Obvezatne upute broj LS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 42/2003 (18.3.2003.), Obvezatne upute broj LS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

546

Na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisiva­nju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kolan dana 13. ožujka 2003. godine koja je stupila na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, od 18. ožujka 2003.

Izbori će se održati u nedje­lju 27. trav­nja 2003. godine.

2. Rokovi teku od dana

19. ožujka 2003. godine od 00.00 sati

3. Prijedlozi lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kolan moraju biti dostav­ljeni Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kolan, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisiva­nja izbora, dakle do

30. ožujka 2003. godine do 24.00 sata

(Članak 14. stavak 1.)

4. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravova­ljano predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidira­nja i podnoše­nja lista, dakle do

1. trav­nja 2003. godine do 24.00 sata

(Članak 16.)

5. Izborna promi­džba poči­nje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zak­ljučno do 24 sata prije održava­nja izbora, dakle od

2. trav­nja 2003. godine od 00.00 sati do

25. trav­nja 2003. godine do 24.00 sata

(Članak 18. stavak 2.)

6. Zabrana izborne promi­džbe (izborna šut­nja), kao i svako objav­ljiva­nje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održava­nju izbora, kao i na dan održava­nja izbora do zak­ljučno 21.00 sat, dakle od:

26. trav­nja 2003. godine od 00.00 sati do

27. trav­nja 2003. godine do 21.00 sat

(Članak 20.)

7. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održava­nja izbora za članove predstavničkog tijela, dakle do:

21. trav­nja 2003. godine do 24.00 sata

(Članak 32. stavak 3.)

8. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održava­nja izbora, dakle do:

18. trav­nja 2003. godine do 24.00 sata

(Članak 33. stavak 2.)

9. Glasova­nje traje neprekidno

27. trav­nja 2003. godine od 7.00 do 19.00 sati

Biralište se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasova­nje i nakon 19 sati.

(Članak 39. stavak 1.)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvara­nja birališta, dakle do:

28. trav­nja 2003. godine do 7.00 sati

(Članak 45.)

11. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan utvrdit će rezultate glasova­nja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvara­nja birališta, dakle do:

28. trav­nja 2003. godine do 19.00 sati

(Članak 46. stavak 1.)

12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kolan kad utvrdi rezultate glasova­nja za članove predstavničkog tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(Članak 49.)

ZaŠtita izbornog prava

13. Ustavni sud Republike Hrvatske obav­lja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora članova predstavničkih tijela jedinica i rješava izborne sporove.

(Članak 51.)

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidira­nja mogu podnijeti:

– politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nosite­lji nezavisnih lista.

(Članak 52. stavak 1.)

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nosite­lji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

(Članak 52. stavak 2.)

16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidira­nja i izbora članova općinskog vijeća podnose se nadležnom Županijskom izbornom povjerenstvu u roku od:

48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena rad­nja na koju je stav­ljen prigovor dakle od 00.00 sati iduće­g dana

(Članak 53. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 54. stavak 1.)

17. Nadležno Županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješe­nje o prigovoru u roku od:

48 sati od dana kada mu je dostav­ljen prigovor, odnosno od dana kada  su mu dostav­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00.00 sati iduće­g dana

(Članak 54. stavak 2.)

18. Protiv rješe­nja Županijskog izbornog povjerenstva pod­nosite­lj prigovora, koji je nezadovo­ljan takvim rješe­njem ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva.

(Članak 56. stavak 1. i 3.)

19. Žalba se podnosi u roku od

48 sati računajući od dana kad je prim­ljeno pobijano rješe­nje, dakle od 00.00 sati iduće­g dana

(Članak 56. stavak 2.)

20. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od

48 sati od dana primitka žalbe, dakle od 00.00 sati iduće­g dana

(Članak 56. stavak 4.)

Broj Ls-32/03
Zagreb, 18. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.