Uredba o preoblikovanju Energetskog instituta "Hrvoje Požar" u ustanovu

NN 52/2003 (1.4.2003.), Uredba o preoblikovanju Energetskog instituta "Hrvoje Požar" u ustanovu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

665

Na teme­lju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Na­rodne novine«, br. 76/93, 26/97 i 47/99) i članka 10. stavaka 1. i 6. i članka 29. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine, donijela

UREDBU

O PREOBLIKOVANJU ENERGETSKOG INSTITUTA »HRVOJE POŽAR« U USTANOVU

Članak 1.

Trgovačko društvo Energetski institut »Hrvoje Požar«, druš­tvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 163, upisano u sudski re­gistar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 08-01-62843, čiji je jedini član Republika Hrvatska, preoblikuje se u ustanovu.

Članak 2.

Ustanova nastala sukladno odredbi članka 1. ove Uredbe posluje pod nazivom Energetski institut »Hrvoje Požar«.

Sjedište ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« je u Zagrebu, Savska cesta 163.

Članak 3.

Djelatnost ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« je obav­lja­nje znanstvenih i stručnih poslova u području energetike za po­trebe tijela Republike Hrvatske, tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, Vijeća za re­gulaciju energetskih djelatnosti, te pravnih osoba koje obav­ljaju djelatnosti u području energetike, obav­lja­nje poslova provedbe i promocije energetske politike, osobito korište­nja obnov­ljivih izvora energije i učinkovitog korište­nja energije, izdava­nja publikacija, održava­nja savjetova­nja, seminara, stručnih radionica i drugih oblika edukacije u po­dručju energetike.

Članak 4.

Vodite­lj ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« je ravna­te­lj koje­g imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku.

Ravnate­lj Energetskog instituta obav­lja poslove određene Zakonom o ustanovama i Statutom Energetskog instituta »Hrvoje Požar«, sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

Članak 5.

Ustanovom Energetskog instituta »Hrvoje Požar« uprav­lja Upravno vijeće koje­g čini pet članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Upravno vijeće obav­lja poslove određene Zakonom u ustanovama i Statutom Energetskog instituta »Hrvoje Požar«, sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

Članak 6.

Ustanova Energetski institut »Hrvoje Požar« ima znanstveno vijeće, kao kole­gijalni stručni organ, a može imati i druge stručne, savjetodavne i nadzorne organe, čiji se sastav i poslovi određuju Statutom.

Članak 7.

Ustanova Energetski institut »Hrvoje Požar« ima Statut, kojim se uređuju pita­nja određena Zakonom o ustanovama.

Statut ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 8.

Imovinu ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« (nekretnine, pokretnine i druga sredstva) čini imovina koja je na dan upisa ustanove u sudski re­gistar u vlasništvu trgovačkog društva Energetski institut »Hrvoje Požar« d.o.o.

Sredstva za rad ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Po­žar« ostvaruju se iz naknade za obav­lja­nje djelatnosti.

Članak 9.

Ustanova Energetski institut »Hrvoje Požar« svoju djelatnost neće obav­ljati radi stjeca­nja dobiti, pa će se dobit ostvarena po­slova­njem Ustanove upotrijebiti za obav­lja­nje i razvoj ­njene dje­latnosti.

Članak 10.

Ustanova Energetski institut »Hrvoje Požar« odgovara za oba­veze cijelom svojom imovinom, a osnivač Ustanove Republika Hrvatska za ­njene obaveze odgovara solidarno i neograničeno.

Gubici Ustanove pokrit će se prvenstveno iz sredstava Ustanove.

Članak 11.

Kod stjeca­nja, optereće­nja ili otuđe­nja nekretnina i druge imovine Energetskog instituta »Hrvoje Požar«, ako je vrijednost ugovora veća od 1.000,000,00 kuna, Upravo vijeće daje prethodnu suglasnost ravnate­lju.

Kod stjeca­nja, optereće­nja ili otuđe­nja nekretnina i druge imo­vine Energetskog instituta »Hrvoje Požar«, ako je vrijednost ugovora veća od 5.000,000,00 kuna, pored suglasnosti Upravnog vijeća, ravnate­lj mora imati i prethodnu suglasnost Vlade Repub­like Hrvatske.

Članak 12.

Organi ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« podnosit će najma­nje jedanput godiš­nje Vladi Republike Hrvatske izvješće o svojim sazna­njima i stavovima u ostvariva­nju energetske politike Republike Hrvatske.

Članak 13.

Prijavu za upis ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Po­žar« u sudski re­gistar podnijet će direktor trgovačkog društva Energetski institut »Hrvoje Požar« d.o.o.

Danom upisa ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« u sudski re­gistar, iz sudskog re­gistra brisat će se trgovačko društvo Energetski institut »Hrvoje Požar« d.o.o.

Članak 14.

Ustanova Energetski institut »Hrvoje Požar« kao sveopći pravni s­ljednik trgovačkog društva Energetski institut »Hrvoje Požar« d.o.o. preuzima imovinu, prava i obveze ovog trgovačkog dru­štva, te ­nje­gove zaposlenike.

Do donoše­nja općih akata ustanove Energetskog instituta »Hrvoje Požar« odgovarajuće će se primje­njivati akti trgovačkog društva Energetskog instituta »Hrvoje Požar« d.o.o.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/02-02/06
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 27. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.