Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002

NN 52/2003 (1.4.2003.), Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

678

Na temelju članka 5. stavka 3. i članka 8. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine« broj 98/94) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002 (»Narodne novine« broj 13/03) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTINKD 2002

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje pravnih osoba, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti), postupak razvrstavanja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002 (u daljnjem tekstu: NKD 2002), sadržaj i način izdavanja obavijesti o razvrstavanju, način određivanja matičnog broja te sadržaj, oblik i način vođenja Registra poslovnih subjekata razvrstanih po djelatnostima prema NKD-u 2002.

Obrasci prijava za razvrstavanje poslovnih subjekata s od­govarajućim sadržajem i NKD 2002 s objašnjenjima otiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

II. PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE
POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 2.

Poslovni subjekt podnosi prijavu za razvrstavanje po djelatnostima prema NKD-u 2002 na obrascu RPS-1.

Članak 3.

Uz prijavu na obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2, i to:

1) kada u svom sastavu ima podružnicu, pogon i slično koji su upisani u registar kod nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta);

2) kada u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela, a koji na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost, ili koji na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta);

3) kada u svom sastavu ima urede, ispostave, postaje i slično kad je to utvrđeno propisom (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta).

Članak 4.

Prijave za razvrstavanje iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika poslovni subjekt podnosi Državnom zavodu za statistiku u roku 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela, odnosno od dana donošenja odluke o osnivanju nadležnog tijela poslovnog subjekta odnosno akta o unutarnjem ustrojstvu poslovnog subjekta.

Rješenja, odluke i akti iz stavka 1. ovoga članka prilažu se uz prijavu za razvrstavanje.

III. POSTUPAK RAZVRSTAVANJA
POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 5.

Državni zavod za statistiku razvrstava poslovni subjekt prema djelatnosti koju pretežito obavlja (u daljnjem tekstu: glavna djelatnost).

Poslovni subjekti razvrstavaju se prema NKD-u 2002 tako da se utvrđuje podrazred glavne djelatnosti.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta utvrđuje se neovisno o djelatnosti poslovnog subjekta u čijem su sastavu.

Članak 6.

Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje više djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2002 provodi se na prijedlog poslovnog subjekta.

Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev poslovnog subjekta,

2) po službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela ili promjene propisa, odnosno na temelju podataka iz statističkih istraživanja.

Članak 7.

Promjena glavne djelatnosti utvrđuje se:

1) za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti;

2) za poslovne subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvod­njom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema naj­većem udjelu broja zaposlenih po platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Za utvrđivanje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci poslovnog subjekta o broju zaposlenih prema platnoj listi, isplaćenim bruto plaćama, materijalnoj imovini po sadašnjoj vrijednosti, investicijama u materijalnu imovinu, poslovnom pri­hodu, nabavnoj vrijednosti prodane robe, materijalnim i nematerijalnim troškovima i troškovima usluga te dodanoj vrijednosti, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu.

Promjena glavne djelatnosti dijela poslovnog subjekta utvr­đuje se na zahtjev poslovnog subjekta u skladu s rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela, odnosno propisom o osnivanju neovisno o pokazateljima iz stavka 1. ovoga članka.

IV. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 8.

Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu obavijest o razvrstavanju u roku 15 dana od dana primitka prijave za razvrstavanje.

Članak 9.

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta sadrži: naziv odnosno tvrtku poslovnog subjekta, sjedište i adresu poslovnog subjekta, brojčanu oznaku pravno-ustrojbenog oblika, brojčanu oznaku i naziv podrazreda djelatnosti NKD-a 2002, matični broj poslovnog subjekta, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku.

Obavijest o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta sadrži: naziv odnosno tvrtku dijela, sjedište i adresu dijela i broj­čanu oznaku podrazreda djelatnosti NKD-a 2002.

Članak 10.

Obavijest iz članka 8. ovog pravilnika Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu u dva primjerka. Jedan primjerak obavijesti zadržava poslovni subjekt, a drugi prilaže pri otvaranju ili promjenama vezanima uz žiroračun.

Za sve dijelove poslovnog subjekta izdaje se poslovnom subjektu obavijest u jednom primjerku.

Troškove razvrstavanja snosi podnositelj zahtjeva.

V. MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA

Članak 11.

Državni zavod za statistiku svakom poslovnom subjektu određuje sedmeroznamenkasti matični broj postupkom dodjele kontrolnog broja po modulu 11, a dijelu poslovnog subjekta određuje se i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Članak 12.

Matični je broj stalna oznaka svakog poslovnog subjekta.

Matični se broj rabi u svim statističkim istraživanjima i obvezatan je pri razmjeni podataka sa sudovima, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

VI. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 13.

Poslovni subjekti i njihovi dijelovi razvrstani po djelatnostima prema NKD-u 2002 upisuju se u Registar poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi Državni zavod za statistiku.

Registar sadrži podatke s obrazaca RPS-1 i RPS-2 i dokumentaciju koja je uz njih priložena.

O promjenama podataka iskazanih na obrascima RPS-1 i RPS-2 poslovni subjekt izvješćuje Državni zavod za statistiku u roku iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika.

Članak 14.

Registar se sastoji od jedinstvene baze podataka i kartoteke.

Jedinstvena baza podataka vodi se na računalu za svaki poslovni subjekt i njegove dijelove. U bazi podataka uz podatke iz članka 13. stavka 2. ovoga pravilnika vode se i obilježja potrebna za statističke obrade.

Kartoteka registra sastoji se od dosjea poslovnih subjekata. Dosje svakog poslovnog subjekta sadrži sve zaprimljene prijave za razvrstavanje i svu dokumentaciju u vezi s prijavama i pro­mjenama poslovnog subjekta i njegovih dijelova.

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine« broj 22/95).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 951-03/01-03/12
Urbroj: 555-08-03-03-12
Zagreb, 19. ožujka 2003.

Ravnatelj
Marijan Gredelj, v. r.

 


Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002 s objašnjenjima

A             ppoljoprivreda, lov i šo

Područje A obuhvaća iskorištavanje biljnih i životinjskih prirodnih resursa. Područje sadrži djelatnosti vezane uz uzgoj usjeva, uzgajanje životinja, uzgoj i sječu stabala, iskorištavanje ostalih biljaka i životinja na poljoprivrednom gospodarstvu ili u njihovom prirodnom obitavalištu.

01               poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima

Odjeljak 01 kao prvo razlikuje dvije temeljne djelatnosti:

     biljnu proizvodnju (01.1: Uzgoj usjeva…) i

      stočarsku proizvodnju (01.2: Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja).

U skupini 01.1 razlikujemo:

      jednogodišnje usjeve na oranicama (01.11 i 01.12) kao što je uzgoj žitarica, povrća ili cvijeća

      višegodišnje usjeve kao što su plantaže (npr. kava, kakao itd.), vinogradi i voćnjaci (01.13).

U skupine 01.2 (Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja) djelatnosti su grupirane prema vrsti životinja, a ne prema vrsti njihovih proizvoda (npr. meso, mlijeko, koža itd.) i bez razlikovanja uzgoja u potpuno zatvorenim prostorima (bez izvođenja na ispašu) ili raznih vrsta uzgoja na otvorenim prostorima.

Skupina 01.3 (Mješovita proizvodnja) raščlanjena je prema uobičajenim načelima za utvrđivanje glavne djelatnosti. Prihvaćena je činjenica da mnoga poljoprivredna gospodarstva imaju odgovarajuće uravnoteženu biljnu i stočarsku proizvodnju te da bi bilo upitno njihovo razvrstavanje u jednu odnosno drugu kategoriju.

Određene aktivnosti kao što su priprema tla, sjetva, žetva i upravljanje, koje su uobičajeni dio aktivnosti gospodarstva, mogu se obavljati kao uslužne djelatnosti u biljnoj (01.41) ili stočarskoj (01.42) proizvodnji od strane odgovarajućih poljoprivrednih jedinica uz naplatu ili po ugovoru.

Poljoprivredne djelatnosti isključuju svaku daljnju preradu poljoprivrednih proizvoda (razvrstanu u odjeljak 15: Proizvodnja hrane i pića, i odjeljak 16: Proizvodnja duhanskih proizvoda) osim one koja se ne odnosi na primarnu pripremu za tržište. Međutim ima jedna iznimka od općeg pravila za razvrstavanje integriranih djelatnosti, a to je da se jedinica koja prerađuje vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na gospodarstvu razvrstava u odjeljak 01, iako je njezin output uobičajeno proizvod odjeljaka 15 i 16.. Primjeri su:

      uzgoj grožđa i proizvodnja vina od toga grožđa,

      uzgoj maslina i proizvodnja maslinovog ulja od tih maslina.

Odjeljak isključuje građevinske radove na polju (npr. poravnanje poljoprivrednog zemljišta, drenažu, pripremu rižinih polja) koji su razvrstani u odjeljak 45 (Građevinarstvo) i udruge kupaca i zadružnih organizacija koje se bave marketingom poljoprivrednih proizvoda a razvrstavaju se u područje G (Trgovina na veliko i na malo; …)

01.1                        Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja

                            Ova skupina također uključuje:

  uzgoj u natkrivenom prostoru (staklenici).

01.11          Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.1)

01.11.0       Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj zrnatih žitarica: tvrde i meke pšenice, raži, ječma, zobi, kukuruza, riže, prosa, suražice, heljde itd.

  uzgoj krumpira

  uzgoj šećerne repe

  uzgoj duhana, uključujući njegovu prethodnu obradu: branje i sušenje duhanskoga lista

  uzgoj uljarica: kikirikija, soje, kolze, uljane repice, suncokreta itd.

  proizvodnju sjemena šećerne repe i krmnoga bilja (uključujući travu), žitarica i uljarica

  uzgoj hmelja, cikorijina korijena i dr. gomolja s visokim sadržajem škroba ili inulina

  uzgoj pamuka; uzgoj raznih vrsta tekstilnih biljaka; močenje biljaka koje sadrže biljna vlakna

  uzgoj suhoga mahunastog povrća, kao graška i graha

  uzgoj biljaka za farmaceutske svrhe za proizvodnju insekticida, fungicida i sl.

  uzgoj usjeva, d. n. (lavande).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj dinja i lubenica, vidi 01.12.1

  uzgoj slatkoga kukuruza, vidi 01.12.1

  uzgoj ostaloga povrća, vidi 01.12.1

  uzgoj cvijeća, vidi 01.12.1

  proizvodnju sjemena cvijeća i povrća, vidi 01.12.1

  uzgoj specijalnih hortikulturnih vrsta, vidi 01.12.1

  uzgoj maslina, vidi 01.13.2

  uzgoj usjeva za pripremanje napitaka, vidi 01.13.2

  uzgoj začinskih usjeva, vidi 01.13.2

  uzgoj orašastog voća, vidi 01.13 .2

  skupljanje šumskih plodova i drugih šumskih proizvoda, vidi 02.01.0

  uzgoj biljaka za pletarstvo, vidi 02.01.0.

01.12          Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala

01.12.1       Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnoga bilja i sadnoga materijala, osim skupljanja šumskih gljiva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj povrća: rajčica, dinja, lubenica, luka, kupusa, salate, krastavaca, mrkve, mahuna, potočarke (kiselice), slatkoga kukuruza, tikvica, patlidžana, slatkoga krumpira, poriluka

  uzgoj začinskih trava i povrća: kapara, ljute paprike, komorača, peršina, krasuljice, tarkanja, slatkoga mažurana

  uzgoj gljiva

  uzgoj cvijeća

  proizvodnja sjemenja cvijeća, voća ili povrća

  uzgoj sadnica nasada i ukrasnoga bilja, uključujući i travu za presađivanje.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj krumpira, vidi 01.11.0

  uzgoj šećerne repe, vidi 01.11.0

  uzgoj uljastih sjemenaka i uljastoga voća, vidi 01.11.0

  uzgoj korijena i gomolja s visokim sadržajem škroba ili inulina, vidi 01.11.0

uzgoj pamuka ili drugih biljnih tekstilnih sirovina, vidi 01.11.0

  uzgoj začinskih usjeva, vidi 01.13.2

  uzgoj maslina, vidi 01.13.2

  proizvodnju šumskih sadnica, vidi 02.01.0

  uzgoj božićnih drvca, vidi 02.01.0.

01.12.2       Skupljanje šumskih gljiva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  skupljanje šumskih gljiva ili tartufa.

01.13          Uzgoj voća, oraha i sličnog orašastog voća, usjeva za pripremanje napitaka i začina

01.13.1       Vinogradarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja vinskoga i stolnoga grožđa

  proizvodnja vina preradom vlastitoga grožđa.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vina osim prerade vlastitoga grožđa, vidi 15.93.0.

01.13.2       Uzgoj voća, oraha i sličnog orašastog voća, usjeva za pripremanje napitaka i začina, osim vinogradarstva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja voća: jabuka, krušaka, citrusa, marelica, jagoda, malina, trešanja, bresaka, banana, avokada, datulja itd.

  proizvodnja jestivoga orašastog voća, uključujući kokosov orah

  uzgoj usjeva za pripremanje napitaka: kave, kakaa, čaja, matea

  uzgoj začinskih usjeva: lovora, metvice, anisa, korijandra, kumina, cimeta, mirte, muškata, đumbira itd.

  uzgoj maslina za proizvodnju ulja ili za neposrednu potrošnju

  proizvodnja maslinovoga ulja preradom vlastitih maslina.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  skupljanje bobica ili oraha i sličnog orašastog voća

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj kikirikija, vidi 01.11.0

  uzgoj hmelja, vidi 01.11.0

  uzgoj povrća s plodovima, npr. rajčica, dinja, lubenica, krastavaca itd., vidi 01.12.1

  uzgoj zelene paprike, peršina i tarkanja, vidi 01.12.1

  proizvodnju maslinovoga ulja osim prerade vlastitih maslina, vidi 15.42.0

  proizvodnju kakaa, vidi 15.84.0

  preradu lišća čaja, kave, vidi 15.86.0.

01.2            Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

01.21          Uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka

                            Ovaj razred isključuje:

  hranidbu i brigu o stoci i ostalim životinjama, vidi 01.42.2.

01.21.1       Uzgoj goveda za proizvodnju mesa

01.21.2       Uzgoj goveda za mlijeko i priplod

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja svježega kravljeg mlijeka.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  preradu mlijeka izvan gospodarstva, vidi 15.51.0.

01.22          Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi

01.22.1       Uzgoj ovaca i koza

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj ovaca i koza

  proizvodnja sirove vune

  proizvodnja svježega ovčjeg i kozjeg mlijeka.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  šišanje ovaca, uz naplatu ili po ugovoru, vidi 01.42.2

  proizvodnju čupane vune, vidi 15.11.0.

01.22.2       Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj i razmnožavanje konja, magaraca, mula i mazgi.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  upravljanje stajama trkaćih konja i školama jahanja, vidi 92.62.2.

01.23          Uzgoj svinja

01.23.0       Uzgoj svinja

01.24          Uzgoj peradi

01.24.0       Uzgoj peradi

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj peradi:

·    purana, pataka, kokoši, gusaka, biserki

  proizvodnju jaja.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj ostalih ptica, vidi 01.25.0

  proizvodnju perja i paperja, vidi 15.12.0.

01.25                    Uzgoj ostalih životinja

01.25.0       Uzgoj ostalih životinja

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj pčela, proizvodnju meda i pčelinjega voska

  uzgoj kunića

  uzgoj kućnih ljubimaca

  uzgoj krznaša i proizvodnju sirovih krzna

  uzgoj dudova svilca, proizvodnju čahura

  uzgoj vodenih reptila i žaba u bazenima

  uzgoj puževa

  uzgoj raznih vrsta životinja (fazana i sl.).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  hranidbu i brigu o stoci i ostalim životinjama poljoprivrednog gospodarstva, vidi 01.42.2

  proizvodnju sirovih koža i krzna koji potječu od lova i stupičarenja, vidi 01.50.0

  dresuru kućnih ljubimaca, vidi 93.05.0.

01.3            Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

01.30          Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

01.30.0       Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

                            Ovaj podrazred uključuje:

   uzgoj usjeva zajedno s uzgojem stoke, kao mješovitu djelatnost, sa specijalizacijom svake od njih s manje od 66 % standardne bruto zarade.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  mješoviti uzgoj usjeva ili mješoviti uzgoj stoke kao njihovu glavnu djelatnost.

01.4                        Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga;

 uređenje i održavanje krajolika

01.41                    Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; uređenje i održavanje krajolika

01.41.0       Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; uređenje i održavanje krajolika

                            Ovaj podrazred uključuje:

  poljoprivredne djelatnosti, uz naplatu ili po ugovoru:

·    pripremu zemljišta

·    sjetvu - sadnju

·    njegu usjeva

·    zaprašivanje usjeva, uključujući iz zraka

·    orezivanje voćaka i vinove loze

·    presađivanje riže, prorjeđivanje repe

·    žetvu i primarno pripremanje usjeva za tržište, npr. čišćenje, orezivaorezivanje, sortiranje, sušenje, deranje, premazivanje, laštenje, pakiranje, ljuštenje, vlaženje, hlađenje ili pakiranje u rinfuzi uključujući pakiranje s bezoksidnim plinovima.

·    kontrolu štetočina (uključujući zečeve) u vezi s poljoprivredom

  rukovanje sustavom za navodnjavanje

  uređivanje krajolika za izgradnju, održavanje i redizajniranje krajolika kao što su:

­    parkovi i vrtovi za:

·    privatne kuće i stambene zgrade

·    zgrade javne i polujavne namjene (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkve itd)

·    općinsko zemljište (parkovi, zelene površine, groblja itd.)

·    zelene površine uz autoceste (ceste, željezničke i tramvajske linije, vodene putove, luke)

·    industrijske i komercijalne zgrade

­    zelene površine povezane s uređenjem zgrada (krovni vrtovi, fasadno zelenilo, unutarnji vrtovi)

­    sportski tereni, igrališta i drugi parkovi za rekreaciju (sportski tereni, igrališta, površine za sunčanje, golf tereni)

­    vode stajaćice i tekućice (bazeni, alternativna vlažna područja, jezerca, bazeni za plivanje, jarci, vodeni tokovi, sustavi za gnojidbu biljaka putem kanala

­    sađenje i uređenje krajolika za zaštitu od buke, vjetra, erozije, vidljivosti i bliještenja

  mjere u uređenju krajolika za zaštitu okoliša i prirode, te održavanje krajolika (obnavljanje prirode, oplemenjivanje, poboljšanje tla, područja retencija, bazeni za zaštitu od poplava itd.)

  orezivanje i rezanje stabla i drveća, uključujući rezanje grana i podrezivanje živice, presađivanje velikih stabala.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva s rukovateljem i poljoprivrednim radnicima.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uklanjanje drveća kako bi se osposobilo zemljište za poljoprivrednu proizvodnju, vidi 02.1

  pripremu biljnih vlaidi 17.1

  raščišćavanje zemljišta kako bi se osposobilo za poljoprivrednu proizvodnju, vidi 45

  marketinške djelatnosti trgovačkih posrednika i zadružnih organizacija, vidi 51

  djelatnosti agronoma i agroekonomista, vidi 74.14.0

  planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena, vidi 74.20.0

  organiziranje poljoprivrednih smotri i sajmova, vidi 74.87.0.

01.42               Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga

01.42.1       Usluge umjetnoga osjemenjivanja

                            Ovaj podrazred uključuje:

  usluge umjetnoga osjemenjivanja, uz naplatu ili po ugovoru.

