Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

NN 25/2003 (19.2.2003.), Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

HRVATSKI SABOR

362

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. ve­ljače 2003.

Broj: 01-081-03-534/2
Zagreb, 13. ve­ljače 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatska radiotelevizija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čije se ustrojstvo i način rada uređuju ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Osnivač javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Naziv javne ustanove je Hrvatska radiotelevizija.

(2) Skraćeni naziv Hrvatske radiotelevizije je HRT.

(3) Sjedište Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT) je u Zagrebu.

Članak 3.

(1) Djelatnost HRT-a je proizvodnja i emitiranje radijskoga i televizijskog programa te glazbena proizvodnja.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka HRT ostvaruje proizvodnjom i emitiranjem triju radijskih programa u trima radijskim mrežama na državnoj razini i u radijskim mrežama na županijskoj ili regionalnoj razini, te televizijskih programa u dvjema televizijskim mrežama na državnoj razini, djelatnost glazbene proizvodnje je izvedba i snimanje: simfonijske, narodne i zabavne glazbe, zborsko izvođenje, organiziranje priredbi i koncerata, posebice nacionalne glazbene baštine i suvremenih djela hrvatskih skladatelja i umjetnika izvođača. HRT može proizvoditi i druge specijalizirane radijske i televizijske programe i objavljivati ih analogno, digitalno i putem satelita.

(3) HRT je dužan u ostvarivanju televizijskog i radijskog programa osiguravati programske sadržaje o regionalnim posebnostima. Programski sadržaji od regionalnog interesa mogu se usporedno objavljivati unutar jedne televizijske mreže na državnoj razini.

Članak 4.

(1) HRT ima tri organizacijske jedinice sa statusom podružnica: Hrvatski radio (u daljnjem tekstu: HR), Hrvatska televizija (u daljnjem tekstu: HTV) i Glazbena proizvodnja HRT-a (u daljnjem tekstu: GP HRT) i organizacijsku jedinicu: Opći i zajednički poslovi.

(2) Ovlasti organizacijskih jedinica u pravnom prometu i način poslovanja utvrđuju se Statutom HRT-a, u skladu sa zakonom.

II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE

Članak 5.

(1) HR i HTV u svojim programima moraju zadovoljiti interese javnosti na državnoj i lokalnoj razini te voditi računa o odgovarajućoj zastupljenosti informativnoga, kulturnog, obrazovnog i zabavnog sadržaja.

(2) U ostvarivanju programskih načela, HR i HTV će osobito:

– informirati javnost o političkim, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, znanstvenim, religijskim, ekološkim, športskim i drugim događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu, te osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o svim pitanjima od javnog interesa,

– proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene odgoju i obrazovanju djece, mladeži i odraslih te emisije znanstvenog sadržaja,

– proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske,

– proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

– informirati i obrazovati građane o očuvanju kulturne i prirodne baštine,

– informirati i obrazovati građane o zaštiti okoliša i promicati njihovo pravo na zdrav okoliš,

– informirati i obrazovati građane o demokraciji i gra­đanskom društvu,

– prenositi športske događaje u zemlji i inozemstvu koji su od interesa za javnost,

– proizvoditi i/ili objavljivati emisije zabavnoga sadržaja.

(3) HTV je dužan:

– njegovati, poticati, proizvoditi, razvijati i/ili koproducirati sve oblike domaćega audiovizualnog stvaralaštva koji pridonose razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i zabave te pridonositi među­narodnom predstavljanju hrvatskoga kulturnog identiteta,

– osigurati proizvodne uvjete za postizanje najviših stva­ralačkih dosega u području audiovizualnog stvaralaštva, osobito u proizvodnji igranih, dokumentarnih i animiranih audiovizualnih djela.

(4) Vlada Republike Hrvatske i HRT ugovorom će urediti međusobna prava i obveze glede emisija iz stavka 2. podstavka 4. i 5. ovoga članka. Ovim ugovorom ne smije se ni u čemu ograničiti primjena programskih načela na sadržaj tih emisija ili programska nezavisnost HR-a i HTV-a.

(5) U programima HR-a i HTV-a moraju se poštivati najviša stručna mjerila i etička načela te profesionalno priznati standardi neovisnog novinarstva.

Članak 6.

(1) U ostvarivanju programa, HR i HTV su dužni:

– pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrednota i institucija te unapređenju kulture javnoga dijaloga,

– poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava drugih, a osobito djece i mladeži.

(2) HTV je dužan prilagoditi praćenje informativnoga, kulturnog, obrazovnog i zabav­nog programa potrebama osoba oštećena sluha i drugih osoba s posebnim potrebama.

Članak 7.

