Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

NN 47/2003 (25.3.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

HRVATSKI SABOR

583

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. ožujka 2003.

Broj: 01-081-03-968/2
Zagreb, 20. ožujka 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00. i 92/01.) u članku 4. točki 8. riječ: »Dužnik« zamjenjuje se riječima: »Carinski dužnik«, iza riječi : »duga« dodaje se riječ »(dužnik)«, a u točki 10. riječ: »radnje« zamjenjuje se riječima: »posebne službene radnje za osiguranje primjene carinskih propisa, a po potrebi i drugih propisa koji se odnose na robu pod carinskim nadzorom«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 5. riječi: »ili za« zamjenjuju se riječima: »i za«.

U stavku 6. riječ: »otpremništva« zamjenjuje se riječima: »zastupanja u carinskom postupku«.

Članak 3.

U članku 6. iza riječi: »zakonom« dodaju se riječi: »i propisima koji uređuju opći porezni postupak«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »donijeti« dodaju se riječi: »i dostaviti«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »žalbe« dodaju se riječi: »u roku 15 dana«.

U stavku 3. točki a) riječ: »carinskim« zamjenjuje se riječju: »važećim«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Prvostupanjsko rješenje« zam­jenjuju se riječju: »Rješenje«, a riječ: »carinarnica« zamjenjuje se riječima: »Carinska uprava«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Prvostupanjsko rješenje« zam­je­njuju se riječju: »Rješenje«, a riječ: »carinarnica« zamjenjuje se riječima: »Carinska uprava«.

U stavku 3. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 3. iza riječi: »analiza« dodaju se riječi: »i drugih ispitivanja«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. riječi: »tarifnome raspoređivanju robe u Carinsku tarifu« zamjenjuju se riječima: »razvrstavanju robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife«.

U stavku 3. riječi: »tarifnom raspoređivanju robe« zamjenjuju se riječima: »razvrstavanju robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife«.

U stavku 4. riječi: »tarifnom raspoređivanju robe« zamjenjuju riječima: »razvrstavanju robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife«.

U stavku 6. točki a) riječi: »tarifnome raspoređivanju robe u Carinsku tarifu« zamjenjuju se riječima: »razvrstavanju robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife«.

U stavku 8. riječi: »jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »šest godina«, a u točki a) podtočki 2. riječi: »raspoređivanja robe u Carinsku tarifu« zamjenjuju se riječima: »razvrstavanja robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife«, te se riječi: »članka 10. Zakona« zamjenjuju riječju: »propisa«.

U stavku 10. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«, a riječ: »sklopio« zamjenjuje se riječju: »sklopila«.

U stavku 11. riječi: »tarifnome raspoređivanju robe u Carinsku tarifu« zamjenjuju se riječima: »razvrstavanju robe u kombinirano nazivlje Carinske tarife«, a riječ: »upotrebljavati« zamjenjuje se riječju: »koristiti«.

Članak 10.

U članku 14. dodaju se tri stavka, 2., 3. i 4., koji glase:

»Carinska uprava, u provedbi mjera carinskog nadzora i provjere putničkog i robnog prometa na graničnom prijelazu i unutrašnjosti carinskog područja, može postupati selektivno na temelju svih dostupnih podataka i kriterija koji proizlaze iz sustava analize rizika.

U slučaju izvanrednih situacija, zbog zastoja prometa preko graničnih prijelaza ili zastoja u obavljanju carinskog postupka u unutrašnjosti carinskog područja, ministar financija može privremeno odrediti pojednostavnjenja u provedbi mjera carinskog nadzora i provjere.

Vlada Republike Hrvatske propisuje kriterije i postupak za provedbu stavaka 2. i 3. ovoga članka.«

Članak 11.

U članku 15. riječ: »propisa« zamjenjuje se riječima: »i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 2. riječi: »Privremeno zadržana i konačno« zamjenjuju se riječju: »Konačno«, a iza riječi: »roba« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«.

U stavku 3. riječi: »prethodnog stavka« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. ovoga članka«.

Članak 13.

Iza članka 19. u nazivu poglavlja 1., riječ: »RASPOREĐIVANJE« zamjenjuje se riječju: »RAZVRSTAVANJE«.

