Pravilnik o zaštiti šuma od požara

NN 26/2003 (20.2.2003.), Pravilnik o zaštiti šuma od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

382

Na teme­lju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93.), ministar unutar­njih poslova, u suglasnosti s ministrom po­ljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke, preventivno-uzgojne i druge mjere zaštite šuma od požara koje su dužni provoditi vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zem­ljišta, ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zem­ljištima, pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, u ci­lju sma­nje­nja opasnosti od nastanka i brzog šire­nja šumskih požara i ranog otkriva­nja i dojave šumskog požara te pravovremenog djelova­nja u gaše­nju šumskog požara.

Članak 2.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju s­ljedeće znače­nje:

Čišće­nje                 Ukla­nja­nje bi­ljnog materijala u sloju prizemnog rašća u ci­lju sma­nje­nja požarnog opte­reće­nja.

Hodogram              Deta­ljno razrađen raspored kreta­nja ophodara po imenima u smjeni te satnici i trasama obilaska.

Motrionica             Čvrsta ili montažna građevina postav­ljena na najpogodniji visinski položaj na zem­ljištu s koje se na statičan način motri okolina

                               radi brzog uočava­nja požara.

Motrite­ljsko-do-     Protupožarna preventivna služba koja ima

javna služba           zadaću trenutačnog otkriva­nja i dojave požara otvorenog prostora, a obuhvaća motre­nje s mo­trionice ili motrite­ljskog mjesta te

                               opho­dare­nje.

Motrite­ljsko           Prirodno povišeno mjesto s koje­ga se na sta-

mjesto                    tičan način motri okolina radi brzog uočava­nja požara.

Ophodare­nje          Dio motrite­ljsko-dojavne službe kojim se na dinamičan način (obilaskom terena) motri okolina radi brzog uočava­nja požara.

Požarno                 Veličina koja je iskazana odnosom kalorične

optereće­nje            vrijednosti i količine zapa­ljivog i gorivog materijala s površinom na kojoj se materijal nalazi.

Protupožarna         Prosječeni prostor u šumi u obliku pruge,

prosjeka                 očišćen od drveća i niskog rasli­nja, širine 4–15 m bez elemenata šumske ceste, koji ponekad prolazi okomito na slojnicu terena.

                               Protupožarnom prosjekom se u ovom Pravilniku ne smatra prosječeni prostor ispod trasa elektroenergetskih vodova.

Protupožarna        Prosječeni prostor u šumi u obliku pruge,

prosjeka s              očišćen od drveća i niskog rasli­nja, širine 4–

elementima            15 m s elementima šumske ceste koji ima na-

šumske ceste          mjenu prolaska vatrogasnih vozila do poža-

                   rišta. Protupožarnom prosjekom s elementima šumske ceste se u ovom Pravilniku ne smatra prosječeni prostor ispod trasa

                   elektroenergetskih vodova.

Protupožarni put   Šumska staza koja je preuska za prolaz vozila te služi za prolazak vatrogasaca i priručne vatrogasne tehnike do požarišta.

Članak 3.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizič­kih osoba, dužne su sastaviti popis šuma po stup­njevima opasnosti od šumskog požara, sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su tiskana uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov su sastavni dio.

Popis obuhvaća pre­gledne zem­ljovide površina šuma svrstanih u stup­njeve opasnosti od šumskog požara.

Članak 4.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima, ovlaštenici drugih stvar­nih prava na šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužni su:

a) Prilikom prijama u službu ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, upoznati djelatnike s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i osposobiti ih za provođe­nje mjera zaštite od požara, rukova­nje sredstvima za dojavu i gaše­nje požara te za vođe­nje o tome potrebne evidencije;

b) Provoditi promi­džbu radi upoznava­nja pučanstva i turista, a posebice školske djece za što bo­lje i djelotvornije preventivno djelova­nje u sprečava­nju nastanka šumskih požara.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima, te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su:

a) Ustrojiti motrite­ljsko-dojavnu službu;

b) Ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi;

c) Ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izgrad­nje protupožarnih prosjeka za zaustav­lja­nje da­lj­nje­g šire­nja požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba dužne su provoditi mjere unutar­nje­g nadzora radi otkla­nja­nja nedostataka u organizaciji zaštite šuma od požara te o obav­ljenom izvješćivati nadležna inspekcijska tijela (MUP-a i Državnog inspektorata) na ­njihov zahtjev.

II. TEHNIČKE MJERE

Članak 5.

Stupa­nj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara (u da­lj­njem tekstu: Mjerila) koja su tiskana uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov su sastavni dio, a nalaze se u Prilogu br. 1.

Sve šume, teme­ljem zbroja bodova koji je dobiven uporabom Mjerila, mogu se svrstati u četiri stup­nja opasnosti od šumskog požara i to:

 

Stupa­nj opasnosti

Broj bodova

I.

vrlo velika

> 480

II.

velika

381–480

III.

umjerena

281–380

IV.

mala

< 280

 

 

 

Članak 6.

Pre­gledni zem­ljovidi u kojima su ucrtane šume po stup­njevima opasnosti od požara moraju biti u mjerilu 1:25 000 ili krupnijem.

U pre­gledne zem­ljovide moraju se ucrtati i odgovarajućom bojom označiti:

1. Šumske površine po stup­njevima opasnosti od požara i to:

I. stupa­nj – crvenom bojom

II. stupa­nj – narančastom bojom

III. stupa­nj – svijetložutom bojom

IV. stupa­nj – svijetlozelenom bojom

2. Protupožarne prosjeke (tanka smeđa crta deb­ljine oko 0,3 mm) i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste (smeđa crta deb­ljine oko 0,6 mm);

3. Prometnice i šumske ceste prohodne za vatrogasna vozila i tehniku te gasite­lje (smeđa crta deb­ljine oko 0,8 mm);

4. Že­ljezničke pruge (dvije paralelne crne crte razmaka 1 mm i deb­ljine oko 0,3 mm);

5. Prirodne prepreke koje mogu zapriječiti šire­nje šumskih požara (plavo-vodena površina, sivo-kamena golet);

6. Mjesta motrite­ljsko-dojavnih postaja sa zonama motre­nja i odgovornosti (crni krug s ucrtanim trokutom – položaj motrionice ili motrite­ljskog mjesta, crvena isprekidana crta deb­ljine oko 0,3 mm – zona motre­nja);

7. Crpilišta za vatrogasna vozila i crpke (crni krug);

8. Mjesta smještaja sredstava i opreme za gaše­nje požara (crni kvadrat);

9. Trase elektroenergetskih vodova (crna isprekidana crta deb­ljine oko 0,4 mm);

10. Tumač znakova.

II. A MOTRITELJSKO–DOJAVNA SLUŽBA

Članak 7.

Motrite­ljsko dojavnu službu dužne su ustrojiti osobe navedene u članku 4. stavak (2.).

Osim osoba navedenih u članku 4. stavku (2.), teme­ljem naloga ovlaštenih inspekcijskih tijela MUP-a, u obav­lja­nje motrite­ljsko-dojavne službe uk­ljučuju se i pravne osobe za uprav­lja­nje i održava­nje javnih cesta, že­ljeznice, elektroprivrede, pravne osobe za pruža­nje poštanskih i telekomunikacijskih usluga te druge osobe koje obav­ljaju javne djelatnosti u šumskom području ili uz ­nje­ga.

Članak 8.

Motrite­ljsko-dojavna služba obuhvaća motre­nje s motrionice ili motrite­ljskog mjesta te ophodare­nje pješice i prijevoznim sredstvima (vozilo – motorkotač, osobni automobil, furgon, kombi ili terensko vozilo, brod i dr.).

Motrite­ljsko-dojavna služba uspostav­lja se u periodu ­ljetne požarne sezone koja traje od 1. lip­nja do 15. rujna tekuće godine. Skraćiva­nje navedenog roka uslijed promjena klimatskih i drugih okolnosti koje uma­njuju opasnost od požara na određenom lokalitetu, može odobriti Ministarstvo unutar­njih poslova rješe­njem, na osnovu podnesenog pisanog zahtjeva osoba iz čl. 4. st. (2) ovog Pravilnika, uz prethodno pribav­ljenu suglasnost Ministarstva po­ljoprivrede i šumarstva. Motrite­ljsko-dojavna služba može se na isti način uspostaviti i izvan navedenog roka ovisno o klimatskim i drugim okolnostima koje povećavaju opasnost od šumskog požara, a prema prosudbi tijela Ministarstva unutar­njih poslova ili Državnog inspektorata uz prethodno pribav­ljenu suglasnost Ministarstva po­ljoprivrede i šumarstva. Raspored obav­lja­nja službe propisuje se općim aktom pravne osobe.

U vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama razvrstanim u I. stupa­nj opasnosti od požara, motrite­ljsko--do­javna služba radi danonoćno (od 0–24 sata).

Motrite­ljsko-dojavnu službu obav­ljaju za taj posao osposob­ljene puno­ljetne osobe koje su pisano ovlastile pravne osobe koje su dužne službu i ustrojiti.

Zaposlenici u motrite­ljsko-dojavnoj službi moraju biti odjeveni u prepoznat­ljivu odjeću na kojoj se ističu oznake djelatnosti prav­ne osobe te imati odgovarajuće službene iskaznice koje je izdala pravna osoba za koju rade.

Članak 9.

Osposob­ljava­nje pripadnika motrite­ljsko-dojavne službe sastoji se od:

a) upoznava­nja djelatnika s kartografijom, topografijom, ori­jentacijom u prostoru i rukova­njem sredstvima dojave, a provodi se u skladu s općim aktom pravne osobe;

b) osposob­ljava­nja u području zaštite od požara koje se provodi sukladno propisima o programu i načinu osposob­ljava­nja pučan­stva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gaše­nje požara i spašava­nje ­ljudi i imovine u opasnosti od požara.

Članak 10.

Položaj motrionice ili motrite­ljskog mjesta mora biti izabran tako da osigurava širok i slobodan pre­gled okoline, a određiva­nje ­njihovog broja ovisi o obliku terena.

Uda­ljenost između motrionica i motrite­ljskih mjesta u pravilu ne smije biti veća od 15 km u slučaju da nije organizirana ophodarska služba, a smjer motre­nja u pravilu ne smije ići preko morske površine.

Motrionica i motrite­ljsko mjesto moraju biti opskrb­ljeni dalekozorom, pre­glednim zem­ljovidom područja motre­nja, odgovara­jućim sustavom za dojavu požara i popisom čimbenika koji su uk­ljučeni u gaše­nje požara (vatrogasci, policija, centar motre­nja i obavješćiva­nja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodare­nje i uprav­lja­nje šumama i šumskim zem­ljištem i dr.) te ukoliko se motrionica ili motrite­ljsko mjesto nalazi unutar šume i osnovnim priručnim alatom za gaše­nje početnih požara (metlanica, brentača ili naprt­njača, sjekira, lopata).

Dojava požara s motrionice ili motrite­ljskog mjesta obav­lja se radiovezom koja radi na vatrogasnim kanalima, te mobitelom ili telefonom.

Za potrebe motrite­ljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motre­nja odnosno ophodare­nja koji su označeni kao Obrasci 3.a., 3.b., 4.a. i 4.b., tiskani su uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov su sastavni dio (Prilog 2).

Za potrebe unutar­nje­g nadzora motrite­ljsko-dojavne službe koriste se obrasci koji su označeni kao Obrasci 3c i 4c , tiskani su uz ovaj Pravilnik i nje­gov su sastavni dio (Prilog 2).

Članak 11.

Motrite­lj za vrijeme obav­lja­nja motrite­ljsko-dojavne službe ne smije napuštati motrionicu ili motrite­ljsko mjesto.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju da se požar pojavio neposredno uz motrionicu ili motrite­ljsko mjesto, a nakon što je pojavu požara dojavio vatrogasnoj službi, motrite­lj može napustiti motrionicu ili motrite­ljsko mjesto u s­ljedećim slu­čajevima:

a) radi gaše­nja početnog požara za koji je procijenio da ga raspoloživim priručnim alatom može sam ugasiti, s tim da je pret­hodno obavijestio vatrogasnu službu o pojavi požara, ali se po ugaše­nju mora vratiti na obav­lja­nje motrite­ljsko-dojavne službe;

b) ako su motrionica ili motrite­ljsko mjesto neposredno ugro­ženi pojavom veće­g požara;

c) po nalogu neposrednog vodite­lja, službene osobe Ministarstva unutar­njih poslova ili vodite­lja gaše­nja.

U slučaju da je zamijetio požar za koji je procijenio da ga ne može sam ugasiti i da ga požar neće neposredno ugroziti, motrite­lj ne smije napuštati motrionicu ili motrite­ljsko mjesto već ostaje u obvezi motre­nja i daje ovlaštenim službama i gasite­ljima jasne i bitne podatke o razvoju požara i događajima na požarištu.

U slučaju izvanrednih prilika ili poteškoća u radu (iznenadna bolest ili sl.), motrite­lj je dužan na vrijeme zatražiti od ovlaštene osobe zamjenu, putem odgovarajuće­g sustava dojave. Zamjena se mora obaviti tako da na motrionici ili motrite­ljskom mjestu u svakom trenutku bude osoba koja će obav­ljati motrite­ljsko-dojavnu službu.

Članak 12.

Ophodare­nje (pješačko, vozilo – motorkotač, osobni automobil, furgon, kombi ili terensko vozilo, brod) upotpu­njuje službu motre­nja s motrionica i motrite­ljskih mjesta.

Ophodarsko prijevozno sredstvo (izuzev motorkotača), uz ure­đaje za dojavu požara iz članka 10., stavka 3. ovog Pravilnika, mora biti oprem­ljeno priručnim alatom i aparatom za početno gaše­nje požara.

Osnovni priručni alat za početno gaše­nje požara sastoji se od:

– najma­nje 1 motorne pile;

– najma­nje 1 naprt­njače V-25 s vodom;

– najma­nje 1 metlanice;

– najma­nje 1 kosira i 1 sjekire;

– najma­nje 1 lopate;

– spremnika s vodom zapremnine min. 50 litara.

Ophodare­nje plovilima zahtijeva da plovilo, uz opremu za gaše­nje kojom je oprem­ljeno i ophodarsko vozilo, mora imati prijenosnu ili plivajuću motornu crpku te leđni ili drugačiji nosač s minimalno 120 m vatrogasnih cijevi i mlaznicom promjera ř25.

Članak 13.

Smjer i raspored (hodogram) kreta­nja te broj ophodara i opetovanost ophodare­nja prilagođava se površini i obliku zem­ljišta, a određuje se općim aktom pravne osobe (Planom zaštite šuma od požara) s posebnim nadzorom površina koje nisu u pre­gledu ili nisu dostupne vidokrugu s motrionica ili motrite­ljskih mjesta.

Osim motrite­ljsko-dojavne zadaće, ophodari su dužni započeti gasiti požar nakon dojave i sudjelovati u gaše­nju požara.

II. B INTERVENTNE SKUPINE

Članak 14.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju imati osposob­ljene interventne skupine radnika opskrb­ljene vozilom i/ili brodom, odgovarajućim alatom i opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izrade izvanrednih protupožarnih prosjeka radi zaustav­lja­nja da­lj­nje­g šire­nja požara.

Pripadnici interventnih skupina moraju biti osposob­ljeni u području zaštite od požara po programu osposob­ljava­nja te osposob­ljeni za rad s motornim šumskim alatom.

III. PREVENTIVNO-UZGOJNE MJERE

Članak 15.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zem­ljištima, u svrhu sma­nje­nja opasnosti i mogućih šteta od požara, moraju u šumama planirati i provoditi preventivno-uzgojne radove i druge mjere zaštite od požara.

Članak 16.

Pod preventivno-uzgojnim radovima smatraju se:

– ­nje­ga sastojina;

– pravodobna proreda sastojina;

– kresa­nje i ukla­nja­nje suhog gra­nja;

– izrada i održava­nje protupožarnih prosjeka i puteva;

– izrada i održava­nje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste;

– čišće­nje i održava­nje rubnih pojaseva uz javne prometnice i že­ljezničke pruge;

– čišće­nje i uspostava sigurnosnih visina i uda­ljenosti na trasama elektroenergetskih vodova;

– održava­nje čistim i uređiva­nje postojećih izvora vode u šumama i ostali preventivno-uzgojni radovi planirani godiš­njim planovima i programima gospodare­nja ili drugim općim aktima pravne osobe.

U šumama razvrstanim u I. i II. stupa­nj opasnosti od požara, šumske radove kresa­nja i ukla­nja­nja suhog gra­nja iz šume i uspostavu šumskog reda treba provesti prema načelima šumarske znanosti i prakse i obvezatno dovršiti do početka ­ljetne požarne sezone.

Članak 17.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, u svim šumama, bez obzira na stupa­nj opasnosti od požara, moraju uređivati i održavati čistim postojeće pristupačne vodene resurse za potrebe gaše­nja šumskog požara.

Ako se u šumi ili na šumskom zem­ljištu nalazi va­njska hidrantska mreža, vlasnici hidrantske mreže imaju obvezu redovito održavati i osiguravati ­njenu uporabnu funkciju.

