Zakon o zaštiti od buke

NN 20/2003 (7.2.2003.), Zakon o zaštiti od buke

HRVATSKI SABOR

290

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Proglašavam Zakon o zaštiti od buke, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. siječ­nja 2003.

Broj: 01-081-03-372/2
Zagreb, 31. siječ­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ZAŠTITI OD BUKE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju mjere zaštite od buke na kopnu, vodi i u zraku te nadzor nad provedbom ovih mjera radi sprje­čava­nja ili sma­njiva­nja buke i otkla­nja­nja opasnosti za zdrav­lje ­ljudi.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na mjere zaštite od buke koje obvezuju Republiku Hrvatsku po međunarodnim ugovorima, konvencijama i normama u zračnom, že­ljezničkom, cestovnom i vodnom prometu.

Članak 2.

Buka štetna po zdrav­lje u smislu ovoga Zakona je svaki zvuk koji prekoračuje najviše dopuštene razine utvrđene provedbenim propisom s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ­ljudi rade i borave.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno miš­lje­nje ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje.

Članak 3.

Pojmovi uporab­ljeni u ovom Zakonu imaju s­ljedeće znače­nje:

Izvor buke je svaki stroj, uređaj, instalacija, postroje­nje, sred­stvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za glasno emitira­nje glazbe i govora, bučna aktivnost ­ljudi i životi­nja i druge rad­nje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, igru, ples, predstave, koncerte, sluša­nje glazbe i sl.

Promet, aktivan ili u mirova­nju, vezan za određene djelatnosti ili sadržaje smatra se izvorom buke od te djelatnosti ili sadržaja.

Imisija zvuka je ukupna razina zvuka na mjestu prijama koju čini osnovna razina i razina određenih izvora.

Osnovna razina je razina buke okoline kada određeni ispitivani izvor buke ne radi.

Emisija zvuka je ukupna razina zvuka koje­g izvor predaje u okolni prostor.

Boravišni prostor je svaki otvoreni ili zatvoreni prostor u kojem ­ljudi borave trajno ili privremeno.

Zatvoreni boravišni prostori su sobe u stanovima, smješ­tajnim ili ugostite­ljskim objektima, zdravstvenim ustanovama, uredima, dječjim vrtićima, učionicama, predavaonicama, učenič­kim, studentskim domovima i domovima umirov­ljenika.

Otvoreni boravišni prostori su sva mjesta na kojima borave ­ljudi radi odmora, oporavka, zabave ili rekreacije.

Radni prostor je svaki otvoreni ili zatvoreni prostor u kojem ­ljudi rade.

Karte buke su prikazi postojećih i predviđenih razina imisija buke na svim mjestima unutar promatranog područja, ovisno o jednom određenom ili svim izvorima buke. Na kartama su prikazana i prekorače­nja dopuštenih razina buke te broj ­ljudi i/ili stanova izloženih buci određene razine.

Akcijski plan je prikaz mjera za provođe­nje sma­nje­nja buke na dopuštene razine unutar promatranog područja.

Stručni poslovi zaštite od buke jesu poslovi utvrđiva­nja i provedbe mjera radi sprječava­nja ili sma­njiva­nja i otkla­nja­nja opasnosti od buke za zdrav­lje ljudi.

Članak 4.

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastaja­nje buke, odnosno sma­njiti postojeća buka na dopuštene razine.

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:

1. odabir i uporaba malobučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport,

2. promiš­ljeno uzajamno locira­nje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke (imitenata),

3. izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori,

4. primjenu akustičkih zaštitnih mjera na teme­lju mjere­nja i proračuna buke na mjestima emisije, na putovima šire­nja i na mjestima imisije buke,

5. akustička mjere­nja radi provjere i stalnog nadzora sta­nja buke,

6. povremeno ograniče­nje emisije zvuka.

Članak 5.

Zaštitu od buke dužni su provoditi i osigurati ­njezino provo­đe­nje tijela državne uprave, jedinice područne (re­gionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju djelatnosti i građani.

Članak 6.

Zaštita od buke provodi se danonoćno.

U smislu ovoga Zakona dan traje 14 sati, od 6 do 20 sati, večer traje 2 sata, od 20 do 22 sata, a noć traje 8 sati, od 22 do 6 sati.

Članak 7.

