Zaključak i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 9/2003 (17.1.2003.), Zaključak i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

vlada republike hrvatske

108

Na teme­lju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. siječ­nja 2003. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Vlada Republike Hrvatske konstatira da je 19. prosinca 2002. godine Sindikat policije Hrvatske potpisao Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. Navedeni Dodatak I. nisu potpisali Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova i Sindikat vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata.

Kako Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike nisu potpisali i sindikati koji zastupaju većinu sindikalno organiziranih službenika i namještenika, Vlada Repub­like Hrvatske, u svrhu primjene jedinstvenih kriterija, primje­njivat će Dodatak I. Kolektivnom ugovoru na jedinstveno područje državnih službi, na sve državne službenike i namješte­nike.

2. Tekst Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastavni je dio ovog Zak­ljučka.

3. Ovaj Zak­ljučak objavit će se u »Narodnim novinama.«

Klasa: 110-04/01-02/02
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 9. siječ­nja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u da­lj­njem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova,

Sindikat vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata (u da­lj­njem tekstu: Sindikati),

zak­ljučili su dana 19. prosinca 2002. godine s­ljedeći

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Članak 15. stavak 1. točka 1., 2., 3., 4. i 5. mije­nja se i glasi:

»Godiš­nji odmor od 18 radnih dana uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. s obzirom na uvjete rada:

– rad na poslovima s otežanim ili posebnim
uvjetima rada                                                         2 dana

rad u smjenama, turnusu ili redovni rad
subotom, nedje­ljom, blagdanima i neradnim
danima određenim zakonom                                   1 dan

2. s obzirom na složenost poslova:

    – službenicima I. vrste                                                4 dana

    – službenicima II. vrste                                              3 dana

    – službenicima i namještenicima III. vrste                    2 dana

    – namještenicima IV. vrste                                         1 dan

3. s obzirom na dužinu radnog staža:

    – od 5 do 15 godina radnog staža                              3 dana

    – od 15 do 25 godina radnog staža                            4 dana

    – od 25 do 35 godina radnog staža                            5 dana

    – od 35 i više godina radnog staža                             6 dana

4. s obzirom na posebne socijalne uvjete:

rodite­lju, posvojite­lju ili skrbniku s jednim
malodobnim djetetom                                             2 dana

rodite­lju, posvojite­lju ili skrbniku za svako
da­lj­nje malodobno dijete još po                              1 dan

rodite­lju, posvojite­lju ili skrbniku hendi-
kepiranog djeteta, bez obzira na ostalu djecu          3 dana

invalidu                                                                  3 dana

5. s obzirom na ostvarene rezultate rada:

službeniku i namješteniku ocije­njenom
ocjenom »naročito uspješan«                                  2 dana

službeniku i namješteniku ocije­njenom
ocjenom »uspješan«                                               1 dan.

Članak 2.

U članku 39. stavak 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

– za rad u turnusu                                                     5%

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Osnovna plaća službenika uvećat će se:

– ako službenik ima znanstveni stupa­nj magistra
znanosti za                                                            8%,

ako službenik ima znanstveni stupa­nj
doktora znanosti za                                               15%,

ako znanstveni stupa­nj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupa­nj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad službenika i namještenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji službenik i namještenik obav­lja naiz­mje­nično tijekom jednog mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena), poslij­epodnevnom (II. smjena) ili noćnom dijelu dana (III. smje­na) tijekom radnog tjedna.

Kao rad u smjeni (smjenski rad) smatra se i rad službenika i namještenika koji naizmjenično ili najma­nje 2 radna dana u tjednu obav­lja poslove u I. i II. smjeni.

Naknada za rad u smjenama iz stavka 4. i 5. ovoga članka isplaćuje se službeniku i namješteniku za obav­ljeni posao u drugoj smjeni.

Rad u turnusu ima obi­lježja rada u smjenama utvrđenih u stavcima 4., 5. i 6. ovoga članka, a naknada se isplaćuje službeniku i namješteniku za odrađene sate rada u II. smjeni.

Radom noću (noćni rad) smatra se rad službenika i namještenika u vremenu između 22.00 sata navečer i 6.00 sati ujutro iduće­g dana.

Prekovremeni rad je svaki rad službenika i namještenika duži od 8 sati dnevno.

Dosadaš­nji stavci 3. i 4. postaju stavci 10. i 11.

Članak 3.

