Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

NN 18/2003 (5.2.2003.), Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

242

Na teme­lju članka 162. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« br. 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE STRUČNE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 1.

(1) Ovom Naredbom propisuje se visina naknade za utvrđiva­nje stručne sposobnosti zrakoplovnog osob­lja, ovisno o vrsti dozvole i ovlašte­nja za koje se polaže ispit.

(2) Ovom Naredbom propisuje se i visina naknade na koju ima pravo predsjednik, članovi, tajnik povjerenstva te instruktori.

(3) Ovom Naredbom propisuju se i cijene obrazaca, re­gistra i dnevnika školova­nja, k­njižica lete­nja zrakoplovnog osob­lja.

Članak 2.

Visina naknade za utvrđiva­nje stručne sposobnosti zrakoplovnog osob­lja, koja se plaća po kandidatu ovisno o vrsti dozvole, odnosno ovlašte­nja, prikazana je u s­ljedećoj tablici.

 

Redni

broj

Vrsta dozvole

Stjeca­nje

dozvole

Stjeca­nje

ovlaštenja

Priznava­nje inozemnih dozvola

i ovlašte­nja

dozvola

ovlašte­nje

 

1.

Pilot slobodnog balona

900,00

600,00

1100,00

700,00

 

2.

Pilot zrakoplovno-sportske letjelice

600,00

400,00

950,00

600,00

 

3.

Pilot jedrilice – pilot motorne jedrilice

1000,00

700,00

1150,00

800,00

 

4.

Pilot zračnog broda

800,00

400,00

950,00

500,00

 

5.

Športski pilot aviona i helikoptera

1200,00

800,00

1450,00

900,00

 

6.

Profesionalni pilot aviona i helikoptera

1500,00

1000,00

1700,00

1200,00

 

7.

Prometni pilot aviona i helikoptera

2000,00

1500,00

2200,00

1700,00

 

8.

Navigator i inže­njer letač

800,00

600,00

900,00

700,00

 

9.

Zrakoplovni mehaničar

800,00

600,00

900,00

700,00

 

10.

Zrakoplovni tehničar tehničke pripreme

800,00

600,00

900,00

700,00

 

11.

Zrakoplovni inže­njer tehničke pripreme

900,00

700,00

1000,00

800,00

 

12.

Inže­njer za pripremu leta

800,00

600,00

900,00

700,00

 

13.

Kontrolor zračnog prometa

1300,00

1300,00

1500,00

1300,00

 

14.

Instruktor

 

1200,00

 

1500,00

 

15.

Validacija u privatne svrhe

 

 

350,00

350,00

 

 

Članak 3.

(1) Naknade za polaga­nje popravnog ispita iznosi 50% od iznosa koji se plaća za stjeca­nje dozvole, odnosno ovlašte­nja.

(2) Naknada za produže­nje va­ljanosti dozvole/ovlašte­nja iznosi 25% od iznosa koji se plaća za stjeca­nje dozvole.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, naknada za produže­nje va­ljanosti dozvole/ovlašte­nja kontrolora zračnog prometa, prometnog i profesionalnog pilota aviona i helikoptera, pilota slobodnog balona te pilota jedrilice – motorne jedrilice iznosi 15% od iznosa koji se plaća za stjeca­nje dozvole.

Članak 4.

Naknada za utvrđiva­nje stručne sposobnosti osob­lja koje pruža aerodromske usluge, kojem Ministarstvo pomorstva, prometa i veza izdaje, obnav­lja i produžava va­ljanost dozvole i ovlašte­nja, plaća se prema iznosima iz točke 9. tablice iz članka 2. i članka 3. ove Naredbe.

Članak 5.

Prilikom utvrđiva­nja stručne sposobnosti zrakoplovnog osob­­lja, predsjedniku i članovima ispitnog povjerenstva, podno­site­lj zahtjeva osigurava sredstva na ime dnevnica, troškova prijevoza i noće­nja sukladno propisu kojim se određuje visina dnevnice i naknade za službeno putova­nje za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 6.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva za utvrđiva­nje stručne sposobnosti zrakoplovnog osob­lja imaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu.

(2) Predsjednik ispitnog povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna.

(3) Članovi ispitnog povjerenstva za stjeca­nje dozvole ili ovlašte­nja za teoretski dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 130,00 kuna.

(4) Tajnik ispitnog povjerenstva za obav­lja­nje administrativno-tehničkih poslova ima pravo na naknadu u iznosu od 50,00 kuna.

(5) Ukoliko je predsjednik povjerenstva ujedno i ispitivač ima pravo na naknadu koja je veća.

Članak 7.

(1) Članovi ispitnog povjerenstva za stjeca­nje dozvole ili ovlašte­nja prometnog pilota, profesionalnog pilota i športskog pilota aviona i helikoptera za praktični dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 130,00 kuna.

(2) Članovi ispitnog povjerenstva za stjeca­nje dozvole ili ovlašte­nja pilota slobodnog balona, pilota zračnog broda, pilota jedrilice – motorne jedrilice i pilota zrakoplovno-športske letjelice za praktični dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 8.

Članovi ispitnog povjerenstva za stjeca­nje dozvole ili ovlaš­te­nja kontrolora zračnog prometa, zrakoplovno tehničkog osob­lja, tehničara tehničke pripreme, zrakoplovnog inže­njera tehničke pripreme, navigatora i inže­njera letača za praktični dio ispita imaju pravo na naknadu u iznosu od 90,00 kuna.

Članak 9.

(1) Za obrazac dozvole letačkog osob­lja plaća
se iznos od                                                            90,00 kn

(2) Za ostale obrasce dozvola zrakoplovnog
osob­lja plaća se iznos od                                       50,00 kn

(3) Za dnevnik (re­gistar) školova­nja plaća se
iznos od                                                              200,00 kn

(4) Za obrasce zahtjeva, prijava i provjera
plaća se iznos od                                                     2,00 kn

(5) Za k­njižicu lete­nja plaća se iznos od                     120,00 kn

(6) Za ostale k­njižice plaća se iznos od                        80,00 kn

(7) Za dnevnik padobranskih skokova plaća
se iznos od                                                          200,00 kn

Članak 10.

Naknade predviđene odredbama ove Naredbe te sredstva iz članka 5. i iznosi iz članka 9. ove Naredbe uplaćuje se u kunama na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 11.

Stupa­njem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osob­lja (»Narodne novine« broj 34/93 i 8/94).

Članak 12.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/16
Urbroj: 530-01-02-5
Zagreb, 26. studenoga 2002.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.