Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 22/2003 (12.2.2003.), Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

322

Na temelju članka 50. stavak 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), na prijedlog ministra vanjskih poslova, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2003. godine, donijela

UREDBU

o plaĆama, dodacima i naknadama u sluŽbi vanjskih poslova

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se plaće, dodaci na plaće, naknade troškova, te druga prava i obveze koje proistječu iz rada u službi vanjskih poslova, i to kako u sjedištu službe tako i u predstav­ništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu: predstavništva u inozemstvu). Predstavništva u inozemstvu u smislu ove Uredbe su diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zaposleni u službi vanjskih poslova imaju pravo na pla­ću, dodatke na plaću i naknade troškova u skladu s ovom Ured­bom.

(2) Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se danom stupanja na rad u mjesečnim obrocima i to, u sjedištu službe u kunama, a u predstavništvu u inozemstvu u devizama.

2. PLAĆE DIPLOMATA U PREDSTAVNIŠTVIMA U INOZEMSTVU

Članak 3.

(1)  Plaću diplomata u predstavništvu u inozemstvu, sukladno njegovom diplomatskom zvanju, čini zbroj:

  umnoška koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova  prema  diplomatskim, konzularnim i administrativno--­teh­ničkim zvanjima u predstavništvima u inozemstvu (prilog I.) i devizne vrijednosti koeficijenta s koeficijentom troškova života u državi primateljici utvrđenim na temelju službenih statističkih podataka Ujedinjenih naroda – koji se objavljuju i usklađuju jedanput godišnje (prilog II.);

  umnoška koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova  prema  diplomatskim, konzularnim i administrativno--tehničkim zvanjima u predstavništvima u inozemstvu i devizne vrijednosti koeficijenta (prilog I.) s postotkom na kategoriju važnosti predstavništva u inozemstvu (prilog III.).

(2) Deviznu vrijednost koeficijenata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Vlada na prijedlog ministra vanjskih poslova posebnom odlukom jedanput godišnje. U slučaju da dođe do promjene međusobnih odnosa glavnih valuta za više od 5% Vlada će na prijedlog ministra vanjskih poslova utvrdit novu vrijednost polazne osnovice koeficijenata.

(3) U slučaju osnivanja novog predstavništva u inozemstvu Vlada će na prijedlog ministra vanjskih poslova posebnom odlukom utvrditi koeficijent troškova života za to predstavništvo.

(4) Prilozi I., II. i III. iz odredbi stavka 1. ovog članka sas­tav­ni su dijelovi ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Šef predstavništva u inozemstvu koji upravlja s dva predstavništva razvrstana u različite kategorije u Uredbi o unutarnjem ustrojstvu službe vanjskih poslova, ima pravo na plaću više kategorije predstavništva u inozemstvu.

(2) Šef predstavništva u slučaju iz stavka 1. ovog članka za poslove rukovođenja drugim predstavništvom u inozemstvu ima pravo na dodatak od 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova.

Članak 5.

(1) Osoba koja je temeljem ugovora primljena u službu vanjskih poslova na određeno vrijeme radi upućivanja na rad u predstavništvo u inozemstvu pripada kunska plaća u sljedećim slučajevima:

  za vrijeme trajanja pripreme prije upućivanja na rad u predstavništvo u inozemstvu,

  po povratku s rada iz predstavništva u inozemstvu u visini plaće njegovog zvanja za jedan mjesec,

–  za vrijeme privremenog povlačenja u Hrvatsku bilo zbog sigurnosno-političkih okolnosti, bilo zbog potreba službe, potrebe liječenja ili zbog drugog opravdanog razloga, pod uvjetom da takav boravak u Hrvatskoj traje duže od 30 dana.

  šef predstavništva po povratku iz predstavništva u inozemstvu u visini plaće njegovog zvanja, najduže do tri mjeseca.

(2) Uvjeti propisani stavkom 1. ovog članka sastavni su dio ugovora o radu koji se sklapa s takvom osobom.

3. DODACI NA PLAĆU U PREDSTAVNIŠTVIMA U INOZEMSTVU

Članak 6.

 (1) Dodaci koji se utvrđuju na koeficijent polazne osnovice složenosti poslova su:

1. dodatak na bračnog druga za diplomatske aktivnosti,

2. dodatak na dijete

3. dodatak na posebne uvjete života i rada

4. ostali dodaci.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se i isplaćuju u valuti u kojoj se isplaćuje i devizna plaća.

