Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

NN 9/2003 (17.1.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

113

Na temelju članka 103. stavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O RADNOM VREMENU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE IMAJU SKLOPLJENI UGOVOR O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( »Narodne novine« br. 87/02) u članku 6. stavku 2. riječ: »pravilnom« zamjenjuje se riječima: »u pravilu«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječ: »pravilnom« zamjenjuje se riječima: »u pravilu«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »ljekarničkim jedinicama« brišu se.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine« br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00)« zamjenjuju se riječima: » Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine« br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02 i 150/02), osim ordinacija medicine rada«.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

»Članak 10a.

Rad u ljekarnama organizira se od ponedjeljka do petka s početkom u 7.00 sati i završetkom u 20.00 sati, a subotom od 7.30 sati i završetkom u 15.00 sati.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. riječi: »počinje u 7.00 sati i završava u 15.00 sati za jutarnju smjenu.« zamjenjuju se riječima: »može se organizirati tako da počinje u 7.00 sati i završava u 15.00 sati za jutarnju smjenu.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zbog dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite radno aktivnom stanovništvu rad u poliklinikama organizira se preraspodjelom radnog vremena na način da najmanje 20% ukupnog kapaciteta poliklinike, uvažavajući sve njezine djelatnosti, radi radnim danom do 19.00 sati.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/0001
Urbroj: 534-05-01/1-03-0001
Zagreb, 13. siječnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med. v. r.