 12 sati dnevno.

            Časniku odgovornom za stražu ili drugom članu posade mora se osigurati najmanje 10 sati odmora u razdoblju bilo kojih 24 sata i 77 sati odmora u razdoblju od bilo kojih sedam dana (168 sati).

            Svakodnevni odmor iz stavka 2. ovog članka može se podijeliti u dva dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje 6 sati, a vrijeme između uzastopnih perioda odmora ne smije prelaziti 14 sati.

            Iznimke od odredbe iz stavka 2. i 3. ovog članka moguća je jedino u slučajevima pogibelji ili vježbe, u slučajevima da je skraćenje odmora sa 10 na 6 neprekinutih sati u 2 dana (48 sati), te da odmori u 7 dana (168 sati) ne budu kraći od 77 sati.

            Raspored radnog vremena mora biti izložen na brodu i dostupan svim članovima posade.

            Preslik zapisa o satima odmora pomorca mora biti dostavljen pomorcu na kojega se odnosi.

Obrazac rasporeda radnog vremena i zapisa o satima odmora nalaze se u Prilogu 1 i 2 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.»

 

Članak 6.

 

            Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

 

“Članak 7a.

 

            Zapovjednik broda na kojem nema časnika odgovornog za palubnu stražu ima i obveze i časnika odgovornog za palubnu stražu propisane ovim Pravilnikom.”

 

Članak 7.

 

            U članku 8. iza riječi «mora» dodaje se riječ «odmah».

 

Članak 8.

 

            U članku 9. točka 6. dodaje se nova alineja koja glasi:

“- provjera navigacijskih upozoranja.”

 

Članak 9.

 

            U članku 12. točka 6. mijenja se tako da glasi:

«6. da radijska oprema ispravno radi i tijekom straže najmanje jednom upisati poziciju broda u DSC radijske uređaje ukoliko GMDSS sustav nije sučeljen GPS prijamnikom.»

 

Članak 10.

 

            U članku 18. stavak 1. riječ «radar» zamjenjuje se riječju «radara».

 

Članak 11.

 

            U članku 24. stavak 1. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

«11. pregledati sredstva za spašavanje.»

 

Članak 12.

 

            U članku 27. stavak 1. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

            «12. stanju sredstava za spašavanje.»

 

 

Članak 13.

 

            U članku 30. stavak 3. riječi «Časnik odgovoran za stražu u stroju» zamjenjuju se riječima «Upravitelj stroja».

 

Članak 14.

 

            U članku 39. stavak 2. iza riječi kvarova dodaje se zarez i riječi «izvan perioda obavljanja straže».

 

Članak 15.

 

            U članku 49. stavak 1. iza riječi «točka 13)» dodaje se zarez i riječi «te odrediti odgovornu osobu za radijsku stražu

            U članku 49. točka 4. iza riječi «slučajevima» briše se ostatak rečenice i dodaje riječi «pogibli».

 

Članak 16.

 

            U članku 50. iza riječi «radijske» briše se riječ «komunikacije» i dodaje riječ «veze».

 

Članak 17.

 

            Članak 51. mijenja se tako da glasi:

            «Radiooperater odgovoran za radijsku službu mora:

1.      osigurati da se radijska straža obavlja sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu;

2.      osigurati obavljanje radijske straže na frekvencijama poziva i pogibli sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu;

3.      osigurati da su sve isprave, publikacije i radijske obavijesti brodovima dostupne i ažurirane, te o promjenama obavijestiti zapovjednika;

4.      provjeriti ispravnost antena;

5.      provjeriti ispravnost pomoćnog i pričuvnog izvora električne energije, te voditi o tome evidenciju:

6.      da su svi radijski uređaji u ispravnom stanju na osnovu dnevnih ili tjednih provjera koje se upisuju u radijski dnevnik;

7.      dnevna vremenska izvješća i navigacijska upozorenja držati u kormilarnici broda na vidnom mjestu;

8.      voditi radijski dnevnik sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu.