3.1. Dodatak na bračnog druga za diplomatske aktivnosti

Članak 7.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na dodatak za diplomatske aktivnosti bračnog druga koji s njim boravi u državi primateljici. Dodatak se obračunava na koeficijent polazne osnovice složenosti poslova i to:

šef predstavništva                                   20%

zamjenik šefa predstavništva, opunomoćeni
          ministar i ministar savjetnik                      15%

ostalo diplomatsko osoblje                    10%.

(2) Pravo na dodatak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje tajnik ministarstva temeljem pisane izjave diplomate o dolasku bračnog druga u državu primateljicu uz supotpis šefa predstavništva u inozemstvu, te se isplaćuje diplomatu za vrijeme boravka bračnog druga u državi primateljici.

Članak 8.

(1) Diplomat gubi pravo iz članka 7. ove Uredbe u slučaju kada bračni drug iz neopravdanih razloga ne boravi kontinuirano u državi primateljici duže od šezdeset dana počevši od dana napuštanja države primateljice.

(2) Diplomat je dužan izvijestiti šefa predstavništva o datumu odlaska bračnog druga iz države primateljice. Ne postupanje sukladno odredbi stavka 1. ovog članka predstavlja razlog za donošenje odluke o prijevremenom povlačenju diplomate iz pred­stavništva u inozemstvu. Odluka o povlačenju iz predstavništva u inozemstvu, ne isključuje odgovornost diplomate za težu povredu službene dužnosti.

(3) Ukoliko bračni drug prigodno ne sudjeluje u diplomatskim aktivnostima ili ako se zaposli u državi primateljici, dodatak se obustavlja. Odgovarajuću odluku donosi tajnik Ministarstva na prijedlog šefa predstavništva.

Članak 9.

Diplomat čiji je bračni drug temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o vanjskim poslovima stekao pravo na plaćanje doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje gubi to pravo za kalendarsku godinu, u kojoj je bračni drug napustio državu primateljicu u smislu članka 8. ove Uredbe.

3.2. Dodatak na dijete

Članak 10.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na dodatak na dijete, ukoliko ono boravi s njim u državi primateljici.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovog članka obračunava se za svako dijete u iznosu od 30% od devizne vrijednosti koeficijenta složenosti poslova.

(3) Za djecu stariju od petnaest godina dodatak se utvrđuje na osnovi potvrde o redovnom obrazovanju i traje do završetka redovnog obrazovanja.

Članak 11.

(1) Diplomat ima pravo dijete koje s njim boravi u državi primateljici školovati u osnovnim i srednjim školama koje udovoljavaju sigurnosnim uvjetima, te koje omogućavaju nesmetan nastavak obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a prema popisu škola koje utvrđuje Ministarstvo vanjskih poslova.

(2) U slučaju kada u državi primateljici nema javne osnovne i srednje škole sukladno stavku 1. ovog članka, diplomat ima pravo dijete upisati u privatnu školu koja udovoljava tom uvjetu.

(3) U slučaju kada je diplomat premješten na rad u predstavništvo u drugoj državi primateljici dijete koje s njim boravi u inozemstvu ima pravo upisati u školu u kojoj se omogućava nesmetan nastavak školovanja sukladno stavku 1. ovog članka na jeziku na kojem nastavu pohađao u prethodnoj državi primateljici.

(4) U slučaju da diplomat, u smislu stavka 2. i 3. ovog članka, upiše dijete u privatnu školu ima pravo na dodatak za školovanje djeteta u iznosu od 90% od stvarne cijene upisnine i školarine.

(5) Suglasnost za upis u privatnu osnovnu i srednju školu, te pravo na dodatak za školovanje, na temelju pisanog zahtjeva diplomate s priloženom potrebnom dokumentacijom, daje tajnik Ministarstva posebnom odlukom, imajući pri tome u vidu visinu upisnine i školarine, nastavni program, te ostale bitne činjenice za donošenje ove odluke.

Članak 12.

Ako je za pohađanje redovne nastave djetetu potrebna predškolska obuka (tečaj jezika ili »mala škola«) priznaju se troškovi iste do najviše jedne godine prije upisa u redovnu školu.

3.3. Dodatak na posebne uvjete života i rada u državi primateljici

Članak 13.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na dodatak na posebne radne i životne uvjete i to 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova na:

1.  klimatske uvjete mjesta rada:

Arapska Republika Egipat, Republika Indija, Republika Indonezija, Malezija, Ruska Federacija, Kanada, Izrael.

