Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN 7/2003 (14.1.2003.), Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

80

Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 113/2002), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 9. siječ­nja 2003. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001), u članku 92. stavku 2. iza riječi: »od« stav­lja se riječ: »dvije«, a riječ: »dana« briše se.

Članak 2.

U članku 93. riječi: »1. siječ­nja 2003.« zamje­njuju se rije­čima: »stupa­nja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-02/03-01/02
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 9. siječ­nja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.