Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 32/2003 (4.3.2003.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

436

Na osnovi odredbi članka 15. stavke 1. točke 4. i članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 94/01., 88/02. i 149/02.), odredbi članka 63. stavke 2. i 3. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 124/97. i 53/01.), odredbi članka 18. stavka 2. Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvje­šta­vanja o cijenama na veliko (»Narodne novine« broj 84/01. i 129/02) te odredbi članka 19. podstavke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02. i 24/02.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 22. sjednici, održanoj 19. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrĐivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 20/02., 44/02., 57/02., 85/02. i 156/02. – u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i dopunjuje Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) na način:

U skupini lijekova N

– pod šiframa N07BC02 101 i N07BC02 202 smjernica »AZ« mijenja se i glasi:

»1. Za liječenje kronične boli u terminalnih bolesnika; 2. za supstitucijsku terapiju ovisnika o opojnim drogama na preporuku specijaliste psihijatra ili liječnika specijaliste Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti, isključivo na ruke doktora primarne zdrav­stvene zaštite«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/03-01/34
Urbroj: 338-01-05-03-1
Zagreb, 19. veljače 2003.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.