Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 45/2003 (21.3.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

574

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE
I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. ožujka 2003.

Broj: 01-081-03-900/2
Zagreb, 14. ožujka 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02. i 155/02.) u članku 5. stavku 2. riječi: »časnik i dočasnik oružanih snaga koje­g kao vojnog zapovjednika Hrvatske vojske imenuje i razrješuje predsjednik Republike« zamje­njuju se riječima: »djelatna vojna osoba te službenik i namještenik u Oružanim snagama Republike Hrvatske«.

U stavku 3. iza riječi: »predstavničkog tijela jedinice« stav­lja se zarez i dodaju se riječi: »osim djelatne vojne osobe te službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske,«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Člana predstavničkog tijela izabranog na neovisnoj listi zamje­njuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«

Članak 3.

Članak 9. mije­nja se i glasi:

»Statutom jedinice odredit će se broj članova ­njezinog predstavničkog tijela iz redova hrvatskih držav­ljana pripadnika nacionalnih ma­njina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina.

Predstavničko tijelo jedinice u kojoj pripadnici nacionalnih ma­njina imaju pravo na odgovarajuću zastup­ljenost u tom tijelu dužno je prije svakih redovnih izbora pravodobno uskladiti statut jedince s odredbom stavka 1. ovoga članka na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih ma­njina.

U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi sukladno obvezi iz stavka 2. ovoga članka, obvezu je dužno izvršiti novo izabrano predstavničko tijelo u roku od 60 dana od konstituira­nja.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaju se članci 9.a – 9.d koji glase:

»Članak 9.a

U zakonom propisanom postupku i istovremeno s utvrđi­vanjem rezultata glasova­nja za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, nadležno izborno povjerenstvo utvrđuje i objav­ljuje je li na provedenim izborima osigurana zastup­ljenost nacionalnih ma­njina zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih ma­njina i statutom jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave. Državno izborno povjerenstvo s tim u vezi donosi pobliže upute i provodi nadzor izbornog postupka.

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastup­ljenost predstavnika nacionalnih ma­njina u predstavničkom tijelu jedinice u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina i statutom jedinice, broj članova predstavničkog tijela jedinice povećat će se do broja koji je potreban da bi odgo­varajuća zastup­ljenost bila ostvarena, a izabranima će se smatrati oni pripadnici određene ma­njine koji su bili kandidirani na izbornim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.

Ako se ni primjenom odredbe stavka 2. ovoga članka ne postigne odgovarajuća zastup­ljenost predstavnika nacionalnih ma­njina u predstavničkom tijelu jedinice, u jedinici će se raspisati dopunski izbori za predstavnika nacionalnih ma­njina u roku od 90 dana od konstituira­nja predstavničkog tijela jedinice.

Postupak iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provest će se i u slučaju kada se u tijeku mandata predstavničkog tijela izgubi odgovarajuća zastup­ljenost predstavnika nacionalnih ma­njina.

U slučaju poveća­nja broja članova predstavničkog tijela jedinice preko broja utvrđenog statutom jedinice sukladno odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka, ukupan broj članova predstavničkog tijela iznimno od odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (re­gionalnoj) samoupravi može biti paran.

Članak 9.b

Dopunske izbore za predstavnike nacionalnih ma­njina u predstavničkom tijelu jedinice raspisuje Vlada Republike Hrvat­ske.

Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatak o broju predstavnika nacionalnih ma­njina koji se bira u predstavničko tijelo jedinice.

Odluka Vlade Republike Hrvatske dostav­lja se istog dana kada je donesena Državnom izbornom povjerenstvu.

Pravo predlaga­nja kandidata za predstavnika nacionalne ma­njine u predstavničkom tijelu jedinice i ­nje­govog zamjenika ima­ju političke stranke, birači, udruge nacionalnih ma­njina i vijeće nacionalne ma­njine koja ima pravo na zastup­ljenost. Ukoliko kan­didata predlažu birači, za pravova­ljanost kandidature važe uvjeti iz članka 12. ovoga Zakona.

Biračko pravo (aktivno i pasivno) na redovitim ili dopunskim izborima za predstavnike nacionalnih ma­njina imaju samo pripadnici ma­njina koji imaju pravo na zastup­ljenost, a koji pored opće­ga biračkog prava prebivaju i imaju prebivalište u jedinici lokalne, ili područne (re­gionalne) samouprave.

Svaki predlagate­lj predlaže na kandidacijskoj listi onoliki broj kandidata koliko ih se bira.

