Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 48/2003 (26.3.2003.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

607

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 2003. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe
o plaĆama, dodacima i naknadama
u sluŽbi vanjskih poslova

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanj­skih poslova (»Narodne novine«, broj 22/2003), u članku 6. stav­ku 1. briše se točka 2., a dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»Dodatak na dijete utvrđuje se na deviznu vrijednost koeficijenata.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. iza riječi: »devizne vrijednosti koeficijenta« stavlja se točka, a riječi: »složenosti poslova« se brišu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/03-01/03
Urbroj: 5030109-03-5
Zagreb, 20. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.