Radijske bilješke iz stavka 1. točke 4. ovog članka moraju se držati na mjestu s kojeg se uspostavljaju komunikacije u slučaju pogibli, te moraju biti dostupne zapovjedniku broda, posebice u slučaju nadzora inspekcijskih službi

 

Članak 18.

 

            Članak 52. mijenja se tako da glasi:

            «Radiooperater odgovoran za radijsku službu mora odmah nakon isplovljenja broda, te za vrijeme plovidbe:

1.      provjeriti sustav za prijam navigacijskih upozorenja, te izvijestiti zapovjednika o novim upozorenjima koje se odnose na namjeravano putovanje broda;

2.      u radijski dnevnik upisati započetu radijsku službu s prethodnim provjerama ispravnosti rada radijskih uređaja;

3.      podesiti radijske uređaje na frekvencijama za poziv i pogibelj.»

 

Članak 19.

 

            U članku 53. stavak 1. mijenja se tako da glasi:

            «U slučaju neposredne pogibli za brod, nakon prijama radijskog upozorenja o tome, radiooperater odgovoran za radijske veze u slučaju pogibli, mora odmah preuzeti odgovornost sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu.»

 

Članak 20.

 

            Članak 54. se briše.

 

Članak 21.

 

            U članku 55. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

«Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se odgovorna osoba brodara u iznosu od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna.»

 

Članak 22.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama».

 

 

            MINISTAR

 

            Roland Žuvanić, v.r.

 

 

PRILOG 1

Obrazac tablice radnog vremena na brodu

Format for a table of shipboard working arrangements

 

Ime broda: __________________________ Zastava broda: __________________ IMO broj: ____________________ Datum posljednjeg ažuriranja: ___________________ str.(...) od (...)

Name of ship:                                                                                  Flag of ship:                                                                         IMO number (if any):                                                  Latest update of table:                                                                                                 (   ) of (   ) pages

 

Najveći broj sati rada ili minimalni broj sati odmora se primjenjuje sukladno Pravilniku o obavljanju poslova, radnom vremenu i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 91/98 i……..) koji je izdan u skladu s ILO Konvencijom o radnom vremenu i ukrcaju pomoraca, iz 1996. (br. 180), te s Kolektivnim ugovorom koji je ovjeren prema zahtjevima navedene konvencije i Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca, 1978. kako je izmijenjena (STCW konvencija).

The maximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance with: Regulation on Hours of Work and Watchkeeping arrangements of the Crew Members on Board the Ships Registered in the Republic of Croatia (National Gazette, 91/98 and …..) issued in conformity with ILO’s Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180), and with any applicable collective agreement registered or authorized in accordance with that Convention and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW Convention).[1]

 

Minimalni sati odmora: 77 sati

Minimum hours of rest:

 

Radno mjesto/zvanje[2]

Position/Rank

Planirani dnevni radni sati na moru

Scheduled daily work hours at sea

Planirani dnevni radni sati u luci

Scheduled daily work hours in port

Napomene

Comments

Ukupan broj sati odmora dnevno

Total daily rest hours

Straža (od – do)

Watchkeeping (from – to)

Dužnost izvan straže (od-do)

Non-watchkeeping duties (from – to)[3]

Straža (od – do)

Watchkeeping (from – to)

Dužnost izvan straže (od-do)

Non-watchkeeping duties (from – to)3

Na moru

At sea

U luci

In port

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis zapovjednika: _____________________________________________________________________

Signature of master                                                                                                                                                                


Odabrani dijelovi ILO Konvencije 180 i STCW Konvencije / Selected texts from ILO Convention 180 and the STCW Convention /

 

ILO Konvencija 180 /ILO Convention 180/

Čl.5. st.1.  Ograničenja u svezi sati odmora ili rada bit će kako slijedi: (a) maksimalni broj sati rada neće prelaziti: (i) 14 sati u bilo kojem periodu od 24 sata; i (ii) 72 sata u bilo kojem periodu od 7 dana; ili (b) minimalni broj sati odmora neće biti manji od: (i) 10 sati u bilo koja 24 sata; i (ii) 77 sati u bilo kojem periodu od 7 dana.