Ako se u predstavničko tijelo jedinice bira do tri člana predstavnika pojedine nacionalne ma­njine, uz svakog kandidata za člana predlaže se i kandidat za ­nje­govog zamjenika, koji se bira zajedno s ­njim. Ako se u predstavničko tijelo jedinice bira više od tri člana predstavnika pojedine nacionalne ma­njine, zamje­njiva­nje se vrši sukladno odredbama članka 8. ovog Zakona.

Članak 9.c

Ako izabranom članu predstavničkog tijela pripadnika ma­njine koja ima pravo na odgovarajuću zastup­ljenost u predstav­ničkom tijelu, prestane mandat samo zbog smrti ili nesposobnosti za obnaša­nje mandata, ili razloga po sili zakona, zamjena toga člana dopunit će se sukladno odredbama članka 9.a ovoga Zakona.

Nastav­lja­njem s obnaša­njem dužnosti člana predstavničkog tijela na teme­lju prestanka mirova­nja mandata izabranog člana pripadnika nacionalne ma­njine iz stavka 1. ovoga članka, prestaje mandat i zamjeniku kojim je povećan broj članova predstav­ničkog tijela da bi se ostvarila zastup­ljenost nacionalne ma­njine.

Člana predstavničkog tijela pripadnika ma­njine kojim je povećan broj članova predstavničkog tijela da bi se ostvarila zastup­ljenost nacionalne ma­njine sukladno odredbi članka 9.a stav­ka 1. ovoga Zakona može zamijeniti samo pripadnik nacionalne ma­njine, sukladno odredbama članka 9.a stavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 9.d

Pripadnicima hrvatskog naroda jamči se pravo na zastup­ljenost u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave u kojoj pripadnici nacionalnih ma­njina čine većinu stanovništva.

Na zastup­ljenost pripadnika hrvatskog naroda i postupak ­njezinog ostvare­nja sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka primje­njuju se odredbe ovoga Zakona koje uređuju način ostvare­nja prava na zastup­ljenost predstavnika ma­njina u tijelima jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave.«

Članak 5.

Iza članka 59. dodaje se glava VIII.a i članci 59.a–59.c koji glase:

»VIII.a IZBORI ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE

Članak 59.a

Članovi vijeća nacionalnih ma­njina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina biraju se tako da područje čitave jedinice čini jednu izbornu jedinicu.

Na izbornu listu unose se svi va­ljano predloženi kandidati prema abecednom redu prezimena.

Za članove vijeća nacionalne ma­njine izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača koji su glasovali, ovisno o broju članova vijeća nacionalne ma­njine koji se bira u pojedinoj jedinici.

Izabranog člana vijeća nacionalne ma­njine kojem prestane mandat prije nje­gova redovita isteka zamje­njuje prvi s­ljedeći neizabrani kandidat s najviše dobivenih glasova.

Članak 59.b

Izbore za vijeća nacionalnih ma­njina raspisuje Vlada Repub­like Hrvatske posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održava­nja izbora.

Članak 59.c

Na ostala pita­nja u vezi s izborom članova vijeća nacionalnih ma­njina na odgovarajući se način primje­njuju odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica.

Odredbe ove glave Zakona na odgovarajući način primje­njuju se i na izbor predstavnika nacionalne ma­njine u jedinicama u kojima nacionalne ma­njine imaju pravo na izbor predstavnika sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina.«

Članak 6.

Predstavnička tijela jedinica kojima je na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona mandat u tijeku, a u kojima jedna ili više nacionalnih ma­njina, odnosno pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na odgovarajući broj svojih predstavnika, broj članova pred­stavnika ma­njina, odnosno predstavnika hrvatskog naroda odredit će sukladno odredbama ovoga Zakona staturnom odlukom u postupku propisanom općim odredbama o donoše­nju akata pred­stavničkog tijela u roku od 30 dana od stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

U jedinicama u kojima je na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona predstavničko tijelo raspušteno, kao i u jedinicama u kojima predstavničko tijelo bude raspušteno radi neusklađenosti statuta s odredbama ovoga Zakona, broj članova predstavničkog tijela iz redova pripadnika nacionalnih ma­njina odredit će povjerenik Vlade Republike Hrvatske u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina i ovoga Zakona.

Članak 8.

U redovitim ili dopunskim izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne ili područne (re­gionalne) samouprave birači mogu glasovati samo ili za liste na kojima su kandidati kandidirani za predstavnike nacionalnih ma­njina, ili za opće liste.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/03-01/04
Zagreb, 11. ožujka 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.