Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Šimonovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske

NN 32/2003 (4.3.2003.), Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Šimonovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

419

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvat-
skoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/02-02/205, urbroj: 50304/2-03-01 od 7. ve­ljače 2003. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKASTALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. IVAN ŠIMONOVIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedi­njenih naroda u New Yorku i svim ­njezinim organima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a primje­njuje se od 8. ve­ljače 2003. godine.

Broj: 01-081-03-606/2
Zagreb, 21. ve­ljače 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.