Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 32/2003 (4.3.2003.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

433

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 16/02 i 24/02), Upravno vije­će Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 22. sjednici, održanoj 19. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMAVREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine«, br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02 i 151/02 u daljnjem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke postojeći podaci upisani pod sljedećom šifrom mijenjaju se i glase:

»

92108         Primjena parenteralne terapije, osim           1 srednja          90        11,34

                   antibiotika, uz nazočnost                            medicinska

                   izabranog liječnika***                               sestra

«

Tekst  uz oznaku »***« mijenja i glasi:

»*** – postupci kojima se zbog uvjeta rada na terenu osnovna cijena (broj bodova x vrijednost boda) uvećava za 10%«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje od 1. ožujka 2003. godine.

Klasa: 025-04/03-01/32
Urbroj: 338-01-05-03-1
Zagreb, 19. veljače 2003.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc
. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.