Članak 18.

U šumskim predjelima koji su ispresijecani prometnicama i elektroenergetskim vodovima, projektira­nje i izradu protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumske ceste treba prilagoditi tim objektima, a u brdskim područjima i obliku zem­ljišta.

Protupožarne prosjeke, ukoliko se ne moraju prilagođavati već postojećim objektima, treba izvesti tako da se ne postav­ljaju okomito na slojnicu.

Tijekom planira­nja i projektira­nja protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a obvezatno prije izvedbe protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, treba pribaviti miš­lje­nje županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Širina protupožarnih prosjeka i protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste treba iznositi od 4–15 m, ovisno o vrsti drveća (bjelogorice i crnogorice), starosti sastojina, obliku i sastavu zem­ljišta te jačini stalnih i povremenih vjetrova.

Protupožarne prosjeke, prosjeke s elementima šumske ceste i protupožarne puteve treba redovito čistiti od drvenastog korova i održavati ih prohodnim za vatrogasna vozila i gasite­lje.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba imaju obvezu, kao sastavni dio opće­g akta, voditi evidenciju o sta­nju prohodnosti protupožarnih prosjeka i puteva, kao i provoznosti prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila i tehniku tijekom godine, ažurirati je do početka požarne sezone i o uočenim nedostacima i promjenama na trasama tijekom požarne sezone izvješćivati nadležnu vatrogasnu postrojbu.

Osobe iz stavka (6.) ovoga članka imaju obvezu unutar­nje­g nadzora sta­nja protupožarnih prosjeka i to najma­nje jednom prije početka ­ljetne požarne sezone te periodički tijekom sezone, prema rasporedu navedenom u općem aktu pravne osobe.

Za potrebe unutar­nje­g nadzora sta­nja protupožarnih prosjeka koristi se obrazac koji je označen kao Obrazac 5, a tiskan je uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio (Prilog 2). Osobe iz stavka (6.) ovoga članka dužne su navedeni obrazac dati na uvid nadležnim inspekcijskim tijelima (MUP-a i Državnog inspektorata) na ­njihov zahtjev.

Članak 19.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba moraju u šumama visokog uzgojnog oblika, razvrstanih u I. stupa­nj opasnosti od požara te onima od posebnog gospodarskog, ekološkog, zaštitnog ili drugog posebnog značaja na rubnom dijelu koji graniči sa zapuštenim po­ljoprivrednim površinama, livadama i paš­njacima, tijekom cijele požarne sezone održavati šumski red u ci­lju sprečava­nja prijenosa požara s tih površina na šumu.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju sastaviti evidenciju šuma visokog uzgojnog oblika, razvrstanih u I. stupa­nj opasnosti od požara, onih od posebnog gospodarskog, ekološkog, zaštitnog ili drugog posebnog značaja i onih za koje smatraju da su posebno u opasnosti od šumskog požara koji bi mogao prijeći sa zapuštenih po­ljoprivrednih povr­šina, livada, paš­njaka i sl. i obavijesti o opasnosti dati na uvid jedinicama lokalne samouprave i uprave te nadležnim inspek­cijskim tijelima zaštite od požara MUP-a.

Vlasnici po­ljoprivrednih zem­ljišta koja graniče sa šumama viso­kog uzgojnog oblika, razvrstanih u I. stupa­nj opasnosti od požara, kao i onima od posebnog gospodarskog, ekološkog, za­štitnog ili drugog posebnog značaja, dužni su tijekom cijele požarne sezone čistiti rubne dijelove svojih parcela uz šumu, a u ci­lju sprečava­nja prijenosa požara s tih površina na šumu.

Članak 20.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa imaju obvezu održava­nja javnih prometnica dužne su na bankinama i razdjelnom pojasu cesta uz šume svrstane u I. i II. stupa­nj opasnosti od šumskog požara pokositi travu do početka lip­nja, na području unutraš­njosti i u mjesecu rujnu, a cestovni pojas očistiti od lako­zapa­ljivih tvari, suhe trave i korova, suhog šib­lja, gra­nja i drveća, papira, otpadaka i drugih tvari koje bi mogle izazvati požar ili preko kojih bi se on mogao širiti.

Članak 21.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa imaju obvezu održava­nja že­ljezničkih pruga, dužne su uz že­ljezničke pruge u primorskom području, a koje prolaze kroz šumska područja I. i II. stup­nja opasnosti od požara poduzimati mjere zaštite od požara tako da pružni pojas bude potpuno očišćen od lakozapa­ljivih tvari, suhe trave i korova, suhog šib­lja, gra­nja i drveća, papira, otpadaka i drugih tvari koje bi mogle izazvati požar ili preko kojih bi se on mogao širiti.

Članak 22.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa imaju obvezu održava­nja elektroenergetskih objekata, dužne su u šumama svrstanim u I. i II. stupa­nj opasnosti od šumskog požara, prilikom uspostave sigurnosnih visina i uda­ljenosti na trasama elektroenergetskih vodova, posječenu gorivu masu i ukloniti s trase ili poslagati (uhrpiti) unutar postojeće širine trase tako da se maksimalno sma­nji požarno optereće­nje.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa imaju obvezu održava­nja elektroenergetskih objekata, dužne su ukloniti sav posječeni i očišćeni bi­ljni materijal ispod trasa elektroenergetskih vodova koje prolaze neposredno uz javne ceste i že­ljezničku prugu ili se s ­njima križaju, a postupak ukla­nja­nja bi­ljnog materijala podrazumijeva:

a) spa­ljiva­nje na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spa­ljiva­nju korova i bi­ljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

b) ukoliko vlasnik namjerava iskoristiti posječeni bi­ljni materijal za osobne potrebe, spa­ljiva­nje nije nužno, već se u tom slučaju vlasnik obvezuje ukloniti posječeni bi­ljni materijal s trase dalekovoda na zem­ljište čiji je vlasnik, ali na uda­ljenost najma­nje 10 m od svih cesta i že­ljezničke pruge.

Čišće­nje ve­getacije ispod trasa elektroenergetskih vodova i izrada protupožarnih prosjeka u neposrednoj blizini trasa elektroenergetskih vodova mora biti sukladno propisima o zaštiti na radu pri korište­nju električne energije.

Čišće­nje i uspostava sigurnosnih visina i uda­ljenosti na trasama elektroenergetskih vodova provodi se sukladno propisima o tehničkim normativima za izgrad­nju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

Članak 23.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba u predjelima i površinama vrlo velike i velike opasnosti od šumskih požara (eumediteran, submediteran), prilikom izrade Gospodarskih osnova odnosno Programa gospodare­nja za Gospodarske jedinice na kršu, trebaju, vodeći se načelima šumarske znanosti, preferirati prvenstveno vrste autohtone provenijencije.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju podržavati i uzgojnim postupcima ubrzavati izmjenu kultura četi­njača prema autohtonim ili staništu prihvat­ljivim fitocenozama, naročito na terenima uz prometnice i rubne pojaseve uz nase­lja.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, moraju u optimalnom roku nakon požara sanirati teren i obnoviti bi­ljni pokrov, ovisno o uvjetima staništa (preferirati autohtone pionirske vrste listača, gdje je moguće).

IV. OSTALE ODREDBE

Članak 24.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su postaviti i uredno održavati i po potrebi obnav­ljati znakove upozore­nja i zabrane (zabrana lože­nja vatre, puše­nja, kampira­nja, zabrana ulaza vozila i osoba u šume, opasnosti od požara) na rubovima šuma uz prometnice koje prolaze šumom ili uz šumu, a osobito u onima svrstanim u I. i II. stupa­nj opasnosti od požara.

Znakovi iz stavka (1.) ovog članka postav­ljaju se uz javne prometnice sukladno odredbama Zakona o javnim cestama i drugim propisima koji utvrđuju način i uvjete postav­lja­nja prometnih znakova.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima, dužne su na putevima koji nisu od javnog značaja postaviti i uredno održavati prepreke (rampe) koje sprječavaju ulaz vozila u šumu.

Rampe moraju biti zatvorene i zak­ljučane, a primjerak k­lju­čeva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.

Članak 25.

Zabra­njeno je pa­lje­nje vatre u šumi, na uda­ljenosti ma­njoj od 200 m od ruba šume te u trasama dalekovoda.

Mogućnost i potreba iznimnog pa­lje­nja vatre uslijed spa­ljiva­nja korova, bi­ljnih otpadaka i drugog materijala na uda­ljenosti većoj od 200 m od ruba šume može biti u vrijeme i na način kako to određuje Odluka o spa­ljiva­nju korova i bi­ljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županija.