HR i HTV su dužni:

– trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa,

– poštovati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svje­to­nazorskih i drugih ideja te omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama; HR i HTV ne smiju u svojim programima zastupati staja­lišta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i slična stajališta ili interese,

– nepristrano obrađivati politička, gospodarska, socijalna, zdravstvena, kulturna, obrazovna, znanstvena, ekološka i druga pitanja, omogućujući ravnopravno sučeljavanje stajališta različi­tih izvora,

– prije objavljivanja provjeriti izvor i sadržaj informacija, u skladu s priznatim standardima neovisnog novinarstva,

– odjeljivati informacije i komentare te jasno označavati komentare kao osobno mišljenje autora.

Članak 8.

(1) U programima HR-a i HTV-a zabranjeno je:

– poticati, pogodovati poticanju i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, kao i poticati na diskriminaciju ili neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama, zbog njihova podrijetla, boje kože, političkog uvje­renja, svjetonazora, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina,

– objavljivati priloge nemoralnog sadržaja,

– objavljivati priloge pornografskog sadržaja,

– na bilo koji način poticati, promicati i veličati nasilje i kriminal, te poticati gra­đane, a posebice djecu i mladež, na uporabu duhanskih proizvoda, alkohola ili droga,

– bez znanja gledatelja, odnosno slušatelja, uporabom nekog tehničkog sredstva (npr. objavljivanjem slika ili tona vrlo kratkog trajanja) prenositi određene poruke ili utjecati na gledatelje, odnosno slušatelje, a da oni toga nisu svjesni.

(2) Programski sadržaji koji očigledno štete fizičkom, duševnom ili moralnom razvoju djece i mladeži ne smiju biti na rasporedu kada će ih oni zbog vremena prijenosa ili prihvata vjerojatno gledati.

(3) Programe HTV-a zabranjeno je koristiti za teletrgovinu.

(4) Zabranjeno je sponzoriranje informativnog programa.

Članak 9.

(1) HR i HTV dužni su u programima služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ako ovim ili dugim zakonom nije određeno drugačije.

(2) HR i HTV dužni su promicati i stvaralaštvo na dijalektima hrvatskoga jezika.

(3) Uporaba hrvatskoga jezika nije obvezna:

– ako se objavljuju filmovi i druga audio i audiovizualna djela u izvornom obliku,

– ako se objavljuju glazbena djela s tekstom koji je djelomice ili u cijelosti pisan na stranome jeziku ili pismu,

– ako su emisije djelomice ili u cijelosti namijenjene učenju stranih jezika i pisma.

(4) Uporaba hrvatskoga jezika nije obvezna u emisijama namijenjenima informiranju pripadnika nacionalnih manjina.

III. SADRŽAJ PROGRAMA

Članak 10.

(1) Više od 55% objavljenog igranoga, dokumentarnog i drugog programa HTV-a, mora biti izvorno proizveden na hrvatskom jeziku, dok od preostalog stranog programa najmanje 50% mora biti na nekom od europskih jezika ili europske proizvodnje.

(2) Od programa na hrvatskom jeziku iz stavka 1. ovoga članka najmanje 50% moraju biti audiovizualna djela igranoga, dokumentarnoga, animiranog ili zabavnog sadržaja.

Članak 11.

(1) Najmanje 10% ukupno objavljenoga televizijskog programa, izuzevši informativne emisije, športske priredbe, igre i promidžbene poruke, HTV mora naručiti od neovisnih produkcijskih društava ili za narudžbu programa od neovisnih produkcijskih društava mora izdvojiti najmanje 10% godišnjega proračuna za proizvodnju televizijskoga programa.

(2) Neovisna produkcijska društva koja će snimiti emisije iz stavka 1. ovoga članka, odabiru se na temelju javnoga natječaja.

(3) Mjerila i postupak za odabir emisija iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Statutom HRT-a.

Članak 12.

(1) Trajanje promidžbenih poruka u svakom programu HR-a i HTV-a ne smije biti dulje od 9 minuta u jednom satu programa.

(2) Dvije ili više promidžbenih poruka (promidžbeni blok) smiju se bez prekida objavljivati samo između emisija.

(3) Informativne, dokumentarne, vjerske, emisije za djecu i emisije koje traju kraće od 30 minuta, ne smiju se prekidati promidžbenim porukama. Promidžbene poruke ne smiju se umetati niti u jedan prijenos vjerske službe.

(4) HTV igrane filmove ne smije prekidati promidžbenim po­ru­kama.

(5) HR i HTV imaju pravo odbiti objavljivanje promidžbenih poruka zbog sadržaja koji je protivan programskim obvezama utvrđenim ovim Zakonom, drugim propisima te pravilima promidžbe i promocije.

