Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/2002-01/61 od 12. veljače 2003.

NN 29/2003 (26.2.2003.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/2002-01/61 od 12. veljače 2003.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

409

Na teme­lju članka 27. stavka 1., članka 29. stavka 1., i član­ka 36.a Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), u upravnoj stvari ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Konzum trgovina na veliko i malo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1a i poduzetnika Alastor d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Osijeku, Ulica jablanova 37, ravnate­lj Agencije za zaštitu tržišnog natjeca­nja donosi s­ljedeće

RJEŠENJE

1. Prestaju mjere utvrđene rješe­njem Agencije za zaštitu tržišnog natjeca­nja, klasa UP/I-030-02/2002-01/61, od 4. ve­ljače 2003.

2. Ovo je rješe­nje konačno u upravnom postupku.

3. Ovo rješe­nje bit će objav­ljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazlože­nje

1. Rješe­njem Agencije za zaštitu tržišnog natjeca­nja (da­lje: Agencija), klasa UP/I-030-02/2002-01/61, od 4. ve­ljače 2003., donijetom u upravnom postupku ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Konzum d.d./Alastor d.o.o. (da­lje: Rješe­nje) utvrđene su privremene mjere u smislu članka 36.a Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja (Narodne novine, broj 48/95, 52/97 i 89/98; da­lje: ZZTN).

2. Poduzetnik Konzum trgovina na veliko i malo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1a (da­lje: Konzum d.d.), 10. ve­ljače 2003., dostavio je Agenciji zahtjev za ukida­nje privremenih mjera utvrđenih Rješe­njem. Uz zahtjev su dostav­ljeni podaci koji predstav­ljaju dopunu prijave predmetne koncentracije poduzetnika. Zahtjev je dopu­njen 11. ve­ljače 2003.

Uz navedeni zahtjev, dostav­ljeni su podaci i jamstva u obliku pisanih izjava direktora Konzuma d.d. Na teme­lju tih podataka i jamstava ocije­njeno je da u ovom trenutku ne postoje razlozi za da­lj­njim održava­njem na snazi privremenih mjera utvrđenih Rješe­njem. Time se ne isk­ljučuje mogućnost ponovnog utvrđiva­nja privremenih mjera. Stoga je riješeno kao u točki 1. izreke ovog rješe­nja.

Agencija, međutim, nastav­lja s redovnim postupkom ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Konzum d.d./Alastor d.o.o.

Agencija polazi od odredbe članka 24. stavak 2. ZZTN, prema kojem glavni teret prikup­lja­nja dokaza potrebnih Agenciji za donoše­nje ocjene o dopuštenosti koncentracije leži na podnosite­lju prijave. Stoga Agencija u nastavku postupka očekuje od Konzuma d.d. dostav­lja­nje dokaza potrebnih za utvrđiva­nje či­njenica navedenih u članku 24. stavak 1. ZZTN, kao i preciznih podataka predviđenih člankom 7. Pravilnika o načinu vođe­nja upisnika o koncentracijama (»Narodne novine«, broj 30/97; da­lje: Pravilnik).

3. Prema članku 37. ZZTN ovo je rješe­nje konačno u upravnom postupku, kako je to utvrđeno u točki 2. izreke ovog rješe­nja.

4. Sukladno članku 37.a ZZTN ovo će rješe­nje biti objav­ljeno u »Narodnim novinama«, kako je to utvrđeno u točki 3. izreke ovog rješe­nja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješe­nja nije dopuštena žalba, ali nezadovo­ljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostav­lja­nja ovog rješe­nja.

Podnoše­nje tužbe ne odgađa izvrše­nje rješe­nja.

Klasa: UP/I-030-02/2002-01/61
Urbroj: 580-03-01-08-104
Zagreb, 12. ve­ljače 2003.

Ravnate­lj
mr. sc.
Hrvoje Momčinović, v. r.