Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 17/2003 (4.2.2003.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

224

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijela

UREDBU

o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloŽenosti poslova u drŽavnoj sluŽbi

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001 i 7/2002 – isp.), u članku 14. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, u stručnim uvjetima za točke 1 – 6. riječi: »najmanje tri godine radnog staža u struci na rukovodećim poslovima«, brišu se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 30. siječnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.