Članak 14.

U članku 24. stavku 2. podtočki e) riječ: »ribarstvom« zamjenjuje se riječju: »ribolovom«.

Članak 15.

U članku 29. riječi: »u svrhu primjene« zamjenjuju se riječima: »za primjenu«.

Članak 16.

U članku 30. stavku 2. riječ: »roba3« zamjenjuje se riječju: »roba«, a riječ: »oblik« zamjenjuje se riječima: »oblikovni rad«.

U stavku 6. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. iza brojke: »38.« dodaju se riječi: »i 39.«.

U stavku 2. riječ: »spomenut« zamjenjuje se riječju: »opisan«.

Članak 18.

U članku 35. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. carine i drugih uvoznih davanja te poreza koji se u Republici Hrvatskoj plaćaju u vezi s prometom robe.«

Članak 19.

U članku 38. stavku 1. riječi: »U postupku« zamjenjuju se riječju: »Kod«.

U stavku 3. riječi: »U postupku« zamjenjuju se riječju: »Kod«, iza riječi: »vrijednosti« riječ: »nisu« briše se te se iza riječi: »člankom« dodaje riječ: »nisu«.

Članak 20.

U članku 42. riječi: »u postupku« zamjenjuju se riječju: »kod«.

Članak 21.

U članku 43. stavku 3. riječi: »Izraz: podaci« zamjenjuju se riječju: »Podaci«, a riječ: »podrazumijeva« zamjenjuje se riječju: »podrazumijevaju«.

Članak 22.

U članku 46. riječi: »po tečaju utvrđenu na dan nastanka obveze plaćanja carinskog duga« brišu se.

Članak 23.

Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

Odredbe ovoga poglavlja neće se primjenjivati kod odre­đivanja carinske vrijednosti robe, koja je prije puštanja u slobodni promet bila predmet drugih oblika carinski dopuštenoga postupanja ili uporabe, ako je odredbama ovoga Zakona i provedbenim propisima kojima se uređuje odnosni postupak, propisan drugačiji način određivanja carinske vrijednosti robe koja se stavlja u slobodni promet.

Iznimno, pri određivanju carinske vrijednosti brzopokvarljive robe, koja se uobičajeno uvozi za komisijsku prodaju, na zahtjev deklaranta neće se primijeniti odredbe članaka 31. do 37. ovoga Zakona, već će se carinska vrijednost odrediti na pojednostavnjen način sukladno propisima iz stavka 3. ovoga članka.

Vlada Republike Hrvatske propisat će uvjete i način utvrđivanja carinske vrijednosti robe iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 24.

U članku 49. stavku 1. riječi: »je unesena« zamjenjuju se riječima: »se unosi«, a riječ: »ulaska« zamjenjuje se riječju: »unosa«.

Članak 25.

U članku 50. iza stavka 7. dodaje se stavak 8., koji glasi:

»Vlada Republike Hrvatske utvrđuje granične prijelaze i njihovu kategorizaciju u prometu robe i putnika, a može utvrditi i puteve kojima se određena roba, koja je pod carinskim nadzorom, može prevoziti unutar carinskog područja Republike Hrvat­ske.«

Članak 26.

Iza članka 54., u nazivu poglavlja 3., riječ: »PRIJAV­LJENE« zamjenjuje se riječju: »PODNESENE«.

Članak 27.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez te dodaju riječi: »osim za robu iz članka 57. ovoga Zakona,«.

Članak 28.

U članku 61. stavak 1. točki a) iza riječi: »pomorskome« dodaju se riječi »i riječnome«.

Članak 29.

U članku 63. stavku 1. riječ: »skladištiti« zamjenjuje se riječju: »smjestiti«.

Članak 30.

U članku 68. riječ: »spriječen« zamjenjuje se riječju: »onemogućen«, a iza riječi: »nadzor« dodaju se riječi: »ili provjera«.

Članak 31.

