Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2003."

NN 25/2003 (19.2.2003.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2003."

HRVATSKA NARODNA BANKA

368

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 12. ve­ljače 2003. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2003.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2003.« izdan u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s istovjetnim osnovnim obi­lježjima (osim godine kova­nja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obi­lježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 37/1994., 40/1995. i 43/1995.) pušta se u optjecaj 24. ve­ljače 2003.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 621/2003.
Zagreb, 12. ve­ljače 2003.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.