Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

NN 52/2003 (1.4.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

677

Teme­ljem članka 1043. stavak 38. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

Stavak 2. članka 1a. Pravilnika o obav­lja­nju podvodnih aktiv­nosti (»Narodne novine«, br. 47/99 i 23/03) mije­nja se i glasi:

»Organizirano ro­nje­nje se obav­lja putem ronilačkog centra, ronilačke udruge ili druge pravne ili fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje podvodnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj (u da­lj­njem tekstu: organizator ro­nje­nja), pod stalnim nadzorom ovlaš­tene stručne osobe (u da­lj­njem tekstu: vodite­lj ro­nje­nja)«.

Članak 2.

U članku 1b. stavak 2. alineja prva Pravilnika iza riječi »organizatoru ro­nje­nja«: dodaju se riječi »ime, prezime i prebivalište odnosno«.

Članak 3.

Stavak 2. članka 2a. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Organizirano ro­nje­nje obav­lja se pod uvjetom da organizator ro­nje­nja prethodno ishoduje koncesijsko odobre­nje za obav­lja­nje podvodnih aktivnosti (obuka ronilaca, organizira­nje ronilač­kih izleta i sl.)«.

Članak 4.

Stavak 2. članka 13. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/40
Urbroj: 530-01-03-5
Zagreb, 28. ožujka 2003.

Ministar
Roland Zuvanić, v. r.