(6) HR i HTV ne smiju objavljivati promidžbene poruke političkih stranaka, vjerskih zajednica i sindikata. Zabrana objav­ljivanja promidžbenih poruka političkih stranaka ne primjenjuje se u razdoblju izborne promidžbe.

(7) Prikrivene promidžbene poruke su zabranjene. Promidžbene poruke moraju biti jasno odvojene od drugih programskih sadržaja optičkim ili akustičkim sredstvima.

(8) U promidžbenim porukama neće se prikazivati niti vi­zualno niti govorom osobe koje sudjeluju u informativnim emisijama.

Članak 13.

(1) U slučaju ratnog ili izvanrednog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti Republike Hrvatske, kao i u slučaju velikih prirodnih nepogoda i epidemija HR i HTV obvezne su na zahtjev nadležnog državnog tijela objaviti, bez naknade, proglase o izvanrednom stanju, kao i službena priopćenja nadležnih državnih tijela kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, sigurnost zemlje, te javni red i mir.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati podatke koji dokazuju njegovu autentičnost i pravnu utemeljenost.

IV. JAVNOST I SAMOSTALNOST RADA

Članak 14.

(1) U svom djelovanju HRT promiče javne interese, uvažava interese javnosti te za svoje djelovanje odgovara javnosti.

(2) Odgovornost HRT-a javnosti, kao i utjecaj javnosti na njegovo djelovanje ostvaruje se osobito:

– postupkom imenovanja članova Programskog vijeća HRT-a, javnim radom i zadaćom Programskog vijeća HRT-a da zastupa i štiti interese slušatelja i gledatelja,

– obvezom HR-a i HTV-a da pravodobno i istinito oba­vještavaju javnost o obavljanju svoje djelatnosti kao i dužnosti da korisnike svojih usluga na pogodan način obavještavaju o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i o drugim pitanjima koja se tiču obavljanja poslova za koje su osnovani.

Članak 15.

(1) U svom djelovanju HRT je samostalan.

(2) Samostalnost HRT-a ostvaruje se kroz samostalno obav­ljanje djelatnosti te programsku i uredničku samostalnost HR-a i HTV-a, a naročito u planiranju i proizvodnji programa, utvr­đi­vanju programske sheme, uređivanju i prezentaciji vijesti i informativnog programa.

(3) Samostalnost HRT-a ogleda se i u pravu da:

– u skladu s nadležnošću svojih tijela uređuje, sukladno odredbama ovoga Zakona, svoje unutarnje ustrojstvo i način rada,

– općim aktima uređuje pitanja prijama zaposlenika na rad te njihova prava i dužnosti u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

V. UPRAVLJANJE HRT-om

Članak 16.

Tijela HRT-a su:

a) Programsko vijeće HRT-a,

b) Ravnateljstvo HRT-a,

c) Glavni ravnatelj HRT-a.

Programsko vijeće HRT-a

Članak 17.

(1) Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora i unapređenjem radijskog i televizijskog programa.

(2) Vijeće HRT-a ima 11 članova.

Članak 18.

(1) Članove Vijeća HRT-a bira i razrješava Hrvatski sabor. Izbor članova Vijeća HRT-a obavlja se na temelju javnog poziva.

(2) Postupak izbora pokreće se utvrđivanjem kriterija i javnim pozivom Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora koji se objavljuje najmanje 90 dana prije isteka mandata članovima Vijeća. Javnim pozivom pozivaju se institucije, udruge i građani da podnesu obrazložene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana od dana objave poziva.

(3) Postupak raspisivanja javnog poziva i utvrđivanja kriterija određuje i provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora.

(4) Odbor će razmotriti sve podnesene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a, te prijedlog kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom proslijediti klubovima zastupnika na usuglašavanje.

(5) Rok za usuglašavanje iz prethodnog stavka je 15 dana od podnesenog prijedloga kandidata klubovima zastupnika.

(6) Ukoliko klubovi zastupnika ne usuglase prijedlog svih kandidata, Odbor će utvrditi preostali broj kandidata vodeći računa o jednakoj zastupljenosti kandidata koje predlažu klubovi saborske većine, odnosno saborske manjine.

(7) Hrvatski sabor imenuje članove Vijeća HRT-a glasovanjem o tako sastavljenom prijedlogu liste kandidata.

(8) Članovi Vijeća mogu biti samo državljani Republike Hrvatske koji predstavljaju razne skupine hrvatskog društva (mladi, umirovljenici, poslodavci, sindikati, nacionalne manjine, vjerske zajednice, sveučilišta, udruge civilnog društva i dr.).

(9) Članovi Vijeća HRT-a trebaju biti javni djelatnici koji su se u javnom životu istakli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitka civilnog druš­tva, obranu ljudskih prava i sloboda, kao i zaštitu slobode izra­žavanja.

