Odluka o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine

NN 48/2003 (26.3.2003.), Odluka o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

621

Na teme­lju članka 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 66/97., 105/99. i 64/00.) i članka 13. Statuta Fonda za naknadu oduzete imovine, pročišćeni tekst do 27. studenoga 2000. godine, Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2003. godine, donio

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA USLUGE FONDA ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

I.

Fond za naknadu oduzete imovine naplaćivat će naknadu za s­ljedeće usluge:

1. Izračun cijene stana i izračun ostatka cijene stana po ugovorima o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova, kada se ta usluga obav­lja samo informativno, bez kasnije­ga sklapa­nja ugovora ili aneksa,

2. Izrada ugovora  o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (u koju uslugu je uk­ljučen i izračun iz alineje 1.),

3. Izrada aneksa ugovorima o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova.

4. Izrada brisovnih očitova­nja,

5. Izrada suglasnosti kod promjene osobe kupca kupoprodajom, darova­njem ili uzdržava­njem.

II.

Visina naknade za usluge iz točke I. ove odluke određuje se kako slijedi:

Za uslugu iz alineje 1. naknada se određuje u iznosu od 200,00 kuna.

Za usluge iz alineja 2. i 3. naknada se određuje u iznosu od 500,00 kuna.

Za uslugu iz alineje 4. naknada se određuje u iznosu od 200,00 kuna.

Za uslugu iz alineje 5. naknada se određuje u iznosu od 100,00 kuna.

III.

Naknada iz točke II. naplaćuje se kod kupaca nacionaliziranih i konfisciranih stanova neposredno po izvrše­nju usluge. Rok za plaća­nje iste je osam dana od dana izvrše­nja pojedine usluge.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osam dana po objavi.

V.

Odluka se primje­njuje na sve zaprim­ljene predmete u kojima usluga nije izvršena do dana stupa­nja na snagu ove Odluke.

Klasa: 024-04/03-03/1
Urbroj: 5630-01-102/00-6

Predsjednica
Upravnog odbora
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.