Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

NN 23/2003 (14.2.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

333

Teme­ljem članka 1043. stavak 38. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o obav­lja­nju podvodnih aktivnosti (»Narodne novine«, br. 44/99) iza članka 1. dodaju se novi članci 1a., 1b. i 1c. koji glase:

Članak 1a.

Ro­nje­nje može biti organizirano ili individualno.

Organizirano ro­nje­nje je ro­nje­nje koje se obav­lja pod stalnim nadzorom ovlaštene stručne osobe (u da­lj­njem tekstu: vodite­lj ro­nje­nja) ronilačkog centra ili ronilačke udruge (u da­lj­njem tekstu: organizator ro­nje­nja) i koje je upisano u Dnevnik ro­nje­nja (u da­lj­­njem tekstu: Dnevnik).

Vodite­lj ro­nje­nja mora imati minimalnu kvalifikaciju ronioca s tri zvijezde (R***), odnosno jednakovrijednu kvalifikaciju prema kate­gorizaciji priznatih škola ro­nje­nja re­gistriranih pri Ministarstvu prosvjete i športa.

Individualno ro­nje­nje je svako ro­nje­nje koje nije organizirano.

Članak 1b.

Dnevnik iz stavka 2. članka 1a. izdaje organizator ro­nje­nja za svakog vodite­lja ro­nje­nja.

Dnevnik mora sadržavati sljedeće:

– podatke o organizatoru ro­nje­nja: naziv i sjedište organizatora ro­nje­nja, oznaka i mjesto izdava­nja koncesijskog odobre­nja, oznaka i mjesto izdava­nja svih dozvola za ro­nje­nje u zaštićenim zonama;

– podatke o vodite­lju ro­nje­nja: ime i prezime voditelja ro­nje­nja, kvalifikaciju, broj ronilačke kvalifikacije ili k­njižice, podaci o obav­ljenom zdravstvenom pre­gledu;

– podatke o ro­nje­nju: datum i sat ro­nje­nja, mjesto ro­nje­nja, vrsta ro­nje­nja, planirano traja­nje ro­nje­nja, maksimalna dubina ro­nje­nja;

– podatke o učesnicima ro­nje­nja: ime i prezime, broj ronilačke iskaznice, držav­ljanstvo, kvalifikacija;

– plan ro­nje­nja i skica akvatorija ro­nje­nja;

– podatke o svakom ronilačkom udesu koji se dogodi tije­kom ro­nje­nja.

Podaci iz stavka 2. moraju se upisivati čitko i pre­gledno, a stranice moraju biti numerirane.

Dnevnik ro­nje­nja ovjerava mjesno nadležna lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije.

Članak 1c.

Organizator ro­nje­nja mora na mjestu ro­nje­nja imati najma­nje:

– osnovni pribor za pruža­nje prve pomoći i pribor za pruža­nje prve pomoći kisikom;

– sredstvo komunicira­nja (VHF radijsku postaju ili GSM uređaj);

– istaknute telefonske brojeve rekompresijskih komora i službe traga­nja i spašava­nja na moru (DAN) u slučaju nezgode ili hitnosti;

– program transportira­nja unesrećenog;

– Dnevnik.

Članak 2.

Iza članka 2. Pravilnika dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

Članak 2a.

Organizirano ro­nje­nje u Republici Hrvatskoj obav­lja se putem pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju koncesijsko odobre­nje za obav­lja­nje podvodnih djelatnosti (obuka ronilaca, organizira­nje ronilačkih izleta i sl.).

Individualno ro­nje­nje se obav­lja teme­ljem Odobre­nja za individualno ro­nje­nje (u da­lj­njem tekstu: Odobre­nje).

Članak 3.