Strojevi, transportna sredstva, uređaji i oprema koji se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze na područje Republike Hrvatske moraju radi stav­lja­nja u promet, odnosno uporabe biti sukladni s propisanim tehničkim zahtjevima koji se odnose na dopuštenu razinu buke koju proizvode pod određenim uvjetima uporabe, a podaci o zvučnoj snazi koju emitiraju pod tim uvjetima uporabe moraju biti označeni na proizvodu u skladu s hrvat­skim normama (HRN) te smjernicama i normama Europske unije (EN).

Izvori buke iz stavka 1. ovoga članka koji su u uporabi do stupa­nja na snagu ovoga Zakona, a za koje nema podataka o zvučnoj snazi koju emitiraju, moraju se uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 5 godina od ­nje­govog stupa­nja na snagu.

Članak 8.

Dokumenti prostornog uređe­nja svih razina i akti za ­nje­govo provođe­nje moraju sadržavati odgovarajuće mjere za zaštitu od buke.

Sadržaj stručnih podloga glede zaštite od buke koje služe za izradu prostornih dokumenata iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 9.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine, dužni su izraditi:

1. kartu buke,

2. akcijske planove.

Karta buke iz točke 1. stavka 1. ovoga članka je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i predstav­lja stručnu podlogu za izradu prostornih planova.

Pravilnik kojim se uređuje način izrade i sadržaj karata buke i akcijskih planova iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno miš­lje­nje ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostorno uređe­nje.

Članak 10.

U procjeni utjecaja na okoliš za zahvate u prostoru za koje je obvezna procjena po posebnim propisima treba biti obuhvaćena i procjena razine buke te mjere zaštite od buke.

Članak 11.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili ­njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrožava zdrav­lje ­ljudi te da osigurava mir i zadovo­ljavajuće uvjete za odmor i rad.

Pravilnik o posebnim uvjetima, sadržaju i načinu provjere primije­njenih mjera zaštite od buke za građevine donosi ministar zdravstva uz prethodno miš­lje­nje ministra zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 12.

U postupku izdava­nja građevne dozvole i tehničkom pre­gledu izgrađene ili rekonstruirane građevine u postupku izdava­nja uporabne dozvole, tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije i inspekcije rada daje miš­lje­nje o primije­njenim mjerama za zaštitu od buke, svaki u okviru svoje nadležnosti.

Troškove postupka utvrđiva­nja primije­njenih mjera zaštite od buke snosi investiror.

Članak 13.

Nadležno tijelo državne uprave za utvrđiva­nje minimalno-tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za obav­lja­nje djelatnosti ne može izdati rješe­nje o ispu­njava­nju navedenih uvjeta ako tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije rješe­njem ne utvrdi da su provedene mjere za zaštitu od buke.

Djelatnosti za koje je potrebno rješe­njem tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije utvrditi da su provedene mjere za zaštitu od buke te postupak i način utvrđiva­nja tih uvjeta pravilnikom će propisati ministar nadležan za zdravstvo.

Troškove dokaziva­nja provedenih mjera za zaštitu od buke, kao i troškove postupka snosi podnosite­lj zahtjeva.

Članak 14.

Mjere za zaštitu od buke radnika na radu, kao i zaštite od štetnog djelova­nja buke na organizam radnika tijekom rada u radnim prostorijama ili prostorima, moraju biti takve da spriječe štetno djelova­nje buke na zdrav­lje radnika.

Pravilnik o mjerama za zaštitu od štetnog djelova­­nja buke u radnim prostorijama i prostorima donosi ministar nadležan za zdravstvo uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad.

Članak 15.

Izvori buke koji se privremeno koriste ili se trajno postav­­ljaju u otvorenom prostoru na razini zem­­lje, na zidove i krovove zgrada, nepokretne i pokretne objekte ili se koriste na vodi ili u zraku moraju imati podatke o zvučnoj snazi.

Izvori buke iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti ako tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije rješe­­njem utvrdi da buka od izvora neće prelaziti dopuštene razine u okolini.

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru kao i sadržaj dokaza o provedenim mjerama za zaštitu od izvora buke iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Troškove dokaziva­­nja da buka od promatranog izvora neće u okolini prelaziti dopuštene granice kao i troškove postupka snosi podnosite­­lj zahtjeva.

Članak 16.