U članku 70. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske posebnim će propisom:

definirati robe čijim se unosom ili iznosom u Republiku Hrvatsku povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva,

propisati mjere koje je Carinska uprava ovlaštena poduzimati s robom za koju postoji opravdana sumnja da se njenim unosom u Republiku Hrvatsku ili iznosom iz Republike Hrvatske čini povreda prava intelektualnog vlasništva, te

propisati uvjete i postupak za provedbu mjera, koje se poduzimaju po zahtjevu nositelja prava intelektualnog vlasništva ili po službenoj dužnosti.«

Članak 32.

U članku 71. stavku 2. iza riječ: »poništena« dodaju se riječi: »ili ukinuta«.

Članak 33.

Iza članka 73., u nazivu odjeljka »A.«, riječ: »PISMENA« zamjenjuje se riječju: »PISANA«.

Članak 34.

U članku 76. stavak 4. alineji 2) riječi: »deklariraju robu u posebnim prigodama,« zamjenjuju se riječima: »povremeno ili prigodno deklariraju robu,«.

Članak 35.

U članku 80. točki b) iza riječi: »analizu« dodaju se riječi: »ili drugo odgovarajuće ispitivanje«.

Članak 36.

U članku 86. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U postupku privremenog uvoza s djelomičnim oslobođe­njem od plaćanja carine, roba ne može biti puštena deklarantu dok se ne položi osiguranje za plaćanje carinskog duga.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 37.

U članku 87. podtočki b) riječi: »unutar propisana roka« brišu se, a iza riječi: »preuzeta« dodaju riječi: »u roku 15 dana«.

Članak 38.

U članku 88. stavku 1. točki a) riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«.

U stavku 2. riječi: »Pojednostavnjena deklaracija, trgovačka ili službena isprava te knjigovodstveni zapis« zamjenjuju se riječima: »Pojednostavnjene deklaracije iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 39.

U članku 90. stavku 1. riječ: »ispravnosti« briše se.

U stavku 2. riječi: »naknadno pregledati« zamjenjuju se riječima: »naknadno provjeriti«.

U stavku 3. iza riječi: »neistinitih« stavlja se zarez i dodaje riječ: »netočnih«.

Članak 40.

U članku 93. riječ: »raspoređivanje« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »razvrstavanje« u odgovarajućem padežu.

Članak 41.

U članku 99. stavku 1. riječ: »voditi« zamjenjuje se riječju: »provoditi«.

Članak 42.

Iza članka 105. dodaje se naziv novog pododjeljka, koji glasi:

»II. Posebne odredbe za postupak provoza«.

Članak 43.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Za plaćanje carinskog duga i drugih davanja koja bi mogla nastati za robu u provoznom postupku mora se položiti jamstvo. Osoba koja je položila jamstvo je glavni obveznik.

Polaganje jamstva iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno u slučaju:

a) prijevoza morem, rijekom ili zrakom,

b) prijevoza cjevovodima, te

c) prijevoza hrvatskim željeznicama.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka prijevoznik je glavni obveznik.«

Članak 44.

Iza članka 106. briše se naziv pododjeljka:

»II. Posebne odredbe za postupak provoza«.

Članak 45.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»Glavni obveznik odgovoran je za:

a) predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromijenjenu stanju i u propisanu roku te uz poštovanje mjera koje su preuzete radi osiguranja istovjetnosti robe, te

b) poštovanje drugih obveza u postupku provoza.

Carinarnica može kao posebnu mjeru carinskog nadzora odrediti poseban put po kojem će se roba prevesti.

Za obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka odgovorni su i prijevoznik, te osoba koja primi robu znajući da je ona u provoznome postupku.«

Članak 46.

U članku 111. stavku 6. riječi: »Korisnik je skladišta osoba obvezana deklaracijom smjestiti« zamjenjuju se riječima: »Korisnik skladišta je osoba koja je deklaracijom obvezana staviti«.

Članak 47.

U članku 124. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) stranu robu namijenjenu ponovnom izvozu u obliku dobivenih proizvoda, a da ta roba ne podliježe plaćanju carine niti trgovinskim mjerama (sustav odgode),«.

U stavku 2. točki a) u podstavku 4. iza riječi: »utroši«, dodaje se riječ: »ako«.

Članak 48.

U članku 129. stavku 1. riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«.