2.  neodgovarajuće životne i zdravstvene uvjete:

Republika Albanija, Republika Indija, Islamska Republika Iran, Kraljevina Maroko, Republika Turska, Ukrajina i Ruska Federacija.

3.  neodgovarajuće sigurnosne uvjete.

(2) Odluku o državama i razdoblju za koje se utvrđuju dodatak iz stavka 1. točka 3. ovog članka donosi ministar vanjskih poslova.

3.4. Ostali dodaci

Članak 14.

Otpravnik poslova koji mijenja šefa predstavništva kontinuirano duže od 30 dana ima pravo na dodatak od 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova šefa predstavništva za vrijeme trajanja zamjene. Isplata dodatka koja se utvrđuje rješenjem započinje narednog mjeseca, te se odnosi se na cijelo vrijeme trajanja zamjene.

Članak 15.

(1) Diplomatu koji je pored šefa predstavništva jedini diplomat u predstavništvu u inozemstvu i koji radno pokriva više područja rada predstavništva u inozemstvu, u slučaju posebne radne opterećenosti, može biti odobren dodatak u iznosu od 10% koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova. Jednako može se odobriti i diplomatu u misijama pri međunarodnim organizacijama tijekom predsjedavanja komisijama, odborima ili drugim odgovarajućim tijelima tih međunarodnih organizacija.

(2) Pravo na dodatak iz stavka 1. ovog članka diplomat ima dok traju takve okolnosti, a utvrđuje ga tajnik ministarstva rješenjem.

(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka ne isključuje pravo iz članka 14. stavak 1. ove Uredbe.

4. NAKNADE TROŠKOVA U PREDSTAVNIŠTVU U INOZEMSTVU

Članak 16.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na:

1. naknadu troškova prijevoza na posao i s posla,

2. naknadu selidbenih i putnih troškova,

3. naknadu troškova stanovanja,

4. naknadu članarine u diplomatskim i konzularnim udru­že­njima vezanih za promicanje interesa Republike Hrvatske,

5. naknadu putnih troškova za korištenje godišnjeg odmora u Republici Hrvatskoj,

6. naknadu za intenzivno učenje jezika,

7. naknadu za slučaj smrti,

8. naknadu za odvojeni život,

9. naknadu troškova protokolarnih obveza.

(2) Naknade iz odredbe stavka 1. ovog članka, osim točke 8., obračunavaju se i isplaćuju u valuti u kojoj se isplaćuje devizna plaća. Naknada iz stavka 1. točka 8. ovog članka obračunava se i isplaćuje u kunama.

4.1. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Članak 17.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu koji za odlazak i dolazak s posla koristi javni prijevoz ima pravo na naknadu troškova prijevoza u punom iznosu cijene mjesečne, odnosno pojedinačne vozne karte u lokalnom gradskom prijevozu u sjedištu predstavništva u inozemstvu.

(2) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu koji za odlazak i dolazak s posla koristi osobno vozilo ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene mjesečne, odnosno pojedinačne vozne karte u lokalnom gradskom prijevozu.

Članak 18.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu koji upotrebljava vlastiti automobil za službene potrebe ima pravo naknade troškova u visini 30% cijene bezolovnog benzina za svaki prijeđeni kilometar.

(2) Naknada troškova obračunava se na osnovi putnog naloga, broja prijeđenih kilometara i maloprodajne cijene bezolovnog benzina u državi primateljici prema odobrenju šefa predstav­niš­tva.

4.2. Naknada selidbenih i putnih troškova

Članak 19.

(1) Pri upućivanju na rad i povratku s rada iz predstavništva u inozemstvu diplomat ima pravo na naknadu selidbenih i putnih troškova za sebe i članove uže obitelji koji s njim borave u državi primateljici na način da:

l.  Kao putni troškovi priznaju se:

  troškovi prijevoza zrakoplovom u ekonomskom razredu ili željezničkog prijevoza u prvom razredu, po potrebi sa spavaćim kolima,

  troškovi vlastitim prijevozom, sukladno odredbi članka 18. ove Uredbe,

  dnevnica, ako je vrijeme putovanja duže od 12 sati, odnosno pola dnevnice, ako je duže od osam sati.