Radi zadovo­­ljava­­nja potreba za održava­­njem javnih skupova i organizira­­nja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanov­ništvo i goste, kada postoji mogućnost prekorače­­nja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstav­ničkih tijela određuju ulice, dijelove ulica i nase­­lja, trgove i druge lokacije namije­­njene u te svrhe. Istom odlukom određuju se i putovi za dolaže­­nje i odlaže­­nje sudionika navedenih događa­­nja.

Buka koja nastaje uslijed događa­­nja iz prethodnog stavka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog nase­­lja i drugim nase­­ljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 17.

Zabra­­njeno je obav­­ljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti na način da se bukom ometa i mir i odmor ­­ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravišnim prostorima.

U nase­­ljenim mjestima dopušta se zvučno oglašava­­nje zvonima ili elektroakustičkim uređajima od 7 do 19 sati.

Iznimku od odredbe stavka 2. ovoga članka čine oglašava­­nja zvona, odnosno elektroakustičkih uređaja za vjerske obrede na dane vjerskih blagdana.

Članak 18.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koja nastaje pri ukla­­nja­­nju pos­­ljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim događajima ili okolnostima koje mogu izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdrav­­lje i živote ­­ljudi te narušavati čovjekovu okolinu u većim razmjerima.

Članak 19.

Stručne poslove zaštite od buke mogu obav­­ljati pravne osobe re­gistrirane za obav­­lja­­nje te djelatnosti koje imaju ovlašte­­nje ministra nadležnog za zdravstvo.

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka, kao i o stručnim poslovima zaštite od buke te o stručnom nadzoru nad pravnim osobama koje obav­­ljaju te poslove donosi ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodno miš­­lje­­nje ministra nadležnog za rad.

Ministar nadležan za zdravstvo daje ovlašte­­nje pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka rješe­­njem o upravnom postupku, protiv koje­g se može pokrenuti upravni spor, a po prethodno pribav­­ljenoj pisanoj potvrdi ravnate­­lja Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­­ljstvo o ispu­­njava­­nju uvjeta iz HRN EN ISO/IEC 17025.

Troškove utvrđiva­­nja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka snosi podnosite­­lj zahtjeva.

Članak 20.

Osobe koje u pravnim osobama obav­­ljaju stručne poslove zaštite od buke moraju imati položen stručni ispit.

Stručni ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se u Ministarstvu zdravstva koji pojedine ili sve poslove vezane uz polaga­­nje toga ispita može prenijeti na za te poslove ovlaštenu pravnu osobu.

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaga­­nja stručnog ispita donosi ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno miš­­lje­­nje ministra nadležnog za rad.

Troškove polaga­­nja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka snosi podnosite­­lj zahtjeva.

Članak 21.

Osobe iz članka 19. i 20. ovoga Zakona dužne su se u načinu i postupku mjere­­nja proračuna i ocje­­njiva­­nja te sadržaja nalaza o mjere­­nju pridržavati Hrvatskih normi (HRN), Europskih normi (EN) i smjernica Europske unije.

Ako se stručnim nadzorom utvrdi da ovlaštene pravne osobe iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona ne obav­­ljaju stručne poslove u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ministar zdravstva ukinut će im ovlašte­­nje.

Članak 22.

Ovlašte­­nje ministra nadležnog za zdravstvo za obav­­lja­­nje stručnih poslova zaštite od buke iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 23.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na teme­­lju ovoga Zakona obav­­ljaju sanitarni inspektori Ureda državne uprave u županijama i Gradskom uredu Grada Zagreba, kao i sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva sukladno nadležnostima iz Zakona o sanitarnoj inspekciji.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona koje se odnose na buku u radnim prostorijama u kojima u procesu rada nastaje buka kao i odredbama ovoga Zakona koje se odnose na promet strojeva, transportnih sredstava, uređaja i opreme glede sadržaja podataka o zvučnoj snazi koju emitiraju pod određenim uvjetima uporabe obav­­ljaju inspektori Državnog inspektorata.

Članak 24.

Nadležna inspekcijska tijela iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštena su na licu mjesta poduzimati mjere iz članka 25. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona ako imisija zvuka prelazi najviše dopuštene razine utvrđene Pravilnikom iz članka 2. ovoga Zakona, na osnovi rezultata izmjere zvukomjerom klase I. prema HRN EN 60804.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obav­­lja­­nje određene djelatnosti pravnoj, odnosno fizičkoj osobi obrazloženom naredbom u traja­­nju najdu­­lje 8 dana.