01.42.2       Ostale uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga

                            Ovaj podrazred uključuje:

  usluge u stočarstvu, uz naplatu ili po ugovoru:

·    usluge testiranja stada, vođenja stada, kastriranje peradi, čišćenje peradarnika

·    djelatnosti usmjerene na širenje, rast i obujam stočarske proizvodnje

·    hranidbu i brigu o stoci i ostalim životinjama poljoprivrednog gospodarstva.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uslužnu opskrbu obrocima stočne hrane, vidi 01.2

  pružanje usluga za unapređenje komercijalnoga lova i hvatanja životinja stupicama, vidi 01.50.0

  marketinške djelatnosti trgovačkih posrednika i zadružnih organizacija, vidi 51

  djelatnosti agronoma i agroekonomista, vidi 74.14.0

  veterinarske djelatnosti, vidi 85.20..0.

01.5            Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

01.50          Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

01.50.0       Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

                            Ovaj podrazred uključuje:

  lov i stupičarenje (hvatanje) životinja zbog prehrane, krzna, kože, znanstvenoga istraživanja, za zoološke vrtove ili za pripitomljavanje

  proizvodnju koža s krznom, koža od gmazova i ptičjih koža od odstrijeljenih ili uhvaćenih životinja

  brigu o divljači

  uslužne djelatnosti za unapređenje komercijalnoga lova i stupičarenja (hvatanja životinja).

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  lov morskih sisavaca, kao što su morževi i tuljani.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju koža s krznom, koža od gmazova i ptičjih koža od uzgajanih životinja, vidi 01.25.0

  uzgoj raznih životinja, vidi 01.25.0

  ulov kitova, vidi 05.01.1

  proizvodnju koža i krzna u klaonicama, vidi 15.11.0

  sportsko-rekreativni lov, vidi 92.62.2.

02                              Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima

Šumarstvo obuhvaća uzgoj dubećeg drveća kao i vađenje i skupljanje divlje rastućih šumskih proizvoda. Uz proizvodnju šumskog drveća, šumarstvo obuhvaća i proizvode koji uključuju malo prerade, kao što je drvo za ogrjev ili za industrijsku uporabu (npr. jamska građa, drvo za celulozu itd.).

Daljnja prerada drva počevši od piljenja i blanjanja drva, koje se uglavnom obavlja izvan područja sječe drva, razvrstava se u Preradu drva i proizvoda od drva (odjeljak 20), a proizvodnja drvenog ugljena razvrstana je u odjeljak 24.

02.0            Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima

02.01          Šumarstvo i sječa šuma

02.01.0       Šumarstvo i sječa šuma

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, prorjeđivanje i zaštitu šuma i šumskih površina

  uzgoj niskoga raslinja i drva i drva za celulozu

  proizvodnju šumskih sadnica

  uzgoj božićnih drvca

  rušenje stabala i izradu šumskih sortimenta: trupaca, jamske građe, cijepanoga drva, stupova, ogrjevnoga drva itd.

  uzgoj biljaka za pletarstvo.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  skupljanje šumskih proizvoda: balate ili drugih guma, kora, smola, balzama, trava, žira, divljega kestena, mahovine, lišaja.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj i skupljanje gljiva ili tartufa, vidi 01.12

  skupljanje bobica ili oraha i sličnog orašastog voća, vidi 01.13.2

  proizvodnju drvenih ivera, vidi 20.10.

02.02                    Usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva

02.02.0       Usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  usluge u vezi sa šumarstvom: inventiranje šuma, procjenu drvne mase, zaštitu od požara

  usluge u vezi s eksploatacijom šuma: prijevoz oblovine unutar šume.

B             Ribarstvo

Ribarstvo je definirano kao korištenje ribljih resursa iz morskih ili slatkovodnih voda, s ciljem ulova ili skupljanja riba, rakova, mekušaca i drugih morskih proizvoda (npr. bisera, spužvi itd.).

Područje B također uključuje uzgoj riba i djelatnosti akvakulture koji proizvode slične proizvode. Tu su uključene djelatnosti, koje su obično integrirane u proces proizvodnje za vlastiti račun (npr. razmnožavanje oštriga za proizvodnju bisera).

Područje B ne uključuje gradnju i popravak brodova (35.11) i sportski ili rekreacijski ribolov (92.62.2). Prerada riba, rakova ili mekušaca isključena je, bez obzira na to obavlja li se u pogonima na kopnu ili na brodovima-tvornicama (Riblja industrija:15.20.0). Međutim, ukoliko se prerada obavlja na palubi ribarskog broda, razvrstava se također u područje B.

05               ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

05.0            Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

05.01          Ribarstvo

                                Ovaj razred također uključuje:

   usluge u ribarstvu.

                            Ovaj razred isključuje:

  preradu ribe, rakova i mekušaca koja nije povezana s ribolovom tj. na brodovima koji se bave isključivo preradom i konzerviranjem ribe, te u tvornicama na kopnu, vidi 15.20.0

  sportski i rekreacijski ribolov, vidi 92.62.2.

05.01.1       Oceanski i morski ribolov

                            Ovaj podrazred uključuje:

  oceanski i morski ribolov

  ulov morskih rakova i mekušaca

  ulov morskih životinja: sipa, ježinaca itd.

  vađenje morskih organizama: spužvi, koralja, algi kao i prirodnih bisera.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  ulov morskih sisavaca, osim kitova, npr. morževa, tuljana, vidi 01.50.0.

05.01.2       Slatkovodni ribolov

                            Ovaj podrazred uključuje:

  slatkovodni ribolov

  ulov slatkovodnih rakova i mekušaca

  ulov slatkovodnih životinja: kornjača, žaba itd.

05.02          Uzgoj riba

                            Ovaj razred isključuje:

  upravljanje rezervatima za sportski ribolov, vidi 92.62.2.

05.02.1       Morska mrijestilišta i ribnjaci

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja morskoga ribljeg mlađa, mlađa oštriga, dagnji, jastoga i škampa

  uzgoj algi i ostalih jestivih morskih trava

  uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući uzgoj ukrasnih riba

  uzgoj oštriga i dagnji

  usluge u vezi s upravljanjem morskim mrijestilištima i ribnjacima.

05.02.2       Slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja slatkovodnoga ribljeg mlađa

  uzgoj slatkovodnih biljaka

  uzgoj ribe u slatkoj vodi, uključujući uzgoj ukrasnih riba

  usluge u vezi s upravljanjem slatkovodnim mrijestilištima i ribnjacima.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj žaba, vidi 01.25.0.

C            rudarstvo i vađenje

Rudarstvo i vađenje obuhvaća vađenje minerala (ruda), koji se u prirodi nalaze kao: kruti (ugljen i rude), tekući (nafta) ili plinoviti (zemni plin). Vađenje se može obavljati podzemnim i površinskim kopom ili bušenjem.

Ovo područje uključuje i dodatne djelatnosti potrebne za transport i tržište mineralnih proizvoda, npr.: lomljenje, drobljenje, mljevenje, čišćenje, sušenje, razvrstavanje, koncentriranje ruda, ukapljivanje zemnoga plina i briketiranje krutih goriva. Ove djelatnosti često obavljaju jedinice za vađenje resursa i/ili druge koje su smještene u blizini.

Rudarske djelatnosti razvrstavaju se u odjeljke, skupine, razrede i podrazrede na osnovi glavnoga proizvedenog minerala. Potpodručje CA odnosi se na vađenje energetskih sirovina (ugljena, lignita i treseta, ugljikovodika, uranove rude); potpodručje CB odnosi se na vađenje neenergetskih sirovina (metalne rude, različitih minerala i proizvoda kamenoloma).

Neke tehničke djelatnosti u ovom području, posebno pri vađenju ugljikovodika, mogu obavljati specijalizirane jedinice za treće osobe kao industrijske usluge.

                            Ovo područje također uključuje:

  briketiranje ugljena i ruda.

                            Ovo područje isključuje:

  preradu izvađenih sirovina (vidi područje D)

  proizvodnju izvorske i mineralne vode s izvora, vidi 15.98.1

  lomljenje, drobljenje i drugu obradu nekih vrsta zemlje, kamena ili minerala koja se ne obavlja u vezi s rudarstvom i vađenjem, vidi 26.81.0, 26.82.0

  skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, vidi 41.00.0

  pripremu terena za rudnike, vidi 45.11.0

  istraživanje mineralnoga blaga, vidi 74.20.0.

Ca              vađenje energetskih sirovina

10               vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta

10.1            Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena

10.10          Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena

10.10.0       Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje kamenoga ugljena podzemnim ili površinskim kopom

  čišćenje, razvrstavanje, mljevenje itd.

  briketiranje kamenoga ugljena.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  obnavljanje kamenoga ugljena iz sitneži.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvode koksnih peći, vidi 23.10.0.

10.2            Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena

10.20          Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena

10.20.0       Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje lignita i mrkoga ugljena podzemnim ili površinskim kopom

  pranje, sušenje, mljevenje lignita i mrkoga ugljena

  briketiranje lignita i mrkoga ugljena.

10.3            Vađenje i briketiranje treseta

10.30          Vađenje i briketiranje treseta

10.30.0       Vađenje i briketiranje treseta

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje treseta

  briketiranje treseta.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  izradu proizvoda od treseta, vidi 26.82.0.

11               vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

Ovaj odjeljak uključuje djelatnosti vezane uz operativu ili razvoj naftnih i plinskih polja u vlasništvu. Ovakve djelatnosti mogu uključiti kompletiranje i opremanje izvora; osposobljavanje za rad separatora, razbijača emulzije, opremu za odsoljavanje, mreže cjevovoda za skupljanje sirove nafte na polju, i sve ostale djelatnosti u pripremi nafte i plina sve do točke otpreme s proizvodnog dobra. Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju sirove nafte, vađenje plina iz naftnih škriljavaca i bitumenskog pijeska, i proizvodnju zemnog plina i obnavljanje tekućih ugljikovodika. Pomoćne djelatnosti, uz naplatu ili po ugovoru, koje su potrebne za bušenje ili operacije naftnih i plinskih izvora razvrstavaju se u podrazred 11.20.0.

                            Ovaj odjeljak isključuje:

   rafiniranje naftnih proizvoda, vidi 23.20.0

   pokusno bušenje i sondiranje terena, vidi 45.12.0

   geološka istraživanja i ucrtavanje u zemljovide, vidi 74.20.0.

11.1            Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

11.10          Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

11.10.0       Vađenje sirove nafte i zemnoga plina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje sirove nafte

  proizvodnju sirovoga plinovitog ugljikovodika (zemnoga plina)

  vađenje kondenzata

  odvajanje tekućih ugljikovodičnih frakcija

  ukapljivanje i rasplinjavanje zemnoga plina za prijevoz

  odsumporavanje plinova.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  vađenje bitumeniziranih škriljevaca i pijeska

  proizvodnju sirove nafte iz bitumeniziranih škriljevaca i pijeska.

                            Ovaj podrazred isključuje:

   uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, vidi 11.20.0

  proizvodnju naftnih derivata, vidi 23.20.0

  dobivanje ukapljenih plinova pri proizvodnji naftnih derivata, vidi 23.20.0

  rad cjevovoda, vidi 60.30.0.

  geofizička, geološka i seizmološka istraživanja, vidi 74.20.0.

11.2            Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

11.20          Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

11.20.0       Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja

                            Ovaj podrazred uključuje:

  pružanje usluga vađenja nafte i plina uz naplatu ili po ugovoru:

·    bušenje bušotina, usmjereno bušenje, ponovno bušenje - dobušivanje; montažu - demontažu postrojenja za bušenje, popravaka; početak bušenja; ugradnju i cementaciju zaštitnih cijevi; crpljenje bušotina dubinskim sisaljkama; postavljanje čepova i napuštanje - likvidaciju bušotina itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  geofizička, geološka i seizmološka istraživanja, vidi 74.20.0.

12               vađenje uranovih i torijevih ruda

12.0            Vađenje uranovih i torijevih ruda

12.00          Vađenje uranovih i torijevih ruda

12.00.0       Vađenje uranovih i torijevih ruda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje uranovih i torijevih ruda

  koncentriranje takvih ruda

  proizvodnju žutoga kolača.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  obogaćivanje uranovih i torijevih ruda, vidi 23.30.0

  proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore, vidi 23.30.0

  proizvodnju obogaćenoga urana, vidi 23.30.0.

Cb              vađenje ruda i kamena, osim energetskih sirovina

13               vađenje metalnih ruda

                            Ovaj odjeljak uključuje:

  vađenje metalnih ruda ili samorodnih metalnih ruda podzemnim ili površinskim kopom

  pripremu rude:

·    lomljenje i drobljenje ruda, pranje ruda

·    koncentriranje ruda magnetnom ili gravitacijskom separacijom

·    flotaciju, prosijavanje, razvrstavanje, sušenje, kalcinaciju i prženje ruda.

                            Ovaj odjeljak isključuje:

  vađenje uranovih i torijevih ruda, vidi 12.00.0

  prženje željeznoga pirita, vidi 24.13.0

  proizvodnju aluminijskoga oksida (glinice), vidi 27.42.0.

13.1            Vađenje željeznih ruda

13.10          Vađenje željeznih ruda

13.10.0       Vađenje željeznih ruda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje ruda vrednovanih poglavito zbog sadržaja željeza

  obogaćivanje i aglomeraciju željeznih ruda.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje i pripremu pirita i pirotita, vidi 14.30.0.

13.2            Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

13.20          Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

13.20.0       Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje i pripremu ruda vrednovanih poglavito zbog sadržaja obojenih metala:

·    aluminija (boksita), bakra, olova, cinka, kositra, mangana, kroma, nikla, kobalta, molibdena, tantala, vanadija itd.

·    plemenitih metala: zlata, srebra, platine.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje i pripremu uranovih i torijevih ruda, vidi 12.00.0

  proizvodnju aluminijevoga oksida (glinice) i sirovoga bakra ili nikla, vidi 27.4.

14               vađenje ostalih ruda i kamena

Ovaj odjeljak pokriva ne samo vađenje u kamenolomu, već i jaružanje nataloženoga dopozita, lomljenje kamena i uporabu isušivača pri dobivanju soli. Proizvodi se uglavnom koriste u građevinarstvu (npr. pijesak, kamen itd.), proizvodnji materijala (npr. gline, gipsa (sadre), kalcija itd.), proizvodnji kemijskih proizvoda itd.

Ovaj odjeljak ne uključuje obradu (osim lomljenja, drobljenja, čišćenja, sušenja, razvrstavanja i miješanja) izvađenih sirovina. Proizvodnja soli uključuje rafiniranje soli, koja je pogodna za ljudsku uporabu.

14.1            Vađenje kamena

14.11                    Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

14.11.0       Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje kamena, grubu obradu i piljenje ukrasnoga i građevinskoga kamena kao mramora, granita, pješčenjaka itd.

  drobljenje i lomljenje kamena.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva, vidi 14.30.0

  rezanje, oblikovanje i završnu obradu ukrasnoga kamena i kamena za gradnju izvan kamenoloma, vidi 26.70.0.

14.12          Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

14.12.0       Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje, drobljenje i lomljenje vapnenca

  vađenje gipsa (sadre) i anhidrida

  vađenje krede i nevapneniziranog dolomita.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva, vidi 14.30.0

  proizvodnju vapneniziranog dolomita, vidi 26.52.0.

14.13          Vađenje škriljevaca

14.13.0       Vađenje škrile škriljevaca

class=DBSkupina>14.2            Vađenje šljunka, pijeska i gline

14.21          Vađenje šljunka i pijeska

14.21.0       Vađenje šljunka i pijeska

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje i jaružanje industrijskoga pijeska, pijeska i šljunka za građevinarstvo

  lomljenje i drobljenje šljunka i pijeska.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje bitumeniziranoga pijeska, vidi 11.10.0

  vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva, vidi 14.30.0.

14.22          Vađenje gline i kaolina

14.22.0       Vađenje gline i kaolina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje gline, vatrostalne gline i kaolina.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva, vidi 14.30.0.

14.3            Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva

14.30          Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva

14.30.0       Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje prirodnih fosfata i prirodnih kalijevih soli

  vađenje prirodnoga sumpora

  vađenje i pripremu pirita i pirotita

  vađenje prirodnoga barijevog sulfata i karbonata (barita i viterita), prirodnoga borata, prirodnoga magnezijevog sulfata (kiserita)

  vađenje zemljanih boja i fluorita.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  kopanje guana.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proHR'>proizvodnju soli, vidi 14.40.0<:p>

  prženje željeznoga pirita, vidi 24.13.0

  proizvodnju kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva, vidi 24.15.0.

14.4            Proizvodnja soli

14.40          Proizvodnja soli

14.40.0       Proizvodnja soli

                            Ovaj podrazred uključuje:

  vađenje soli podzemnim kopom, uključujući otapanje i crpljenje

  proizvodnju soli isparavanjem morske vode i drugih slanih voda

  proizvodnju slanih otopina

  drobljenje, čišćenje i rafiniranje soli.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju pitke vode isparavanjem slane vode, vidi 41.00.0.

14.5            Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

14.50          Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

14.50.0       Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  rudarstvo i vađenje različitih minerala i materijala:

·    abrazivnih materijala, azbesta, silicijskih fosila, prirodnoga grafita, talka, feldspata itd.

·    dragoga kamenja, kremena, liskuna itd.

·    prirodnoga asfalta i bitumena.

D            prerađivačka industrija

Prerađivačka djelatnost je mehanička, fizička ili kemijska transformacija materijala, tvari ili sastojaka u novi proizvod. Sirovine, tvari ili sastojci koji se transformiraju su sirovine koje su proizvodi poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, rudarstva i vađenja kao i proizvodi drugih prerađivačkih djelatnosti.

Jedinice u području prerađivačke industrije često su opisane kao pogon, tvornica ili mlin i karakteristično koriste strojeve na pogon i opremu za rukovanje sirovinama. Međutim, jedinice koje transformiraju sirovine ili tvari u novi proizvod ručno ili u kući radnika i onih koji se bave prodajom proizvoda za široku potrošnju izrađenih na temelju istih pretpostavki na temelju kojih se prodaju, kao što su pekarnice i krojačnice po narudžbi, također su uključene u ovo područje.

Jedinice prerađivačke industrije mogu prerađivati sirovine ili mogu ugovarati s drugim jedinicama da za njih obave preradu njihovih sirovina. Obje vrste jedinica uključene su u prerađivačku industriju.

Novoprerađen proizvod može biti gotov u smislu da je spreman za uporabu i konzumiranje, ili može biti polu-gotov kako bi bio input za daljnju preradu. Npr. proizvod rafinerije aluminija je input koji se koristi u primarnoj proizvodnji aluminija; primarni aluminij je input u jedan pogon za izvlačenje aluminijske žice; aluminijska žica je input u proizvodnju žičanih proizvoda.EN-US'>

Sastavljanje od sastavnih dijelova prerađenih proizvoda smatra se prerađivačkom industrijom, osim u slučaju kada je djelatnost određena za razvrstavanje u neki podrazred odjeljka 45 (Građevinarstvo).

Sastavljanje i instalacija strojeva i opreme u rudarskim, prerađivačkim, poslovnim ili drugim jedinicama, kada se obavlja kao specijalizirana djelatnost, razvrstava se u isti podrazred prerađivačke industrije gdje se i proizvodi predmet koji se instalira.

Sastavljanje i instalacija strojeva i opreme koja se izvodi kao usluga u vezi s prodajom roba od jedinica koje se primarno bave prerađivanjem, trgovinom na veliko i trgovinom na malo, razvrstava se prema njihovoj glavnoj djelatnosti.

