Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga

NN 24/2003 (18.2.2003.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

357

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PRIJAMNIKE TERETA CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH VAGA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati prijamnici tereta cestovnih i željezničkih vaga.

Članak 2.

Prijamnici tereta cestovnih vaga namijenjeni su za vaganje cestovnih vozila u prometu na cestama, a prijamnici tereta željez­ničkih vaga za vaganje željezničkih vagona što obavljaju promet u željezničkom prometu.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na prijamnike tereta kombiniranih cestovno-željezničkih vaga.

Članak 3.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1) najveća masa je najveća vrijednost mase koja se može izvagati (u daljem tekstu »Max«)

2) nosivost prijamnika tereta je najveća vrijednost mase koja se smije nalaziti na prijamniku tereta

3) duljina prijamnika tereta za vage s prekinutim kolosije­kom je duljina kolosijeka na prijamniku tereta

4) duljina prijamnika tereta za vage s neprekinutim kolosije­kom je duljina pomoćnih kolosijeka na prijamniku tereta

5) duljina prijamnika tereta za vage sa spregnutim prijamnicima tereta je zbroj duljina prijamnika tereta u međuprostoru

6) širina prijamnika tereta željezničke vage je širina kolosijeka

7) vaga sa spregnutim prijamnicima tereta je vaga s dva prijamnika tereta ili s više prijamnika tereta koji se nalaze jedan iza drugoga na zajedničkom kolosijeku sa zajedničkom mjernom napravom koja omogućuje pojedinačno ili skupno vaganje.

Članak 4.

Max i duljina prijamnika tereta cestovnih vaga navedeni su u ovoj tablici:

 

Max (kg)

Duljina mosta (m)

10 000…50000 *

5,5…27

 

 

* Izuzetno se može odobravati izvedba cestovnih vaga s Max 60 000 kg za upotrebu u kamenolomima, proizvodnji i utovaru sipkih materijala te potrebe carinske službe.

Prijamnici tereta cestovnih vaga duljine veće od 12 m mogu se izrađivati iz dva, a prijamnici tereta duljina većih od 18 m iz tri dijela.

Članak 5.

Max i duljina prijamnika tereta željezničkih vaga navedeni su u ovoj tablici:

 

Max (kg)

Duljina mosta u m

50 000…100 000

10…22

 

Prijamnici tereta željezničkih vaga duljine 18 m, 20 m i 22 m mogu se izrađivati u dva dijela ili više dijelova.

Ako prijamnici tereta mogu vagati i neovisno jedan o drugome, Max se odnosi na zajedničko vaganje, a pojedinačna su vaganja unutar Max.

Članak 6.

Širina prijamnika tereta cestovnih vaga iznosi (2,2 do 4) m.

Članak 7.

Širina prijamnika tereta željezničkih vaga ovisi o širini kolosijeka. Za normalni kolosijek (n) širina kolosijeka iznosi 1 435 mm.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za mostove cestovnih i tračničkih vaga (»Službeni list« br. 31/87 i »Narodne novine«, br. 53/91).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-4/25
Urbroj: 558-03/9-02-1
Zagreb, 1. listopada 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.