U stavku 2. iza riječi: »će« dodaje se riječ: »se«.

Članak 49.

U članku 131. točki a) u podstavku 2. riječi: »– ako su u Carinskoj tarifi obilježeni oznakom »P«,« zamjenjuju se riječima: »– ako podliježu naplati svote carine po količinskoj jedinici, sukladno provedbenom propisu iz članka 97. ovoga Zakona,«.

Članak 50.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Sustav povrata carine može se primijeniti za svu robu, osim ako je u trenutku prihvaćanja deklaracije za puštanje robe u slobodni promet:

a) uvozna roba predmet količinskih uvoznih ograničenja,

b) uvozna roba predmet preferencijalnih stopa u okviru količinskih kvota,

c) za uvoznu robu u okviru mjera poljoprivredne politike propisano podnošenje uvozne ili izvozne dozvole ili certifikata,

d) za dobivene proizvode propisana obveza plaćanja izvozne naknade ili drugih izvoznih davanja.

Povrat carine u okviru sustava povrata nije moguć, ako je u trenutku prihvata izvozne carinske deklaracije za dobivene proizvode propisana određena uvozna ili izvozna dozvola ili certifikat ili plaćanje izvozne naknade ili drugih izvoznih davanja.

Propisom donesenim po osnovi članka 97. ovoga Zakona, mogu se odrediti robe na koje se ne primjenjuju odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 51.

U članku 137. stavku 3. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »1«.

Članak 52.

U članku 150. stavku 1. riječ: »potrebne« zamjenjuje se riječju: »propisane«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vlada će propisati uvjete za provedbu postupka iz stavka 1. ovoga članka te slučajeve kada provedba toga postupka nije dopuštena.«

Članak 53.

U članku 151. stavku 1. riječ: »nalazi« zamjenjuje se riječju: »nalazila«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 54.

U članku 152. stavku 2. riječi: »koji treba platiti« zamjenjuju se riječju: »izračunatog«.

Članak 55.

Iza članka 152. dodaje se članak 152.a koji glasi:

»Članak 152.a

Odredbe ovoga Zakona o postupku privremenog uvoza robe odgovarajuće se primjenjuju u postupku privremenog izvoza robe.«

Članak 56.

U članku 155. stavku 2. riječi: »odjeljak 1.« zamjenjuju se riječima: »odjeljak a) ovoga Zakona«.

Članak 57.

U članku 163. stavku 3. iza riječi: »iznimke« dodaju se riječi: »od stavka 2. ovoga članka«.

Članak 58.

U članku 166. riječi: »uz primjenu članka 159. ovoga Zakona« brišu se, a iza riječi: »odbija« dodaju se riječi: »sukladno članku 159. ovoga Zakona.«

Članak 59.

U članku 170. riječ: »Puštanje« zamjenjuje se riječju: »Stav­ljanje«.

Članak 60.

U članku 182. stavku 2. riječi: »članka 172. točke b)« zamjenjuju se u riječima: »stavka 1.«.

Članak 61.

U članku 187. stavku 1. točki 6. iza riječi: »nagluhih osoba« dodaju se riječi: »dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika«.

Iza točke 6. dodaje se točka 6.a), koja glasi:

»6.a) ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, radionice za radno socijalnu skrb ili zaštitne radionice prema posebnom zakonu – na strojeve, uređaje, instrumente i drugu opremu i rezervne dijelove koji su namijenjeni za profesionalnu rehabilitaciju i rad osoba s invaliditetom, a koji se ne proizvode u zemlji.«

U točki 11. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

U točki 12. riječ: »rabljeni« briše se.