Održavanje i popravci industrijskih, poslovnih i sličnih strojeva i opreme, u pravilu se razvrstava u isti podrazred kao i proizvodnja dobara. Međutim, popravci uredskih i računalnih strojeva razvrstavaju se u podrazred 72.50.0. Popravci kućanskih aparata, opreme i namještaja, motornih vozila i drugih potrošnih roba, po općem pravilu, razvrstavaju se u odgovarajući podrazred odjeljka 50 (Trgovina motornim vozilima i motociklima, održavanje i popravak motornih vozila i motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima) ili 52 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo) u odnosu na robu koja se popravlja.

Značajne preinake, renoviranja i rekonstrukcije roba, u pravilu se smatraju prerađivačkom industrijom.

Proizvodnja specijalnih komponenata i njihovih dijelova, pribor i dodaci strojevima i opremi, u pravilu se razvrstavaju u isti podrazred kao i proizvodnja strojeva i opreme za koje su dijelovi i pribor namijenjeni. Proizvodnja nespecijalnih komponenti i dijelova za strojeve i opremu, npr. motori, klipovi, električni motori, električni pribor, ventili, prijenosnici, kuglični ležajevi, razvrstavaju se u odgovarajući podrazred prerađivačke industrije, bez obzira na strojeve i opremu u koju bi se ti predmeti mogli uključiti.

Granica između prerađivačke industrije i drugih područja klasifikacijskog sustava može biti ponekad nejasna. Prerađivačka djelatnost se bavi transformacijom sirovina u novi proizvod. Output je novi proizvod. Međutim, definicija onoga što čini novi proizvod može biti ponekad subjektivna. Za pojašnjavanje, sljedeće se djelatnosti smatraju prerađivačkim u NACE2):

- pasterizacija mlijeka i punjenje u boce

- prerada svježe ribe (priprema oštriga, ribljih fileta)

- tiskanje i srodne djelatnosti

- proizvodnja gotove smjese betona

- konvertiranje kože

- impregnacija (zaštita) drva

- elektroprevlaćenje, prevlačenje, toplinska obrada i poliranje metala

- izrada znakova i promidžbenih izložaka

- obnavljanje strojeva (npr. automobilskih motora)

- popravak i renoviranje brodova

- protektiranje guma

Suprotno tomu, postoje djelatnosti koje se ponekad smatraju prerađivačkom industrijom, ali se u NACE razvrstavaju u druga područja (tj. ne razvrstavaju se kao prerađivačka industrija). To uključuje:

- sječu drva, razvrstano u područje A (Poljoprivreda, lov i šumarstvo)

- iskorištavanje ruda i drugih minerala, razvrstano u područje C (Rudarstvo i vađenje)

- izgradnju građevina i operacije koje se izvode na gradilištu, a razvrstano je u područje F (Građevinarstvo)

-.djelatnosti dijeljenja u rinfuzi i redistribucija u manjim količinama, uključujući pakiranje, prepakiranje, ili punjenje u boce proizvoda, kao što su likeri ili kemikalije; sastavljanje računala prema zahtjevu kupca; razvrstavanje otpadaka; miješanje boje prema narudžbi kupca, proizvodnja modificirane verzije istog proiog proizvoda, ali ne novog proizvovrstano je u područje G (Trgovina na veliko i malo).

Da             proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda

Industrija hrane prerađuje proizvode poljoprivrede, stočarstva i uzgoja drugih životinja, i ribarstva u hranu i piće za ljude ili životinje uključujući proizvodnju raznovrsnih intermedijarnih proizvoda, koji neposredno nisu proizvodi hrane. Djelatnost često generira pridružene proizvode veće ili manje vrijednosti (npr. kože od klanja ili uljanu pogaču iz proizvodnje ulja).

Ovo potpodručje je organizirano prema djelatnostima koje se bave različitom vrstom proizvoda: meso, riba, voće i povrće, masti i ulja, mliječni proizvodi, mljevenje žitarica, stočna hrana, ostali proizvodi hrane, piće i duhan. Proizvodnja se može obavljati za vlastiti račun, ili za treća lica kao što je klanje po narudžbi.

Neke djelatnosti se smatraju prerađivačkima npr. pekarnice, slastičarnice i prodavaonice za pripremu mesa itd. koje prodaju svoje vlastite proizvode, čak i kada imaju vlastitu trgovinu na malo svojih proizvoda. Međutim, kada je prerada manjih razmjera i ne vodi ka stvarnoj transformaciji (npr. mesari, trgovci ribom) jedinice se razvrstavaju u područje G (Trgovina na veliko i malo; …).

Obrada ostataka i otpadaka klaonica za proizvodnju stočne i druge životinjske hrane razvrstana je u skupinu 15.7, dok je prerada ostataka i otpadaka hrane, pića i duhana u sekundarne sirovine razvrstana u podrazred 37.20.0, a zbrinjavanje otpada hrane, pića i duhana razvrstano je u odjeljak 90.

15               proizvodnja hrane i pića

15.1            Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda

15.11          Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa

15.11.0       Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju mesa: svježega, hlađenoga ili zamrznutoga, u cijelim komadima

  proizvodnju mesa: svježega, hlađenoga ili zamrznutoga, sječenoga u komade.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju kože i krzna u klaonicama, uključujući i otkup sirovih koža i sirovoga krzna

  proizvodnju jestivih masti životinjskoga porijekla

  preradu životinjskih iznutrica

  proizvodnju čupane vune.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju jestivih masti od peradi, vidi 15.12.0

  pakiranje mesa za vlastiti račun u trgovini na veliko, vidi 51.32.0

  pakiranje mesa uz naplatu ili po ugovoru, vidi 74.82.0.

15.12          Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi

15.12.0       Proizvodnjda i konzerviranje mesa peradi

                            Ovaj podrazred uključuje:

  klanje peradi

  obradu mesa peradi

  proizvodnju pakiranoga svježeg ili zamrznutog mesa peradi

  proizvodnju jestivih masti od peradi.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  klanje kunića i sl. životinja

  obradu mesa kunića i sl. mesa

  proizvodnju perja i paperja.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  pakiranje mesa peradi za vlastiti račun u trgovini na veliko, vidi 51.32.0

  pakiranje mesa peradi uz naplatu ili po ugovoru, vidi 74.82.0.

15.13          Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

15.13.0       Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sušenoga, soljenoga ili dimljenog mesa

  proizvodnju mesnih prerađevina:

·    kobasica svih vrsta (od mesa, miješanoga mesa ili iznutrica), salama, pašteta, kuhane šunke, mesnih ekstrakata i sokova

  proizvodnju polugotovih jela od mesa.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  pakiranje mesa i mesa peradi za vlastiti račun u trgovini na veliko, vidi 51.32.0

  pakiranje mesa i mesa peradi uz naplatu ili po ugovoru, vidi 74.82.0.

15.2            Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

15.20          Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

15.20.0       Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  obradu i konzerviranje riba, ljuskavaca i mekušaca: zamrzavanje, duboko zamrzavanje, sušenje, dimljenje, soljenje, potapanje u salamuru, stavljanje u limenke itd.

  proizvodnju drugih ribljih proizvoda od ljuskavaca i mekušaca: kuhanih riba, ribljih fileta, riblje ikre, kavijara, nadomjestaka kavijara itd.

  proizvodnju polugotovih ribljih jela

  proizvodnju ribljih jela za stočnu i drugu hranu za životinje.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  djelatnost na brodovima koji se bave isključivo preradom i konzerviranjem ribe.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  djelatnost brodova koji su uključeni u ribolov, a bave se preradom i konzerviranjem ribe, vidi 05.01

  proizvodnju ulja i masti od morskih sisavaca, vidi 15.41.0

  proizvodnju riblje juhe, vidi 15.89.0.

15.3            Prerada i konzerviranje voća i povrća

15.31          Prerada i konzerviranje krumpira

15.31.0       Prerada i konzerviranje krumpira

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju polugotovoga zamrznutog krumpira

  proizvodnju sušenoga pirea od krumpira

  proizvodnju pomfrita i sl.

  proizvodnju čipsa (hrskavoga krumpira)

  proizvodnju krumpirovoga brašna i prekrupe.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  industrijsko ljuštenje krumpira.

15.32          Proizvodnja sokova od voća i povrća

15.32.0       Proizvodnja sokova od voća i povrća

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju koncentrata.

15.33          Prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.

15.33.1       Proizvodnja kiseloga kupusa

15.33.2       Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  konzerviranje voća, oraha i sličnog orašastog voća ili povrća osim kupusa: zamrzavanje, sušenje, stavljanje u ulje ili ocat, stavljanje u limenke itd.

  proizvodnja prehrambenih proizvoda od voća ili povrća

  proizvodnja džema, pekmeza, želea.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju brašna ili prekrupe od suhoga mahunastog povrća, vidi 15.61.0

  konzerviranje voća i oraha i sličnog orašastog voća u šećeru, vidi 15.84.0.

15.4                        Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

Prerađivanje sirovih ulja i masti (podrazred 15.41.0) uključuje proizvodnju sirovih biljnih ulja i masti, kemijski nemodificiranih kao i proizvodnju životinjskih ulja i masti, sirovih ili rafiniranih, ali kemijski nemodificiranih.

Proizvodnja rafiniranih ulja i masti (podrazred 15.42.0) uključuje proizvodnju rafiniranih biljnih ulja i masti kao i proizvodnju životinjskih ili biljnih masti i ulja i njihovih frakcija, djelomično ili potpuno hidrogeniziranih ili esteriziranih, bez obzira na to jesu li rafinirani ili ne, ali dalje neprerađivani.

15.41          Proizvodnja sirovih ulja i masti

15.41.0       Proizvodnja sirovih ulja i masti

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinovoga, sojinoga, palminoga, suncokretovoga, pamukovoga, repičinoga, gorušičinoga, lanenoga itd.

  proizvodnju brašna i prekrupe mljevenjem uljanoga sjemenja, oraha ili koštica.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti

  proizvodnju ribljega ulja i ulja od morskih sisavaca.

                            Napomena:

Uljane pogače, sačma, pamučni otpaci i drugi ostaci u proizvodnji ulja nusproizvodi su u ovom podrazredu.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  topljenje i rafiniranje svinjske masti i ostalih jestivih životinjskih masti, vidi 15.11.0

  mljevenje vlažnih žitarica, vidi 15.62.0

  prerađivanje eteričnih ulja, vidi 24.63.0.

15.42          Proizvodnja rafiniranih ulja i masti

15.42.0       Proizvodnja rafiniranih ulja i masti

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju rafiniranoga biljnog ulja: maslinovoga, sojinoga itd.

  obradu biljnoga ulja: puhanje, kuhanje, oksidaciju, polimerizaciju, dehidraciju, hidrogenizaciju itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju maslinovoga ulja preradom vlastitih maslina, vidi 01.13.2

  proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti, vidi 15.41.0

  proizvodnju ribljega ulja i ulja od morskih sisavaca, vidi 15.41.0.

15.43          Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća

15.43.0       Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju margarina

  proizvodnju mješavina i sličnih namaza

  proizvodnju miješanih masnoća za kuhanje.

15.5            Proizvodnja mliječnih proizvoda

15.51          Prerada mlijeka i proizvodnja sira

15.51.0       Prerada mlijeka i proizvodnja sira

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju svježega tekućeg mlijeka: pasteriziranoga, steriliziranoga, homogeniziranoga

  proizvodnju na mlijeku baziranih osvježavajućih napitaka

  proizvodnju vrhnja od svježega mlijeka: pasteriziranoga, steriliziranoga, homogeniziranoga

  proizvodnju mlijeka u prahu i kondenziranoga mlijeka, zaslađenoga ili nezaslađenoga

  proizvodnju maslaca

  proizvodnju jogurta

  proizvodnju sira i skute

  proizvodnju surutke

  proizvodnju kazeina i laktoze.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sirovoga kravljeg mlijeka, vidi 01.21.2.

15.52          Proizvodnja sladoleda

15.52.0       Proizvodnja sladoleda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sladoleda i drugih zamrznutih jestivih smjesa, kao šerbeta i sl.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  djelatnost sladoledarskih radnji (lokala), vidi 55.30.0.

15.6            Proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

15.61          Proizvodnja mlinarskih proizvoda

15.61.0       Proizvodnja mlinarskih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  mljevenje žitarica: proizvodnju brašna, drobina, prekrupe ili kuglica od pšenice, raži, zobi, kukuruza (zrna) ili drugih žitarica

  obradu riže: poliranje, glaziranje, blanširanje, konvertiranje

  proizvodnju rižinoga brašna

  mljevenje povrća: proizvodnju brašna ili prekrupe od sušenoga mahunastog povrća, korijenja, gomolja ili jestivih oraha i sličnog orašastog voća

  proizvodnju doručaka od žitarica

  proizvodnju pripremljene mješavine brašna za kruh, kolače, sitno suho pecivo ili palačinke.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju brašna i prekrupe od krumpira, vidi 15.31.0

  mljevenje vlažnih žitarica, vidi 15.62.0.

15.62          Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

15.62.0       Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju škroba od riže, krumpira, kukuruzaukuruza itd.

lass=DBNabrajanje1 style='mso-list:l0 level1 lfo6'>  mljevenje vlažnih žitarica

  proizvodnju glukoze, glukoznoga sirupa, maltoze itd.

  proizvodnju glutena

  proizvodnju tapioke

  proizvodnju ulja od kukuruznih klica.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju laktoze, vidi 15.51.0

  proizvodnju šećera od šećerne trske i repe, vidi 15.83.0.

15.7            Proizvodnja hrane za životinje

15.71          Proizvodnja stočne hrane

15.71.0       Proizvodnja stočne hrane

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kompletne i dopunske stočne hrane, uključujući dodatke hrani

  pripremanje nemiješane stočne hrane (dehidriranoga brašna djeteline, peleta i sl.).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju ribljega brašna za stočnu ishranu, peleta i sl., vidi 15.20.0

  proizvodnju pogača od uljanih sjemenaka, vidi 15.41.0.

15.72          Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

15.72.0       Proizvodnja hrane za kućne ljubimce

15.8            Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

15.81          Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

15.81.0       Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kruha i peciva

  proizvodnju svježe tjestenine, kolača, savijača, pita itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju suhe tjestenine, vidi 15.85.0.

15.82          Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača

15.82.0       Proizvodnja i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju dvopeka, keksa i srodnih proizvoda

  proizvodnju trajnoga peciva i kolača

  proizvodnju malih proizvoda za jedan zalogaj (snack), slatkih ili slanih.

15.83          Proizvodnja šećera

15.83.0       Proizvodnja šećera

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju i rafiniranje šećera i nadomjestaka šećera iz soka šećerne trske, repe, javora i palme.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju glukoze, glukoznoga sirupa, maltoze, vidi 15.62.0.

15.84          Proizvodnja kakaa; proizvodnja čokolade i bombona

15.84.0       Proizvodnja kakaa; proizvodnja čokolade i bombona

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kakaa, kakao maslaca, kakao masti, kakao ulja

  proizvodnju čokolade i čokoladnih bombona

  proizvodnju bombona na bazi šećera

  proizvodnju gume za žvakanje

  proizvodnju ušećerenoga voća, oraha i sličnog orašastog voća, kora od voća i drugih dijelova biljaka

  proizvodnju dražeja i pastila protiv kašlja.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju saharoze, vidi 15.83.0.

15.85          Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine

15.85.0       Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju tjestenine, kao makarona i njoka, kuhanih, nekuhanih ili punjenih

  proizvodnju kuskusa.

15.86          Prerada čaja i kave

15.86.0       Prerada čaja i kave

                            Ovaj podrazred uključuje:

  dekofeiniranje i prženje kave

  proizvode od kave:

·    mljevenu kavu

·    topivu kavu

·    ekstrakte i koncentrate kave

  proizvodnju nadomjestaka kave

  mješavine čaja i matea (trava)

  pakiranje čaja, uključujući i pakiranje u vrećice.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju biljnih ekstrakata (metvice, sporiša, kamilice itd.).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju čaja povezanu s uzgojem čaja, vidi 01.13.2

  proizvodnju biljnih ekstrakata za farmaceutske preparate, vidi 24.42.0.

15.87          Proizvodnja začina i dodataka jelima

15.87.0       Proizvodnja začina i dodataka jelima

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju začina, umaka i dodataka jelima:

·    majoneze

·    gorušice (brašna i prekrupe)

·    gorušice (pripremljene)

  proizvodnju octa.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  uzgoj začinskih usjeva, vidi 01.13.2

  proizvodnju mljevene soli, vidi 14.40.0.

15.88          Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane

 

15.88.0       Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane

                                   Ovaj podrključuje:

  proizvodnju hrane za posebnu nutricionističku uporabu (Smjernica vijeća, Službeni list br.. L 186, 30. 6.1989.3)):

·    recepata za dojenčad

·    dopunskog mlijeka i dopunske hrane za dojenčad

·    hrane za malu djecu

·    niskokalorične i ograničeno kalorične hrane za održavanje težine

·    dijetne hrane za posebne medicinske svrhe

·    hrane s malim sadržajem natrija, uključujući dijetne soli s malim sadržajem natrija ili bez njega

·    hrane bez glutena

·    hrane namijenjene za veliku potrošnju energije, posebno za sportaše

·    hrane za dijabetičare.

15.89          Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

15.89.0       Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju juha od povrća i mesa

  proizvodnju kvasca, jaja u prahu itd.

  proizvodnju prehrambenih proizvoda obogaćenih vitaminima, proteinima itd.

15.9            Proizvodnja pića

15.91          Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

15.91.0       Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju destiliranih alkoholnih pića: viskija, rakije, džina, aperitiva, likera itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju nedestiliranih alkoholnih pića, vidi 15.92.0, 15.93.0, 15.94.0.

15.92          Proizvodnja etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala

15.92.0       Proizvodnja etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala

  proizvodnju neutralnih špirita.

15.93          Proizvodnja vina

15.93.0       Proizvodnja vina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju vina:

·    stolnoga vina

·    kvalitetnoga vina s geografskim porijeklom

  proizvodnju pjenušavoga vina

  proizvodnju vina od koncentriranoga vinskog mošta.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju vina s niskim sadržajem alkohola ili bezalkoholnog vina.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vina u vezi s uzgojem vinove loze, vidi 01.13.1

  punjenje u boce i pakiranje bez prerade vina, vidi 51.34.0 i 74.82.0.

15.94          Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

15.94.0              Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju jabukovače, kruškovače, medovine, drugih voćnih vina i miješanih pića koja sadrže alkohol.

15.95          Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

15.95.0       Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ostalih nedestiliranih provrelih pića, kao vermuta i sl.

15.96          Proizvodnja piva

15.95.0              Proizvodnja piva

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju piva s niskim sadržajem alkohola ili bezalkoholnog piva.

15.97          Proizvodnja slada

15.97.0       Proizvodnja slada

15.98          Proizvodnja mineralne vode i osvježavajućih napitaka

>

15.98.1       Proizvodnja mineralne vode

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju prirodne mineralne vode.

15.98.2       Proizvodnja osvježavajućih napitaka

  proizvodnja osvježavajućih napitaka:

·    bezalkoholne aromatizirane ili zaslađene vode: limunade, oranžade, kole, energetskih napitaka, voćnih napitaka, tonika itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju soka od voća i povrća, vidi 15.32.0.

