Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

NN 25/2003 (19.2.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

367

Na teme­­lju članka 63. stavka 4. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, da­­lje: Zakon o naknadi), predsjed­nik Hrvatskog fonda za privatizaciju donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETIH PODUZEĆA

Članak 1.

Članak 5. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine«, br. 107/99, 76/00) mije­­nja se i glasi:

»Nekretninu, koja je činila dio imovine oduzetog poduzeća, a nije procije­­njena kao dio društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenih poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94, 9/95, 21/96, da­­lje: Zakon o pretvorbi), Hrvatski fond za privatizaciju procijenit će za potrebe izračuna visine naknade, sukladno Zakonu o naknadi, Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, ovom Pravilniku, te drugim mjerilima iz članka 63. Zakona o naknadi, i to:

– građevinsko zem­­ljište, objekti i poslovni prostori procijenit će se sukladno Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pret­vorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 26/91),

– šume i šumsko zem­­ljište procijenit će se sukladno Pravilniku o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetog po­­ljopriv­rednog zem­­ljišta, šuma i šumskog zem­­ljišta (»Narodne novine« br. 58/98, 106/01),

– stanovi će se procijeniti sukladno Pravilniku o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti stana (»Narodne novine« br. 66/98).

– po­­ljoprivredno zem­­ljište procijenit će se primjenom metodologije koju nadležna porezna uprava koristi pri određiva­­nju poreza prilikom kupoprodaje, a prema cijenama na dan izračuna visine naknade.

Članak 2.

Iza članka 5. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99, 76/00) dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

Vrijednost nekretnine (Vn) iz članka 5. ovog Pravilnika utvrdit će se sukladno formuli iz članka 2. te odredbi članka 3. ovog Pravilnika, s time da će polazna vrijednost (Sv) biti vrijednost nekretnine na dan izračuna visine naknade, a ulaga­­nja u nekretninu (U) računat će se u razdob­­lju od oduzima­­nja do dana izračuna visine naknade.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99, 76/00) riječi: »kao i društvo u kojem se nalazi imovina poduzeća oduzetog prijaš­­njem vlasniku«, brišu se.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijed­nosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99, 76/00) riječ: »nekretnini«, zamje­­njuje se riječju: »nekretninama«.

Članak 5.

U članku 8. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99, 76/00) riječ: »slučaju«, zamje­­njuje se riječju: »slučajevima«.

Članak 6.

Iza članka 8. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine«, br. 107/99, 76/00) dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

Hrvatski fond za privatizaciju neće vršiti naknadu u dionicama i udjelima društava nad kojima je otvoren stečajni postupak ne­go će ovlaštenicima naknade prenijeti dionice i udjele drugih društava iz portfe­­lja Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Članak 7.

Iza članka 8. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99, 76/00) dodaje se novi članak 8b. koji glasi:

Pri izračunu visine naknade za oduzetu imovinu po pravo­moćnim rješe­­njima o naknadi, a teme­­ljem postojećih pro­cjena vrijednosti nekretnina čije su visine u pretvorbi društvenih po­duzeća utvrđene u devizama (DEM ili EURO), uzima se sred­­nji tečaj Hrvatske narodne banke za EURO na dan izračuna visine naknade.

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­­nje vri­jednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99, 76/00) riječi: »bivši vlasnik« u određenom padežu, zamje­­njuju se rije­čima: »prijaš­­nji vlasnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/1
Urbroj: 563-01/02-2003-1
Zagreb, 3. ve­­ljače 2003.

Zamjenik predsjednika
Hrvatskog fonda za privatizaciju
Kre
šimir Starčević, v. r.