Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama

NN 41/2003 (17.3.2003.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

537

Na teme­­lju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2003. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJA OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH, SPORTSKIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA HRVATSKIH MANJINA U SUSJEDNIM I DRUGIM ZEMLJAMA I HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI,
U 2003. GODINI

I.

Osniva se Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financira­­nja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih ma­­njina u susjednim i drugim zem­­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini, u 2003. godini (u da­­lj­­njem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

• Ivica Račan, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, pred­sjednik Povjerenstva

• prof. dr. sc. Ante Simonić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika Povjerenstva

• Že­­ljka Antunović, potpredsjednica Vlade Republike Hrvat­ske i ministrica obrane, član

• Tonino Picula, ministar va­­njskih poslova, član

• dr. sc. Antun Vujić, ministar kulture, član

• prof. dr. sc. Gvozden Srećko Fle­go, ministar znanosti i tehnologije, član

• dr. sc. Vladimir Strugar, ministar prosvjete i sporta, član

• mr. sc. Andro Vlahušić, ministar zdravstva, član

• prof. dr. sc. Mato Crkvenac, ministar financija, član.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obav­­lja Ministarstvo va­­njskih poslova.

III.

Povjerenstvo će raspisati javne natječaje za prikup­­lja­­nje ponuda za financira­­nje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih ma­­njina u susjednim i drugim zem­­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini, iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu.

Na natječajima mogu sudjelovati sve pravne osobe koje rade na promica­­nju interesa, razvija­­nju i zaštiti, te očuva­­nju samobitnosti hrvatskih ma­­njina u susjednim i drugim zem­­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini.

Natječaji će biti objav­­ljeni u jednom javnom glasilu u Re­pub­lici Hrvatskoj i Bosni i Herce­govini i na web stranici Ministarstva va­­njskih poslova, te će se distribuirati putem veleposlanstava i generalnih konzulata Republike Hrvatske udrugama i institucijama hrvatskih ma­­njina u susjednim i drugim zem­­ljama i Hrvata u Bosni i Herce­govini.

IV.

Povjerenstvo će procijeniti pristigle ponude, te predložiti Vladi Republike Hrvatske odobrava­­nje sredstava za pojedine pozitivno ocije­­njene programe i projekte.

V.

Programi i projekti iz točke IV. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu u iznosu od 10.000.000,00 kuna za hrvatske ma­­njine u susjednim i drugim zem­­ljama i 25.000.000,00 za Hrvate u Bosni i Herce­govini.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/02-02/01
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 13. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.