16               proizvodnja duhanskih proizvoda

16.0            Proizvodnja duhanskih proizvoda

16.00          Proizvodnja duhanskih proizvoda

                            Ovaj razred isključuje:

  uzgoj i prethodnu obradu duhana, vidi 01.11.0.

16.00.1       Proizvodnja fermentiranoga duhana

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja fermentiranoga duhana, duhanskih folija (rekonstruiranoga duhana).

16.00.2       Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja duhanskih proizvoda: cigareta, cigara, duhana za lulu, duhana za žvakanje, duhana za šmrkanje.

Db             proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

17                              Proizvodnja tekstila

Ovaj odjeljak uključuje pripremanje i predenje tekstilnih vlakna kao i tekstilnih tkanina, dovršavanje tekstila i odjeće, proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda (npr. rublje za kućanstvo, pokrivače, sagove, užad itd.), osim odjeće i proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina i predmeta od njih (npr. čarapa i pulovera). Uzgoj prirodnih vlakana pripada odjeljku 01 (Poljoprivreda), dok je proizvodnja sintetičkih vlakana kemijski proces koji treba biti razvrstan u podrazred 24.70.0 (Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana). Proizvodnja odjeće razvrstava se u odjeljak 18.

17.1            Priprema i predenje tekstilnih vlakana

17.11          Priprema i predenje vlakana pamučnoga tipa

17.11.0       Priprema i predenje vlakana pamučnoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

n>

  pripremne radove na vlaknu pamučnoga tipa, grebenanje i češljanje

  proizvodnju pređe pamučnoga tipa, od pamuka ili umjetnih i sintetičnih vlakana, za tkanje ili pletenje (trikotažu) itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju konca za šivanje, vidi 17.16.0.

17.12          Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenoga tipa

17.12.0       Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  pripremne radove na vlaknu vunenoga tipa: odmašćivanje i karbonizaciju vune, grebenanje

  proizvodnju pređe vunenoga tipa od grebenanih vlakana, umjetnih i sintetičnih, za tkanje ili pletenje (trikotažu) itd.

17.13          Priprema i predenje češljanih vlakana vunenoga tipa

17.13.0       Priprema i predenje češljanih vlakana vunenoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  češljanje dugačkih vlakana

  proizvodnju pređe od češljanih vlakana, vunenih ili umjetnih i sintetičnih, za tkanje ili pletenje (trikotažu)

  pripremu i predenje srednje dugačkih vlakana (grebenanih i češljanih).

17.14          Priprema i predenje vlakana lanenoga tipa

17.14.0       Priprema i predenje vlakana lanenoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  trljanje lana

  proizvodnju pređe lanenoga tipa, od lana ili umjetnih i sintetičnih vlakana, za tkanje ili pletenje (trikotažu) itd.

17.15          Priprema i predenje svile, uključujući otpadnu svilu, te predenje i teksturiranje        sintetičnih i umjetnih filamenata

17.15.0       Priprema i predenje svile, uključujući otpadnu svilu, te predenje i teksturiranje        sintetičnih i umjetnih filamenata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  namatanje, pranje i predenje svile

  grebenanje i češljanje otpadaka od svile

  proizvodnju pređe svilenoga tipa, od svile ili umjetnih i sintetičkih vlakana, za tkanje ili pletenje (trikotažu) itd.

  teksturiranje, uvijanje, slaganje, uvrtanje, bojenje pređe od umjetnih i sintetičnih filamenata.

17.16          Proizvodnja konca za šivanje

17.16.0       Proizvodnja konca za šivanje

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju konca za šivanje od svih tekstilnih materijala, uključujući mješavinu.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju pređe za pletenje (trikotažu) i kukičanje, vidi 17.11.0 do 17.15.0 i 17.17.0.

17.17          Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana

17.17.0       Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana

                            Ovaj podrazred uključuje:

  pripremu i predenje ostalih tekstilnih vlakana, kao jute ili lika.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju papirnate pređe.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sintetičnih i umjetnih vlakana, proizvodnju jednostrukih pređa (uključujući visokootpornu pređu i pređu za sagove) od umjetnih i sintetičkih vlakana, vidi 24.70.0

  proizvodnju staklenih vlakana, vidi 26.14.0

  predenje azbestnih vlakana, vidi 26.82.0.

17.2            Proizvodnja tkanina

17.21          Proizvodnja tkanina od pređe pamučnoga tipa

17.21.0       Proizvodnja tkanina od pređe pamučnoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju širokih tkanina od pređe pamučnoga tipa ili od umjetne i sintetične pređe.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju tkanina od ispupčenih pređa: buklea, frotira, gaze itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju tekstilnih tapisona, vidi 17.51.0

  proizvodnju netkanoga tekstila, vidi 17.53.0

  proizvodnju uskih tkanina, vidi 17.54

  proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina, vidi 17.60.0.

17.22          Proizvodnja tkanina od grebenane pređe vunenoga tipa

17.22.0       Proizvodnja tkanina od grebenane pređe vunenoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju širokih tkanina od grebenane pređe vunenoga tipa ili od umjetne i sintetične pređe.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju tekstilnih tapisona, vidi 17.51.0

  proizvodnju netkanoga tekstila, vidi 17.53.0

  proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina, vidi 17.60.0.

17.23          Proizvodnja tkanina od češljane pređe vunenoga tipa

17.23.0       Proizvodnja tkanina od češljane pređe vunenoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju širokih tkanina od češljane pređe vunenoga tipa ili od umjetne i sintetične pređe.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju tekstilnih tapisona, vidi 17.51.0

  proizvodnju netkanoga tekstila, vidi 17.53.0

  proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina, vidi 17.60.0.

17.24          Proizvodnja tkanina od pređe svilenoga tipa

17.24.0       Proizvodnja tkanina od pređe svilenoga tipa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju tkanina od pređe svilenoga tipa ili od umjetne i sintetične pređe.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju netkanoga tekstila, vidi 17.53.0.

17.25          Proizvodnja tkanina od ostale pređe

17.25.0       Proizvodnja tkanina od ostale pređe

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ostalih širokih tkanina od lana, ramije, jute, konoplje, lika i lika i specijalne pređe

  proizvodnju tkanina od polipropilenske pređe.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju tkanina od staklenih vlakana.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju tekstilnih tapisona, vidi 17.51.0

  proizvodnju netkanih tekstila, vidi 17.53.0

  proizvodnju tkanina od azbestnih vlakana, vidi 26.82.0.

17.3            Dovršavanje tekstila

17.30          Dovršavanje tekstila

17.30.0       Dovršavanje tekstila

                            Ovaj podrazred uključuje:

  bijeljenje, bojenje, tiskanje (uključujući termotiskanje), uključujući i odjeću, osim vlastitih proizvedenih tekstilnih vlakana i tekstilnih predmeta

  uređivanje, sušenje, parenje, smanjivanje, popravljanje, sanforiziranje, merceriziranje, osim vlastitoga proizvedenog tekstila i tekstilnih predmeta, uključujući i odjeću.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  dovršavanje odjeće od kože

  izbjeljivanje trapera

  plisiranje i slični radovi na tekstilu.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  dovršavanje tekstila iz vlastite proizvodnje, vidi 17.1, 17.2 i 17.5

  otiskivanje uzoraka na tekstilne predmete, "na licu mjesta", vidi 52.74.0.

17.4            Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

17.40          Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

                            Ovaj razred isključuje:

  tekstilne proizvode za tehničke svrhe, vidi 17.54.

17.40.1                       Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda od svih vrsta tekstilnih materijala, uključujući od pletenih i kukičanih tkanina:

·    vunenih pokrivača uključujući putne

·    posteljnoga, stolnoga, kupaoničkoga i kuhinjskog rublja

·    popluna, perina, jastuka za krevete itd.

  proizvodnja gotovih predmeta za opremu stana:

·    zavjesa, zastora, roleta, prekrivača za pod, navlaka za namještaj itd.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  tekstilni dio električnoga popluna.

17.40.2              Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda od svih vrsta tekstilnih materijala, uključujući od pletenih i kukičanih tkanina:

·    jastuka za napuhavanje, vreća za spavanje

  proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, osim za kućanstvo

·    navlaka za strojeve

·    tenda, šatora, proizvoda za kampiranje, jedara, prekrivača za auto itd.

·    zastava za razne potrebe

·    pojasa za spašavanje, padobrana itd.

17.5            Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda

17.51          Proizvodnja sagova i prostirača za pod

17.51.0       Proizvodnja sagova i prostirača za pod

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju tekstilnih prostiraka za pod, uključujući iglane

·    prostiraka, sagova, prekrivača.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju prostiraka od pletarskih materijala, vidi 20.52.0

  prostirke za pod od pluta, gume ili plastičnih materijala, čak i ako su na tekstilnoj osnovi, vidi 20.52.0, 25.13.0 i 25.23.0

  linoleum i druge prostirke za pod s tvrdom neplastičnom površinom, vidi 36.63.0.

17.52          Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

17.52.0       Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža           

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju upletenoga konca, užadi, konopaca i kabela od tekstilnih vlakana, vrpca i sl. bez obzira na to jesu li impregnirani ili nisu, presvučeni, prekriveni, zaštićeni gumom ili plastikom

  proizvodnju čvoranih mreža od upletenoga konca, konopca ili užeta

  proizvodnju proizvoda od užadi ili mreža: ribarskih mreža, odbojnika za brodove, jastuka za iskrcaj, omči za ukrcaj, užadi ili kabela opremljenih metalnim kolutima itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  izradu mrežica za kosu, vidi 18.24.2.

17.53          Proizvodnja netkanoga tekstila i proizvoda od netkanoga tekstila, osim odjeće

17.53.0       Proizvodnja netkanoga tekstila i proizvoda od netkanoga tekstila, osim odjeće

17.54          Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.

                            Ovaj razred isključuje:

  proizvodnju iglanih prostiraka za pod, vidi 17.51.0

  proizvodnju tkanina od pletene metalne žice, vidi 28.73.0.

17.54.1       Proizvodnja pozamanterije

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja uskih pletenih proizvoda, uključujući osnovu bez potke, sastavljenu ljepilom

  proizvodnja naljepnica, značaka itd.

  proizvodnja ukrasnoga pribora:

·    vrpca, resa, pompona (loptica) itd.

  proizvodnja tila i drugih mrežastih tkanina, čipaka u metraži, u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina.

17.54.2       Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja pusta (filca)

  proizvodnja tkanina impregniranih, presvučenih, prekrivenih (laminiranih) plastikom

  proizvodnja vate i proizvoda od vate

·    uložaka i tampona

  proizvodnja metalizirane pređe, gumenoga konca obavijenoga tekstilom, tekstilne pređe ili vrpca prekrivenih, impregniranih, presvučenih gumom ili plastikom

  proizvodnja raznih tkanina: korda za autogume, platna za slikare, bukrema (vrsta gruboga platna) i sličnih ukrućenih te gumiranih tkanina

  proizvodnja raznih tekstilnih proizvoda: fitilja, vatrootpornih mrežica za plin, crijeva za vodu, konvejerskih remena, tkanina za sita, za filtre.

17.6            Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

17.60          Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

17.60.0       Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju i obradu u istoj jedinici pletenih i kukičanih tkanina

·    plišne i bukle tkanine

·    mrežaste tkanine i tkanine za prozorske zavjese pletene na Rašel i sl. strojevima

·    ostale pletene i kukičane tkanine.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina za prozorske zavjese od čipke pletene na Rašel i sl. strojevima, vidi 17.54.

17.7            Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda

17.71          Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

17.71.0       Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju čarapa, uključujući sokne, hulahup-čarape, obične i bez stopala .

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju tekstilne obuće bez dodatnih đonova.

17.72          Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda

17.72.0       Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju pletenih i kukičanih pulovera, jakni (kardigan, džersej), prsluka i sličnih proizvoda.

18                              Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

Industrija odjeće pokriva izrađivanje odjeće (gotove ili po mjeri) iz svih materijala (npr. kože, tkanina, pletenih ili kukićanih tkanina itd.), i svih vrsta odjeća (vanjske odjeće i rublja za muškarce, žene i djecu; radne odjeće, odjeće za izlaske i svakodnevne odjeće, itd) i pribora. Ovdje nema razlike u tome je li odjeća za odrasle ili za djecu, ili radi li se o modernoj ili tradicionalnoj odjeći. Odjeljak 18 također uključuje industriju krzna (krzno i odjeća od krzna). Isključena je proizvodnja pletenih i kukićanih predmeta (17.7) i dovršavanje odjeće (17.30.0).

18.1            Proizvodnja kožne odjeće

18.10          Proizvodnja kožne odjeće

18.10.0       Proizvodnja kožne odjeće

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju odjeće od kože i kompozitne kože.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kožnih rukavica i remena, vidi 18.24.2

  proizvodnju odjeće od krzna, vidi 18.30.0

  proizvodnju kožnih sportskih rukavica i sportskih pokrivala za glavu, vidi 36.40.0.

18.2                        Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

                            Ova skupina isključuje:

  proizvodnju odjeće od krzna, vidi 18.30.0.

18.21          Proizvodnja radnih odijela

18.21.0       Proizvodnja radnih odijela

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju radnih odijela.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju obuće, vidi 19.30

  proizvodnju odjeće od gume i plastike, koja nije šivana, već samo slijepljena, vidi 25.13.0 i 25.24.0

  proizvodnju sigurnosnih pokrivala za glavu, vidi 25.24.0 i 28.75.2

  popravak odjeće, vidi 52.74.0.

18.22          Proizvodnja ostale vanjske odjeće

                     Ovaj razred isključuje:

  proizvodnju odjevnih predmeta od krzna, vidi 18.30.0

  proizvodnju odjevnih predmeta od gume ili plastike, koja nije sastavljena šivanjem već sljepljivanjem, vidi 25.13.0 i 25.24.0

  popravak odjevnih predmeta, vidi 52.74.0.

18.22.1       Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim po mjeri

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja ostale šivane vanjske odjeće od tkanoga, pletenoga i kukičanoga tekstila, netkanoga tekstila itd., za muškarce, žene i djecu:

·    dugih kaputa, odijela, kompleta, kratkih kaputa, hlača, sukanja itd.

18.22.2       Proizvodnja ostale vanjske odjeće, po mjeri

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja odjeće nabrojene u prethodnom podpodrazredu, samo što se u ovom podpodrazredu iskazuje odjeća šivana po mjeri.

18.23          Proizvodnja rublja

18.23.0       Proizvodnja rublja

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju šivanoga rublja od tkanoga, pletenoga ili kukičanog tekstila, čipke itd., za muškarce, žene i djecu

·    košulja, T-majica, dugih gaća, gaćica, pidžama, spavaćica, kućnih ogrtača, bluza, kombinea, grudnjaka, korzeta itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  popravak odjevnih predmeta, vidi 52.74.0.

18.24          Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću, d. n.

                            Ovaj razred isključuje:

  popravak odjevnih predmeta, vidi 52.74.0.

18.24.1       Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu, te sportske odjeće

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu, trenirki, skijaške odjeće, kupaćih kostima itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sportskih kožnih rukavica i sportskih pokrivala za glavu, vidi 36.40.0.

18.24.2       Prspan>Proizvodnja pribora za odjeću

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja šešira i kapa

  proizvodnja ostaloga pribora za odjeću: rukavica, remena, šalova, kravata, mrežica za kosu.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju krznenih pokrivala za glavu

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sigurnosnih pokrivala za glavu, vidi 25.24.0 i 28.75.2.

18.3            Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

18.30          Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

18.30.0       Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna

                            Ovaj podrazred uključuje:

  doradu i bojenje krzna ili kože s dlakama: struganje, mekšanje, štavljenje, bijeljenje, šišanje i čupanje, bojenje

  proizvodnju proizvoda od krzna:

·    krznene odjeće i pribora

·    spajanje krzna u druge oblike kao što su ploče, vrpce itd.

·    raznih proizvoda od krzna: prostiraka za pod, jastuka (nepunjenih), industrijskih krpa za poliranje.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju umjetnoga krzna i proizvoda od takvoga krzna.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sirovih krzna, vidi 01.25.0 i 01.50.0

  proizvodnju sirovih koža, vidi 15.11.0

  proizvodnju imitacije krzna (dugodlake tkanine dobivene tkanjem i pletenjem), vidi 17.2 i 17.60.0

  proizvodnju krznenih šešira, vidi 18.24.1

  proizvodnju odjeće ukrašene krznom, vidi 18.24.1

  proizvodnju čodnju čizama i cipela, koje imaju ie dijelove, vidi 19.30.

Dc             proizvodnja kože i proizvoda od kože

Kožna industrija i industrija obuće danas koriste puno drugih materijala za proizvodnju (npr. predmeti za putovanje, obuća itd.). Djelatnost odjeljka 19 uključuje pripremanje i štavljenje sirovih koža koje su proizvodi skupine 15.1.

19                    štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

19.1            Štavljenje i obrada kože

19.10          Štavljenje i obrada kože

19.10.0       Štavljenje i obrada kože

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju štavljene kože

  proizvodnju semiš kože, pergament kože, lakirane kože ili metalizirane kože

  proizvodnju kože sastavljene od kožnih otpadaka.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sirovih koža, vidi 15.11.0

  proizvodnju kožne odjeće, vidi 18.10.0

  štavljenje i doradu krzna i koža s dlakom, vidi 18.30.0

  proizvodnju imitacija kože, koje nemaju za podlogu prirodnu kožu, vidi 17.2, 25.13.0 i 25.24.0.

19.2            Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

19.20          Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

19.20.0       Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kovčega, torbica i sl., od kože i drugih materijala, npr. plastičnih folija, tekstila, vulkanfibera (kartona), pri čemu se koristi ista tehnologija kao i za kožu

  proizvodnju remena za satove, osim metalnih

  proizvodnju raznih proizvoda od kože i sastavljene kože od kožnih otpadaka: pogonskoga remena, brtvi itd.

  proizvodnju sedlarskih i remenarskih proizvoda.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kožne odjeće, vidi 18.10.0

  proizvodnju kožnatih rukavica i šešira, vidi 18.24.1

  proizvodnju obuće, vidi 19.30

  proizvodnju metalnih narukvica za satove, vidi 33.50.0.

19.3            Proizvodnja obuće

19.30          Proizvodnja obuće

                                Ovaj razred uključuje:

  proizvodnja obuće svih namjena od svih vrsta materijala i po svim postupcima (uključujući lijevanje u kalupe)

  proizvodnja kaljača, sara i sl. proizvoda

  proizvodnja dijelova obuće: gornjih i donjih dijelova, vanjskih i unutrašnjih đonova, peta itd.

                            Ovaj razred isključuje:

  proizvodnju tekstilne obuće bez dodatnih đonova, vidi 17.71.0

  proizvodnju obuće od azbesta, vidi 26.82.0

  proizvodnju ortopedskih cipela, vidi 33.10.0.

19.30.1       Serijska proizvodnja obuće

19.30.2       Proizvodnja obuće po narudžbi i u vrlo malim serijama

Dd             prerada drva i proizvodi od drva

20               prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

Ovaj odjeljak uključuje proizvodnju proizvoda od drva, kao što je građevno drvo, šperploče, furnir, drveni sanduci, drveni podovi, drvene strukture i montažne kuće od drva. Proizvodni proces uključuje piljenje, blanjanje, oblikovanje, laminiranje i sastavljanje proizvoda od drva počevši od sječenog drva koje je rezano na komade ili građevnog drva koje se može dalje rezati, ili oblikovanog blanjalicom ili ostalim alatima za oblikovanje. Građevno drvo i ostali transformirani oblici drva mogu također biti nadalje piljeni ili glačani i sastavljani u konačne proizvode kao što su drvni sanduci.