Art.5 par.1      The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours in any 24-hours period; and (ii) 72 hours in any 7-day period; or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) 10 hours in any 24-hours period; and (ii) 77 hours in any 7-day period.

Čl.5. st.2.  Sati odmora mogu se podijeliti u najviše 2 perioda, od kojih jedan neće biti manji od šest sati, da periodi između uzastopnih odmora neće prelaziti 14 sati.

Art 5 par.2      Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

Čl.5. st.6.  Ništa navedeno u stavcima 1. i 2. ne sprječava državu članicu da u nacionalnom zakonodavstvu ili u kolektivnim ugovorima dozvoli izuzeća od navedenih pravila. Takva izuzeća će, koliko je god to moguće, udovoljavati navedenim standardima i uzeti u obzir nužnost češćih i duljih perioda odmora na kopnu ili davanja zamjenskog odmora na kopnu za pomorce u straži ili članove posade na brodovima u kraćoj plovidbi.

Art.5 par.6      Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

Čl.7. st.1.  Ništa u ovoj Konvenciji neće umanjiti pravo zapovjednika broda da zahtijeva od pomorca bilo koji broj potrebnih sati rada za neposrednu sigurnost broda, osoba na brodu ili tereta, ili u svrhu pomoći drugim brodovima ili osobama u pogibelji na moru.

Art.7 par.1      Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.

Čl.7. st.3.  Nakon povratka u redovno stanje, zapovjednik će što je prije moguće osigurati da bilo koji pomorac koji je radio za vrijeme perioda odmora dobije odgovarajući odmora.

Art.7 par.3      As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

 

STCW Konvencija / STCW Convention  /

 

Odjeljak A-VIII/1 STCW Pravilnika (obvezatan dio) / Section A-VIII/1 of the STCW Code (mandatory) /

1.              Svakoj osobi koja je određena za dužnost odgovornog časnika straže ili člana posade koji je u sastavu straže mora se osigurati odmor od najmanje 10 sati tijekom razdoblja od svaka 24 sata.

                 All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hours period.

2.              Sati odmora mogu se podijeliti u najviše dva dijela, od kojih jedan mora biti najmanje 6 sati.

                 The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.

3.              Uvjeti za razdoblja odmora iz stavaka 1. i 2. ne moraju se ispuniti u slučaju opasnosti, vježbe ili drugim izvanrednim radnim okolnostima.

                 The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drill or in other overriding operational conditions.

4.              Unatoč odredbama stavaka 1. i 2., razdoblje od 10 sati može se skratiti na ne manje od 6 sati, uz uvjet da nijedno takvo skraćenje ne potraje dulje od dva dana, te da nije kraće od 70 sati odmora tijekom svakog tjedna.

                 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of 10 hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond 2 days and not less than 70 hours of rest are provided each 7-day period.

5.              Vlasti moraju zahtijevati da se rasporedi straže postavljaju na lako pristupačnim mjestima.

                 Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

 

Odjeljak B-VIII/1 STCW Konvencije (preporuka) / Section B-VIII/1 of the STCW Code (guidance) /

3.              Kod primjene propisa VIII/1 treba voditi računa o sljedećem:

                 In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:

.1    maksimalan prosječan broj radnih sati za određeni vremenski period ne smije preći 12 sati na dan. Najmanji periodi odmora navedeni u odjeljku A-VIII/1 ne smiju se tumačiti na način da svi ostali sati mogu biti iskorišteni za stražu ili ostale dužnosti;

       provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

.2    učestalost i dužina trajanja dopusta, kao i odobreni plaćeni dopust, su stvarni čimbenici u sprečavanju stvaranja umora i nagomilavanja dana korištenja dopusta;

       that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time; and

.3    odredbe mogu biti različiti za brodove male obalne plovidbe pod uvjetom da je na snazi poseban ustroj mjera sigurnosti.

       the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place.