2.  Kao selidbeni troškovi priznaju se:

–  ukupni troškovi preseljenja po sistemu od vrata do vrata, uključujući i troškove carinske manipulacije i osiguranja, temeljem pribavljene suglasnosti tajnika Ministarstva,

3.  Kao vozarina priznaje se:

  prijevoz zrakoplovom do 300 kg za diplomatu bez obitelji ili 450 kg za diplomatu s obitelji,

  cestovni ili željeznički prijevoz do 50 m3,

  brodski prijevoz - kontejner do 40 ft.

(2) Selidba u europske države organizira se i provodi, u pravilu, javnim prijevozom, odnosno prijevozom Ministarstva vanjskih poslova. Ako to nije moguće, selidbu obavlja tvrtka koju angažira Ministarstvo vanjskih poslova po sistemu najpovoljnije ponude.

(3) Odluku o odobrenju naknade selidbenih i putnih troškova donosi tajnik Ministarstva.

Članak 20.

(1) Diplomat koji je jednostrano odlučio prekinuti rad u predstavništvu u inozemstvu prije isteka dvije godine od početka rada u tom predstavništvu sam snosi putne i selidbene troškove pri povratku u Hrvatsku.

(2) Diplomat koji je vraćen iz predstavništva u inozemstvu radi provođenja postupka za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti dužan je vratiti sve putne i selidbene troškove ako se u provedenom postupku utvrdi da je kriv za težu povredu službene dužnosti.

4.3. Naknada troškova stanovanja

Članak 21.

(1) Diplomat upućen na rad u predstavništvo u inozemstvu, u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja svojih redovitih diplomatskih aktivnosti, ima pravo na najam namještenog stambenog prostora.

(2)  Polazni stambeni kriteriji za diplomate s obzirom na broj članova uže obitelji koji borave s njim u državi primateljici su:

  diplomat samac - stan s jednom spavaćom sobom,

  diplomat s jednim članom obitelji - stan s dvije spavaće sobe,

  diplomat s dva ili više članova obitelji - stan s tri spavaće sobe.

(3) Kada u sjedištu predstavništva u inozemstvu nije moguće unajmiti namješteni stan, odnosno kada se prema prikupljenim ponudama utvrdi da je najam namještaja skuplji od kupovine novog, Ministarstvo vanjskih poslova kupit će potreban na­mještaj. Kupljeni namještaj vlasništvo je Ministarstva s time da ga diplomat po isteku mandata ima pravo otkupiti po cijeni koju utvrđuje stručna služba Ministarstva umanjenoj za redovitu godišnju amortizaciju.

(4) Diplomat upućen na rad u predstavništvo u inozemstvu ima pravo na naknadu 90% od cijene najma stana. U troškove stanovanja ne računaju se troškovi najma garaže za privatno vozilo i troškovi telefona.

(5) Ugovor o stanovanju diplomat u pravilu sklapa neposredno sa stanodavcem, te snosi sve troškove i rizike koji proizlaze iz tog ugovornog odnosa i korištenja stana koji je unajmio. Ugovor o najmu treba, ako se može postići, sadržavati klauzulu o mogućnosti otkaza ugovora i prije redovnog isteka u slučaju da se diplomat prijevremeno povlači u Hrvatsku.

(6) Ukoliko je potrebno za vrijeme trajanja najma stana položiti depozit sredstva za to osigurava predstavništvo. Po isteku ili otkazu ugovora diplomat je dužan vratiti posuđena sredstva za depozit u blagajnu predstavništva u punom iznosu, na što se obvezuje pisanom izjavom prilikom posudbe novca za tu svrhu.

(7) Troškove agenta za najam stana snosi Ministarstvo vanjskih poslova.

(8) Diplomat ima pravo na najam stana iz stavka 1. ovog članka po prijedlogu šefa diplomatske misije, uz prethodnu pisanu suglasnost na Ugovor o najmu tajnika ministarstva, pri čemu se glede veličine, lokacije i cijene stana uzima u obzir polazni stambeni kriterij iz st. 2, diplomatski rang, protokolarne potrebe i specifični uvjeti u državi primateljici, koji se razrađuju posebnim naputkom ministra vanjskih poslova.

Članak 22.

(1) U slučaju kada diplomat koristi namješteni stan koji se nalazi u prostoru predstavništva ili u stanu koji je vlasništvo Republike Hrvatske dužan je participirati u troškovima stanovanja prema prosječnoj cijeni najma stana u sjedištu predstavništva sukladno kriterijima sadržanim u članku 21. ove Uredbe.