S iznimkom jedinica koje se bave piljenjem i impregnacijom (zaštitom) drva, jedinice su grupirane u industrije koje se uglavnom temelje na specifičnom proizvodu koji prerađuju.

Ovaj odjeljak ne uključuje niti proizvodnju namještaja (36.1) niti instalaciju nevlastito proizvedene građevne stolarije i slično (45.42.0).

20.1            Proizvodnja piljene građe; impregnacija drva

20.10                  ;   Proizvodnja piljene građe; impregnacija drva

Ovaj razred također uključuje:

  sušenje građe

  impregnaciju ili kemijsku obradu drva.

                            Ovaj razred isključuje:

  proizvodnju trupaca i grubu obradu drva, vidi 02.01.0

  proizvodnju šindre i cijepanoga (tesanog) drva, tokarenih profila, vidi 20.30.0.

20.10.1       Proizvodnja piljene građe, osim nesastavljenoga materijala za podove;

                   impregnacija drva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja piljene građe

  proizvodnja željezničkih pragova

  proizvodnja sječenoga drva i iverja.

20.10.2       Proizvodnja nesastavljenoga materijala za podove

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnja nesastavljenoga materijala za podove

  proizvodnja drvne vune i drvnoga brašna.

20.2            Proizvodnja furnira; proizvodnja šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih            panela i ploča

20.20          Proizvodnja furnira; proizvodnja šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih

                   panela i ploča

20.20.0       Proizvodnja furnira; proizvodnja šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih

                   panela i ploča

20.3            Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

20.30          Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

20.30.0       Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju građevinske stolarije:

·    traverza, greda, krovnih konstrukcija

·    vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira

·stubišta, ograda

·    šindre od cijepanoga (tesanog) drva, tokarenih profila

·    parketa u blokovima, brodskoga poda, itd. sastavljenih u panele

  proizvodnju montažnih kuća i njihovih elemenata, od drva.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju nesastavljenoga materijala za podove, vidi 20.10.2.

20.4            Proizvodnja ambalaže od drva

20.40          Proizvodnja ambalaže od drva

20.40.0       Proizvodnja ambalaže od drva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sanduka, kutija, gajbi i sl. ambalaže

  proizvodnju paleta i dr. ambalaže od drva za utovar

  proizvodnju bačava, kaca i dr. bačvarskih proizvoda od drva

  proizvodnju kotura za kabele od drva.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kovčega, vidi 19.20.0

  proizvodnju sanduka i kutija od pletarskih materijala, vidi 20.52.0.

20.5            Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja predmeta od pluta, slame i           pletarskih materijala

20.51          Proizvodnja ostalih proizvoda od drva

20.51.0       Proizvodnja ostalih proizvoda od drva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju raznih proizvoda od drva:

·    drški i dijelova za alat, metla, četaka

·    kalupa za obuću, vješalica

·    pribora za kuhinju, vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih)

·    figurica i ukrasa, intarzija

·    kovčega, kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda

·    mrtvačkih kovčega od drva

·    špula, poklopaca, bobina, namota za konac i sl. tokarskih proizvoda od drva

·    ostalih proizvoda od drva.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kovčega, vidi 19.20.0

  proizvodnju obuće od drva, vidi 19.30.

  proizvodnju svjetiljaka i dijelova, vidi 31.50.0

  proizvodnju kutija za zidne satove, vidi 33.50.0

  proizvodnju namještaja, vidi 36.1

  proizvodnju igračaka od drva, vidi 36.50.0

  proizvodnju imitacije nakita, vidi 36.61.0

  proizvodnju četaka i metla, vidi 36.62.0

  proizvodnju štapova za hodanje i ručki za kišobrane, vidi 36.63.0

  proizvodnju šibica, vidi 36.63.0.

20.52          Proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala

20.52.0       Proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  preradu prirodnoga pluta

  proizvodnju proizvoda od prirodnoga ili aglomeriranog pluta

  proizvode pletenica i proizvode od pletarskih materijala: otirače, prostirke, pregrade itd.

  proizvodnju košara i dr. pletarskih proizvoda.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju prostiraka od tekstilnih materijala, vidi 17.51.0

  proizvodnju namještaja, vidi 36.1.

De                   proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira; izdavačka i tiskarska djelatnost

21               proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

Ovaj odjeljak pokriva proizvodnju celuloze, papira i konvertirane proizvode od recikliranog papira. Proizvodnja tih proizvoda svrstana je zajedno jer čine seriju vertikalno povezanih procesa. Često se više nego jedan obavlja u samo jednoj jedinici. U suštini ovdje su tri djelatnosti. Proizvodnja celuloze bavi se razdvajanjem celularnih vlakana od ostalih nečistoća u drvu ili u uporabljenom papiru. Proizvodnja papira bavi se prostiranjem tih vlakana u ploče. Konvertirani proizvodi od drva izrađeni su od drva i drugih materijala različitim tehnikama rezanja i oblikovanja i uključuju djelatnosti prevlačenja i laminiranja. Predmeti od papira mogu se tiskati (npr. zidne tapete, papir za zamatanje itd.), tako dugo dok tiskana informacija nije glavna svrha tiskanja.

Proizvodi su bazirani na recikliranom papiru od drugih jedinica različitim tehnikama rezanja i oblikovanja, uključujući djelatnost obnavljanja i dobivanja listova.

21.1            Proizvodnja celuloze, papira i kartona

21.11          Proizvodnja celuloze

21.11.0       Proizvodnja celuloze

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju bijeljene, polubijeljene i nebijeljene celuloze primjenom mehaničkoga, kemijskoga ili polukemijskog procesa

  uklanjanje tiskarske boje i proizvodnju celuloze od staroga papira.

21.12          Proizvodnja papira i kartona

21.12.0       Proizvodnja papira i kartona

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju papira i kartona za daljnju industrijsku preradu.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  premazivanje, prekrivanje i impregnaciju papira i kartona

  proizvodnju kraft papira

  proizvodnju novinskoga papira i ostaloga papira za tiskanje i pisanje

  proizvodnju vate, listova i vrpca od celuloznih vlakana.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju valovitog kartona, vidi 21.21.0.

  proizvodnju papira za daljnju preradu proizvoda od papira, vidi 21.22.0, 21.23.0, 21.24.0 i 21.25.0.

21.2            Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

21.21          Proizvodnja valovitoga papira i kartona artona , te ambalaže od papira i ka:p>

21.21.0       Proizvodnja valovitoga papira i kartona , te ambalaže od papira i kartona

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju valovitoga papira i kartona

  proizvodnju ambalaže od valovitoga papira i kartona

  proizvodnju složive ambalaže od kartona

  proizvodnju specijalno tvrde ambalaže

  proizvodnju ostale ambalaže od papira i kartona

  proizvodnju vreća i vrećica od papira

  proizvodnju uredskih registratora i sl. proizvoda.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju omotnica (kuverti), vidi 21.23.0

  proizvodnju oblikovanih ili prešanih predmeta od ljepenke (kartona za jaja), vidi 21.25.0.

21.22          Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe

21.22.0       Proizvodnja proizvoda od papira za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju proizvoda od papira za kućanstvo i osobnu higijenu, te proizvode od celulozne vate:

·    listiće za čišćenje (otiranje)

·    maramica, ručnika i servijeta

·    toaletnoga papira

·    higijenskih ručnika i tampona, pelena za novorođenčad

·    čaša, tanjura i poslužavnika.

21.23          Proizvodnja uredskog materijala od papira

21.23.0       Proizvodnja uredskog materijala od papira

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju papira za tiskanje i pisanje, gotovoga za uporabu

    proizvodnju samokopirajućega papira, gotovoga za uporabu

  proizvodnju duplikator-matrica i karbon papira, gotovoga za uporabu

  proizvodnju gumiranoga i ljepivog papira, gotovoga za uporabu

  proizvodnju omotnica (kuverti) i dopisnica

  proizvodnju kutija, vrećica, notesa koji sadrže određeni asortiman papira za pisanje.

21.24          Proizvodnja zidnih tapeta

21.24.0       Proizvodnja zidnih tapeta

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju zidnih tapeta i sličnih prekrivala uključujući plastificirane zidne tapete

  proizvodnju zidnih tekstilnih tapeta.

21.25          Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.

21.25.0       Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju etiketa (naljepnica)

  proizvodnju papira i kartona za filtriranje

  proizvodnju bobina, špula, poklopaca itd., od papira i kartona

  proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakiranje od prešanog kartona itd.

  proizvodnju karata od papira ili kartona koje koriste Žakard-strojevi.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju papira i kartona, vidi 21.12.0

  proizvodnju igraćih karata, vidi 36.50.0

  proizvodnju igara i igračaka od papira i kartona , vidi 36.50.0.

22               izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa

Ovaj odjeljak uključuje izdavanje novina, magazina i ostalih periodičnih publikacija i knjiga. Uglavnom, jedinice, poze, poznate kao izdavači, izdaju raije za koje obično imaju autorska prava. Radovi mogu biti u jednom ili više formata uključujući tradicionalni tiskani oblik, zvučni zapis, CD-ROM ili izravan pristup podacima (“on-line”). Izdavači mogu izdavati radove izvorno izrađene od drugih za koje su pribavili prava i/ili radove koji su izrađeni u kući.

Djelatnost tiskanja tiska proizvod, npr. novine, knjige, periodične publikacije, poslovne obrasce, čestitke, i druge materijale i izvode pomoćne djelatnosti kao što su knjigoveški radovi, izrada tiskarske forme i oslikavanje podataka. Pomoćne djelatnosti koje su ovdje uključene čine integralni dio tiskarske djelatnosti, i proizvod (tiskarska ploča, uvezena knjiga, CD ili datoteka) koji je integralni dio tiskarske industrije gotovo je uvijek osiguran iz tih operacija.

Proizvodnja pri tiskanju uključuje različite metode kako bi se transformirala slika iz ploče, platna ili računalne datoteke na neki medij, kao što je papir, plastika, metal, tekstilni predmet, ili drvo. Najistaknutija od tih metoda je transfer slike s ploče ili platna na medij (litografski, gravure, platno i fleksografsko tiskanje). Brzorastuće nove tehnologije koriste računalne datoteke da neposredno izvode mehanizam za tiskanje kako bi izradio slike i nove elektrostatičke i druge vrste opreme (digitalnu ili nekompaktno tiskanje).

Iako tiskanje i izdavanje često obavlja jedna te ista jedinica (npr. novine), ipak je sve manje i manje slučaj da te različite djelatnosti obavlja samo jedna jedinica. Kada se izdavanje i tiskanje obavlja u istoj jedinici, jedinica se razvrstava u skupinu 22.1 čak i kada je tiskanje superiornije nego izdavanje.

                            Ovaj odjeljak isključuje:

  izdavanje softvera, vidi 72.21.0

  izdavanje podataka izravnim pristupom podacima (“on-line”), nepovezano s ostalim izdavanjem, vidi 72.40.0.

22.1            Izdavačka djelatnost

22.11          Izdavanje knjiga

22.11.0       Izdavanje knjiga

                            Ovaj podrazred uključuje:

  izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sl. publikacija, uključujući izdavanje rječnika i enciklopedija

  izdavanje zemljopisnih i drugih karata.

22.12          Izdavanje novina

22.12.0       Izdavanje novina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  izdavanje novina (dnevnih i periodičnih), na novinskom papiru, uključujući oglasne novine.

22.13          Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

22.13.0       Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

22.14          Izdavanje zvučnih zapisa

22.14.0       Izdavanje zvučnih zapisa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  izdavanje gramofonskih ploča, CD-a, DVD-a i vrpca s glazbenim i drugim zvučnim zapisima.

  izdavanje tiskanih muzikalija.

22.15          Ostala izdavačka djelatnost

22.15.0       Ostala izdavačka djelatnost

                            Ovaj podrazred uključuje:

  izdavanje:

·    fotografija, gravura i razglednica

·    voznih redova

·    obrazaca

·    postera (plakata), reprodukcija umjetničkih djela

·    ostaloga tiskanog materijala kao što su razglednice, reproducirane mehaničkim ili fotomehaničkim postupkom.

22.2            Tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem

22.21          Tiskanje novina

22.21.0       Tiskanje novina

22.22          Tiskanje, d. n.

22.22.0       Tiskanje, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, poštanskih maraka, upravnih biljega, dokumenata, čekova i drugih vrijednosnih papira, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih materijala (npr. plastičnih naljepnica, plastičnih vreća i staklenih ploča, predmeta od metala), pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, strojeva za fotokopiranje i strojeva za termokopiranje.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  tiskanje naljepnica, vidi 21.25.0

  izdavačku djelatnost, vidi 22.1.

22.23          Knjigoveške djelatnosti

22.23.0       Knjigoveške djelatnosti

                            Ovaj podrazred uključuje:

  uvezivanje otisnutih listova, npr. u knjige, brošure, časopise, kataloge itd., previjanjem, slaganjem, spajanjem, lijepljenjem, šivanjem, orezivanjem, zlatotiskom.

22.24          Djelatnosti pripreme za tiskanje

22.24.0       Djelatnosti pripreme za tiskanje

                            Ovaj podrazred uključuje:

  pripremu tiskarskog oblika, podešavanje izgleda teksta, podešavanje izgleda slike, ulaznih podataka uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obilježja, elektroničkog izgleda

  kreiranje dokumenata, stolno (“desktop”) izdavaštvo i sve ostale izvorne djelatnosti

  pripremu digitalnih podataka, npr. povećanje, selektiranje, povezivanje digitalnih podataka

  računalno dodan dizajn, računalno dodanu proizvodnju, elektroničku obradu za izlaz podataka>

  digitalno potvrđivanje (propisivanje)

  usluge izrade tiskarskih ploča uključujući podešavanje slika i ploča (za proces običnog i ofset tiskanja)

  graviranje ili kliširanje cilindra za gravure

  ploču prerađenu neposredno na ploču (također fotopolimerske ploče)

  ploče i kocke za reljefno utiskivanje ili tiskanje

  umjetničke radove uključujući lito-kamen i pripremljene drvene blokove.

22.25          Pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem

22.25.0       Pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem

                            Ovaj podrazred uključuje:

  izradu reprografskih proizvoda

  proizvodnju medija za prezentacije, npr. folije za projiciranje i druge digitalne oblike prezentacije

  dizajniranje tiskanih proizvoda npr. nacrte, skice, uzorke itd.

  ostale grafičke djelatnosti kao što su utiskivanje, brailovo kopiranje, perforiranje, bušenje, reljefno tiskanje, čišćenje i orezivanje, kolacioniranje, unutrašnje podešavanje, boranje.

22.3            Umnožavanje snimljenih zapisa

22.31          Umnožavanje zvučnih zapisa

22.31.0       Umnožavanje zvučnih zapisa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  umnožavanje s masterkopije gramofonskih ploča, CD-a, DVD-a i vrpca s glazbenim i drugim zvučnim zapisima.

22.32          Umnožavanje videozapisa

22.32.0       Umnožavanje videozapisa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  umnožavanje s masterkopije ploča, CD-a, DVD-a i video vrpca s filmovima i drugim videozapisima.

22.33          Umnožavanje računalnih zapisa

22.33.0       Umnožavanje računalnih zapisa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  umnožavanje s masterkopije programske opreme (softvera) i podataka na diskovima i vrpcama.

Df              proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

23               proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

Ovaj se odjeljak temelji na transformaciji sirove nafte i ugljena u uporabljive proizvode i također uključuje nuklearnu industriju. To je prerađivački dio energetskog sektora koji počinje u području C (Rudarstvo i vađenje) a prisutan je i u području E (Opskrba električnom energijom, plinom i vodom). Dominantan proces je rafiniranje nafte koja uključuje separaciju sirove u komponente proizvoda kroz takve tehnike kao što su krekiranje i destilacija. Ovaj odjeljak također pokriva proizvodnju za vlastiti račun karakterističnih proizvoda (koks, butan, propan, nafta, kerozin, ulja za loženje, nuklearna goriva itd.) kao i usluge (rafiniranje za korisnike, obrada nuklearnoga otpada).

Ovaj odjeljak uključuje samo preradu plinova s niskom čistoćom (manje od 95% za etan, etilen i butan, manje od 90% za propan (propilen), butan (butilen), i butadin). Nije uključena proizvodnja takvih plinova s većom čistoćom (24.14.0), proizvodnja industrijskih plinova (24.11.0), vađenje zemnog plina (metan, etan, butan ili propan) (11.10.0), i proizvodnja plinovitih goriva, osim naftnih plinova (npr. plin od ugljena, vodeni plin, proizvodni plin, plin iz plinara) (40.21.0).

23.1            Proizvodnja proizvoda koksnih peći

23.10          Proizvodnja proizvoda koksnih peći

23.10.0       Proizvodnja proizvoda koksnih peći

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju koksa

  proizvodnju koksnoga plina

  proizvodnju sirovoga katrana iz ugljena, lignita i mrkoga ugljena.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  briketiranje kamenoga ugljena, vidi 10.10.0

  briketiranje lignita i mrkoga ugljena, vidi 10.20.0

  proizvodnju smole i smolastoga koksa, vidi 24.14.0

  transformacija plina iz koksnih peći za potrebe distribucije mrežom, vidi 40.21.0.

23.2            Proizvodnja naftnih derivata

23.20          Proizvodnja naftnih derivata

23.20.0       Proizvodnja naftnih derivata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju goriva za motore: benzina, kerozina itd.

  proizvodnju destiliranih goriva: lakoga, srednjega i teškog; rafinerijskoga plina kao što su etan, propan, butan itd.

  proizvodnju (naftnih) mazivih ulja i masti, uključujući onih dobivenih od staroga ulja

  proizvodnju proizvoda za petrokemijsku industriju i za proizvodnju obdnju obloga za ceste

  proizvodnju raznih proizvoda: "white" špirita, vazelina, parafina itd.

23.3            Proizvodnja nuklearnoga goriva

23.30          Proizvodnja nuklearnoga goriva

23.30.0       Proizvodnja nuklearnoga goriva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju obogaćenoga urana

  proizvodnju gorivih elemenata za nuklearne reaktore

  proizvodnju radioaktivnih elemenata za industrijsku i medicinsku uporabu

  ponovna obrada nuklearnoga goriva i obrada radioaktivnoga nuklearnog otpada.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje i koncentriranje uranovih i torijevih ruda, vidi 12.00.0

  proizvodnju žutoga kolača, vidi 12.00.0

  obrada i odlaganje prelaznog radioaktivnog otpada iz bolnica itd., vidi 90.02.0 4).

Dg             proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana

24               proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Ovo potpodručje temelji se na transformaciji organskih i anorganskih sirovina u kemijskom procesu i formiranju proizvoda. Ono razlikuje proizvodnju osnovnih kemikalija koje sadrži prva industrijska skupina od intermedijarnih i konačnih proizvoda koji su proizvedeni daljnjom preradom osnovnih kemikalija, a koje čine preostale skupine djelatnosti.