 

 

PRILOG 2

 

Obrazac zapisa o satima odmora pomoraca

Format for record of hours of rest of seafarers

 

Ime broda ________________________________ IMO broj____________________ Zastava broda______________________________    str.(...) od (...)                                                                                                         
Name of ship                                                     IMO number (if any)                    Flag of ship:                                                          (   ) of (   ) pages

 

Pomorac (ime i prezime)________________________________________________________________________ Radno mjesto/zvanje: ______________________

Seafarer (full name).                                                                                                                                                                                Position / rank:

 

Mjesec i godina: ___________________________________________________                                              U straži[4]:

Month and year:                                                                                                                                                                    Watchkeeper:

 

Zapis o satima odmora

Record of hours of rest

 

Označite razdoblja odmora s X ili koristeći neprekinutu liniju odnosno strelicu.

Please mark periods of rest, a applicable, with an X, or using a continuous line or arrow.

 

ISPUNITE TABLICU NA DRUGOJ STRANICI

COMPLETE THE TABLE ON THE REVERSE SIDE

 

Slijedeći zakoni, pravilnici i/ili kolektivni ugovori propisuju ograničenja u svezi radnih sati ili najmanjeg broja sati odmora na brodu: Pravilnik o obavljanju poslova, radnom vremenu i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 91/98 i……..) i Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship: Regulation on Hours of Work and Watchkeeping arrangements of the Crew Members on Board the Ships Registered in the Republic of Croatia (National Gazette, 91/98 and …..), National Collective Agreement for Croatian Seafarers on the Ships in International Voyages.

 

Slažem se da je ovaj zapis sukladan sa satima odmora navedenog pomroca

I agree that this record is an accurate reflection of the hours of rest of the seafarer concerned.

 

Ime i prezime zapovjednika ili osobe ovlaštene od zapovjednika da popiše ovaj zapis ________________________________________________________________________________

Name of master or person authorized by master to sign this record

 

Potpis zapovjednika ili ovlaštene osobe: __________________________________________________ Potpis pomorca: ___________________________________________________

Signature of master or authorized person                                                                                                                                                                                    Signature of seafarer

 

Preslik ovog zapisa mora biti dostavljen pomorcu. Ovaj obrazac je predmet pregleda i ovjere sukladno postupcima propisanim od Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

A copy of this record is to be given to the seafarer. This form is subject to examination and endorsement under procedures established by Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications of the Republic of Croatia.

 


Označite periode odmora s X ili koristeći neprekinutu liniju, odnosno strelicu

 

Please mark periods of est, as applicable, with an “X” or using a continuous line or arrow

NE ISPUNJAVA ČLAN POSADE

 

NOT TO BE COMPLETED BY THE SEAFARER

 


Sati   0             

Hours

 

0  

 

0    0

 

1

 

0    0

 

2 

 

0    0

 

3  

 

0    0

 

4 

 

0    0

 

5

 

 0    0

 

6

 

0     0

 

7

 

0    0

 

8

 

0    0

 

9

 

1

 

0 

 

1   1

 

1 

 

1

 

2   

 

1    1

 

3   

 

1    1

 

4

 

1      1

 

5

   1

 

6

          1

 7

 

 

1  1

 

8

 1

 

9

   2

 

0

 2

 

1

   2

 

2

   2

 

3

Sati odmora u 24 sata

 

Hours of rest in 24-hours period

Napomene

 

Comments

Datum

Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sati odmora u 24 sata

 

Hours of rest, as applicable in any 24-hours period

Sati odmora u 7 dana

 

Hours of rest, as applicable in any 7-day period