Obvezatne upute broj LS-II u redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 7/2003 (14.1.2003.), Obvezatne upute broj LS-II u redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

94

Na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisiva­­nju izbora za Gradsko vijeće Grada Novigrada dana 9. siječ­­nja 2003. godine koja stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« od 14. siječ­­nja 2003.

Izbori će se održati u nedje­­lju 16. ve­­ljače 2003. godine

2. Rokovi teku od dana

15. siječ­­nja 2003. godine od 00:00 sati

3. Prijedlozi lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Novigrada moraju biti dostav­­ljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Novigrada, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisiva­­nja izbora, dakle do

26. siječ­­nja 2003. godine do 24:00 sata

(Članak 14. stavak 1.)

4. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novigrada sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravova­­ljano predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidira­­nja i podnoše­­nja lista, dakle do

28. siječ­­nja 2003. godine do 24:00 sata

(Članak 16.)

5. Izborna promi­­džba poči­­nje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zak­­ljučno do 24 sata prije dana održava­­nja izbora, dakle od

29. siječ­­nja 2003. godine od 00:00 sati do

14. ve­­ljače 2003. godine do 24:00 sata

(Članak 18. stavak 2.)

6. Zabrana izborne promi­­džbe (izborna šut­­nja), kao i svako objav­­ljiva­­nje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održava­­nju izbora, kao i na dan održava­­nja izbora do zak­­ljučno 21.00 sat, dakle od:

15. ve­­ljače 2003. godine od 00:00 sati do

16. ve­­ljače 2003. godine do 21:00 sat

(Članak 20.)

7. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novigrada mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održava­­nja izbora za članove predstavničkog tijela, dakle do:

10. ve­­ljače 2003. godine do 24:00 sata

(Članak 32. stavak 3.)

8. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novigrada objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održava­­nja izbora, dakle do:

7. ve­­ljače 2003. godine do 24:00 sata

(Članak 33. stavak 2.)

9. Glasova­­nje traje neprekidno

16. ve­­ljače 2003. godine od 7:00 do 19.00 sati

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasova­­nje i nakon 19 sati.

(Članak 39. stavak 1.)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvara­­nja birališta, dakle do:

17. ve­­ljače 2003. godine do 7:00 sati

(Članak 45.)

11. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novigrada utvrdit će rezultate glasova­­nja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvara­­nja birališta, dakle do:

17. ve­­ljače 2003. godine do 19:00 sati

(Članak 46. stavak 1.)

12. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novigrada kad utvrdi rezultate glasova­­nja za članove predstavničkih tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(Članak 49.)

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Ustavni sud Republike Hrvatske obav­­lja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora članova predstavničkih tijela jedinica i rješava izborne sporove.

(Članak 51.)

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidira­­nja mogu podnijeti:

– politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nosite­­lj nezavisnih lista.

(Članak 52. stavak 1.)

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nosite­­lji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

(Članak 52. stavak 2.)

16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidira­­nja i izbora članova gradskog vijeća podnose se nadležnom Županijskom izbornom povjerenstvu u roku od:

48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena rad­­nja na koju je stav­­ljen prigovor dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 53. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 54. stavak 1.)

17. Nadležno Županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješe­­nje o prigovoru u roku od:

48 sati od dana kada mu je dostav­­ljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostav­­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 54. stavak 2.)

18. Protiv rješe­­nja Županijskog izbornog povjerenstva pod­no­site­­lj prigovora, koji je nezadovo­­ljan takvim rješe­­njem ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva.

(Članak 56. stavak 1. i 3.)

19. Žalba se podnosi u roku od

48 sati računajući od dana kad je prim­­ljeno pobijano rješe­­nje, dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 56. stavak 2.)

20. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od

48 sati od dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati iduće­g dana.

(Članak 56. stavak 4.)

Broj Ls-4/03
Zagreb, 13. siječ­­nja 2003.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.