Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nostrifikaciji projekata

NN 29/2003 (26.2.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nostrifikaciji projekata

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

408

Na teme­lju članka 49. stavka 5. Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01) ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99) u članku 8. stavku 3. riječi: »Ministarstvu prostornog uređe­nja, gradite­ljstva i stanova­nja« zamje­njuju se riječima: »Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređe­nja«.

Članak 2.

Članak 13. mije­nja se i glasi:

»(1) Ovlašte­nje za nostrifikaciju za jedno ili više područja pro­jek­tira­nja daje se pravnoj osobi re­gistriranoj za projektira­nje koja ima uposlena najma­nje dva ovlaštena arhitekta i/ili dva ovlaštena inže­njera iste struke za koje se područje ovlašte­nje traži s najma­nje deset godina radnog iskustva u projektira­nju i koji su projektirali građevine osobite složenosti.

(2) Radnim iskustvom u projektira­nju u smislu ovog Pravilnika smatra se radno iskustvo stečeno u projektira­nju u svojstvu projektanta, glavnog projektanta, odnosno projektanta vodite­lja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta prema propisima koji su važili prije početka primjene Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01).

(3) O stup­nju složenosti građevina Stručni odbor za poslove nostrifikacije odlučuje u postupku dava­nja miš­lje­nja«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. podstavak 3. mije­nja se i glasi:

»3. Popis uposlenih ovlaštenih arhitekata i/ili ovlaštenih inže­­njera s popisom značajnih projekata koje su izradili u svojstvu projektanta, glavnog projektanta, odnosno projektanta vodi­te­lja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta«.

U stavku 2. iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:

»4. Dokaz o upisu ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inže­njera u Imenik ovlaštenih arhitekata i/ili imenike ovlaštenih inže­njera Hrvatske komore arhitekata i inže­njera u gradite­ljstvu.

5. Dokaz da su ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inže­njeri uposleni u pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev za ovlašte­nje za nostrifikaciju.«

Iza podstavka 4. koji postaje podstavak 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: »7. i druge dokaze po potrebi«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »ministar prostornog uređe­nja, gradite­ljstva i stanova­nja« zamje­njuju se riječima: »ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ministarstvo vodi evidenciju o danim ovlašte­njima za nostrifikaciju i odbijenim zahtjevima za dava­nje i produže­nje ovlašte­nja za nostrifikaciju.

(6) Popis ovlaštenih pravnih osoba za nostrifikaciju objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Postupak pokrenut po odredbama Pravilnika o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99) do stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/03-04/0006
Urbroj: 531-01-03-2
Zagreb, 18. ve­ljače 2003.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.