Iza točke 18. dodaje se točka 19., koja glasi:

»19) predmeti kućanstva koje uvozi fizička osoba s boravištem u inozemstvu, koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj radi obavljanja profesionalne djelatnosti, a namijenjeni su opremanju stambenog prostora tijekom njezina boravka u Republici Hrvatskoj.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Roba puštena u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja carine na temelju stavka 1. ovoga članka pod carinskim je nadzorom (članak 94.) i ne smije se prodavati ili otuđivati po drugom osnovu, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze, bez prethodne obavijesti carinarnici i plaćanja carine, i to:

a) za predmete kućanstva iz stavka 1. točke 11., 12. i 19. ovoga članka do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada su pušteni u slobodni promet,

b) za ostale predmete iz stavka 1. ovoga članka do isteka roka od 5 godina od dana puštanja u slobodni promet, ako međunarodnim sporazumom ili drugim propisima nije utvrđen poseban rok.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Predmeti s kojima se postupa na način iz stavka 2. ovoga članka podliježu plaćanju carine i drugih uvoznih davanja. Carinski dug nastaje sukladno članku 207. ovoga Zakona, a naknadni obračun carine se obavlja:

a) za slučajeve u kojima je korisnik povlastice podnio zahtjev primjenjuju se taksacijski elementi za obračun carine i drugih uvoznih davanja prema propisima koji važe na dan kada je carinarnici podnesen zahtjev za naknadni obračun i plaćanje carine, te

b) za slučajeve u kojima nije podnesen pravodobni zahtjev za naknadni obračun primjenjuju se taksacijski elementi za obračun carine i drugih uvoznih davanja prema propisima koji su važili na dan puštanja robe u slobodni promet.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ako se korisnik carinske povlastice iz točke 11. i 12. stavka 1. ovoga članka preseljava iz prekooceanskih zemalja i zemalja koje imaju drugačije tehničke standarde od standarda važećih u Republici Hrvatskoj, predmeti kućanstva i predmeti gospodarskog inventara mogu se kupiti u trećoj zemlji, odnosno u Republici Hrvatskoj ako se kupuje strana roba stavljena u postupak carinskog skladištenja.«.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 62.

U članku 188. stavku 2. riječ: »stavka« zamjenjuje se riječju: »članka«.

Članak 63.

U članku 205. stavku 2. riječi: »stavak 1. podtočka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 2.«

U stavku 4. riječi: »stavke robe koja ima najvišu stopu carine« zamjenuju se riječima: »oznake robe čija je carina najveća,«.

U stavku 5. u točki a) i c) riječ: »preostali« zamjenjuje se riječju: »ostali«.

Članak 64.

U članku 206. stavku 3. riječi: »tarifne stavke robe koja ima najvišu stopu carine« zamjenjuju se riječima: »tarifne oznake robe čija je carina najveća,«.

Članak 65.

U članku 207. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvozni carinski dug nastaje:

a) neispunjavanjem neke od obveza koja proizlazi iz privremenog smještaja robe ili carinskog postupka u koji je roba stav­ljena,

b) neispunjavanjem nekog od uvjeta za puštanje robe u određeni carinski postupak ili za odobrenje carinskog oslobođenja ili primjene povoljnije carine radi uporabe robe u određenu svrhu,

u slučajevima različitim od navedenih u članku 206. ovoga Zakona, osim ako se utvrdi da navedni propusti nisu bitno utjecali na pravilnu provedbu privremenog smještaja ili određenog carinskog postupka.«

U stavku 2. riječi: »primjenu povoljnijeg tarifnog tretmana pod uvjetom uporabe u određene svrhe« zamjenjuju se riječima: »odobrenje carinskog oslobođenja ili primjene povoljnije carine radi uporabe robe za određenu svrhu«.

Članak 66.

U članku 208. stavku 1. iza riječi: »njezinom« dodaju se riječi: »potrošnjom ili«.

U stavku 2. riječi: »upotrebljena pod uvjetima i na način koji nije sukladan propisima« zamjenjuju se riječima: »potrošena ili rabljena protivno propisanim uvjetima.«.

U stavku 5. riječ: »natane« zamjenjuje se riječju: »nastane«.

Članak 67.

U članku 209. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) primjene carinskog postupka u koji je ta roba bila stav­ljena, nisu bile ispunjene zbog potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka robe, do čega je došlo uslijed naravi same robe, nezgode, više sile ili uz odobrenje carinarnice.«

U stavku 3. riječi: »povoljniju carinu« zamjenjuju se riječima: »oslobođenje od plaćanja carine ili primjenu povoljnije carine«.

Članak 68.

U članku 219. stavku 2. iza riječi: »Ako se« dodaje se riječ: »ne«, a riječi: »položaju koji« zamjenjuje se riječima: »okolnostima koje«.

