Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe

NN 39/2003 (14.3.2003.), Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe

ministarstvo zdravstva

532

Temeljem članka 53. stavka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O MALIM KOLIČINAMA OTROVA NAMIJENJENIH ZA LABORATORIJSKE I ZNANSTVENE SVRHE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se male količine otrova namijenjene za laboratorijske i znanstvene svrhe koje se bez odobrenja Ministarstva zdravstva mogu prevoziti preko državne granice ili teritorija Republike Hrvatske.

Članak 2.

Otrovi iz članka 1. ovog Pravilnika su kemikalije koje rabe:

1. javni znanstveni instituti tijekom obavljanja znanstvenih istraživanja;

2. pravne osobe tijekom razvojnih ili drugih laboratorijskih istraživanja;

3. analitički laboratoriji za izvođenje kemijskih ili drugih ana­liza, pripremu laboratorijskog posuđa za rad, izradu reagensa ili standardnih otopina ili za druge poslove povezane s izvo­đe­njem predanalitičkog ili analitičkog postupka i

4. pravne osobe u izvođenju praktične nastave.

Članak 3.

Količine otrova iz članka 1. ovoga Pravilnika ne smiju biti veće od količina utvrđenih važećim Europskim sporazumom o cestovnom prijevozu opasnih roba u međunarodnom prometu (»European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by road and Protocol of Signature«-ADR).

Članak 4.

Količine otrova iz članka 1. ovoga Pravilnika ne smiju biti veće od jednogodišnjih potreba pravne osobe i moraju biti definirane programom i planom za tu godinu.

Od odredbe iz stavka 1. ovoga članka izuzimaju se analitički standardi.

Članak 5.

Otrovima iz članka 1. ovog Pravilnika smatraju se i oni otrovi koji se ne nalaze na »Listi otrova koji se mogu stavljati u promet« (»Narodne novine« br.7/01) niti se nalaze na Listi starih tvari EU.

Članak 6.

Zahtjev za dobivanje mišljenja da se radi o količinama  iz članka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Hrvatskom zavodu za toksikologiju. U zahtjevu se mora naznačiti naziv otrova, svrha uvoza, te naziv i vrsta djelatnosti pravne odnosno fizičke osobe koje dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora se priložiti i:

– plan i program kojim su definirane količine kemikalije iz član­ka 1. ovog pravilnika potrebne za tekuću godinu

dokumentaciju za otrove (Sigurnosno-tehnički list proizvo­đača ili neki drugi odgovarajući dokument u kojem je definiran sastav otrova, njegove fizikalno-kemijske karakteristike te podaci na temelju kojih ga je proizvođač klasificirao u skupinu ili izvan skupine opasnih tvari, ukoliko za taj proizvod prema europskoj klasifikaciji nije potrebno izraditi Sigurnosno-tehnički list).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/7
Urbroj: 534-06-01-02/1-03-0002

Zagreb, 3. ožujka 2003.

Ministar zdravstva
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.