(10) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti državni dužnosnici.

(11) U Vijeće HRT-a ne mogu biti birani zaposlenici HRT-a.

(12) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti osobe koje su u rad­nom odnosu ili obavljaju bilo koje druge poslove u konkurent­skim tvrtkama, odnosno tvrtkama koje obavljaju djelatnost radijskog i televizijskog objavljivanja (emitiranja), članovi njihovih uprava ili nadzornih odbora, kao niti osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

Članak 19.

(1) Vijeće HRT-a:

– nadzire provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom te u slučaju njihova nepoštivanja pisano upozorava Glav­nog ravnatelja HRT-a, ravnatelja organizacijske jedinice, te di­rektora programa, odnosno glavnog urednika informativnog programa,

– savjetuje ravnatelja HR-a i HTV-a i osobe odgovorne za proizvodnju programa u vezi s provedbom načela i obveza utvrđenih zakonom,

– po prethodno provedenom natječajnom postupku imenuje i razrješava Glavnog ravnatelja HRT-a,

– po prethodno provedenom natječajnom postupku, a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje i razrješava ravnatelja HTV, HR-a i GP HRT-a,

– po prethodno provedenom natječajnom postupku, a na prijedlog ravnatelja HR-a, odnosno ravnatelja HTV-a, imenuje direktora programa i glavnog urednika informativnog programa,

– daje mišljenje o programskom usmjerenju radijskog i televizijskog programa,

– daje mišljenje u postupku donošenja financijskog i poslov­nog plana HRT-a,

– donosi Statut HRT-a,

– donosi poslovnik o svom radu,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) U cilju osiguravanja autonomnosti uredničkog i novinarskog rada, Vijeće HRT-a ne smije pregledavati pojedine emisije ili druge dijelove programa prije nego su objavljeni, te ne može donositi odluke i stavove o njihovu objavljivanju.

(3) Vijeće HRT-a najmanje jedanput godišnje podnosi iz­vješće Hrvatskom saboru o svom radu i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a, kao i izvješće Ravnateljstva o poslovanju HRT-a.

(4) Izvješće Vijeća HRT-a iz stavka 3. ovoga članka javno se objavljuje.

Članak 20.

(1) Članu Vijeća HRT-a može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev,

– ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a,

– ako je osuđen za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora,

– ako ne prisustvuje sjednicama u razdoblju duljem od 6 mjeseci,

– ako izvan propisanog načina rada Vijeća HRT-a svojim zah­tjevima nastoji utjecati na objavljivanje određenih program­skih sadržaja.

(2) Postupak za prestanak mandata članu Vijeća HRT-a u slučaju iz stavka 1. ovoga članka te članka 18. stavka 11. i 12. ovoga Zakona pokreće Vijeće HRT-a ili Ravnateljstvo HRT-a, a odluku o prestanku mandata donosi Hrvatski sabor.

(3) U slučaju prestanka mandata članu Vijeća HRT-a provest će se postupak izbora člana Vijeća HRT-a na način propisan ovim Zakonom za preostali dio mandata.

Članak 21.

(1) Rad Vijeća HRT-a je javan.

(2) Vijeće HRT-a imenuje i razrješava predsjednika Vijeća.

(3) Mandat predsjednika i članova Vijeća HRT-a traje četiri godine, tako da se svake dvije godine imenuje polovica članova Vijeća.

(4) Ista osoba može biti najviše dva puta izabrana za člana Vijeća HRT-a.

Članak 22.

(1) Članovi Vijeća HRT-a ne dobivaju financijsku naknadu za svoj rad.

(2) Članovi Vijeća imaju pravo na besplatan radijski i televizijski prijamnik i godišnju naknadu za svoje troškove u iznosu od jedne polovice mjesečne plaće Glavnog ravnatelja HRT-a. Članovi Vijeća HRT-a koji imaju prebivalište izvan Zagreba imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća.

Članak 23.

(1) Vijeće HRT-a sastaje se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

(2) Vijeće HRT-a pravovaljano donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 24.

(1) Sjednicama Vijeća HRT-a prisustvuju bez prava odlu­čivanja Glavni ravnatelj HRT-a, ravnatelji organizacijskih jedinica, direktori programa, glavni urednici informativnog programa te druge osobe na poziv Vijeća HRT-a.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev Vijeća HRT-a davati informacije, pojašnjenja i stručna obraz­lo­ženja o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Ravnateljstvo HRT-a

Članak 25.

(1) HRT-om upravlja Ravnateljstvo HRT-a koje čine Glavni ravnatelj HRT-a, ravnatelj HTV-a, ravnatelj HR-a, ravnatelj GP HRT-a i jedan predstavnik radničkog vijeća HRT-a.