U stavku 3. riječ: »proveden« zamjenjuje se riječju: »okončan«.

U stavku 4. riječ: »dokazati« zamjenjuje se riječju: »utvrditi«.

Članak 69.

U članku 220. stavku 4. riječi: »nakon okončanja« zamjenjuju se riječima: »s namjerom završetka.«.

Članak 70.

U članku 222. stavku 1. riječi: »odmah od dana izračuna, a najkasnije drugoga dana« zamjenjuju se riječima: »bez odlaganja, a najkasnije idući radni dan«.

U stavku 2. riječi: »svota davanja« zamjenjuju se riječima: »svota carinskog duga«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Kada je propisano da roba može biti puštena prije nego su uvjeti za određenje iznosa nastaloga carinskog duga ili obveze za namirenje carinskog duga ispunjene, tada će se dug knjižiti najkasnije dva dana nakon što svota carinskog duga bude obračunata ili obveza njezinoga namirenja konačno utvrđena.«

U stavku 5. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 71.

U članku 224. stavku 1. iza riječi: »otkad« riječ: »je« briše se.

Članak 72.

U članku 225. stavku 2. iza riječi: »svoti davanja« dodaje se riječ: »posebno«.

U stavku 4. druga rečenica se mijenja i glasi:

»Tok roka prekida se i ponovno počinje teći svakom službe­nom radnjom Carinske uprave usmjerenom na utvrđivanje nastanka ili naplate carinskoga duga koja je carinskom dužniku stavljena na znanje.«

Članak 73.

Iza članka 225., u nazivu potpoglavlja »b)«, riječ: »plaćanja« zamjenjuje se riječju: »plaćanje«.

Članak 74.

U članku 226. stavku 1. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom: »30«.

Članak 75.

U članku 228. stavku 2. riječi: »pod uvjetima i na način koji propisuje ministar financija« brišu se.

Članak 76.

U članku 229. stavku 2. riječi: »ovlaštene organizacije za platni promet« zamjenjuju se riječima: »banke i druge osobe koje su ovlaštene obavljati poslove platnog prometa«.

Članak 77.

U članku 230. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na zastaru obračuna i naplate carinskog duga primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.«

Članak 78.

U članku 232. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvozni ili izvozni dug vratit će se do iznosa za koji se dokaže da u trenutku plaćanja nije bio utvrđen u skladu sa zakonom ili je uknjižen protivno članku 224. stavku 2. ovoga Zakona.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uvozni ili izvozni dug otpustit će se do iznosa za koji se dokaže da u trenutku plaćanja nije bio zakonski utemeljen ili je uknjižen protivno članku 224. stavku 2. ovoga Zakona.

U stavku 3. riječ: »namjernog« zamjenjuje se riječju: »prijevarnog«.

Članak 79.

U članku 234. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»Robom s nedostatkom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se i roba koja je bila oštećena prije puštanja deklarantu.«

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., u točki a) riječ: »te« zamjenjuje se riječima: »ako prije početka uporabe nije moguće utvrditi da je roba oštećena ili«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 80.

U članku 235. stavku 1. riječi: »da utvrdi« brišu se.

Članak 81.

U članku 239. stavku 1. točka 2) riječi: »što ih unosi radi preprodaje« brišu se.

Članak 82.

U članku 241. stavku 1. točki 3. iza riječi: »podnese« dodaju se riječi: »ili pravodobno ne podnese«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. ako u carinskoj deklaraciji neistinito, netočno ili nepotpuno navede količinu, kakvoću, vrstu, tarifnu oznaku, vrijednost ili podrijetlo robe, ili ne navede svu robu pa je zbog toga carinski dug obračunat ili plaćen u svoti manjoj od propisane,«.

Članak 83.

U članku 242. stavku 1. točki 5) zarez na kraju točke zamjenjuje se točkom, a točka 6) briše se.

Članak 84.

Propisi za provedbu odredaba ovoga Zakona donijet će se u roku tri mjeseca od dana stupanja ovoga Zakona na snagu.

Članak 85.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/02-01/02

Zagreb, 13. ožujka 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.