Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 43/2003 (19.3.2003.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje

555

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« broj 16/02. i 24/02.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 23. sjednici održanoj 12. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMAVREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03. i 32/03. – u da­lj­njem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke iza šifre 91402 dodaju se nove šifre sa s­ljedećim podacima:

Šifra       Opis postupka                                         Djelatnici     Vrijeme      Ukupno

                                                                                                  (min)         bodovi

91403Obavijest i obrada                                       1 liječnik       11,85             3

          osobnog računa u svezi s                              1 sred­nja          5

          liječe­njem zbog oz­ljede na                          med. sestra

          radu i profesionalne bolesti

91404Obavijest i obrada osobnog                         1 liječnik       11,85             3

          računa u svezi s liječe­njem                            1 sred­nja          5

          zbog promet. nesreće i oz­ljede                   med. sestra

          prouzroč. nanoše­njem tjelesnih

          oz­ljeda od strane drugih osoba

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/03-01/73
Urbroj: 338-01-05-03-1
Zagreb, 12. ožujka 2003.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.