Članak 26.

Mjesto u šumi na kome se pali vatra ili se spa­ljuju grane i ostali bi­ljni otpad, u ci­lju provedbe uzgojno-zaštitnih radova mora biti dovo­ljno uda­ljeno od kroša­nja stojećih stabala, kao i od vodiča i stupova dalekovoda, da ih plamen ne može zahvatiti.

Tlo na kojem se loži vatra ili se spa­ljuje gra­nje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala.

Spa­ljiva­nju gra­nja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uza se trebaju imati sredstva i opremu za početno gaše­nje požara.

Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebaciva­njem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto.

Članak 27.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zem­ljištima dužni su redovito pratiti obavijesti o opasnosti za nastanak šumskih požara na pojedinim područjima i sukladno tome poduzimati odgovarajuće mjere i rad­nje propisane ovim Pravilnikom i Zakonom o šumama.

Članak 28.

Svaka osoba koja se nalazi u šumi ili u blizini šume, a primijeti neposrednu opasnost od nastanka šumskog požara ili šumski požar, dužna je tu opasnost ukloniti odnosno ugasiti požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako ta osoba to ne može učiniti, dužna je obavijestiti najbližu policijsku postaju, vatrogasnu postrojbu, centar za motre­nje i obavješćiva­nje, šumariju ili drugo tijelo lokalne uprave i samouprave.

Članak 29.

U šumama gdje postoje organizirani kampovi provode se mjere zaštite od požara prema propisima o zaštiti od požara ugostite­ljskih objekata.

Članak 30.

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bo­lju i djelotvorniju prevenciju nastanka šumskih požara tijekom cijele godine, a posebice tijekom mjeseca svib­nja, Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo unutar­njih poslova, Hrvat­ska vatrogasna zajednica i jedinice lokalne samouprave i uprave, u surad­nji s vlasnicima ili korisnicima šuma i šumskog zem­ljišta i pravnim osobama koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­lja­ju šumama i šumskim zem­ljištima, dužni su kao dio opće­g akta donijeti programe izvođe­nja kratkih instrukcija o šumskim požarima s prezentacijom filmova, javnih oglasa, plakata, znakova upozore­nja i opasnosti od šumskih požara u školama, vatrogasnim domovima, na javnim tribinama i slično.

U aktivnosti iz stavka (1.) ovoga članka mogu se uk­ljučiti i pravne osobe za uprav­lja­nje i održava­nje javnih cesta, že­ljeznice, elektroprivrede, pravne osobe za pruža­nje poštanskih i telekomunikacijskih usluga te druge pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju javne djelatnosti u šumskom području ili uz ­nje­ga.

Članak 31.

Pravne osobe koje teme­ljem posebnih propisa gospodare i uprav­ljaju šumama i šumskim zem­ljištima te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zem­ljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba dužne su provoditi mjere unutar­nje­g nadzora zaštite od požara, voditi službene obrasce koji se nalaze u Prilogu br. 2 ovog Pravilnika i o izvršenom sastaviti zapisnik koji se daje na uvid pri nadzoru inspekcijskih tijela Ministarstva unutar­njih poslova i Državnog inspektorata.

Obveze iz stavka (1.) ovoga članka odnose se i na pravne osobe za uprav­lja­nje i održava­nje javnih cesta, že­ljeznice, elektroprivrede, pravne osobe za pruža­nje poštanskih i telekomunikacijskih usluga te druge osobe koje obav­ljaju javne djelatnosti u šumskom području ili uz ­nje­ga, ukoliko su teme­ljem naloga nadležnih inspekcijskih tijela MUP-a uk­ljučene u obav­lja­nje motrite­ljsko-dojavne službe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Pravne osobe iz članka 1. ovog Pravilnika dužne su uskladiti svoje opće akte (Pravilnike i Planove zaštite od požara) s ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana ­nje­govog stupa­nja na snagu.

Članak 33.

Danom stupa­nja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu šuma od požara (»Narodne novine« broj 24/71.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-108339/1-02
Zagreb, 16. siječ­nja 2003.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

PRILOG 1.

MJERILA ZA PROCJENU OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA

Parametri za procjenu opasnosti od šumskog požara

U Mjerila za procjenu opasnosti od nastanka šumskog požara ugrađeni su s­ljedeći parametri:

1. ve­getacijski pokrov,

2. antropogeni čimbenici,

3. klima,

4. stanište (matični supstrat i vrsta tla),

5. orografija i

6. šumski red.

Svi ovi čimbenici mogu se naći u šumsko-gospodarskim osnovama gospodarskih jedinica, područja i u programima gospodare­nja šumama pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zem­ljištima.

1. S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gospodare­nja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska ve­getacija na sastojine crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šib­ljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjet­ljivosti na šumski požar.

Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnik, u okviru da­lj­nje podjele ve­getacije, izdvojene su kao posebne kate­gorije, bez obzira na starost.

Slijedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mje­šo­vitih sastojina, provedena je prema ­njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.

2. Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar određen podjelom u tri kate­gorije, s određenim brojem bodova.

3. Klimatski čimbenik sudjeluje s tri parametra: sred­nja go­diš­­nja temperatura zraka, količina oborina i relativna zračna vlaga.

4. Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupa­nj opasnosti od šumskog požara. Stupa­nj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, gra­nje, pa­njevi i dr.), a stupa­nj vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno matičnom supstratu.

5. Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i traja­nje insolacije utječe na brzinu isušiva­nja gorivog materijala, a on je različit i ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor sred­nje godiš­nje temperature zraka.

6. Održava­nje šumskog reda također utječe na stupa­nj opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog optereće­nja.

Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najma­nje 115, a najviše 580 bodova.

Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hr­vat­ske, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stup­nja:

 

STUPANJ

OPASNOST

BROJ BODOVA

I

VRLO VELIKA

više od 480

II

VELIKA

381–480

III

UMJERENA

281–380

IV

MALA

do 280

 

Za Mjerila donosimo tekstualni prikaz i opis ugrađenih čimbenika razvrstanih prema intenzitetu utjecaja na opasnost od šumskog požara i ocije­njenih odgovarajućim brojem bodova.

Sastavni dio Mjerila je Obrazac br. 1a i b koji omogućava određiva­nje ukupnog broja bodova na teme­lju čimbenika,  a time i stupa­nj opasnosti od požara te Obrazac br. 2 u kome se iskazuju konačni podaci. 

GLAVNI PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA

1. VEGETACIJSKI POKROV

 

                Ve­getacija (vrsta sastojine)

Šifra, dobni i

Broj

 

 

uređajni razred

bodova

1.1.

Crnogorične sastojine

H, I, J

200

1.1.1.

Kulture crnogorica

 

 

1.1.2.

Heliofilne šume crnogorica

(bor, ariš, čempres)

 

1.1.2.1.

do 30 god. starosti

D3 i 6

200

1.1.2.2.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

D4

180

1.1.2.3.

preko 60 god. starosti

D1 i 2

160

1.1.3.

Skiofilne šume crnogorica

(jela, smreka, tisa)

1.1.3.1.

do 30 god. starosti

C3 i 6

160

1.1.3.2.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

D4

140

1.1.3.3.

preko 60 god. starosti

C1 i 2

120

1.2.

Mješovite sastojine

(crnogorica i bjelogorica)

 

1.2.1.

Mješovite kulture

B

180

1.2.2.

Heliofilne mješovite sastojine

(bor, ariš, hrast, meke listače)

 

1.2.2.1.

do 30 god. starosti

B3 i 6

180

1.2.2.2.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

B4

160

1.2.3.

Skiofilne mješovite sastojine

(jela, smreka, bukva)

 

1.2.3.1.

do 30 god. starosti

B3 i 6

120

1.2.3.2.

31 – 60 god. starosti

B4

100

1.2.3.3.

preko 60 god. starosti

B1 i 2

80

1.3.

Sastojine bjelogorica

1.3.1.

Kulture i plantaže listača

G, K

120

1.3.2.

Heliofilne sastojine listača

F5 i 7; E5 i 7,

 

 

(hrast, meke listače)

M2 i 3

120

1.3.2.1.

De­gradirane sastojine

1.3.2.2.

31 – 60 god. starosti

E4, F4, M1

100

1.3.2.3.

preko 60 god. starosti

E1 i 2; F1 i 2

80

1.3.3.

Skiofilne sastojine bjelogorica (bukva)

1.3.3.1.

De­gradirane sastojine

A5 i 7; L2 i 3

80

1.3.3.2.

do 30 god. starosti

A3 i 6

80

1.3.3.3.

31 – 60 god. starosti i raznodobne

A4 i L1

60

1.4.