(2) Predstavnika iz stavka 1. ovoga članka radničko vijeće HRT-a imenuje naizmjenice iz organizacijskih jedinica iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona na mandat od jedne godine.

(3) Glavni ravnatelj HRT-a, ravnatelj HTV-a, ravnatelj HR-a i ravnatelj GP HRT-a zaposlenici su Hrvatske radiotelvizije.

Članak 26.

(1) Ravnateljstvo HRT-a:

– odlučuje o raspolaganju imovinom,

– odlučuje o ulaganjima za razvoj ustanove,

– donosi plan razvoja i program rada te usvaja izvješća o poslovanju (ostvarivanju plana i programa),

– donosi financijski plan i prihvaća završni račun,

– prati uspješnost rada ustanove,

– donosi opće akte, osim onih koje donosi Vijeće HRT-a,

– najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Vijeću HRT-a,

– donosi poslovnik o svom radu,

– odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Ravnateljstvo HRT-a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Glavni ravnatelj HRT-a

Članak 27.

(1) Glavni ravnatelj HRT-a:

– rukovodi HRT-om,

– predstavlja i zastupa HRT sukladno Statutu HRT-a,

– na temelju provedenoga javnog natječaja predlaže Vijeću HRT-a kandidate za imenovanje ravnatelja organizacijske jedinice iz sastava HRT-a,

– inicira postupak razrješenja ravnatelja organizacijske jedinice iz sastava HRT-a u slučajevima predviđenim ovim Zakonom,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Glavni ravnatelj HRT-a može obustaviti od izvršenja akt Vijeća HRT-a ako smatra da nije u skladu sa zakonom.

(3) Glavni ravnatelj HRT-a odgovoran je za zakonitost i poslovanje HRT-a.

(4) Glavni ravnatelj HRT-a imenovat će za svog zamjenika naizmjenice jednog od ravnatelja organizacijskih jedinica iz sastava HRT-a s mandatom od jedne godine. Statutom HRT-a uredit će se ovlasti zamjenika ravnatelja HRT-a.

Članak 28.

(1) Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i ima najmanje pet godina rad­nog iskustva, te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

(2) Za Glavnog ravnatelja HRT-a ne može biti imenovana osoba koja uživa imunitet po bilo kojoj osnovi.

Članak 29.

(1) Glavnog ravnatelja HRT-a po provedenom javnom natječaju imenuje Vijeće HRT-a, dvotrećinskom većinom na vrijeme od četiri godine. Glavni ravnatelj HRT-a obnašat će dužnost i po isteku mandata, sve do stupanja na dužnost novoizabranog ravnatelja ili vršitelja dužnosti ravnatelja. Ako nakon isteka mandata, u roku od 30 dana nije imenovan novi ravnatelj, Vijeće HRT-a će imenovati novog ravnatelja najduže na rok od 6 mjeseci, iz redova djelatnika HRT-a.

(2) Glavni ravnatelj HRT-a može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan ako to sam zatraži, a bit će raz­riješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(3) Postupak razrješenja Glavnog ravnatelja HRT-a pokreće se u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a. Prije donošenja odluke o razrje­šenju, Glavnom ravnatelju HRT-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(4) Glavni ravnatelj HRT-a može biti razriješen ukoliko je imenovan vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, te pokrenut postupak za izbor Glavnog ravnatelja HRT-a.

1. Hrvatski radio

Članak 30.

Tijela HR-a su:

a) Ravnatelj HR-a,

b) Direktor programa HR-a i

c) Glavni urednik informativnog programa HR-a.

Ravnatelj HR-a

Članak 31.

(1) Ravnatelj HR-a:

– rukovodi HR-om,

– predstavlja i zastupa HR sukladno Statutu HRT-a,

– realizira utvrđeni plan ulaganja u razvoj HR-a,

– provodi utvrđenu kadrovsku politiku,

– na temelju provedenoga javnog natječaja, a uz pribavljeno mišljenje novinara predlaže Vijeću HRT-a kandidate za imenovanje direktora programa te glavnog urednika informativnog programa,

– imenuje i razrješava urednike pojedinih programa na prijedlog direktora programa HR-a ili glavnog urednika informativnog programa HR-a,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Ravnatelj HR-a odgovoran je za zakonitost i poslovanje HR-a kao i za ostvarenje planova i programa.

Članak 32.

Za ravnatelja HR-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

Članak 33.

(1) Ravnatelj HR-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(2) Ravnatelja HR-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(3) Postupak razrješenja ravnatelja HR-a pokreće se u slu­čajevima iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a ili Glavnog ravnatelja HRT-a. Prije dono­šenja odluke o razrješenju, ravnatelju HR-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(4) Vijeće HRT-a može razriješiti ravnatelja HR-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja HR-a, te pokrenulo postupak za izbor ravnatelja HR-a.