(2) Diplomat koji koristi stan iz stavka 1. ovog članka snosi sve eventualne troškove koji bi mogli proizići iz nesavjesnog korištenja stana.

(3) Ukoliko zbog potrebe zaštite objekta u kojem se nalazi predstavništvo djelatnik sigurnosti koristi stambeni prostor u samom objektu koji ne udovoljava njegovim potrebama stanovanja u smislu članka 21. ove Uredbe, tajnik Ministarstva takvog djelatnika oslobodit će participacije troškova stanovanja ili je primjereno prilagoditi svakom pojedinačnom slučaju. Oslobađanje od participacije u troškovima stanovanja ne oslobađa djelatnika sigurnosti od odgovornosti za eventualne troškove koji bi mogli proizići iz nesavjesnog korištenja stana.

(4) O korištenju stana iz stavka 1. i 3. ovog članka korisnik sklapa ugovor s Ministarstvom vanjskih poslova.

Članak 23.

(1) Šef predstavništva u inozemstvu, u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja svojih redovitih diplomatskih aktivnosti ima pravo na najam namještenog rezidencijalno-stambenog prostora primjereno svom diplomatskom rangu i stambenim potrebama s obzirom na broj članova uže obitelji koji stalno s njim borave u državi primateljici sukladno članku 21. ove Uredbe.

(2) Za prostor stana koji se koristi u rezidencijalne svrhe, a koji prelazi normative iz članka 21. ove Uredbe, troškove najma i režija snosi Ministarstvo vanjskih poslova.

(3) U troškove režija ne ubrajaju se troškovi telefona.

(4) O odabiru rezidencijalno-stambenog prostora za smještaj šefa predstavništva odlučuje tajnik ministarstva, na prijedlog stručne službe Tajništva Ministarstva vanjskih poslova i službe odgovorne za fizičku i tehničku zaštitu predstavništva.

(5) Ukoliko šef predstavništva koristi za svoje stambene potrebe rezidencijalno-stambeni prostor koji je u vlasništvu ili najmu Republike Hrvatske, dužan je participirati u troškovima stanovanja u iznosu koji se određuje prema prosječnoj cijeni najma stana u sjedištu predstavništva.

Članak 24.

(1) Diplomat po nastupu na rad u državi primateljici, a do trajnog rješenja stambenog pitanja ima pravo na naknadu troš­kova svojem rangu primjerenog smještaja, ali ne duže od 30 dana, po mogućnosti u hotelu s kojim predstavništvo ima sklopljen ugovor.

(2) Kriteriji za korištenje hotela iz stavka 1. ovog članka u odgovarajućem smislu primjenjuje se i slučaju službenog putovanja osoblja predstavništva u inozemstvu unutar države primateljice.

4.4. Naknada članarine

Članak 25.

Diplomat može ostvariti pravo na naknadu članarine u diplomatskim, konzularnim i sličnim udruženjima, u slučaju da je članstvo u izravnoj funkciji promicanja interesa Republike Hrvatske, a na prijedlog šefa predstavništva uz pisanu suglasnost tajnika Ministarstva.

4.5. Naknade putnih troškova za korištenje godišnjeg odmora

Članak 26.

(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu u slučaju korištenja godišnjeg odmora u Hrvatskoj, ima pravo jedanput godišnje na naknadu troškova putovanja u skladu sa sljedećim kriterijima:

a)  diplomat na radu u predstavništvu u inozemstvu čija udaljenost od Zagreba je veća od 1.000 kilometara ima pravo na besplatnu povratnu kartu zrakoplovom ekonomske klase za sebe, suprugu i djecu u slučaju da borave s njim u državi primateljici;

b) diplomat na radu u predstavništvima u europskim državama čije sjedište je udaljeno manje od 1.000 kilometara od Zagreba ima pravo na naknadu troškova putovanja u visini od 10% od devizne vrijednosti koeficijenta za svakih prijeđenih 100 kilometara, s time da ukupna naknada za troškove prijevoza u ovom slučaju ne može biti veća od devizne vrijednosti koeficijenta.

(2) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu čiji su članovi uže obitelji ostali u Republici Hrvatskoj, a koji sam odvojeno boravi u državi primateljici, ima pravo na naknadu troškova putovanja još jednog putovanja godišnje sukladno kriterijima iz točaka a) i b) stavka 1. ovog članka.