Makija i garig

N, O

200

1.5.

Šikara i šib­ljak

P, R

160

1.6.

Neobraslo šumsko zem­ljište

S

80

 

Vrste sastojina, dobni i uređajni razredi

1. Jednodobne sastojine:

     A – bukve

     B – mješovite

     C – smreke

     D – bora

     E – hrasta

     F – mekih listača

A – F: 3 i 6 –          mlade sastojine (do 30 god. starosti)

             4 – sred­njodobne sastojine (31 – 60 god. starosti)

        1 i 2 –             zrele sastojine (preko 60 god. starosti)

        5 i 7 –             de­gradirane sastojine

2. Kulture

     G – bagrema

     H – bora

     I – smreke

     J – ostalih četi­njača

     K – ostalih listača

3. Pa­njače

     L – bukve

     M – hrasta

     L i M: 1 – očuvane

                2 – de­gradirane

                3 – zaštitne

4. De­gradirane sastojine

     N – makija

     O – garig

     P – šikara

     R – šib­ljak

     S – neobraslo šumsko zem­ljište

Kulture i plantaže su umjetno podignute šume i bez obzira na starost, približno su jednako u opasnosti od šumskog požara.

Sastojinama crnogorica smatramo one u kojima učešće četi­njača iznosi najma­nje 90%.

U heliofilne sastojine crnogorica ubrajamo one u kojima prevladavaju bor, čempres, ariš i druge svjetlo­ljubive vrste.

U skiofilne sastojine crnogorica ubrajamo one u kojima prevladavaju jela, smreka, tisa i druge vrste koje podnose zasjenu.

Mješovite sastojine su one u kojima su crnogorica i bjelogorica zastup­ljene s više od 10%.

Skiofilne mješovite sastojine su one u kojima su pretežito zastup­ljene vrste crnogorica ili bjelogorica koje podnose zasjenu.

Šume bjelogorica su one u kojima je bjelogorica zastup­ljena s najma­nje 90%.

2. ANTROPOGENI ČIMBENICI

2.1. Kate­gorija 1. – turističke i rekreacijske šume, nacionalni parkovi i rezervati, šume koje se nalaze neposredno uz odlagališta smeća (deponije) i po­ljoprivredno zem­ljište.

                                                Brod bodova 60

2.2. Kate­gorija II. – šume kroz koje prolaze javne prometnice ili dalekovodi ili se u ­njima obav­lja ispaša.

                                                 Broj bodova 40

2.3. Kate­gorija III. – šume u kojima se skup­ljaju sporedni šumski proizvodi, postoji lov i ribolov te melioracijski i uzgojni radovi.

                                                 Broj bodova 20

Ukoliko se neka sastojina, prema riziku od čovjeka može svrstati u više kate­gorija, opasnost od požara dobiva se zbraja­njem bodova tih kate­gorija.

3. KLIMA

                               

 

Klimatski

Broj

 

parametri

bodova

     3.1. Sred­nja godiš­nja temperatura zraka

 

3.1.1.

iznad 12°C

30

3.1.2.

9,1 – 12°C

20

3.1.3.

do 9,0°C

10

     3.2. Sred­nja godiš­nja količina oborina

 

3.2.1.

do 800 mm

30

3.2.2.

801 – 1200 mm

20

3.2.3.

iznad 1200 mm

10

     3.3. Sred­nja godiš­nja relativna zračna vlaga

 

3.3.1.

do 70%

30

3.3.2.

71 – 80%

20

3.3.3.

iznad 80%

10

 

 

4. STANIŠTE (matični supstrat i vrsta tla)

4.1.Kate­gorija I.                                                           broj bodova 80

      4.1.1. Pokretni pijesci

      Re­gosol

      Rendzina (pararendzina na karbonatnom pijesku)

      Ranker na kvarcnom i silikatnom pijesku

      4.1.2. Dolomit

4.2. Kate­gorija II.                                                         broj bodova 60

      4.2.1. Dolomit i jedri vapnenac

      Smeđe tlo, plitko i sred­nje duboko

      Terra fusca i terra rosa (crvenica) na vapnencu

      4.2.2. Kisele eruptivne stijene (granit, sijenit, trahit, riolit
      i dr.)

      Ranker distrični (kiselo humusno silikatno tlo)

      4.2.3. Bazične eruptivne stijene (gabro, bazalt, periodit,
      serpentinit i dr.)

      Smeđa tla

      4.2.4. Les (prapor) i jezerski sedimenti

      Gaj­njače (eutrična smeđa tla – pliće varijante)

      4.2.5. Jezerski sedimenti i neki baziti

      Smolnica (vertrična automorfna tla)

4.3. Kate­gorija III.                                                       broj bodova 40

      4.3.1. Dolomit i vapnenac

      Smeđe tlo, duboko

      Smeđe lesivirano i lesivirano tlo

      4.3.2. Kisele eruptivne stijene

      Kiselo smeđe tlo, duboko

      Lesivirano kiselo smeđe i lesivirano kiselo tlo,
      sred­nje duboko

      Smeđe podzolasto tlo

      4.3.3. Bazične eruptivne stijene

      Lesivirano smeđe tlo, duboko i vrlo duboko

      4.3.4. Les i jezerski sedimenti

      Gaj­njača, duboka i vrlo duboka

4.4. Kate­gorija IV.                                                       broj bodova 20

      4.4.1. Kisele silikatne stijene (gnajs, filiti, škri­ljci i dr.)

      Kiselo smeđe tlo, vrlo duboko

      Humusno kiselo smeđe tlo

      Lesivirano tlo, duboko i vrlo duboko

      Smeđe podzolasto tlo, vrlo duboko

      Podzol

      4.4.2. Ilovače i gline (pleistocen i pliocen)

      Pseudoglej

      Lesivirano tlo

      Semiglej

      Euglej

      4.4.3. Fluvijalni i fluviglacijalni materijali, djelomično
      eolski materijal (močvarni les)

      Pseudoglej

      Semiglej

      Euglej

      Ritska crnica (homoglej)

      Aluvij (fluvisol)

      Tresetišta.

5. OROGRAFIJA

 

                               

 

Orografski

Broj

 

parametri

bodova

     5.1. Izloženost (ekspozicija)

 

5.1.1.

Južna i ravničarska

20

5.1.2.

Istočna i zapadna

10

5.1.3.

Sjeverna

5

     5.2. Nadmorska visina

 

5.2.1.

do 500 m

15

5.2.2.

501 – 800 m

10

5.2.3.

iznad 800 m

5

    5.3. Nagnutost (inklinacija)

 

5.3.1.

veći od 45°

15

5.3.2.

31° – 45°

10

5.3.3.

15° – 30°

5

 

 

6. ŠUMSKI RED

 

 

Vrste

Broj

 

sastojina

bodova

6.1.

Neuređene

40

6.2.

Djelomično uređene

20

6.3.

Uređene

10

 

 

Uređenim sastojinama mogu se smatrati one koje imaju izgrađene i održavane protupožarne ceste, puteve i prosjeke, sastojine u kojima se redovito obav­lja čišće­nje i prorjeđiva­nje, kresa­nje grana na rubnim dijelovima sastojine i reducira sitni gorivi materijal.

Djelomično uređenim sastojinama mogu se smatrati one u kojima se neke od gore opisanih rad­nji djelomično obav­ljaju.

Neuređene sastojine su one u kojima se ne obav­lja niti jedna od gore navedenih rad­nji.

