Zakon o izmjeni Zakona o gradnji

NN 47/2003 (25.3.2003.), Zakon o izmjeni Zakona o gradnji

HRVATSKI SABOR

584

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
O GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o gradnji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. ožujka 2003.

Broj: 01-081-03-971/2
Zagreb, 20. ožujka 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99. i 117/01.) u članku 46. stavku 1. točki 7. riječ: »međunarodne« briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/03-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko
Tomčić, v. r.