Dopune sudskog poslovnika

NN 49/2003 (27.3.2003.), Dopune sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

632

Na teme­lju članka 43. stavka 1. Zakona o sudovima (»Na­rod­ne novine«, br. 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00 i 67/01), donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

Iza članka 420. Sudskog poslovnika dodaje se novi dio s tri nova članka koji glase:

»DIO ŠESTI
UNAPREĐENJE USTROJA I POSLOVANJA SUDOVA

Članak 420a.

U postupku informatizacije poslova­nja u sudovima ministar pravosuđa može odrediti da se informatizacija, radi pokusa i provjere, najprije uvede samo u jednom prvostupa­njskom sudu i da se u tom sudu, dok traju pokus i provjera, ne primje­njuju neke odredbe Sudskog poslovnika, a osobito one iz članka 25. podstavka 4. do 8. i 11. do 13., članka 31. st. 2., članaka 33., 34., 46., 95., 96., 124., 125., 127., 128., 148., 154. do 157., članka 159. st. 1., članka 163. st. 1., članka 169. st. 2., članka 171. st. 2., članaka 195. do 197., 216., 222., 255., članka 256. st. 1., članaka 260. do 279., 288. do 296., 330.–332., članka 337. st. 2. i članka 402. st. 1.

Članak 420b.

Kad u skladu s odredbama međunarodnih ugovora o zajmovima ili darovnicama, koji su namije­njeni unapređe­nju poslova­nja u sudovima, bude potrebno da u izvedbi projekata koji se financiraju iz tih izvora sudjeluju suci, ministar pravosuđa odredit će koliki dio svoga radnog vremena oni mogu upotrijebiti za takav rad.

Rad sudaca u skladu s odredbama stavka 1. ovog članka vrednovat će se kao izvršava­nje ­njihovih redovitih dužnosti.

Članak 420c.

Primjenu odredaba članaka 420a. i 420b. ministar pravosuđa određivat će rješe­njima koja nisu upravni akt.«

Članak 2.

Dio šesti Sudskog poslovnika postaje Dio sedmi.

Članak 3.

Ove dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/03-01/126
Urbroj: 514-01-03-2
Zagreb, 24. ožujka 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.