 

 

 

PREDNJA STRANA                                                                                                                                       PRILOG 2 – Obrazac 3a

 

Obrazac za motrite­ljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

MOTRITELJI

za mjesec ––––––––– godine –––––––––

 

1.   Naziv pravne osobe (Uprava šuma – šumarija,
nacionalni park, park-šuma i sl.):

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––            (1)

                                      (upiši)

2.   Naziv motrionice ili motrite­ljskog mjesta: ––––––––––––––––            (2)

                        (podcrtaj)

3.   Status motrionice ili motrite­ljskog mjesta:
a) stalna/o  b) povremena/o                                                                (3)

                (zaokruži)

4.   Predjel: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––            (4)

5.   Gospodarska jedinica, k.o.: ––––––––––––––––––––––––––            (5)

6.   Odjel, odsjek, k.č.: ––––––––––––––––––––––––––––––––            (6)

7.   Nadmorska visina: ––––––––– m/nm 
Ekspozicija: sjever jug istok zapad                                                       (7)

                              (podcrtaj)

8.   Površina koju pokriva: ––––––––  ha/ –––––––– (%)                         (8)

                                     (upiši površinu)   (upiši postotak)

9.   Područje koje pokriva: ––––––––––––––––––––––––––––

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––              (9)

                     (opiši zem­ljopisno područje)

10. Značajniji ve­getacijski lokaliteti: ––––––––––––––––––––––            (10)

                                                                                     (nabroji i opiši)

11. Oprema za obav­lja­nje službe: (zaokruži)                                            (11)

  dalekozor

  zem­ljovid područja

  sredstvo dojave:

   a) radioveza  b) mobitel kom.: –––––––––   c) telefon

                     broj: –––––––––––         broj: ––––––––

  popis dojave nadležnim službama

  ostalo: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          (nabroji)

12. Potpis i JMBG motrite­lja: 1.––––––––––––––                                  (12)

                                           2.––––––––––––––

                                           3.––––––––––––––

                                           4.––––––––––––––

                                           5.––––––––––––––

                                     6. ––––––––––––––

 

POLEĐINA

Obrazac za motrite­ljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

MOTRITELJIObrazac 3a

Ispu­njava ga jednom za tekući mjesec u tri primjerka osoba ovlaštena za zaštitu od požara koju je ovlastila pravna osoba. Jedan primjerak se nalazi stalno na motrionici/motrite­ljskom mjestu, jedan primjerak se nalazi kod ophodara koji je u smjeni, a jedan primjerak u pismohrani. Po potrebi se ažurira.

(1)  Upisuje se naziv pravne osobe koja gospodari šumama ili šumskim zem­ljištima;

(2)  Upisuje se točan naziv motrionice (čvrstog namjenskog objekta) ili motrite­ljskog mjesta (improvizirani visinski motrite­ljski položaj).

(3)  Upisuje se status motrionice ili motrite­ljskog mjesta (ako je u funkciji kroz cijelu požarnu sezonu – stalna motrionica ili stalno motrite­ljsko mjesto, ako se motri povremeno po potrebi, u vrijeme povećane opasnosti od požara – povremena motrionica ili povremeno motrite­ljsko mjesto);

(4)  Upisuje se zem­ljopisni predjel na kojem se nalazi motrionica ili motrite­ljsko mjesto (npr. Grebaštica, Zaton i sl.);

(5)  Odnosi se na šumsko područje kojim gospodare Hrvatske šume ili one pravne osobe koje su gospodare­nje šumama uredile na sličan način;

(6)  Odnosi se na šumsko područje kojim gospodare Hrvatske šume ili one pravne osobe koje su gospodare­nje šumama uredile na sličan način;

(7)  Upisuje se točna nadmorska visina, te podcrtava okrenutost strani svijeta motrionice ili motrite­ljskog mjesta;

(8)  Upisuje se točna izračunana površina (u ha) koju pokriva motrionica ili motrite­ljsko mjesto te postotak pokrivenosti područja pod upravom pravne osobe;

(9)  Navodi se opis zem­ljopisnog područja koje pokriva motrionica ili motrite­ljsko mjesto (npr. prema sjeveru po hrptu brda Presika, preko Sović Laza na zapadu, do Glavice na jugu i Po­ljane na istoku);

(10)      Nabrojati i opisati sve značajne ve­getacijske lokalitete (npr. gusta borova šuma, pošum­ljeni lokalitet, gusta park-šuma uz hotelsko nase­lje, borik u kampu, erozivno područje sa zaštitnom šumom i sl.);

(11)      Zaokružiti i nabrojati onu opremu za obav­lja­nje motrite­ljsko-dojavne službe koja se stalno nalazi na motrionici ili motrite­ljskom mjestu;

(12)      Navesti poimence sve motrite­lje koji će obav­ljati motrite­ljsko-dojavnu službu na toj motrionici ili motrite­ljskom mjestu za taj mjesec, te ­njihove JMBG brojeve.

 

 

 

PREDNJA STRANA                                                                                                                                                   PRILOG 2 – Obrazac 3b

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom
motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

MOTRITELJI

 

1. –––––––––––––––––––––––––––                                          (13)

       (dan)      (mjesec)       (godina)

2. Index opasnosti:
a) mala b) umjerena c) velika d) vrlo velika                               (14)

                             (zaokruži)

 

Sat

Opis uočenih događaja          (15)

Poduzete mjere  (16)

00:01

02:00

 

 

02:01

04:00

 

 

 

 

04:01

06:00

 

 

06:01

08:00

 

 

08:01

10:00

 

 

10:01

12:00

 

 

12:01

14:00

 

 

14:01

16:00

 

 

16:01

18:00

 

 

18:01

20:00

 

 

20:01

22:00

 

 

22:01

24:00

 

 

 

       

 

Smjena: I.                                                                                      (17)

 

Dužnost predao u –––––––––––– sati:   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                             (upiši vrijeme)                        (ime, prezime i potpis motrite­lja koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u –––––––––– sati:     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                       (upiši vrijeme)                        (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

Smjena: II.

Dužnost predao u ––––––––––– sati:      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                      (upiši vrijeme)                        (ime, prezime i potpis motrite­lja koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u –––––––––– sati:      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                      (upiši vrijeme)                       (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

Smjena: III.

Dužnost predao u –––––––––––– sati:     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<>

                                      (upiši vrijeme)                        (ime, prezime i potpis motrite­lja koji predaje dužnost)

Dužnost prihvatio u –––––––––– sati:      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                       (upiši vrijeme)                      (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

POLEĐINA 1

 

 

POLEĐINA 2

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom
motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

MOTRITELJI – Obrazac 3b

Niz obrazaca za svaki dan u mjesecu, duže motrite­lji koji su toga dana na dužnosti, a pohra­njuju se na suhom i sigurnom mjestu na motrionici/motrite­ljskom mjestu. Ispu­njava ih svakodnevno motrite­lj, te se na koncu mjeseca uvezuju i na kraju sezone čine zbirni dnevnik motre­nja.

(13)               Upisuje se dan, mjesec i godina motre­nja;

(14)               Zaokružuje se index opasnosti za taj dan dobiven od ovlaštene službe;

(15), (16)        Upisuje se kratki i sažeti opis uočenih događa­nja za vrijeme službe te kakve su mjere poduzete, npr.:

 

                             

04:01

U 05:13 uočena vatra na brdu

U 05:14 dojav-

Sv. Ilija, niska makija, vjetar

ljeno na telefone

06:00

južni – mogućnost prelaska vatre

93, 92 te tel.

 

na susjedne voćnjake.

broj šumarije.

                                         

 

(17)        Upisuje se vrijeme predaje i preuzima­nja službe, čitko ime i prezime te potpis motrite­lja koji je službu predao, odnosno prihvatio.

 

 

PREDNJA STRANA                                                                                                                                                     PRILOG 2 – Obrazac 3c

Obrazac o unutar­njem nadzoru
motrite­ljsko-dojavne sluŽbe
MOTRITELJI

1.  Dan, vrijeme i smjena: ––––––––––––––––––––––––––––              (18)

2.  Naziv motrionice ili motrite­ljskog mjesta: –––––––––––––––              (19)

                               (podcrtaj)

3.  Ime, prezime i JMBG motrite­lja: –––––––––––––––––––––              (20)

4.  Nadzor je obuhvatio s­ljedeće aktivnosti: ––––––––––––––––             (21)

a)Motrite­lj se ne/nalazi na
motrionici/motrite­ljskom mjestu.                                                      (22)

b)Na motrionici se nalazi druga osoba:                                                (23)

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    (koja i zašto)    

c) Motrite­lj ni/je u dobrom psihofizičkom sta­nju
za obav­lja­nje službe:                                                                       (24)

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        (ako nije – obrazloži)   

d)Motrite­lj ni/je prošao obuku za obav­lja­nje
službe te ima/nema pismeno zaduže­nje.                                           (25)

e)Motrite­lj ne/upisuje uočene aktivnosti u
propisane obrasce.                                                                         (26)

f) Na motrionici/motrite­ljskom mjestu ne/nalazi
se propisana oprema za obav­lja­nje službe.

