Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

NN 36/2003 (11.3.2003.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

497

Teme­ljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« br. 108/95, 97/00), a u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine« br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE

I.

Točka I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-se­njske (»Narodne novine« br. 5/97) mije­nja se:

a) u podtočki 1. Luke županijskog značaja brišu se »6) luka Pag« i »9) luka Fortica«

b) u podtočki 2. Luke lokalnog značaja brišu se »3) luka Starigrad«, »12) luka Mandre, 13) luka Šimuni, 14) luka Pov­ljana, 15) luka Di­njiška, 16) luka Miškovići«, »18) luka Barić Draga, 19) luka Koš­ljun, 20) luka Vlašići i 21) luka Smokvica«.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-05/37
Urbroj: 530-03-02-2
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.