Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

NN 22/2003 (12.2.2003.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

MINISTARSTVO FINANCIJA

324

Na teme­lju članka 113. stavka 2. Zakona o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/94) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredova­nje i obrascu mjenice (»Narodne novine«, broj 77/99, 146/99 i 35/00), riječi »Zavod za platni promet« zamje­njuju se riječima »Financijska agencija«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4a. iza riječi »fizičkih osoba« stav­lja se točka, a riječi »s rokom važe­nja od dvije godine« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-09/02-01/27
Urbroj: 513-11/03-1
Zagreb, 3. ve­ljače 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.