Članak 45. briše se u cijelosti, a novi glasi:

»Službenik ili namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:

– bolova­nja službenika i namještenika duže­g od 90 dana, u visini jedne proračunske osnovice, jednom godiš­nje,

– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, djeteta ili supružnika, u visini jedne proračunske osnovice,

– radi nabave prijeko potrebnih medicinskih pomagala odnosno pokrića participacije pri liječe­nju odnosno kup­nji prijeko potrebnih lijekova za službenika i namještenika, dijete ili supružnika, u visini jedne proračunske osnovice«.

Članak 4.

Članak 49. briše se u cijelosti, a novi glasi:

»Službenik i namještenik ima pravo naknadu troškova prije­vo­za na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom. Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava službeniku i namješteniku redoviti dolazak na posao i odlazak s posla, službenik ili namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte javnog prijevoza najbliže­g mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran u visini cijene godiš­nje karte.

U slučaju da postoji mogućnost kup­nje godiš­nje karte, službenik i namještenik ima pravo na godiš­nju kartu, ako mu je to povo­ljnije ili na 1/12 cijene godiš­nje karte koja mu se isplaćuje svakog mjeseca u godini.

Ukoliko nema mogućnosti kup­nje godiš­nje karte, već samo mjesečne karte, službenik i namještenik koji stanuje više od 1 km od mjesta rada ima pravo na mjesečnu kartu ako mu je to povo­ljnije ili pravo na isplatu troškova mjesnog prijevoza u visini cijene mjesečne karte.

Službenik i namještenik koji stanuje na uda­ljenosti ma­njoj od 1 km od mjesta rada ima pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u visini 1/12 cijene godiš­nje karte najbliže­g mjesta u kojem postoji mogućnost kup­nje godiš­nje karte. Iznos 1/12 cijene godiš­nje karte utvrđuje se potvrdom najpovo­ljnije­g prijevoznika.

Službenik i namještenik kojem nije organiziran mjesni javni prijevoz na posao i s posla ima pravo na naknadu za mjesni prije­voz u skladu s odredbama stavka 4. ili 5. ovoga članka, ovoga članka, ovisno o uda­ljenosti mjesta stanova­nja od mjesta rada.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedi­načn­e karte, ukoliko je mjesto stanova­nja uda­ljeno do 100 kilometara od mjesta rada.

U slučaju uda­ljenosti mjesta stanova­nja od mjesta rada većoj od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se posebnom odlukom čelnika državnog tijela.

U mjestu u kojem je javni prijevoz organiziran na način da se mjesečnom ili godiš­njom kartom pokrivaju mjesni i među­mjesni javni prijevoz (tzv. prijevozne zone), službenik i namješte­nik koji koristi takvu vrstu prijevoza ne ostvaruje pravo iz stavka 4. i 5. ovoga članka.

Ako službenik i namještenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvr­đuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Troškovi mjesnog prijevoza službenika i namještenika do najbliže stanice međumjesnog prijevoza utvrđuju se u skladu s odredbom stavka 4. ili 5. ovoga članka ovisno o uda­ljenosti mjesta stanova­nja od stanice međumjesnog prijevoza.

Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povo­ljnosti odlu­čuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvat­ljiviji pri­je­voz za službenika i namještenika te uvažavajući racionalnost troškova.

Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz, koji omo­gućava službeniku i namješteniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte među­mjesnog javnog prijevoza za istu uda­ljenost na tom području.

Naknada troškova prijevoza, isplaćuje se unaprijed i to najkasnije pos­ljed­nje­g dana u mjesecu za idući mjesec.«

Članak 5.

U članku 52. stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Ako su oba rodite­lja državni službenici i namještenici, sred­stva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se rodite­lju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obite­lji prema Zakonu o porezu na dohodak«.

Članak 6.

Iza članka 55. dodaje se novi članak 55. a koji glasi:

»Iznosi materijalnih prava iz članka 41., 42., 43., 44., 45., 51., 52., 53 i 59. ugovoreni su u neto iznosima.«

Članak 7.

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike primje­njuje se od dana potpisiva­nja.

Članak 8.

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastav­ljen je u dva izvorna primjerka, od kojih svakom potpisniku pripada jedan primjerak.

ZA VLADU                 ZA SINDIKAT

REPUBLIKE HRVATSKE      policije Hrvatske

potpredsjednik Vlade RH         predsjednik

dr. sc. Goran Granić, v. r.      Dubravko Jagić, v. r.