4.6. Naknada za intenzivno učenje jezika

Članak 27.

(1) Diplomat upućen u državu primateljicu u kojoj se kao službeni jezik ne upotrebljava engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski jezik ima pravo na naknadu intenzivnog učenja jezika države primateljice tijekom priprema i u prvoj godini stupanja na dužnost.

(2) Tajnik Ministarstva donosi odluku o odobravanju troškova intenzivnog učenja jezika u specijaliziranim ustanovama.

4.7. Naknade u slučaju smrti

Članak 28.

(1) U slučaju smrti diplomata za vrijeme rada u predstavništvu u inozemstvu ili člana uže obitelji koji s njim boravi u državi primateljici, diplomatu, odnosno članu uže obitelji, pripada naknada troškova u visini posljednje devizne plaće.

(2) Troškove prijevoza posmrtnih ostataka u slučaju iz stav­ka l. ovoga članka snosi Ministarstvo vanjskih poslova, ako ne terete Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(3) Članovi uže obitelji, koji dolaze u Hrvatsku na pogreb diplomata, imaju pravo naknade troškova putovanja.

(4) Ministar vanjskih poslova može odobriti dodatak za dijete i naknadu za troškove stanovanja, ako je potrebno da obitelj diplomata ostane u državi primateljici do završetka školske godine.

4.8. Naknada troškova za odvojeni život

Članak 29.

Diplomat u predstavništvu u inozemstvu koji sam boravi u državi primateljici, odnosno čija je uža obitelj ostala u Republici Hrvatskoj, ostvaruje pravo na naknadu na odvojeni život sukladno odredbi članka 97. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001) i Kolektivnom ugovoru.

4.9. Naknada troškova vezanih uz protokolarne obveze

Članak 30.

(1)  Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na naknadu troškova vezanih uz protokolarne obveze.

(2) Godišnja sredstva planirana za troškove vezane uz protokolarne obveze predstavništva u inozemstvu raspoređuju se na diplomate u skladu sa sljedećim kriterijima:

a) kada je, pored šefa predstavništva, u predstavništvo u inozemstvu raspoređen jedan diplomat, šefu predstav­ništva pripada 70%, a diplomatu 30% planiranih sredstava;

b) kada su, pored šefa predstavništva, u predstavništvo u inozemstvu raspoređena još dva diplomata, šefu pred­stavništva pripada 50%, diplomati koji je u državi primateljici prijavljen kao drugi diplomat po rangu u pred­stavništvu pripada 30%, a trećem diplomati 20% planiranih sredstava;

c) kada su, pored šefa predstavništva, u predstavništvo u inozemstvu raspoređena još tri diplomata, šefu pred­stav­ništva pripada 50%, diplomati koji je u državi primateljici prijavljen kao drugi diplomat po rangu pripada 20 %, a trećem i četvrtom diplomati po 15 % planiranih sredstava.

d) kada su, pored šefa predstavništva, u predstavništvo u inozemstvu raspoređena četiri ili više diplomata šefu predstavništva pripada 50%, diplomati koji je u državi primateljici prijavljen kao drugi diplomat po rangu pripada 15%, dok se ostatak planiranih sredstava ravnomjerno raspoređuje na preostale diplomate.

(3)  Sredstva utrošena temeljem protokolarnih obveza prav­daju se podnošenjem odgovarajućih računa, izvješćem o doga­đanju i suglasnošću šefa predstavništva.

5.  PLAĆE I NAKNADE DIPLOMATIMA U SJEDIŠTU SLUŽBE VANJSKIH  POSLOVA

Članak 31.

Diplomat u sjedištu službe vanjskih poslova ima pravo na:

1. kunsku plaću,

2.  naknadu troškova za protokolarne obaveze vezane za promicanje interesa Republike Hrvatske,

3. naknadu troškova stanovanja.

5.1. Kunska plaća

Članak 32.

(1) Pravo na naknadu kunske plaće ostvaruje diplomat koji je zbog sigurnosno-političkih i drugih opravdanih razloga u vezi s službom privremeno povučen na rad u Hrvatsku. Plaća se utvrđuje sukladno diplomatskom zvanju diplomate.

(2) Danom ostvarivanja prava na plaću iz stavka 1. ovog članka diplomatu privremeno prestaje pravo na deviznu plaću.