24.1            Proizvodnja osnovnih kemikalija

24.11          Proizvodnja industrijskih plinova

24.11.0       Proizvodnja industrijskih plinova

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju tekućih i komprimiranih anorganskih industrijskih ili medicinskih plinova:

·    pojedinačnih plinova

·    tekućega i komprimiranog zraka

·    rashladnih plinova, npr. tekućega zraka (amonijaka)

·    miješanih industrijskih plinova

·    internih plinova (npr. ugljičnoga dioksida)

·    izolirajućih plinova (za izoliranje od svih drugih tvari).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vađenje metana, etana, propana, butana, vidi 11.10.0

  proizvodnju gorivih plinova u rafinerijama nafte, kao što su etan, propan, butan, vidi 23.20.0.

24.12          Proizvodnja koloranata i pigmenata

24.12.0       Proizvodnja koloranata i pigmenata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju boja i pigmenata, bilo kojega porijekla, u osnovnom obliku ili kao koncentrat.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju proizvoda koji se upotrebljavaju kao izvor svjetla (fluorescent) ili kao nosilac svjetla (luminofor).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju gotovih boja i pigmenata, vidi 24.30.0.

24.13          Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

24.13.0       Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kemijskih elemenata osim metala, industrijskih pojedinačnih plinova i radioaktivnih elemenata proizvedenih u industriji nuklearnih goriva

  proizvodnju anorganskih kiselina, osim dušične kiseline

  proizvodnju baza (natrija, kalija itd.), baznih otopina i drugih anorganskih baza, osim amonijaka

  proizvodnju ostalih anorganskih spojeva.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju dušične i sulfodušične kiseline, vidi 24.15.0

  proizvodnju amonijaka, vidi 24.15.0

  proizvodnju amonijklorida, vidi 24.15.0

  proizvodnju nitrata i nitrita kalija, vidi 24.15.0

  proizvodnju amonijkarbonata, vidi 24.15.0.

24.14          Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

24.14.0       Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ostalih organskih osnovnih kemikalija:

·    acikličnih ugljikovodika, zasićenih ili nezasićenih

·    cikličnih ugljikovodika, zasićenih ili nezasićenih

·    acikličnih i cikličnih alkohola, uključujući sintetični etilni alkohol i sintetični glicerol

·    monokarboksilne i polikarboksilne kiseline, uključujući i octenu kiselinu

·    ostalih spojeva s kisik-funkcijom, uključujući aldehide, ketone, kinone i spojeve s dualnom ili polikisik-funkcijom

·    organskih spojeva s dušik-funkcijom, uključujući amine

·    ostalih organskih spojeva, uključujući produkte destilacije drva itd.

  proizvodnju drvenoga i koštanog ugljena

  proizvodnju smole i smolastoga koksa

  proizvodnju sintetičnih aromatičnih proizvoda

  proizvodnju katrana i katranskoga koksa.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju etilnoga alkohola iz fermentiranih materijala, vidi 15.92.0

  proizvodnju plastičnih masa, u primarnim oblicima, vidi 24.16.0

  proizvodnju sintetičnoga kaučuka, u primarnim oblicima, vidi 24.17.0

  proizvodnju salicilne i O-acetilsalicilne kiseline, vidi 24.41.0

  proizvodnju sirovoga glicerola, vidi 24.51.0

  proizvodnju eteričnih ulja, vidi 24.63.0.

24.15          Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva

24.15.0       Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kemijskih mineralnih gnojiva:

·    jednostavnih ili kompleksnih dušičnih, fosfornih i kalijevih gnojiva

·    ureje, sirovih prirodnih fosfata i sirovih prirodnih kalijevih soli

  proizvodnju dušičnih spojeva:

·    dušičnih i sulfodušičnih kiselina, amonijaka, amonijklorida, nitrita i nitrata kalija.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  kopanje guana, vidi 14.30.0

  proizvodnju agrokemijskih proizvoda, vidi 24.20.0

  obrada otpada kompostiranjem biljaka s ciljem odvoza i nastajanja komposta kao nusproizvoda, vidi 90.02.0.

24.16          Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima

24.16.0       Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju plastičnih masa, u primarnim oblicima:

·    polimera, uključujući one od etilena, propilena, stirena, vinilklorida, vinilacetata i akrilata

·    poliamida

·    fenolne i epoksi-smole i poliuretana

·    alkidne i poliester smole i polietera

·    silikona

·    izmjenjivača iona, na bazi polimera.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju umjetnih masa na bazi celuloze.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  reciklažu plastike (pripremu uloška od plastike), vidi 37.20.0.

24.17          Proizvodnja sintetičnog kaučuka, u primarnim oblicima

24.17.0       Proizvodnja sintetičnog kaučuka, u primarnim oblicima

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sintetičnoga kaučuka, u primarnim oblicima

·    sintetičnoga kaučuka (umjetne gume)

·    faktisa

  proizvodnju mješavina od sintetičnoga i prirodnog kaučuka ili kaučuku sličnih guma (npr. balata).

24.2            Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

24.20          Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

24.20.0       Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju insekticida, rodenticida, fungicida i herbicida,

  proizvodnju repelenata i regulatora rasta biljaka (fiziotropa)

  proizvodnju sredstava za dezinfekciju (sjemena)

  drugih agrokemijskih proizvoda, d. n.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva, vidi 24.15.0.

24.3            Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

24.30          Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

24.30.0       Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju boja, lakova, emajla, lak-boja

  proizvodnju pripravljenih pigmenata, opacifijenata (sredstava za odbijanje svjetla) i koloranata; proizvodnju staklastoga emajla, glazura i sličnih pripravaka

  proizvodnju kitova

  proizvodnju punila i sličnih nevatrostalnih sredstava za brtvljenje ili površinsko oblaganje

  proizvodnju organskih složenih otapala i razrjeđivača, proizvodnju pripravaka za skidanje boja i lakova

  proizvodnju grafičkih boja.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju koloranata i pigmenata, vidi 24.12.0

  proizvodnju tinte i tuša, vidi 24.66.0.

24.4            Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe

24.41          Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina

24.41.0       Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju medicinski aktivnih tvari koje se zbog svojih farmakoloških svojstava koriste u proizvodnji lijekova

  preradu krvi.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju kemijski čistih šećera

  preradu žlijezda i proizvodnju njihovih ekstrakata.

24.42          Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

24.42.0       Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju lijekova, kako je definirano u Zakonu Europske unije

·    antiseruma i drugih sastojaka krvi

·    cjepiva

·    raznih lijekova, uključujući homeopatske preparate

·    kemijskih kontracepcijskih sredstava za vanjsku uporabu i hormonalnih kontracepcijskih lijekova

·    zubarskih punila i cemenata za rekonstrukciju kosti.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju medicinske impregnirane vate, gaze, zavoja, obloga, kirurškoga crijeva itd.

24.5            Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i           toaletno-kozmetičkih preparata

24.51          Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

24.51.0       Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju organskih površinski aktivnih tvari

 '>  proizvodnju sapuna

  proizvodnju sirovoga glicerola

  proizvodnju površinski aktivnih preparata:

·    prašaka za pranje, čvrstih ili tekućih, i deterdženata

·    prašaka za pranje posuđa

·    omekšivača tkanina

  proizvodnju sredstava za čišćenje i poliranje:

·    sredstava za parfimiranje ili dezodoriranje prostorija

·    umjetnih voskova i preparata na bazi voska

·    poliša i krema za kožu

·    poliša i krema za drvo

·    poliša za karoserije, staklo i metal

·    pasta i prašaka za poliranje.

24.52          Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

24.52.0       Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju parfema i toaletno-kozmetičkih preparata:

·    parfema i toaletnih voda

·    dekorativne kozmetike

·    preparata za sunčanje i zaštitu od sunca

·    preparata za manikiranje i pedikiranje

·    šampona, lakova za kosu, preparata za kovrčanje i ravnanje kose

·    zubnih pasta i preparata za oralnu higijenu, uključujući sredstva za učvršćivanje zubala

·    preparata za brijanje

·    dezodoransa i soli za kupanje

·    depilatora.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  ekstrakciju i rafiniranje eteričnih ulja, vidi 24.63.0.

24.6            Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

24.61          Proizvodnja eksploziva

24.61.0       Proizvodnja eksploziva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju propulzivnih sredstava (npr. barut)

  proizvodnju eksploziva

  proizvodnju pirotehničke galanterije.

24.62          Proizvodnja ljepila i želatine

24.62.0       Proizvodnja ljepila i želatine

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju želatine i njezinih derivata, ljepila i ljepivih sredstava, uključujući ljepila i ljepiva sredstva na bazi kaučuka.

24.63          Proizvodnja eteričnih ulja

24.63.0       Proizvodnja eteričnih ulja

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ekstrakata prirodnih mirisa

  proizvodnju rezinoida

  proizvodnju mirisnih destiliranih vodica

  proizvodnju mješavina od eteričnih ulja i prirodnih mirisa za proizvodnju parfema ili prehrambenih aroma.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju sintetičnih aromatičnih proizvoda, vidi 24.14.0

  proizvodnju parfema i toaletno-kozmetičkih preparata, vidi 24.52.0.

24.64          Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji

24.64.0       Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju fotografskih ploča, filmova, fotografskoga papira i sl. materijala

  proizvodnju fotografskih kemikalija.

24.65          Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija

24.65.0       Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija

                            Ovaj podrazred uključuj

  proizvodnju gotovih nesnimljenih medija za zvuk i videosnimanje

  proizvodnju gotovih nesnimljenih diskova i vrpca za računala.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju nesnimljenih medija za film, vidi 24.64.0.

24.66          Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

24.66.0       Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju raznih kemijskih proizvoda:

·    peptona i peptonskih derivata, drugih proteinskih tvari i njihovih derivata, d. n.

·    kemijski modificiranih ulja i masti

·    materijala za dovršavanje tekstila i kože

·    prašaka i pasta za lemljenje i zavarivanje

·    sredstava za čišćenje metala

·    pripremljenih aditiva za cement

·    aktivnoga ugljena, aditiva ulja za podmazivanje, pripremljenih akceleratora za gumu, katalizatora i drugih kemijskih proizvoda za industrijske svrhe

·    antidetonatora, antifriza, tekućina za hidrauličku transmisiju

·    reagensa za dijagnostiku i laboratorije.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju tinte i tuševa za pisanje.

24.7            Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

24.70          Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

24.70.0       Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju umjetnih i sintetičnih dugih (nesječenih) vlakana

  proizvodnju sintetičnih i umjetnih sječenih vlakana, koja nisu kardirana (grebenana), češljana ili drugačije obrađena za predenje

  proizvodnju sintetičnih i umjetnih vlakana, uključujući vrlo čvrsta i teksturirana vlakna

  proizvointetičnoga i umjetnog monofilamenta ili uske vrpce.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju konca za šivanje od umjetnoga ili sintetičnog filamenta, vidi 17.16.0

  proizvodnju sintetične i umjetne pređe, vidi 17.1.

Dh             proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Industrije gume i plastike karakteristične su po sirovinama koje koriste. Međutim, to ne znači da su svi proizvodi koji su izrađeni od tih materijala uključeni u ove djelatnosti.

25               proizvodnja proizvoda od gume i plastike

25.1            Proizvodnja proizvoda od gume

25.11          Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila

25.11.0       Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju vanjskih guma za vozila, opremu, pokretne strojeve i druge svrhe:

·    pneumatskih guma

·    punih guma ili obruča od pune gume

  proizvodnju unutrašnjih guma

  proizvodnju zamjenjivih dijelova za protektiranje vanjskih guma, profiliranih vrpca sa šarama za protektiranje vanjskih guma itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  materijal za popravak guma, vidi 25.13.0

  popravak vanjskih i unutrašnjih guma, te podešavanje i zamjenu, vidi 50.20.0.

25.12          Protektiranje vanjskih guma

25.12.0       Protektiranje vanjskih guma

                            Ovaj podrazred uključuje:

  protektiranje vanjskih guma.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju materijala za popravak gume, vidi 25.13.0

  popravak probušenih guma, vidi 50.20.0.

25.13          Proizvodnja ostalih proizvoda od oda od gume

ass=DBRazred>25.13.0       Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnoga ili sintetičnog kaučuka, vulkanizirane ili nevulkanizirane ili tvrde gume:

·    ploča, folija, vrpca, šipki, profila, cijevi i crijeva od gume

·    prijenosnih vrpca, prijenosnoga i pogonskog remena

·    higijenskih proizvoda od gume: predmeta za kontracepciju, izdajalica za mlijeko, termofora itd.

·    odjevnih proizvoda od gume

·    prostirača za pod od gume

·    gumirane tekstilne robe

·    niti i užadi od gume

·    gumirane pređe i tkanine

·    prstenova, prirubnica i brtvila od gume

·    obloga za kotače i sl. od gume

·    madraca za napuhavanje od gume.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju materijala za popravke od gume.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju korda za vanjske gume, vidi 17.54.2

  odjevne predmete od elastičnih tkanina, vidi 18.2

  proizvodnju obuće od gume, vidi 19.30.1 i 19.30.2

  proizvodnju ljepila i ljepivih sredstava na bazi kaučuka, vidi 24.62.0

  proizvodnju zamjenjivih dijelova za protektiranje vanjskih guma, vidi 25.11.0

  proizvodnju splavi i čamaca za napuhavanje, vidi 35.12.0

  proizvodnju nepresvučenih madraca od pjenaste gume, vidi 36.15.0

oman"'>  proizvodnju sportskih rekvizita od gume, vidi 36.40.0

  proizvodnju igara i igračaka od gume, vidi 36.50.0

  reciklažu gume (sortiranje i pripremu uložaka od korištene gume), vidi 37.20.0.

25.2            Proizvodnja proizvoda od plastike

25.21          Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

25.21.0       Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju poluproizvoda od plastike:

·    plastičnih ploča, listova, blokova, folija, filma, vrpca itd.

  proizvodnju gotovih proizvoda od plastike:

·    plastičnih cijevi i crijeva, te pribora za njihovo spajanje.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju plastičnih masa, u primarnim oblicima, vidi 24.16.0

  proizvodnju plastičnih optičkih elemenata, vidi 33.40.0

  proizvodnju nepresvučenih madraca od pjenaste gume, vidi 36.15.0.

25.22          Proizvodnja ambalaže od plastike

25.22.0       Proizvodnja ambalaže od plastike

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ambalaže od plastike

·    plastičnih vrećica, vreća, kontejnera, kutija, sanduka, demižona, boca itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kovčega, torbi i sl. putnih potrepština od plastike, vidi 19.20.0

  proizvodnju predmeta od sintetične i prirodne gume, vidi 25.1

  usluge pakiranja, vidi 74.82.0.

25.23          Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

25.23.0       Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju proizvoda za građevinarstvo od plastike:

·    vrata, prozora, okvira, žaluzija, zaslona (tenda), rubnih letvica od plastike

·    tankova, rezervoara

·    podnih, zidnih i plafonskih obloga, u rolama ili u obliku pločica itd.

·    sanitarne robe od plastike: kada, tuš-kada, umivaonika, zahodskih školjki, vodokotlića itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju predmeta od sintetične ili prirodne gume, vidi 25.1

  proizvodnju linoleuma i prostiraka za pod s tvrdom neplastičnom površinom, vidi 36.63.0.

25.24          Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

25.24.0       Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju stolnoga i kuhinjskoga posuđa i predmeta za toaletne potrebe

  proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plastike:

·    plastičnih kaciga, izolacijskoga pribora i dijelova pribora za rasvjetu, školske, uredske opreme, odjevnih predmeta, pribora za namještaj, figurica, prijenosnoga i pogonskoga remena itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju putnih potrepština od plastike (kovčega, torbi), vidi 19.20.0

  proizvodnju obuće od plastike, vidi 19.30.1 i 19.30.2

  proizvodnju medicinskoga i zubarskoga pribora i instrumenata od plastike, vidi 33.10

  proizvodnju optičkih elemenata od plastike, vidi 33.40.0

  proizvodnju namještaja od plastike, vidi 36.1

  proizvodnju nepresvučenih madraca od pjenaste plastike, vidi 36.15.0

  proizvodnju sportskih rekvizita od plastike, vidi 36.40.0

  proizvodnju igara i igračaka od plastike, vidi 36.50.0

  proizvodnju linoleuma i prostiraka za pod s tvrdom neplastičnom površinom, vidi 36.63.0.

Di               proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

26               proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Ovaj odjeljak grupira različite podcjeline koje se sve odnose na pojedinačnu supstancu porijekla minerala. Prvo, staklo i proizvodi od stakla (npr. ravno staklo, šuplje staklo, vlakna, tehnička roba od stakla itd.). Keramički proizvodi, pločice, proizvodi od pečene gline dolaze nakon njih, a slijede ih cement i pečeni gips, od sirovina do gotovih predmeta. Oblikovan i gotov kamen i ostali mineralni proizvodi upotpunjuju ovaj odjeljak.

26.1            Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

26.11          Proizvodnja ravnoga stakla

26.11.0       Proizvodnja ravnoga stakla

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ravnoga stakla, uključujući armirano, obojeno, matirano.

26.12          Oblikovanje i obrada ravnoga stakla

26.12.0       Oblikovanje i obrada ravnoga stakla

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ojačanoga ili laminiranoga ravnog stakla

  proizvodnju ogledala od stakla

  proizvodnju višeslojno izoliranih jedinica stakla.

26.13          Proizvodnja šupljega stakla

26.13.0       Proizvodnja šupljega stakla

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju boca i ostale ambalaže od običnoga stakla i kristala

  proizvodnju čaša i ostalih proizvoda za kućanstvo od običnoga stakla i kristala.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju igračaka od stakla, vidi 36.50.0.

26.14          Proizvodnja staklenih vlakana

26.14.0       Proizvodnja staklenih vlakana

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju staklenih vlakana, uključujući staklenu vunu i netkane proizvode od njih.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, vidi 17.25.0

  proizvodnju optičkih kabela izrađenih od pojedinačno obloženih vlakana za prijenos podataka, vidi 31.30.0

  proizvodnju optičkih vlakana i kabela izrađenih od pojedinačno neobloženih vlakana za prijenos slike ili svjetla: endoskopi, rasvjeta, prijenos uživo, vidi 33.40.0.

26.15          Proizvodnja i obrada ostaloga stakla, uključujući i tehničku robu od stakla

26.15.0       Proizvodnja i obrada ostaloga stakla, uključujući i tehničku robu od stakla

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju proizvoda za laboratorijske, higijenske i farmaceutske svrhe, od stakla

  proizvodnju stakla za ručne i ostale satove, optičkoga stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni

  proizvodnju robe koja se koristi u proizvodnji bižuterije od stakla

  proizvodnju izolatora i izolatorskoga pribora od stakla

  proizvodnju blokova za popločavanje od stakla

  proizvodnju šipki i cijevi od stakla.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju štrcaljki za injekcije, vidi 33.10.0

  proizvodnju optičkih elemenata optički dorađenih, vidi 33.40.0.

26.2            Proizvodnja nevatrostalnih keramičkih proizvoda, osim za uporabu u građevinarstvu; proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda

26.21          Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

26.21.0       Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju keramičkoga stolnog posuđa i keramičkih proizvoda za druge potrebe u kućanstvu i u toaletne svrhe osim za ugrađivanje

  proizvodnju figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju keramičkih igračaka, vidi 36.50.0

  proizvodnju imitacije nakita, vidi 36.61.0.

26.22          Proizvodnja sanitarne keramike za ugradnju

26.22.0       Proizvodnja sanitarne keramike za ugradnju

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, vidi 26.26.0

  proizvodnju keramičkoga građevinskog materijala, vidi 26.30.0 i 26.40.0.

26.23          Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskoga pribora

26.23.0       Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskoga pribora

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju keramičkih električnih izolatora i izolacijskoga pribora.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, vidi 26.26.0.

