Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o.

NN 52/2003 (1.4.2003.), Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

667

Na teme­lju članka 42. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96, 76/98, 27/2001, 114/2001 i 65/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AUTOCESTE ZAGREBMACELJ d.o.o.

I.

Republika Hrvatska osnovat će trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, koje će poslovati pod tvrtkom Autocesta Zagreb – Mace­lj, društvo s ograničenom odgovornošću (skraćeni naziv Autocesta Zagreb – Mace­lj d.o.o.), sa sjedištem u Krapini, Magistratska 3 (u da­lj­njem tekstu: Društvo). Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Djelatnost Društva bit će financira­nje, građe­nje, te gospodarsko korište­nje i održava­nje autoceste Zagreb – Mace­lj i ­njenih pratećih objekata na cestovnom zem­ljištu, u sklopu ostvariva­nja prava iz koncesije koja će se Društvu dodijeliti sukladno Zakonu o javnim cestama. Društvo će biti ovlašteno obav­ljati sve djelatnosti koje su podobne i korisne za ostvariva­nje te svrhe.

Teme­ljni kapital Društva iznosit će 20.000,00 kuna. Teme­lj­ni kapital bit će uplaćen pri osniva­nju Društva, u cijelosti u nov­cu.

Društvo će imati Upravu od jednog člana.

Ministar za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo će, u ime i za račun Republike Hrvatske, bez odgode, radi provođe­nja ove Odluke i osniva­nja Društva, provesti sve rad­nje potrebne za osniva­nje Društva, pri čemu je, sukladno odredbi članka 387. Zakona o trgovačkim društvima, posebno ovlašten dati izjavu o osniva­nju kod javnog bi­lježnika.

U skupštini Društva sva prava Republike Hrvatske kao osni­vača, ostvarivat će ministar za javne radove, obnovu i gradite­lj­stvo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/99-01/03
Urbroj: 5030115-03-1
Zagreb, 27. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.