Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

NN 19/2003 (6.2.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

HRVATSKI SABOR

269

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAPLATI DOSPJELIH NENAPLAĆENIH POREZA, CARINA, DOPRINOSA I DRŽAVNIH JAMSTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2003.

Urbroj: 01-081-03-422/2
Zagreb, 5. veljače 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O NAPLATI DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POREZA, CARINA, DOPRINOSA I DRŽAVNIH JAMSTAVA

Članak 1.

U Zakonu o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (»Narodne novine«, br. 117/01), u članku 2. stavak 6. mije­nja se i glasi:

»(6) Vjerovnik i dužnik zak­ljučit će nagodbu o podmire­nju potraživa­nja, odnosno obveza iz članka 1. ovoga Zakona uvećano za kamate do dana zak­ljuče­nja nagodbe u roku od 30 dana od dana donoše­nja odluke Vlade Republike Hrvatske. O svim podnesenim zahtjevima Vlada Republike Hrvatske donijet će potrebne odluke najkasnije do 31. ožujka 2003.«

Članak 2.

U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Do zak­ljuče­nja nagodbe na dužnike koji su u roku podnijeli zahtjev za nagodbu neće se primje­njivati odredba članka 41. stavak 2. Zakona o platnom prometu u zem­lji (»Narodne novine«, br. 117/01).«

Članak 3.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Ured­ba o izmjenama Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (»Narodne novine«, br. 156/02).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/03-01/01
Zagreb, 5. ve­ljače 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.