26.24          Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

26.24.0       Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju keramičkih proizvoda za laboratorijske, kemijske i industrijske svrhe.

26.25          Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

26.25.0       Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju keramičkih lonaca, posuda i sl. proizvoda za pakiranje i prijevoz

  proizvodnju keramičkih proizvoda, d. n.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, vidi 26.26.0

  proizvodnju keramičkoga građevinskog materijala, vidi 26.30.0 i 26.40.0.

26.26          Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda

26.26.0       Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju vatrostalne žbuke, betona itd.

  proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda:

·    termoizolacijskiacijskih keramičkih proizvoda od skoga fosilnog brašna

·    vatrostalnih opeka i blokova

·    vatrostalnih keramičkih retorta, lonaca, cijevi itd.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju artikala koji sadrže magnezit, dolomit ili kromit.

26.3            Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

26.30          Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

26.30.0       Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju nevatrostalnih keramičkih zidnih pločica, mozaičkih pločica itd.

  proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih pločica, ploča i kocaka.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju keramičkih vatrostalnih proizvoda, vidi 26.26.0.

26.4            Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

26.40          Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

26.40.0       Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju nevatrostalnih proizvoda od pečene keramičke gline za građevinarstvo:

·    proizvodnju opeke, crijepa, dimovodnih i drugih cijevi, žljebnjaka itd.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju blokova za podove od pečene gline.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju građevinskih vatrostalnih keramičkih proizvoda, vidi 26.26.0

  proizvodnju keramičkih pločica i ploča, vidi 26.30.0.

26.5            Proizvodnja cementa, vapna i gipsa (sadre)

26.51          Proizvodnja cementa

26.51.0       Proizvodnja cementa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju klinkera i hidrauličkoga cementa, uključujući portland-cement, aluminijski cement, cement od šljake i superfosfatni cement.

                            Ovaj podrj podrazred isključuje:

  proizvodnju zubarskoga cementa, vidi 24.42.0

  proizvodnju vatrostalne žbuke, betona, vidi 26.26.0

  proizvodnju proizvoda od cementa, vidi 26.6

  proizvodnju gotove betonske smjese i žbuke, vidi 26.63.0 i 26.64.0.

26.52          Proizvodnja vapna

26.52.0       Proizvodnja vapna

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju negašenoga, gašenoga i hidrauličkoga vapna.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju vapneniziranog dolomita.

26.53          Proizvodnja gipsa (sadre)

26.53.0       Proizvodnja gipsa (sadre)

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju proizvoda od gipsa (sadre), vidi 26.6.

26.6            Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena

26.61          Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

26.61.0       Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju oblikovanih proizvoda od betona, cementa ili umjetnoga kamena, za uporabu u građevinarstvu:

·    crjepova, ploča za popločavanje, cigla, greda, panela, cijevi, stupova itd.

  proizvodnju gotovih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili umjetnoga kamena.

26.62          Proizvodnja proizvoda od gipsa (sadre) za građevinarstvo

26.62.0       Proizvodnja proizvoda od gipsa (sadre) za građevinarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju proizvoda od gipsa (sadre) za građevinarstvo

·    blokova, ploča, panela itd.

26.63          Proizvodnja gotove betonske smjese

26.63.0       Proizvodnja gotove betonske smjese

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vatrostalnoga betona, vidi 26.26.0.

26.64          Proizvodnja žbuke

26.64.0       Proizvodnja žbuke

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju žbuke u prahu.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju vatrostalne žbuke, vidi 26.26.0.

26.65          Proizvodnja fibro-cementa

26.65.0       Proizvodnja fibro-cementa

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju građevinskoga materijala od biljnih tvari (drvene vune, slame, trstike i sl.) povezanih cementom, gipsom (sadrom) ili drugim mineralnim vezivima

  proizvodnju proizvoda od celuloznoga fibro-cementa i sl.:

·    valovitih i drugih ploča, panela, crijepa, cijevi, rezervoara, propusta, bazena, izljeva, posuda, namještaja, okvira za prozore itd.

26.66          Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena

26.66.0       Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ostalih proizvoda od betona, gipsa (sadre), cementa ili umjetnoga kamena:

·    kipova, namještaja, udubljenih i ispupčenih reljefa, vaza, lonaca za cvijeće itd.

26.7            Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

26.70          Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

26.70.0       Rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

                            Ovaj podrazred uključuje:

  rezanje, oblikovanje i obradu kamena za uporabu u građevinarstvu, na grobljima, cestama itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  radove koje izvode radnici u kamenolomu npr. proizvodnja grubo obrađenog kamena, vidi 14.11.0

  proizvodnju mlinskih kamena, brusnih kamena i sličnih proizvoda, vidi 26.81.0.

26.8            Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

26.81          Proizvodnja brusnih proizvoda

26.81.0       Proizvodnja brusnih proizvoda

                            Ovajan>Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju mlinskih kamena, kamena za brušenje ili poliranje, te prirodnih i umjetnih brusnih proizvoda, uključujući brusne proizvode na mekoj podlozi.

26.82          Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda, d. n.

26.82.0       Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju pređe i tkanina od nemetalnih minerala, i njihovih proizvoda: odjeće, pokrivala za glavu, obuće, užarije, papira, pusta itd.

  proizvodnju frikcijskih materijala i njihovih nemontiranih proizvoda, na podlozi mineralne tvari ili celuloze

  proizvodnju mineralnoga izolacijskog materijala:

·    vune od šljake, kamene vune i sličnih mineralnih vuna, listića liskuna, ekspandirane gline, izolatora topline i zvuka ili materijala koji apsorbiraju zvuk

  proizvodnju proizvoda od raznih mineralnih tvari:

·    obrađenoga liskuna, proizvoda od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju staklene vune i proizvoda od staklene vune, vidi 26.14.0.

Dj              proizvodnja metala i proizvoda od metala

27               proizvodnja metala

Ovaj odjeljak uključuje djelatnosti taljenja i rafiniranja željeznih i neželjeznih metala iz rude, komada ili otpadaka, koristeći elektrometaluršku ili drugu metaluršku tehniku prerade. Ovaj odjeljak također pokriva proizvodnju metalnih legura i ojačanih legura uvodeći ostale kemijske elemente u čiste metale. Output taljenja i rafiniranja metala, obično je u obliku ingota, a koristi se u postupcima valjanja, vučenja i prevlačenja kako bi se izradili limovi, vrpce, šipke, motke ili žica, ili u rastaljenom obliku za izradu odljevaka i ostalih osnovnih metalnih proizvoda.

27.1            Proizvodnja sirovoga željeza, čelika i ferolegura

27.10          Proizvodnja sirovoga željeza, čelika i ferolegura

27.10.0       Proizvodnja sirovoga željeza, čelika i ferolegura

Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sirovoga željeza i zrcalnoga željeza u komadima, blokovima ili drugim primarnim oblicima

  proizvodnju ferolegura

  proizvodnju polugotovih proizvoda od željeza i nelegiranoga čelika

  proizvodnju ingota, ostalih primarnih oblika i polugotpolugotovih proizvoda od nehrđajućeka i ostalih legura čelika

  proizvodnju klinova, kalupa, profila od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika

  proizvodnju šipki i motki od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika

  proizvodnju ravnovaljanih proizvoda od željeza i nelegiranoga čelika

  proizvodnja klinova, kalupa, profila od željeza i nelegiranoga čelika

  proizvodnju šipki i motki od željeza i nelegiranoga čelika

  proizvodnju teških profila

  proizvodnju želježničkoga tračničkog materijala.

27.2            Proizvodnja cijevi

27.21          Proizvodnja lijevanih cijevi od željeza

27.21.0       Proizvodnja lijevanih cijevi od željeza

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju cijevi od željeza, te centrifugalno lijevanih cijevi od željeza ili čelika

  proizvodnju pribora od lijevanoga željeza: netemperirani ili temperirani pribor od lijevanog čelika za koji je spoj postignut, za obrađeni pribor narezivanjem, za šuplji pribor dodirom, za plosnati pribor vijčanim spajanjem.

27.22          Proizvodnja cijevi od čelika

27.22.0       Proizvodnja cijevi od čelika

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju bešavnih cijevi toplim valjanjem, toplim protiskivanjem ili toplim izvlačenjem, ili hladnim izvlačenjem i hladnim valjanjem

  proizvodnju zavarenih cijevi, hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem, odnosno nakon oblikovanja, toplom redukcijom ili hladnim vučenjem

  proizvodnju pribora za cijevi od čelika:

·    plosnate prirubnice i prirubnice s kovanim obručem od čelika

·    pribor za čelno zavarivanje od čelika

·    obrađeni pribor i ostali pribor od čelika.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju bešavnih cijevi od centrifugalno lijevanoga čelika, vidi 27.21.0.

27.3            Ostalana prerada željeza i čelika

27.31          Hladno vučenje

27.31.0       Hladno vučenje

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju šipki ili profila od čelika hladnim vučenjem, brušenjem ili ljuštenjem.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  vučenje ili istezanje žice, vidi 27.34.0.

27.32          Hladno valjanje uskih vrpca

27.32.0       Hladno valjanje uskih vrpca

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju ravnovaljanih presvučenih ili nepresvučenih proizvoda od čelika u namotima ili ravnih užih od 600 mm, ponovnim hladnim valjanjem toplovaljanih ravnih proizvoda.

27.33          Hladno oblikovanje profila

27.33.0       Hladno oblikovanje profila

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju profila postupnim oblikovanjem na valjcima ili savijanjem na prešama plosnatih proizvoda od čelika.

27.34          Vučenje žica

27.34.0       Vučenje žica

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju žice od čelika hladnim vučenjem ili istezanjem.

27.4            Proizvodnja plemenitih i obojenih metala

27.41          Proizvodnja plemenitih metala

27.41.0       Proizvodnja plemenitih metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju plemenitih metala:

·    proizvodnju i rafiniranje neobrađenih plemenitih metala: zlata, srebra, platine itd.

  proizvodnju legura od plemenitih metala

  proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala

  posrebrivanje običnih metala

  pozlaćivanje običnih metala ili srebra

  platiniranje zlata, srebra ili običnih metala.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kućišta za satove od plemenitih metala, vidi 33.50.0

  proizvodnju nakita od plemenitih metala, vidi 36.22.0.

27.42          Proizvodnja aluminija

27.42.0       Proizvodnja aluminija

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju aluminija iz glinice

  proizvodnju aluminija elektrolizom aluminijskoga otpada ili staroga materijala

  proizvodnju aluminijskih legura

  primarnu preradu aluminija.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju glinice (aluminijevoga oksida)

  proizvodnju folija za zamatanje.

27.43          Proizvodnja olova, cinka, kositra

27.43.0       Proizvodnja olova, cinka, kositra

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju olova, cinka i kositra iz rude

  proizvodnju olova, cinka i kositra elektrolizom otpadaka ili staroga materijala od olova, cinka i kositra

  proizvodnju olovnih, cinkovih i kositrenih legura

  primarnu preradu olova, cinka i kositra.

27.44          Proizvodnja bakra

27.44.0       Proizvodnja bakra

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju bakra iz rude

  proizvodnju bakra elektrolizom bakrenih otpadaka ili staroga materijala

  proizvodnju bakrenih legura

  proizvodnju žice i vrpca za osigurače

  primarnu preradu bakra.

27.45          Proizvodnja ostalih obojtala

27.45.0       Proizvodnja ostalih obojenih metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kroma, mangana, nikla itd. iz ruda ili oksida

  proizvodnju kroma, mangana, nikla itd. elektrolizom i alumotermijskim rafiniranjem otpadaka ili starih materijala od kroma, mangana, nikla itd.

  proizvodnju legura kroma, mangana, nikla itd.

  primarnu preradu kroma, mangana, nikla itd.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju sirovoga nikla (mate nikla).

27.5            Lijevanje metala

                            Ova skupina uključuje:

  proizvodnju polugotovih proizvoda i raznih odljevaka proizvedenih za treće osobe prema specifikaciji.

                            Ova skupina isključuje:

  lijevanje gotovih metalnih proizvoda npr. 27.21.0 cijevi i pribor za cijevi od lijevanog željeza itd., bojleri (kotlovi) i radijatori, vidi 28.2 i 28.3, lijevani proizvodi za kućanstvo, vidi 28.75.1 itd.

27.51          Lijevanje željeza

27.51.0       Lijevanje željeza

                            Ovaj podrazred uključuje:

  lijevanje polugotovih proizvoda od željeza

  lijevanje odljevaka od sivoga lijeva s lamelarnim i vertikalnim grafitom, ljuskastih odljevaka od željeza

  lijevanje odljevaka od nodularnoga lijeva s kuglastim ili nodularnim grafitom

  lijevanje odljevaka od temperiranoga (kovkastog) lijeva.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  lijevanje u vezi s proizvodnjom proizvoda od metala, vidi odjeljke 27 do 36.

27.52          Lijevanje čelika

27.52.0       Lijevanje čelika

                            Ovaj podrazred uključuje:

  lijevanje polugotovih proizvoda od čelika

  lijevanje odljevaka od čelika.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  lijevanje u vezi s proizvodnjom proizvoda od metala, vidi odjeljke 27 do 36.

27.53          Lijevanje lakih metala

27.53.0       Lijevanje lakih metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  lijevanje polugotovih proizvoda od aluminija, magnezija, titana, berilija, skandija i itrija

  lijevanje odljevaka od lakih metala.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  lijevanje u vezi s proizvodnjom proizvoda od metala, vidi odjeljke 27 do 36.

27.54          Lijevanje ostalih obojenih metala

                                Ovaj razred uključuje:

  lijevanje odljevaka od teških metala

  lijevanje odljevaka od plemenitih metala.

                            Ovaj razred isključuje:

  lijevanje u vezi s proizvodnjom proizvoda od metala, vidi odjeljke 27 do 36.

27.54.1       Lijevanje ostalih obojenih metala, osim lijevanja unikata i sličnih odljevaka

27.54.2       Lijevanje unikata i sličnih odljevaka, od ostalih obojenih metala

28               proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

Dok se odjeljak 28 bavi proizvodnjom "čistih" metalnih proizvoda (kao što su metalni elementi, kontejneri i konstrukcije), obično onih sa statičnom nepokretnom funkcijom, odjeljci 29 do 36 bave se kombinacijom ili sastavljanjem takvih metalnih proizvoda (ponekad s ostalim materijalima) u složenije jedinice koje, ukoliko nisu u potpunosti električne, elektroničke ili optičke, rade s pokretnim dijelovima.

28.1            Proizvodnja metalnih konstrukcija

28.11          Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

28.11.0       Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju metalnih kostura za građevinarstvo

  proizvodnju metalnih kostura za industriju (metalnih konstrukcija za visoke peći, opreme za podizanje i rukovanje itd.)

  proizvodnju montažnih zgrada uglavnom od metala

·    baraka na gradilištima, konstrukcija standardnih izložbenih elemenata itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju brodskih sekcija, vidi 35.11.1.

28.12          Proizvodnja građevinske stolarije od metala

28.12.0       Proizvodnja građevinske stolarije od metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju vrata, prozora i njihovih okvira, žaluzija, ulaznih vrata od metala.

28.2            Proizvodnja cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala; proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

28.21          Proizvodnja cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

28.21.0       Proizvodnja cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju cisterni, rezervoara i sličnih posuda kapaciteta preko 300 litara

  proizvodnju posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju bačava, buradi, kanta, vedara, kutija itd. od metala kapaciteta manjega od uklj. 300 litara, vidi 28.7

  proizvodnju kontejnera za prenošenje, vidi 34.20.0.

28.22          Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

28.22.0       Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje

28.3            Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

28.30          Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

28.30.0       Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare

  proizvodnju pomoćnih uređaja za proizvodnju pare:

·    kondenzatora, ekonomajzera, pregrijača, skupljača i akumulatora pare

  proizvodnju nuklearnih reaktora.

                     Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju sustava cijevi koji se uključuje u proces rada generatora, ponajviše da osigurava pritisak u cijevima ili u sustavu cijevi, zajedno s pridruženim sustavom konstrukcije generatora.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju separatora izotopa, vidi 29.56.0.

28.4            Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija      praha

28.40          Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

28.40.0       Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

                            Ovaj podrazred uključuje:

  kovanje, prešanje, štancanje, valjanje metala

  metalurgiju praha: proizvodnju predmeta od metala neposredno od metalnoga praha toplinskom obradom (sinterizacija) ili prešanjem.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju fino mljevenoga metalnog praha, vidi 27.

28.5            Obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi

28.51          Obrada i prevlačenje metala

28.51.0       Obrada i prevlačenje metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  prevlačenje metala, galvanizaciju itd.

  toplinsku obradu metala

  skidanje opiljaka, pjeskarenje, poliranje "tumbanjem", čišćenje metala

  bojenje i graviranje metala

  prevlačenje nemetalima:

·    plastificiranje, emajliranje, lakiranje itd.

  kaljenje, poliranje metala kožom.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  usluge na licu mjesta, vidi 52.74.0

  valjanje plemenitim metalima osnovnih ili ostalih metala, vidi 27.41.0.

28.52          Opći mehanički radovi

28.52.0       Opći mehanički radovi

                            Ovaj podrazred uključuje:

  bušenje, glodanje, savijanje, struganje, ravnanje, poliranje, probadanje, poravnavanje, piljenje, brušenje, oštrenje, zavarivanje, sječenje, rezanje itd. predmeta od metala

  rezanje i upisivanje na metale laserskim trakom

  opće mehaničko održavanje i popravke strojeva.

28.6            Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova

28.61          Proizvodnja sječiva

28.61.0       Proizvodnja sječiva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju pribora za jelo: noževa, vilica, žlica itd.

  proizvodnju raznih proizvoda za rezanje i sječenje:

·    britvi i žileta

·    škara i aparata za šišanje.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju strojnih listova za piljenje, vidi 28.62.0

  proizvodnju metalnoga posuđa od osnovnih metala vidi 28.75

  proizvodnju pribora za rezanje i posuđa od plemenitih metala, vidi 36.22.0.

28.62          Proizvodnja alata

28.62.0       Proizvodnja alata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju noževa i listova za rezanje i piljenje, za strojeve ili mehaničke naprave

  proizvodnju ručnoga alata, kao što su kliješta, odvijači itd.

  proizvodnju pila i metalnih listova za pile, uključujući kružne i lančane pile

  proizvodnju zamjenjivoga alata za ručni alat, bez obzira na to je li električni ili nije, te za strojni alat: bušilice, svrdla, odvijače, nareznice za navoj itd.

  proizvodnju kovačkoga alata: čekića, nakovnja itd.

  proizvodnju škripaca i stezaljka.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju ručnoga alata na električni pogon, vidi 29.41.0.

28.63          Proizvodnja brava i okova

28.63.0       Proizvodnja brava i okova

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju lokota, brava, okova, ključeva i dr. za zgrade, automobile, namještaj itd.

28.7            Proizvodnja ostalih proizvoda od metala

28.71          Proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika

28.71.0       Proizvodnja bačava i sličnih posuda od čelika

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sanduka (posuda) od željeza i čelika, kapaciteta manjeg od uklj. 300 litara

  proizvodnju vedara, kanta, bačava.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju cisterna i rezervoara, vidi 28.21.0.

28.72          Proizvodnja ambalaže od lakih metala

28.72.0       Proizvodnja ambalaže od lakih metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju limenka i kanta za prehrambene proizvode, sklopive tube i kutije

  proizvodnju metalnih zatvarača za boce.