(3) Diplomatu na radu u inozemstvu, koji je udaljen s dužnosti zbog pokretanja postupka za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti i vraćen u Hrvatsku, danom udaljenja s dužnosti prestaje pravo na deviznu plaću. Za vrijeme trajanja udaljenja s dužnosti diplomatu se utvrđuje kunska plaća sukladno stavku 1. ovog članka umanjena za 40% u slučaju da ne uzdržava porodicu, odnosno umanjena za 20% u slučaju da uzdržava porodicu.

5.2. Naknada troškova vezanih uz protokolarne obaveze

Članak 33.

Diplomat u sjedištu službe vanjskih poslova ima pravo na naknadu primjerenih troškova vezanih za protokolarne obaveze a uz suglasnost ministra vanjskih poslova ili od njega ovlaštene osobe.

5.3. Naknada troškova stanovanja

Članak 34.

Za vrijeme priprema za odlazak na rad u predstavništvo u inozemstvo, u svojstvu šefa predstavništva, onima koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području grada Zagreba, Ured za upravljanje imovinom Vlade Republike Hrvatske osigurat će korištenje stana za službene potrebe.

Članak 35.

Ostala prava diplomat u Ministarstvu vanjskih poslova ostvaruje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i propisa o radu.

6. POZAJMICE

Članak 36.

(1) Pri upućivanju na rad u predstavništvo u inozemstvu diplomat ima pravo na deviznu pozajmicu u iznosu do najviše dvije devizne plaće.

(2) Povrat devizne pozajmice iz stavka 1. ovog članka vrši se u predstavništvu u inozemstvu počevši od dana stupanja na rad u osam mjesečnih obroka pri obračunu mjesečne plaće.

7. POSEBNE ODREDBE O ADMINISTRATIVNO-
-TEHNIČKOM OSOBLJU

Članak 37.

Kada se državni službenici i namještenici u Ministarstvu vanjskih poslova upućuju na rad u predstavništvo u inozemstvu na radna mjesta administrativno-tehničkog osoblja na njih se u odgovarajućem smislu primjenjuju odredbe članaka 2., 3., 5. i 6. stavka 1. točaka 2. i 3., članaka 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 28., 29., 32., 35., 36. i 37. ove Uredbe.

Članak 38.

(1) Administrativno-tehničko osoblje s hrvatskim državljanstvom i državljanstvom  države  primateljice, te administrativno--tehničko osoblje s državljanstvom države primateljice, odnosno državljanstvom neke treće države s dozvolom boravka i rada u državi primateljici, koji je raspoređeno na radno mjesto administrativno-tehničkog osoblja u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu službe vanjskih poslova, ima pravo na ugovorenu plaću sukladno propisima države primateljice.

(2) Ugovorna plaća ne može biti veća od plaće utvrđene ovom Uredbom za administrativno-tehničko osoblje koje se upu­ćuje u predstavništvo u inozemstvu iz Ministarstva vanjskih poslova.

(3) Administrativno-tehničko osoblje iz stavka 1. ovog član­ka nema pravo na dodatke na plaću, a ima pravo samo na naknade iz članaka 17. i 18. ove Uredbe.

8. POSLUŽNO OSOBLJE

Članak 39.

(1) Poslužno osoblje su državljani države primateljice, hrvat­ski državljani ili državljani treće države koji imaju dozvolu boravka u državi primateljici koji su kao takvi zaposleni na ugovor u predstavništvu u inozemstvu, uz prethodnu pisanu suglasnost tajnika Ministarstva, a na prijedlog šefa predstavništva.

(2) Plaća poslužnog osoblja utvrđuje se u skladu s propisima države primateljice.

(3) Poslužno osoblje nema pravo na dodatke i naknade, osim troškova prijevoza na posao i s posla.

(4) Poslužne poslove mogu obavljati i bračni drugovi administrativno-tehničkog osoblja predstavništva u inozemstvu pod uvjetima iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka.

9. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 40.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova, klase: 120-02/97-01/02, urbroja: 5030107-97-1, od 24. travnja 1997. godine i klase: 120-02/97-02/02, urbroja: 5030109-98-1, od 14. siječnja 1998. godine.

Članak 41.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/03-01/03

Urbroj: 5030109-03-1

Zagreb, 6. veljače 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 

 

PRILOG I.