Direktor programa HR-a

Članak 34.

(1) Direktor programa HR-a odgovoran je za organiziranje i usklađivanje programa s načelima propisanim odredbama ovoga Zakona, programskom i poslovnom politikom, izradu godišnjeg, odnosno sezonskog rasporeda programa, odlučuje o rasporedu emisija u programu te odgovara za objavljene informacije u programu.

(2) Za direktora programa HR-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva na uredničkim poslovima te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

(3) Direktora programa HR-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(4) Direktora programa HR-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan, uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a, ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(5) Postupak razrješenja direktora programa HR-a pokreće se u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a, Glavnog ravnatelja HRT-a ili ravnatelja HR-a. Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru programa HR-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima raz­rješenja.

(6) Vijeće HRT-a može razriješiti direktora programa HR-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti direktora programa HR-a te pokrenulo postupak za izbor direktora programa HR-a.

Glavni urednik informativnog programa HR-a

Članak 35.

(1) Glavni urednik informativnog programa HR-a samostalno rukovodi i organizira informativni program u skladu sa Zakonom te odgovara za objavljene informacije u informativnom programu.

(2) Za glavnog urednika informativnog programa HR-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva na uredničkim poslovima te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

(3) Glavnog urednika informativnog programa HR-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(4) Glavnog urednika informativnog programa HR-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(5) Postupak razrješenja glavnog urednika informativnog programa HR-a pokreće se u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a, Glavnog ravnatelja HRT-a ili ravnatelja HR-a. Prije donošenja odluke o razrješenju, glavnom uredniku informativnog programa HR-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(6) Vijeće HRT-a može razriješiti glavnog urednika informativnog programa HR-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti glavnog urednika informativnog programa HR-a, te pokrenulo postupak za izbor glavnog urednika informativnog programa HR-a.

2. Hrvatska televizija

Članak 36.

Tijela HTV-a jesu:

a) Ravnatelj HTV-a,

b) Direktor programa HTV-a i

c) Glavni urednik informativnog programa HTV-a.

Ravnatelj HTV-a

Članak 37.

(1) Ravnatelj HTV-a:

– rukovodi HTV-om,

– predstavlja i zastupa HTV sukladno Statutu HRT-a,

– realizira utvrđeni plan ulaganja u razvoj HTV-a,

– provodi utvrđenu kadrovsku politiku,

– na temelju provedenoga javnog natječaja, a uz pribavljeno mišljenje novinara predlaže Vijeću HRT-a kandidate za imenovanje direktora programa te glavnog urednika informativnog programa,

– imenuje i razrješava urednike pojedinih programa na prijedlog direktora programa HTV-a ili glavnog urednika informativnog programa HTV-a,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Ravnatelj HTV-a odgovoran je za zakonitost i poslovanje HTV-a kao i za ostvarenje planova i programa.

Članak 38.

Za ravnatelja HTV-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

Članak 39.

(1) Ravnatelj HTV-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(2) Ravnatelja HTV-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan, uz prethodno mišljenje Rav­nateljstva HRT-a, ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(3) Postupak razrješenja ravnatelja HTV-a pokreće se u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a ili Glavnog ravnatelja HRT-a. Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju HTV-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(4) Vijeće HRT-a može razriješiti ravnatelja HTV-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja HTV-a te pokrenulo postupak za izbor ravnatelja HTV-a.

Direktor programa HTV-a

Članak 40.

(1) Direktor programa HTV-a odgovoran je za organiziranje i usklađivanje programa s načelima propisanim odredbama ovoga Zakona, programskom i poslovnom politikom, izradu godišnjeg, odnosno sezonskog rasporeda programa, odlučuje o rasporedu emisija u programu te odgovara za objavljene informacije u programu.

(2) Za direktora programa HTV-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva na uredničkim poslovima te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

(3) Direktora programa HTV-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(4) Direktora programa HTV-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan, uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a, ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(5) Postupak razrješenja direktora programa HTV-a pokreće se u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća

HRT-a, Glavnog ravnatelja HRT-a ili ravnatelja HTV-a. Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru programa HTV-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(6) Vijeće HRT-a može razriješiti direktora programa HTV-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti direktora programa HTV-a, te pokrenulo postupak za izbor direktora programa HTV-a.

Glavni urednik informativnog programa HTV-a

Članak 41.

(1) Glavni urednik informativnog programa HTV-a samostalno rukovodi i organizira informativni program u skladu sa Zakonom te odgovara za objavljene informacije u informativnom programu.