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––              (27)

              (obrazloži)   

g)Sredstva dojave ni/su u funkciji.                                                      (28)

h) Na motrionici/motrite­ljskom mjestu ne/nalazi
se propisana oprema za početno gaše­nje
šumskog požara.                                                                            (29)

5.  Ostale primjedbe:

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––             (30)

                                     (obrazloži)   

Završetak nadzora: ––––––––––––––––––––––––––––––––               (31)

                                            (upiši vrijeme)

 

 

                                 M. P.

 

 

     Potpis motrite­lja:          Potpis ovlaštenog službenika

                                              za unutar­nji nadzor:

–––––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

POLEĐINA

Obrazac o unutar­njem nadzoru motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

MOTRITELJI – Obrazac 3c

Nalazi se u pismohrani pravne osobe, a ispu­njava ga osoba ovlaštena za unutar­nji nadzor zaštite od požara koju je ovlastila pravna osoba te daje na uvid nadležnim inspekcijskim službama zaštite od požara (MUP-a i Državnog inspektorata) na ­njihov zahtjev:

(18) Upisuje se dan i vrijeme dolaska na motrionicu ili motritelj­sko mjesto, s ci­ljem izvrše­nja unutar­nje­g nadzora tezora te smjena koju z

(19) Podcrtava se vrsta motrite­ljskog objekta i upisuje se ­nje­gov točan naziv;

(20) Upisuje se ime i prezime motrite­lja koji je za taj dan raspoređen prema Planu zaštite od požara pravne osobe;

(21) Popis aktivnosti ovlaštene osobe za unutar­nji nadzor zaštite od požara;

(22) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara;

(23) Ukoliko se na motrionici/motrite­ljskom mjestu nalazi druga osoba, upisati identitet zatečene osobe i razloge ­njenog prisustva;

(24) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara uz obrazlože­nje (npr. alkoholizirano ili narkotično sta­nje motrite­lja, bolest, psihoze i sl.);

(25) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara. Osposob­ljenost motrite­lja se provjerava na mjestu događaja (npr. čita­nje iz karte, provjera poznava­nja područja koje motri, rukova­nje sredstvima veze i sl.);

(26) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara;

(27) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, te se upisuje koja oprema nedostaje i zašto;

(28) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se provjerom sredstava veze;

(29) Podcrtava se zatečeno sta­nje na motrionici/motrite­ljskom mjestu u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se pre­gledom opreme za početno gaše­nje požara;

(30) Upisuju se eventualne ostale primjedbe uz obrazlože­nja (npr. ošteće­nja ili otuđe­nja s motrionice, sta­nje pristupnih puteva do motrionice/motrite­ljskog mjesta i sl.);

(31) Upisuje se sat završetka izvrše­nja unutar­nje­g nadzora, Obrazac 4a.

 

 

PREDNJA STRANA                                                                                                                            PRILOG 2 – Obrazac 4a

 

Obrazac za motrite­ljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

OPHODARI

za mjesec_______ godine_______

 

1. Naziv pravne osobe (Uprava šuma – šumarija, nacionalni park, park šuma i sl.):                                    (1)

______________________________________________________________________

 (upiši)

2. Popis ophodara:         1._                    5. _______                                                                 (2)

                                    2. _______                    6. _______

                                    3. _______                    7. _______

                                    4. _______                    8. _______

3. Područje koje pokrivaju ophodarske smjene:

I. ____________________________________________________________________                 (3)

II. ___________________________________________________________________

III____________________________________________________________________

                                  (opiši zem­ljopisno područje – predjel, gosp. jed., odjel, odsjek i sl.)

 

4. Vrsta ophodare­nja: (zaokruži)                                                                                                             (4)

                a) pješačka/bicikl

                b) ophod­nja motornim vozilom:

                                    • motorkotač

                                    • osobni automobil

                                    • furgon, kombi ili terensko vozilo

                                    • brod

                                    • ostalo_________________________

5. Vrsta i re­gistarske tablice motornih vozila: _____,_____,_____,                                                          (5)

6. Oprema za obav­lja­nje službe: (zaokruži)                                                                                              (6)

                • dalekozor                  komada: _____

                • zem­ljovid područja

                • sredstvo dojave:

                a) radioveza  b) mobitel kom.: _____

                                    broj: _____ _____ _____n>

                • hodogram

                • popis dojave ovlaštenim službama

                • ostalo: _______________________________________________________

                                                                                       (nabroji)

7. Oprema za početno gaše­nje šumskih požara u motornom vozilu: (zaokruži i upiši)                                   (7)

                • motorna pila                                                      komada: _____

                • brentača                                                           komada: _____

                • naprt­njača                                                        komada: _____

                • metlanica                                                          komada: _____

                • kosir, sjekira                                                     komada: _____

                • lopata                                                               komada: _____

                • ostalo:              a) torbica prve pomoći               komada: _____

                                          b) baterijska lampa                     komada: _____

                                          c) spremnici za vodu                  litara: _______

                                          d) spremnici za gorivo i u­lje        litara: _______

                                          e) ostalo__________________________________________

8. Značajniji ve­getacijski lokaliteti:                                                                                                           (8)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(nabroji i opiši)

 

 

POLEĐINA

Obrazac za motrite­ljsko-dojavnu sluŽbu zaŠtite od poŽara

OPHODARI – Obrazac 4a

Ispu­njava ga jednom za tekući mjesec osoba ovlaštena za zaštitu od požara koju je ovlastila pravna osoba. Nalazi se stalno uz ophodara, bez obzira na vrstu ophodare­nja, a po potrebi se ažurira.

(1)   Upisuje se naziv pravne osobe koja gospodari šumama ili šumskim zem­ljištima;

(2)   Upisuju se imena i prezimena ophodara po smjenama;

(3)   Upisuju se zem­ljopisni predjeli koji su obuhvaćeni ophodarsko-dojavnom službom, a koji nisu pokriveni s motrionice/motrite­ljskog mjesta (npr. prema sjeveru, po hrptu brda Presika, preko Sović Laza na zapadu, do Glavice na jugu i Po­ljane na istok). Za Hrvatske šume predviđena je podjela i po gospodarskim jedinicama, odjelima i odsjecima te katastarskim odjelima i katastarskim česticama za privatne šume;

(4)   Zaokružiti sve one vrste ophodare­nja koje su predviđene na razini pravne osobe (npr. pješačka, osobni automobil i brod).

(5)   Upisati vrstu i re­gistarske tablice ophodarskog/ophodarskih vozila;

(6)   Zaokružiti i nabrojati ukupnu opremu za ophodarsko-dojavnu službu koja se stalno nalazi uz ophodara u smjeni;

(7)   Zaokružiti i upisati svu opremu koja se koristi za početno gaše­nje šumskih požara, a nalazi se u ophodarskom vozilu u smjeni;

(8)   Nabrojati i opisati sve značajne ve­getacijske lokalitete (npr. mlada borova šuma, pošum­ljeni lokalitet, gusta park šuma uz hotelsko nase­lje, borik u kampu, erozijsko područje sa zaštitnom šumom i sl.) koji se pokrivaju ophodare­njem;

 

 

PREDNJA STRANA                                                                                                                          PRILOG 2 – Obrazac 4b

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI

1._______ _______ _______                                                                                                                 (9)

     (dan)    (mjesec)   (godina)

2. Vrsta ophodare­nja: _____________________ (upiši)                                                                         (10)

3. Index opasnosti: a) mala b) umjerena c) velika d) vrlo velika                                                                   (11)

                                    (zaokruži)

Sat

Opis uočenih događa­nja                           (12)

Poduzete mjere                                 (13)

00:01

02:00

 

 

02:01

04:00

 

 

04:01

06:00

 

 

06:01

08:00

 

 

08:01

 

 

10:01

12:00

 

 

12:01

14:00

 

 

14:01

16:00

 

 

16:01

18:00

 

 

18:01

20:00

 

 

20:01

22:00

 

 

22:01

24:00

 

 

   

   

   

 

 

 

  Smjena:    I.                                                                                                                                          (14)

  Dužnost predao u____________sati:    ___________________________________

                               (upiši vrijeme)                (ime, prezime i potpis ophodara koji predaje dužnost)

  Dužnost prihvatio u___________sati:    ___________________________________

                                         (upiši vrijeme)               (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

 

  Smjena:    II.

  Dužnost predao u___________sati:      ___________________________________

                                        (upiši vrijeme)                (ime, prezime i potpis ophodara koji predaje dužnost)

  Dužnost prihvatio u__________sati:      ___________________________________

                                        (upiši vrijeme)                (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

 

  Smjena:    III.

  Dužnost predao u___________sati:      ___________________________________

                                       (upiši vrijeme)                 (ime, prezime i potpis ophodara koji predaje dužnost)

  Dužnost prihvatio u__________sati:      ___________________________________

                                       (upiši vrijeme)                 (ime, prezime i potpis ophodara koji prihvaća dužnost)

 

POLEĐINA 1

 

 

 

 

POLEĐINA 2

Obrazac o uoČenim aktivnostima tijekom motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI – Obrazac 4b

 

Ispu­njavaju ga svakodnevno ophodari u smjenama.