Članak 4. stavak 4. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Za obi­lježava­nje područja na kojem se obav­lja organizirano ro­nje­nje odgovoran je vodite­lj ro­nje­nja, a za individualno ro­nje­nje osoba koja obav­lja ro­nje­nje.«

Stavak 6. navedenog članka se briše.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. Pravilnika iza riječi »iskaznice« dodaju se riječi », osim u slučaju obav­lja­nja praktičnog dijela obuke ro­nje­nja prije stjeca­nja početne ronilačke kvalifikacije«.

U članku 5. stavak 4. Pravilnika riječi », koja je priznata od strane Ministarstva prosvjete i športa« se brišu.

Članak 5.

Iza članka 5. Pravilnika dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

Članak 5a.

Odobre­nje iz članka 2a. stavak 2. Pravilnika izdaje lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije.

Odobre­nje se izdaje osobi koja posjeduje va­ljanu ronilačku iskaznicu iz članka 5. Pravilnika, na razdob­lje od godinu dana od dana izdava­nja.

Naknada za izdava­nje Odobre­nja iznosi 2.400,00 kuna.

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. Pravilnika riječi: »Hrvatskom ronilačkom savezu« zamje­njuju se riječima: »lučkoj kapetaniji nadležnoj prema mjestu obav­lja­nja praktične obuke polaznika tečaja«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »Prijava tečaja mora sadržavati podatke o organizatoru tečaja ro­nje­nja, vodite­lju ro­nje­nja, imena i prezimena polaznika tečaja, mjesto i vrijeme održava­nja tečaja.«

Dosadaš­nji stavak 3. se briše.

Članak 7.

U članku 10. stavak 1. Pravilnika dodaje se nova točka koja glasi: »f) na lokalitetima koji su zaštićeni propisima o zaštiti kulturnih dobara«.

U stavku 2. alineja 3. istog članka Pravilnika riječi: »Državna uprava za zaštitu okoliša« zamje­njuje se riječima: »tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša«.

U stavku 2. istog članka dodaje se nova 5. alineja koja glasi: » – za točku f): tijelo državne uprave nadležno za zaštitu kulturnih dobara«.

Članak 8.

Članak 11. se briše.

Članak 9.

Članak 12. mije­nja se i glasi:

»Nadzor nad provođe­njem odredbi ovog Pravilnika provodi lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije.

U nacionalnim parkovima i parkovima prirode nadzor ro­nje­nja mogu obav­ljati i ovlaštene službene osobe prema propisima u području zaštite prirode.

Na lokalitetima koji su zaštićeni propisima o zaštiti kulturnih dobara nadzor ro­nje­nja mogu obav­ljati i ovlaštene službene osobe prema propisima o zaštiti kulturnih dobara.

Službene osobe iz stavaka 2. i 3. ovog članka su dužne o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju, odnosno ispostavu lučke kapetanije.«

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. Pravilnika dodaju se nove točke 2) i 3) koje glase:

»2) ukoliko tečaj nije prijav­ljen nadležnoj lučkoj kapetaniji (članak 6. stavak 2)«

»3) ukoliko prijava ne sadrži sve propisane podatke (članak 6. stavak 3).«

U članku 13. stavak 1. Pravilnika dosadaš­nje točke 2) i 3) postaju točke 4) i 5).

U članku 13. stavak 1. točka 5) Pravilnika mije­nja se i glasi: »Obav­lja organizirano ro­nje­nje na zabra­njenim mjestima bez dozvole (članak 10.).«

Iza točke 5) dodaju se nove točke 6), 7) i 8) koje glase:

»6) ako obav­lja organizirano ro­nje­nje suprotno članku 1a. Pravilnika.

7) ako ne vodi Dnevnik sukladno članku 1b. Pravilnika.

8) ako ne postupi sukladno članku 1c. Pravilnika«.

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. riječi: »i 11.« se brišu.

U članku 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Novčanom kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za pomorski prekršaj fizička osoba ako obav­lja individualno ro­nje­nje suprotno članku 2a. stavak 2. Pravilnika.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/40
Urbroj: 530-01-03-4
Zagreb, 7. veljače 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.