(2) Za glavnog urednika informativnog programa HTV-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva na uredničkim poslovima te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

(3) Glavnog urednika informativnog programa HTV-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(4) Glavnog urednika informativnog programa HTV-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan, uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a, ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(5) Postupak razrješenja glavnog urednika informativnog programa HTV-a pokreće se u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a, Glavnog ravnatelja HRT-a ili ravnatelja HTV-a. Prije donošenja odluke o razrješenju, glavnom uredniku informativnog programa HTV-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(6) Vijeće HRT-a može razriješiti glavnog urednika informativnog programa HTV-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti glavnog urednika informativnog programa HTV-a te pokrenulo postupak za izbor glavnog urednika informativnog programa HTV-a.

3. Glazbena proizvodnja HRT-a

Članak 42.

Glazbenom proizvodnjom HRT-a rukovodi ravnatelj GP HRT-a.

Članak 43.

(1) Ravnatelj GP HRT-a:

– vodi poslovanje GP HRT-a,

– predstavlja i zastupa GP HRT-a sukladno Statutu HRT-a,

– realizira utvrđen plan ulaganja u razvoj GP HRT-a,

– provodi utvrđenu kadrovsku politiku,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Ravnatelj GP HRT-a odgovoran je za zakonitost i poslovanje GP HRT-a kao i za ostvarenje planova i programa.

Članak 44.

Za ravnatelja GP HRT-a može biti imenovana osoba koja je hr­vat­ski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i najmanje pet godina rad­nog iskustva, te ispu­njava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

Članak 45.

(1) Ravnatelj GP HRT-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(2) Ravnatelja GP HRT-a može razriješiti Vijeće HRT-a prije isteka vremena na koje je imenovan uz prethodno mišljenje Ravnateljstva HRT-a ako sam to zatraži, a bit će razriješen:

– ako ne postupa po propisima i općim aktima HRT-a,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Vijeća HRT-a i Rav­nateljstva HRT-a donesene u okvirima njihove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči HRT-u veću štetu.

(3) Postupak razrješenja ravnatelja GP HRT-a pokreće se u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog dvije trećine članova Vijeća HRT-a ili Glavnog ravnatelja HRT-a. Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju GP HRT-a se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

(4) Vijeće HRT-a može razriješiti ravnatelja GP HRT-a ukoliko je imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja GP HRT-a te pokrenulo postupak za izbor ravnatelja GP HRT-a.

VI. ZAPOSLENICI

Članak 46.

Na pravni položaj zaposlenih u HRT-u, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 47.

Kada HR i HTV obavljaju djelatnost kao javnu službu sukladno ovom Zakonu, zaposlenici nemaju pravo na štrajk.

VII. OPĆI AKTI

Članak 48.

(1) Statutom HRT-a sukladno odredbama ovoga Zakona uređuje se ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti.

(2) HRT ima i druge opće akte sukladno zakonu i Statutu.

Članak 49.

(1) Statut HRT-a donosi Vijeće HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a. Druge opće akte HRT-a donosi tijelo utvrđeno Statutom HRT-a.

(2) Statut stupa na snagu danom objave, a drugi opći akti u roku i na način propisan Statutom HRT-a.

(3) HRT je dužan odredbe Statuta i drugih općih akata kojima se uređuje njezin rad, kada djelatnost obavlja kao javnu službu, učiniti na pogodan način dostupnim javnosti.

VIII. IMOVINA

Članak 50.

(1) Sredstva za rad pribavljena od osnivača HRT-a, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora čine imovinu HRT-a.

(2) Imovinu HRT-a koriste organizacijske jedinice prema funkcionalnom principu a za djelatnost koju obavljaju na temelju ovoga Zakona.

Članak 51.

(1) HRT odgovara za vlastite obveze cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HRT-a.

(3) Obveze HRT-a u prvom redu se podmiruju iz njegove imovine, a tek onda iz proračuna osnivača.

Članak 52.

HRT ne može bez suglasnosti osnivača ili tijela koje on odredi steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu.

IX. PRISTOJBA I DRUGI PRIHODI

Članak 53.

(1) Vlasnici radijskih i televizijskih prijamnika na području Republike Hrvatske dužni su HRT-u plaćati pristojbu.

(2) Vlasnik prijamnika dužan je HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta, vlasnik je dužan prijaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene.

(3) Vlasnik prijamnika nije dužan plaćati pristojbu ako prijamnik odjavi.

(4) Visina pristojbe iznosi 1,5 % prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, na temelju statističkih podataka za prethodnu godinu.

(5) Kućanstva koja u vlasništvu imaju dva ili više radijskih i televizijskih prijamnika plaćaju mjesečnu pristojbu utvrđenu u stavku 4. ovoga članka kao da imaju jedan radijski ili televizijski prijamnik.

(6) Pravne osobe plaćaju pristojbu na svaki prijavljeni prijamnik u iznosu utvrđenom u stavku 4. ovoga članka.