KOEFICIJENT POLAZNE OSNOVICE
SLOŽENOSTI POSLOVA PREMA
DIPLOMATSKIM, KONZULARNIM I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM ZVANJIMA
U PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE
HRVATSKE U INOZEMSTVU

                                                        koeficijent

   Diplomatsko osoblje            polazne

                                                          osnovice

  Veleposlanik – šef predstavništva              5,5

  Veleposlanik – zamjenik šefa
  diplomatske misije                                     4,8

  Stalni otpravnik poslova                             4,5

  Opunomoćeni ministar                              4,4

  Ministar savjetnik                                     4,1

  Savjetnik                                                  3,6

  Tajnik I                                                    3,2

  Tajnik II                                                   3,0

  Tajnik III                                                 2,8

  Ataše                                                      2,6

  Administrativni ataše                                2,5

  Administrativno-tehniČko

  osoblje                                                

  Tajnica – prevoditelj                                 2,7

  Viši stručni referent                                  2,4

  Administrativni referent                            2,3

  Djelatnik sigurnosti, domar, vozač              2,3

 

 

 

 

koeficijent

   KONZULARNO osoblje             polazne

                                                          osnovice

  Šef konzularnog predstaništva:

         – Generalni konzul                             4,8

         – Konzul                                           4,3

  Konzul savjetnik                                       3,5

  Konzul I                                                   3,1

  Konzul II                                                 2,9

  Konzul III                                                2,7

  Vicekonzul                                               2,5

  Administrativno-tehniČko

  osoblje                                                

  Tajnica – prevoditelj                                 2,6

  Viši stručni referent                                  2,3

  Administrativni referent                            2,2

  Djelatnik sigurnosti, domar, vozač              2,2

 

 

 

PRILOG II.

KOEFICIJENT TROŠKOVA ŽIVOTA U DRŽAVAMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA PREDSTAVNIŠTVA

 

  PREDSTAVNIŠTVA U INOZEMSTVU KOEFICIJENT

Republika Albanija                                  1,05

Argentinska Republika                            1,15

Australija                                               1,00

Republika Austrija                                  1,15

Kraljevina Belgija                                   1,15

Bosna i Hercegovina                               0,95

Savezna Republika Brazil                        1,00

Republika Bugarska                                1,00

Češka Republika                                     1,00

Republika Čile                                        1,00

Kraljevina Danska                                  1,25

Arapska Republika Egipat                       0,90

Republika Finska                                    1,35

Francuska Republika                               1,15

Helenska Republika                                1,10

Republika Indija                                      1,05

Republika Indonezija                               1,05

Islamska Republika Iran                          1,00

Republika Irska                                      1,15

Talijanska Republika                               1,15

Država Izrael                                         1,10

Japan                                                     1,65

Savezna Republika Jugoslavija                 0,95

Južnoafrička Republika                           1,00

Kanada                                                  1,10

Narodna Republika Kina                         1,20

Republika Mađarska                               1,00

Republika Makedonija                             0,95

Malezija                                                 1,05

Kraljevina Maroko                                  1,00

Kraljevina Nizozemska                            1,15

Kraljevina Norveška                               1,30

Novi Zeland                                           1,00

Savezna Republika Njemačka                  1,15

Republika Poljska                                   1,00

Portugalska Republika                             1,05

Rumunjska                                             0,95

Ruska Federacija                                    1,25

Sjedinjene Američke Države                   1,20

Slovačka Republika                                 0,95

Republika Slovenija                                 0,95

Sveta Stolica                                          1,15

Kraljevina Španjolska                              1,10

Kraljevina Švedska                                 1,35

Švicarska Konfederacija                         1,30

Republika Turska                                    0,95

Ujedinjena Kraljevina Velika Britanija i
Sjeverna Irska                                        1,20

Ukrajina                                                 1,05

Bolivarijanska Republika Venecuela         1,00

 

 

PRILOG III.

POSTOTAK ZA OBRAČUN PLAĆA DIPLOMATA PO KATEGORIJAMA VAŽNOSTI PREDSTAVNIŠTAVA U INOZEMSTVU

DIPLOMATSKE MISIJE

      KATEGORIJA                 DODATAK U %

        VAŽNOSTI          NA POLAZNU OSNOVICU

                I                                      26%

              II a                                    22%

              II b                                    20%

             III a                                   18%

             III b                                   16%

              IV                                    14%

KONZULARNI UREDI

      KATEGORIJA                 DODATAK U %

        VAŽNOSTI          NA POLAZNU OSNOVICU

               I                                      21%

               II                                     17%

              III                                     13%