Naredbu iz stavka 2. ovoga članka mogu izvršiti odmah, pečaće­­njem uređaja, opreme, prostorija ili na drugi pogodan način ukoliko se izmjerom buke utvrdi prekorače­­nje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Članak 25.

U obav­­lja­­nju nadzora nadležna tijela iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštena su:

1. narediti akustička mjere­­nja kod pravnih i fizičkih osoba koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ­­ljudi rade i borave,

2. narediti poduzima­­nje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

3. zabraniti uporabu izgrađene, odnosno rekonstruirane gra­đe­vine ako nisu provedene mjere za zaštitu od buke, dok se te mjere ne provedu,

4. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere za zaštitu od buke,

5. zabraniti obav­­lja­­nje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 4. ovoga članka,

6. zabraniti uporabu strojeva, transportnih sredstava, uređaja i opreme koji nemaju podatke o zvučnoj snazi koju emitiraju pod određenim uvjetima uporabe,

7. zabraniti obav­­lja­­nje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su ista započeta bez rješe­­nja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da su provedene mjere za zaštitu od buke.

Tijela iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona ovlaštena su poduzimati mjere prema posebnom propisu.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. prouzroči da razina buke kojoj su ­­ljudi izloženi u bora­višnim prostorima prelazi dopuštene granice (članak 2.),

2. ne dopusti obav­­lja­­nje akustičkih mjere­­nja od strane ovlaštene pravne osobe (članak 5.),

3. su strojevi, transportna sredstva, uređaji i oprema u prometu, odnosno uporabi bez podataka o zvučnoj snazi (članak 7.),

4. započne obav­­lja­­nje djelatnosti ili drugih aktivnosti bez rješe­­nja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da su provedene mjere za zaštitu od buke (članak 13.),

5. koristi izvore buke na otvorenom bez rješe­­nja nadležnog tijela (članak 15.),

6. obav­­lja radove, djelatnosti i druge aktivnosti kojima ometa mir i odmor ­­ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravišnim prostorima (članak 17.),

7. mjere­­nja obav­­lja osoba koja nije položila stručni ispit (članak 20.),

8. akustička mjere­­nja, proračun i ocje­­njiva­­nje ne obavi u skladu sa HRN (članak 21.),

9. sadržaj nalaza akustičkih mjere­­nja nije u skladu sa HRN (članak 21.),

10. ne poduzima naređene ili propisane mjere za zaštitu od buke (članak 25.),

11. ako mjere za zaštitu od buke radnika na radu nisu provedene na način da spriječe štetno djelova­­nje buke na zdrav­­lje radnika (članak 14.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, ako u rokovima navedenim u ovom Zakonu:

– ne izradi kartu buke (članak 9.),

– ne izradi akcijske planove (članak 9.),

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u tijelu lokalne i područne (re­gionalne) samouprave novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Uz kaznu za prekršaj iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona može se pravnoj ili fizičkoj osobi izreći i zaštitna mjera zabrane obav­­lja­­nja djelatnosti u traja­­nju od tri mjeseca do jedne godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Provedbene propise iz članka 2., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 19. i 20. za čije je donoše­­nje ovlašten ovim Zakonom, ministar zdravstva obvezan je donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupa­­nja na snagu ovoga Zakona.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su karte buke iz članka 9. ovoga Zakona donijeti u roku od tri godine, a akcijske planove u roku od pet godina od dana stupa­­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 29.

Do stupa­­nja na snagu propisa iz članka 28. ovoga Zakona primje­­njivat će se Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ­­ljudi rade i borave (»Narodne novine«, br. 37/90.) i Pravilnik o uvjetima koje moraju ispu­­njavati organizacije za mjere­­nje i predviđa­­nje buke u sredini u kojoj ­­ljudi rade i borave (»Narodne novine«, br. 37/90.).

Članak 30.

Pravne osobe koje imaju ovlašte­­nja, za obav­­lja­­nje poslova mjere­­nja i predviđa­­nja buke u sredini u kojoj ­­ljudi rade i borave, od ministra zdravstva izdana prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispu­­njavati organizacije za mjere­­nje i predviđa­­nje buke u sredini u kojoj ­­ljudi rade i borave (»Narodne novine«, br. 37/90.), dužne su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupa­­nja na snagu.

Članak 31.

Postupci započeti, a nedovršeni po odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 17/90.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 32.

Stupa­­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 17/90.).

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 542-01/02-01/01
Zagreb, 29. siječ­­nja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.