Članak 54.

(1) Od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe na temelju članka 53. ovoga Zakona HRT je obvezan 3% uplatiti Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

(2) Sa sredstvima prikupljenim na temelju stavka 1. ovoga članka Fond će poticati pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija na način propisan posebnim zakonom.

Članak 55.

Omjer za podjelu sredstava prikupljenih od pristojbe utvr­đuje se Statutom HRT-a. Omjer za podjelu sredstava mora osigurati razmjerno pokriće ukupnih troškova poslovanja HR-a i HTV-a u odnosu na ukupne troškove poslovanja HRT-a.

Članak 56.

(1) HRT stječe prihode:

– od radijske i televizijske pristojbe,

– proizvodnjom i/ili objavljivanjem promidžbenih poruka,

– proizvodnjom i prodajom audiovizualnih programa (emisija, filmova, serija i drugog),

– proizvodnjom drugih programskih servisa (proizvodnja web-stranica, teletekst i slično),

– proizvodnjom i prodajom nosača zvuka i slike,

– organiziranjem koncerata i drugih priredbi,

– obavljanjem drugih djelatnosti utvrđenih Statutom HRT-a,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Prihodi i troškovi poslovanja HRT-a utvrđuju se i iska­zuju zasebno za svaku organizacijsku jedinicu iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 57.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HRT ostvari dobit, ta se dobit može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s ovim Zakonom i Statutom HRT-a.

X. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA

Članak 58.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada HRT-a, te općih akata obav­ljaju nadležna ministarstva ako ovim Zakonom nije drukčije odre­đeno.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada Vijeća HRT-a obavlja Hrvatski sabor.

XI. KAZNENA ODREDBA

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom u visini od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja ne prijavi prijamnik (članak 53. stavak 2.) ili koristi odjavljeni prijamnik (članak 53. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u visini od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u prav­noj osobi.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Dosadašnje Vijeće HRT-a dužno je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uputiti javni poziv za imenovanje članova Vijeća HRT-a sukladno ovom Zakonu, a po isteku propisanog roka javni poziv uputit će Hrvatski sabor.

(2) U javnom pozivu iz stavka 1. ovoga članka obvezno je naznačiti da se šest članova Vijeća HRT-a imenuje na mandat od četiri godine, dok se pet članova imenuje na mandat od dvije godine. Nakon provedenog prvog izbora, na konstituirajućoj sjednici Vijeća HRT-a ždrijebom se određuje pet članova Vijeća čiji mandat je dvije godine.

(3) Dosadašnje Vijeće HRT-a nastavlja s radom do imenovanja Vijeća HRT-a u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 61.

Vijeće HRT-a u roku od 30 dana od dana njegova imenovanja sukladno ovom Zakonu dužno je donijeti Statut HRT-a usklađen s ovim Zakonom.

Članak 62.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona ravnatelj HRT-a obnašat će dužnost privremenog Glavnog ravnatelja HRT-a, a pomoćnici ravnatelja obnašat će dužnost privremenih ravnatelja HTV-a odnosno HR-a. Ravnatelj HRT-a u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovat će privremenog ravnatelja GP HRT-a iz redova radnika HRT-a, a na temelju provedenog internog natječaja. Privremeni ravnatelji obnašat će dužost do izbora ravnatelja provedenog sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona glavni urednici ob­našat će dužnost privremenog direktora programa HTV-a, odnosno HR-a, a urednici informativnog programa obnašat će dužnost privremenoga glavnog urednika informativnog programa HTV-a, odnosno HR-a. Privremeni direktori programa i privremeni glavni urednici informativnog programa obnašat će dužnost do izbora direktora programa i glavnog urednika informativnog programa provedenog sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 63.

(1) Upravno vijeće HRT-a nastavlja s radom do konstituiranja Ravnateljstva HRT-a sukladno članku 25. ovoga Zakona.

(2) Privremeni Glavni ravnatelj HRT-a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dužan je sazvati konsti­tuirajuću sjednicu Ravnateljstva HRT-a.

Članak 64.

Odredba članka 54. ovoga Zakona neće se primjenjivati do stupanja na snagu posebnog propisa kojim će biti osnovan Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

Članak 65.

(1) Frekvencije za prijenos i odašiljanje programa u trećoj televizijskoj mreži na državnoj razini, koje postoje do stupanja na snagu ovoga Zakona dodijelit će se koncesionaru, u skladu s odredbama Zakona o telekomunikacijama, najkasnije do 31. prosinca 2003.

(2) Do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, HRT će proizvoditi i emitirati program u trećoj televizijskoj mreži na državnoj razini, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 66.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 17/01.).

Članak 67.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/02-01/03
Zagreb, 7. veljače 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.