 

(9)            Upisuje se dan, mjesec i godina ophodare­nja;

(10)          Upisuje se vrsta ophodare­nja (npr. osobni automobil, motocikl i sl.);

(11)          Zaokružuje se index opasnosti za taj dan dobiven od Državnog hidrometeorološkog zavoda;

(12), (13)   Upisuje se kratki i sažeti opis uočenih događa­nja za vrijeme službe te kakve su mjere poduzete, npr.:

 

10:01

12:00

U 11:13 uočena vatra na brdu Sv. Ilija, niska makija, vjetar južni –

mogućnost prelaska vatre na susjedne voć­njake.

U 11:14 dojav­ljeno na telefone

93,92 te tel. broj šumarije.

 

   ili

 

  

14:01

16:00

U 15:13 stigao na motrionicu Rudine. Motrite­lj uredno obav­lja svoju dužnost.

 

 

   ili

 

10:01

12:00

Prošao predjelom Kuna, promet slab, nema posebnih naznaka opasnosti.

 

 

   (14)         Upisuje se vrijeme predaje i prihvaća­nja službe, čitko ime i prezime i potpis ophodara koji je službu predao,
odnosno prihvatio;

 

 

 

PREDNJA STRANA

PRILOG 2 – Obrazac 4c

Obrazac o unutar­njem nadzoru motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI

 

1. Dan i vrijeme: _______________________________________________________                       (15)

2. Smjena ophodare­nja: I.            II.                 III.                                                                                   (16)

                                                           (zaokruži)

3. Vrsta ophodare­nja: ___________________________________________________                       (17)

                                                                                                  (upiši)

4. Ime i prezime ophodara: _______________________________________________                        (18)

___________________________________________________________________

5. Nadzor je obuhvatio s­ljedeće aktivnosti:                                                                                                 (19)

     a)   Ophodar/i se ne/nalazi/e na ophodarskom mjestu prema hodogramu.                                                 (20)

          ______________________________________________________________

                                                                               (obrazloži)

     b)   Na ophodarskom mjestu se nalazi druga osoba;                                                                               (21)

          ______________________________________________________________

                                                                             (koja i zašto)

        Ophodar/i ni/je/su u dobrom psihofizičkom sta­nju za obav­lja­nje službe.                                              (22)

          ______________________________________________________________

                                                                    (ako nije/su – obrazloži)

    

     d)   Opohodar/i ni/je/su prošao/li obuku za obav­lja­nje službe te ima/ju/nema/ju pismeno zaduže­nje.            (23)

     e)   Ophodar/i ne/upisuje/u uočene aktivnosti u propisane obrasce.                                                          (24)

     f)   U opohodarskom vozilu ne/nalazi se propisana oprema za obav­lja­nje službe.

          ______________________________________________________________                        (25)

                                                               (obrazloži)

     g)   Sredstva dojave ni/su u funkciji.                                                                                                      (26)

     h)   U ophodarskom vozilu ne/nalazi se propisana oprema za početno gaše­nje šumskog požara.                (27)

     i)    Ophodar/i ne/obilazi/e motrionice/motrite­ljska mjesta.                                                                       (28)

     j)    Ostale primjedbe.                                                                                                                          (29)

          ______________________________________________________________

         

          ______________________________________________________________

 

             ______________________________________________________________

                                                                                          (obrazloži)

 

Završetak nadzora: ____________________                                                                                         (30)

                                        (upiši vrijeme)

                                                                                                           M.P.

       Potpis ophodara:

____________________                                          Potpis ovlaštenog službenika

                                                                                          za unutar­nji nadzor:

                                                                        _______________________________

 

 

 

POLEĐINA

Obrazac o unutar­njem nadzoru motrite­ljsko-dojavne sluŽbe

OPHODARI – Obrazac 4c

Ispu­njava ga osoba ovlaštena za unutar­nji nadzor zaštite od požara koju je ovlastila pravna osoba i daje ga na uvid nadležnim inspekcijskim službama zaštite od požara (MUP-a i Državnog inspektorata) na ­njihov zahtjev.

(15)   Upisuje se dan i vrijeme obilaska ophodara s ci­ljem izvrše­nja unutar­nje­g nadzora;

(16)   Zaokružuje se smjena u kojoj se obav­lja unutar­nja kontrola;

(17)   Upisuje se vrsta ophodare­nja koja se očekuje na terenu;

(18)   Upisuje se čitko ime i prezime ophodara koji je za taj dan raspoređen u smjenu prema Planu zaštite od požara pravne osobe;

(19)   Popis kontrolnih aktivnosti osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara;

(20)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara uz obrazlože­nje;

(21)   Ukoliko se u ophodarskoj smjeni nalazi druga osoba, upisati identitet zatečene osobe i razloge ­njenog prisustva;

(22)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, uz obrazlože­nje (npr. akoholizirano ili narkotično sta­nje motrite­lja, bolest, psihoze i sl.);

(23)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara. Osposob­ljenost ophodara se provjerava na mjestu događaja (npr. čita­nje i snalaže­nje na zem­ljovidu, provjera poznava­nja područja koje motri, rukova­nje sredstvima veze i sl.);

(24)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara;

(25)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara te se upisuje koja oprema nedostaje i zašto;

(26)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se provjerom sredstava dojave;

(27)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se pre­gledom opreme za početno gaše­nje požara;

(28)   Podcrtava se zatečeno sta­nje u ophodarskoj smjeni u vrijeme obilaska osobe ovlaštene za unutar­nji nadzor zaštite od požara, a utvrđuje se pre­gledom Obrasca 4b;

(29)   Upisuju se eventualne ostale primjedbe, uz obrazlože­nja;

(30)   Upisuje se sat završetka unutar­nje­g nadzora.

 

 

POLEĐINA

Obrazac o unutar­njem nadzoru sta­nja prohodnosti/provoznosti protupoŽarnih prosjeka i prosjeka s elementima Šumske ceste

Obrazac 5

Ispu­njava ga osoba ovlaštena za unutar­nji nadzor zaštite od požara koju je ovlastila pravna osoba i daje ga na uvid nadležnim inspekcijskim službama zaštite od požara (MUP-a i Državnog inspektorata) na  ­njihov zahtjev. O nedostacima i promjenama na trasi mora biti upoznata nadležna vatrogasna postrojba. Pre­gled se mora obaviti po čitavoj dužini trase sa sažetim obrazlože­njem sta­nja trase, razloga neprohodnosti/neprovoznosti ili otežane prohodnosti/provoznosti za vatrogasnu tehniku i ­ljudstvo na pojedinim stacionažama.

(1)   Upisuje se redni broj trase.

(2)   Upisuje se točan naziv trase, npr. Kamensko-Razvala;

(3)   Upisuje se vrsta objekta;

       a) šumska protupožarna prosjeka (za prolaz gasite­lja i vatrogasne opreme) i

       b) šumska protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste (za ­ljudstvo, tehniku te vatrogasna i druga vozila);

(4)   Upisuje se ukupna dužina trase u kilometrima;

(5)   Upisuje se ukupna širina gor­nje­g stroja u metrima;

(6)   Upisuje se prohodnost trase u metrima ili kilometrima;

(7)   Upisuje se dužina trase na kojoj je otežana prohodnost (metara ili kilometara);

(8)   Upisuje se razlog otežane prohodnosti (npr. odron, bujica, ležeće gra­nje ili drveće, kame­nje, smeće i slične prepreke);

(9)   Upisuje se procjena obraslosti trase ve­getacijom koja u sušnom razdob­lju može otežavati pristup gasite­ljima i vozilima ili pak pospješiti šire­nje požara;

(10) Upisuje se čitko ime i prezime ovlaštene osobe koja je obavila nadzor i ­njezin potpis;

(11) Upisuje se datum i vrijeme unutar­nje­g nadzora;

(12) Upisuju se eventualne ostale uočene napomene, primjedbe, zapaža­nja i zak­ljučci.

 

 

 

Red.

broj

Trasa

Vrsta

objekta

Dužina

trase

(km)

Širina

trase

(m)

Prohodnost (m, km) (6)

Razlog

otežane

prohodnosti

Obraslost

ve­geta-

cijom

Potpis

Datum i

vrijeme

Napo-

mena

Pro-

Djelomič.

Nepro-

hodno

prohodno

hodno

1.

Kamensko –

Razvala

PPP s

28,5

4

16

8

4,5

Bujični

Trasa je

 

2.6

Trasa je

 

el. ceste

 

 

 

 

 

odron,

obrasla

 

2001. g.

prohodna

 

 

 

 

 

 

 

 

pojava

travom

 

16:20

za vatro-

 

 

 

 

 

 

 

 

oštrog

visine

 

 

gasce ali

 

 

 

 

 

 

 

 

kamenja

30 cm

 

 

ne i za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vatr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vozila

2.

itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paras]> /span>