Odluka o postavljenju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda

NN 32/2003 (4.3.2003.), Odluka o postavljenju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

420

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/02-01/106, urbroj: 50304/2-03-03 od 10. ve­ljače 2003. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam GORDANA MARKOTIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedi­njenih naroda, sa sjedištem u Ženevi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-619/2
Zagreb, 24. ve­ljače 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.