28.73          Proizvodnja proizvoda od žice

28.73.0       Proizvodnja proizvoda od žice

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju metalnih užadi, pletenih vrpca i sl.

  proizvodnju artikala od žice: bodljikave žice, žičane ograde, rešetaka, mreža, pletiva itd.

  proizvodnju čavala, klinaca.

28.74          Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga

28.74.0       Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju zateznih klinova i rascjepaka, zakovica, podložnih pločica i sl. proizvoda bez navoja

  proizvodnju vijčanih proizvoda: vijaka i matica

  proizvodnju opruga:

·    opruga na pero, spiralnih, s okretnom polugom

·    pera za opruge

  proizvodnju lanaca, osim transmisijskih.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju transmisijskih lanaca, vidi 29.14 0.

  proizvodnju opruga za zidne i sl. satove, te džepne i ručne satove, vidi 33.50.0.

28.75          Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, d. n.

28.75.1       Proizvodnja ostalih proizvoda od metala za kućanstvo, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju proizvoda od metala za kućanstvo

·    tava za kuhanje, tava za pečenje i dr. neelektričnoga stolnog i kuhinjskog posuđa

·    ravne robe (pladnjeva i sl.) od metala

·    malih kuhinjskih neelektričnih aparata i pribora

·    metalnoga pribora za čišćenje

  proizvodnju kada, sudopera, posuda za pranje i sl. proizvoda od metala.

28.75.2       Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju sitne robe od metala za uredske potrebe

  proizvodnju sefova, ormara i kasa, armiranih vrata itd.

  proizvodnju sabalja, mačeva, bajuneta itd.

  proizvodnju brodskih propelera

  proizvodnju raznih proizvoda od metala

·    metalnih kaciga

·    spona, kopča, kuka

·    ploča za obilježavanje.

Dk             proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

29               proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Odjeljak 29 pokriva proizvodnju strojeva i uređaja koji samostalno djeluju na materijale bilo mehanički bilo toplinski ili izvode operacije na materijalima (kao što je rukovanje, raspršivanje, vaganje ili pakiranje), uključujući njihove mehaničke sastojke koji proizvode i primjenjuju silu i bilo koje specijalno proizvedene primarne dijelove. Ova kategorija uključuje fiksne i mobilne ili ručne (prenosive) naprave, bez obzira na to jesu li za industrijske, građevinske, poljoprivredne, vojne ili kućanske namjene. Proizvodnja oružja i specijalne opreme za prijevoz putnika ili tereta u okviru naprijed navedenog razgraničenja također pripadaju ovom odjeljku.

Proizvodnja metalnih proizvoda za opće namjene (odjeljak 28), pridruženih kontrolnih naprava, računalnih uređaja, uređaja za mjerenje i testiranje, električnih aparata za distribuciju i kontrolu (odjeljci 30 do 33) i motornih vozila opće namjene (odjeljci 34 i 35) isključeni su.

Odjeljak 29 razlikuje proizvodnju strojeva opće namjene od komponenti i onih sa specijalnom aplikacijom. Naslovi počinju s "Proizvodnja...":

- motora (osim električnih motora), turbina, crpki, kompresora, ventila i prijenosnika

- peći, plamenika, opreme za dizanje i rukovanje, opreme za hlađenje i ventilaciju, ostalih strojeva opće namjene (npr. oprema za pakiranje, strojevi za vaganje i oprema za pročišćavanje vode)

-.poljoprivrednih strojeva, alatnih strojeva, strojeva za specijalne industrijske namjene (npr. za proizvodnju metala, visokogradnju i niskogradnju, rudarstvo ili proizvodnju hrane, tekstila, papira, tiskanja, plastičnih i gumenih proizvoda)

- oružja i streljiva

- aparata za kućanstvo (električnih i neelektričnih).

29.1            Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

29.11          Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

29.11.0       Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju stapnih motora s unutrašnjim izgaranjem i njihovih dijelova, osim motora za zrakoplove, motorna vozila i motocikle:

·    brodskih motora

·    motora za lokomotive

  proizvodnju turbina i njihovih dijelova:

·    parnih turbina i ostalih parnih strojeva

·    hidrauličnih turbina, vodnih kola i njihovih regulatora

·    plinskih turbina.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju turbina na vjetar, vidi 29.12.0

  proizvodnju jedinica (motorgeneratora) za proizvoproizvodnju električne energije, v10.0

  proizvodnju električne opreme i dijelova motora s unutrašnjim izgaranjem, vidi 31.61.0

  proizvodnju motora za motorna vozila, zrakoplove i motocikle, vidi 34.10.0, 35.30.0 i 35.41.0

  proizvodnju turbomlaznih zrakoplova i turbopropelera, vidi 35.30.0.

29.12          Proizvodnja crpki i kompresora

29.12.0       Proizvodnja crpki i kompresora

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju zračnih crpki i vakuumskih crpki, te zračnih i drugih plinskih kompresora

  proizvodnju crpki za tekućine, opremljenih uređajem za mjerenje protoka ili neopremljenih.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju hidrauličnih pogonskih uređaja, te pogonskih uređaja i motora na pneumatski pogon ili snagom vjetra.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju hidrauličnih prijenosnih uređaja, vidi 29.14.0.

29.13          Proizvodnja slavina i ventila

29.13.0       Proizvodnja slavina i ventila

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju industrijskih slavina i ventila, uključujući ventile za reguliranje i slavine za uzimanje (dotok)

  proizvodnju sanitarnih slavina i ventila

  proizvodnju slavina i ventila za grijanje.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju ventila od nestvrdnute vulkanizirane gume, stakla ili keramičkih materijala, vidi 25.13.0, 26.15.0 ili 26.24.0.

  proizvodnju usisnih i ispušnih ventila za motore s unutrašnjim izgaranjem, vidi 34.30.0 i 35.30.0.

29.14          Proizvodnja ležajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata

29.14.0       Proizvodnja ležajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kugličnih i valjkastih ležajeva i njihovih dijelova

  proizvodnju uređaja za mehanički prijenos:

·    prijenosnih osovina i koljena: zupčastih osovina, koljenastih osovina itd.

·    kliznih ležajeva i njihovih kućišta

  proizvodnju zupčanika, mjenjača brzina, zupčastih prijenosnika, kutija za mjenjače, te ostalih mjenjača brzine

  proizvodnju kvačila i spojki

  proizvodnju zamašnjaka i pogonskih remenica

  proizvodnju člankastih lanaca (Galovi lanci)

  proizvodnju hidrauličnih prijenosnih uređaja.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju ostalih lanaca, vidi 28.74.0

  proizvodnju elektromagnetnih spojki, vidi 31.62.0.

29.2            Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

29.21          Proizvodnja industrijskih peći i plamenika

29.21.0       Proizvodnja industrijskih peći i plamenika

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći, uključujući peći za spaljivanje

  proizvodnju plamenika.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju uređaja za automatsko loženje, ognjišta i čistača pepela itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju neelektričnih pekarskih peći, vidi 29.53.0

  proizvodnju poljoprivrednih sušara, vidi 29.53.0

  proizvodnju sušara za drvo, papirnu pulpu, papir i karton, vidi 29.56.0

  proizvodnju peći za kućanstvo, vidi 29.71.0

  proHR'>proizvodnju medicinskih, kiruršaboratorijskih sterilizatora, vidi 33.10.0.

29.22          Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

29.22.0       Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju strojeva za ručno upravljanje ili mehanički pogon, za podizanje, prenošenje, utovar i istovar:

·    kolotura, dizala, vitala, ručnih vitala

·    dizalica, kranova, pokretnih platforma za podizanje, tronožaca itd.

·    viljuškara i dr. uređaja za podizanje i prenošenje tereta

·    mehaničkih manipulatora i industrijskih robota posebno dizajniranih za dizanje ili prenošenje

  proizvodnju konvejera, žičara itd.

  proizvodnju dizala, pokretnih stepenica i pokretnih staza za hodanje.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  održavanje dizala, pokretnih stepenica.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju beskonačnih elevatora i konvejera, za podzemnu uporabu, vidi 29.52.0

  proizvodnju mehaničkih lopata, kopačica i utovarivača, vidi 29.52.0

  proizvodnju industrijskih robota za višestruke namjene, vidi 29.56.0

  proizvodnju plovećih dizalica, željezničkih dizalica, kamionskih dizalica, vidi 34.10.0, 35.11.1 i 35.20.1

  instalaciju dizala i elevatora, vidi 45.31.0.

29.23          Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

29.23.0       Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje

  proizvodnju opreme za klimatizaciju

  proizvodnju izmjenjivača topline

  proizvodnju vena, osim za kućanstvo.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju poljoprivrednih sušara, vidi 29.53.0

  proizvodnju uređaja za hlađenje i zamrzavanje u kućanstvu, vidi 29.71.0

  proizvodnju ventilatora za kućanstva, vidi 29.71.0.

29.24          Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

29.24.0       Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju uređaja za vaganje osim osjetljivih laboratorijskih vaga:

·    vaga za trgovinu i kućanstvo, platformskih vaga, vaga za kontinuirano vaganje, mosnih vaga, utega itd.

  proizvodnju strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućina

  proizvodnju uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućina ili praha:

·    pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, strojeva za čišćenje pješčanim mlazom, strojeva za čišćenje parom itd.

  proizvodnju strojeva za pakiranje i zamatanje:

·    strojeva za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje, začepljivanje, etiketiranje itd.

  proizvodnju strojeva za pranje i sušenje boca i za gaziranje pića

  proizvodnju postrojenja za destiliranje ili rektifikaciju u rafinerijama nafte, kemijskoj industriji, industriji pića itd.

  proizvodnju plinskih generatora

  proizvodnju valjaka (kalandera) ili drugih valjaoničkih strojeva, te odgovarajućih cilindara

  proizvodnju centrifuga

  proizvodnju brtvila i sličnih spojnica, od kombiniranih materijala ili slojeva istoga materijala

  proizvodnju automata za prodaju robe.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju poljoprivrednih prskalica, vidi 29.32.0

  proizvodnju postrojenja za valjanje metala ili stakla, te odgovarajućih cilindara, vidi 29.51.0 i 29.56.0

  proizvodnju separatora za mlijeko, vidi 29.53.0

  proizvodnju ventilatora za kućanstvo, vidi 29.71.0.

  proizvodnju preciznih vaga laboratorijskog tipa, vidi 33.20.0.

29.3            Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

29.31          Proizvodnja traktora za poljoprivredu

29.31.0       Proizvodnja traktora za poljoprivredu

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo

  proizvodnju jednoosovinskih traktora (motokultivatora).

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju cestovnih traktora za vuču poluprikolica, vidi 34.10.0

  proizvodnju cestovnih prikolica i poluprikolica, vidi 34.20.0.

29.32          Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

29.32.0       Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake

  proizvodnju poljoprivrednih samotovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica

  proizvodnju poljoprivrednih strojeva za pripremu zemljišta, sjetvu ili gnojenje:

·    plugova, rasipača gnoja, sijačica, drljača itd.

  proizvodnju strojeva za žetvu i vršenje:

·    žetelica, vršalica, razvrstačica itd.

  proizvodnju strojeva za mužnju

  proizvodnju poljoprivrednih strojeva za prskanje

  proizvodnju razne poljoprivredne opreme:

    za uzgoj peradi, za uzgoj pčela, za pripremu stočne hrane

·    za čišćenje, razvrstavanje, gradiranje jaja, voća, sjemenja, žitnoga zrnja itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju poljoprivrednoga ručnog alata, vidi 28.62.0

  proizvodnju viličara, vidi 29.22.0

  proizvodnju separatora za mlijeko, vidi 29.53.0

  proizvodnju cestovnih prikolica i poluprikolica, vidi 34.20.0.

29.4            Proizvodnja alatnih strojeva

29.41          Proizvodnja prijenosnog mehaniziranog ručnog alata

29.41.0       Proizvodnja prijenosnog mehaniziranog ručnog alata

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju pneumatskoga ili motoriziranoga ručnog alata

  proizvodnju dijelova lančanih pila; dijelova pneumatskih alata; dijelova ručnih alata, s neelektričnim motorom

  proizvodnju dijelova alata za ručnu obradu, s električnim motorom.

29.42                    Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala

29.42.0       Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju alatnih strojeva za obradu materijala koji rade laserom i slično; strojnih centara i slično

  proizvodnju tokarilica, bušilica i strojeva za valjanje za obradu metala

  proizvodnju ostalih alatnih strojeva za obradu metala

  proizvodnju dijelova i pribora alatnih strojeva za obradu metala.

29.43                    Proizvodnja ostalih alatnih strojeva, d. n.

29.43.0       Proizvodnja ostalih alatnih strojeva, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju alatnih strojeva za obradu kamena, drva i sličnih čvrstih materijala; preše za proizvodroizvodnju ploča iverica i slično

  proizvodnju alata za lemljenje i zavarivanje, strojeva i aparata za površinsko kaljenje i vruće štrcanje

  proizvodnju držača alata i samootvarajućih glava za rezanje metala

  proizvodnju radnih držača za alatne strojeve

  proizvodnju razdjelnih glava i drugih posebnih dodataka za alatne strojeve

  proizvodnju dijelova i pribora alatnih strojeva za obradu drva, pluta, tvrde gume i sličnih tvrdih materijala

  proizvodnju dijelova i pribora uređaja za zavarivanje.

29.5            Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

29.51          Proizvodnja strojeva za metalurgiju

29.51.0       Proizvodnja strojeva za metalurgiju

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju strojeva i opreme za rad s vrućim metalima:

·    konvertera, kalupa za ingote, kutljača, strojeva za lijevanje

  proizvodnju valjačkih stanova i njihovih valjaka.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kutija i kalupa za lijevanje (osim kalupa za ingote), vidi 29.56.0.

29.52          Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

29.52.0       Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju beskonačnih vrpca i elevatora, za rad pod zemljom

  proizvodnju strojeva za bušenje, prosijecanje, kopanje i prokopavanje tunela

  proizvodnju strojeva za: prosijavanje, sortiranje, separiranje itd.

  proizvodnju miješalica za beton i žbuku

  proizvodnju strojeva za zemljane radove:

·    buldožera, kopačica pod kutom (angldozera), ravnjača, zgrtalica, nivelirki, mehaničkih lopata, utovarivača lopatom itd.

  proizvodnju strojeva za nabijanje jamske građe, vađenje jamske građe, nanošenje žbuke, asfalta i betona itd.

  proizvodnju listova za buldožere i kopačice pod kutom.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju opreme za dizanje i prenošenje, vidi 29.22.0

  proizvodnju traktora točkaša, vidi 29.31.0 i 34.10.0

  proizvodnju alatnih strojeva za obradu kamena, uključujući strojeve za cijepanje ili grubu obradu kamena, vidi 29.4

  proizvodnju automiješalica za beton, vidi 34.10.0.

29.53          Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

29.53.0       Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju poljoprivrednih sušara

  proizvodnju strojeva za mljekarsku industriju:

·    obirača (separatora) mlijeka

·    strojeva za doradu mlijeka (homogenizatora, pasterizatora i sterilizatora)

·    strojeva za proizvodnju maslaca (bućkalica, strojeva za obradu i oblikovanje)

·    strojeva za proizvodnju sira (homogenizatora, kalupa, preša)

  proizvodnju strojeva za mlinarsku industriju:

·    mlinskih valjaka, ubacivača sirovina, prosijača, odvajivača mekinja, miješalica brašna, ljuštilica riže, drobilica graška i strojeva za trijebljenje mahunastoga povrća

  proizvodnju preša, drobilica itd. za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova itd.

  proizvodnju strojeva za pekarstvo i industriju tjestenina (makarona, špageta i sl. proizvoda):

·    neelektričnih pekarskih peći, miješalica za tijesto, dijelilica tijesta, strojeva za oblikovanje, strojeva za slaganje itd.

  proizvodnju strojeva i opreme za preradu raznovrsne hrane:

·    strojeva za proizvodnju bombona, kakaa ili čokolade, za proizvodnju šećera, piva, obradu i preradu mesa ili mesa peradi, preradu voća, oraha i sličnog orašastog voća, povrća; preradu ribe ili morskih rakova, školjaka i sl., ostalih strojeva za proizvodnju hrane ili pića

proizvodnju strojeva za ekstrakciju i proizvodnju životinjskih i biljnih masti i ulja

  proizvodnju strojeva za preradu duhana i proizvodnju cigareta, cigara ili duhana za lulu, žvakanje, šmrkanje

  proizvodnju strojeva za pripremu hrane u hotelima i restoranima.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju strojeva za pakiranje, zamatanje i vaganje, vidi 29.24.0

  proizvodnju strojeva za čišćenje, razvrstavanje, gradiranje jaja, voća ili dr. plodina, vidi 29.32.0.

29.54          Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

29.54.0       Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju strojeva za industriju tekstila:

·    strojeva za pripremu, proizvodnju, protiskivanje, vlačenje, strukturiranje ili rezanje umjetnih vlakana, materijala ili pređe

·    strojeva za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka od sjemenja, trganje ambalaže, rastresanje pamuka, pranje vune, karboniziranje vune, češljanje, grebenanje, namatanje vune na okvire itd.

·    predilica

·    strojeva za pripremu tekstilne pređe: za namatanje, snovanje i srodnih strojeva

·    tkalačkih stanova (razboja), uključujući ručne

·    strojeva za pletenje

·    strojeva za izradu uzlanih mreža, tila, čipaka, vrpca (gajtana) itd.

  proizvodnju pomoćnih strojeva ili opreme za tekstilne strojeve:

·    dobijevki, žakardica, automatskoga zaustavljanja rada, mehanizma za zamjenjivanje čunaka, vretena, krilaca za vretena itd.

  proizvodnju strojeva za obradu tkanina:

·    strojeva za pranje, bijeljenje, bojenje, dotjerivanje, prevlačenje ili impregniranje tekstilnih tkanina

·    proizvodnju strojeva za namatanje, odmatanje, previjanje, sječenje i sl.

  proizvodnju strojeva za pranje:

·    strojeva za glačanje, uključujući tople preše

·    strojeva za kombinirano pranje i sušenje

·    strojeva za kemijsko čišćenje

  proizvodnju šivaćih strojeva i njihovih glava, te igala

  proizvodnju strojeva za izradu i dovršavanje pusta i netkanoga tekstila

  proizvodnju strojeva za industriju kože:

·    strojeva za pripremu, štavljenje i obradu sirovih koža, krzna i štavljenje kože

·    strojeva za izradu i popravak obuće ili drugih predmeta od kože i krzna.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju papira i kartona s ubušenim programom za rad žakardica, vidi 21.25.0

  proizvodnju strojeva za glačanje s valjcima, vidi 29.24.0

  proizvodnju strojeva za knjigovežnice, vidi 29.56.0

  proizvodnju strojeva za pranje i sušenje rublja za kućanstvo, vidi 29.71.0.

29.55          Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

29.55.0       Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju strojeva za izradu pulpe

  proizvodnju strojeva za izradu papira i kartona

  proizvodnju strojeva za izradu proizvoda od papira i kartona.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju strojeva za sušenje papra, vidi 29.56.0.

29.56          Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

29.56.0       Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju strojeva za izradu meke gume ili plastike, te strojeva za izradu proizvoda od tih materijala:

·    ekstrudera, preša, strojeva za izradu pneumatike ili obnavljanje guma (protektiranje) i drugih strojeva za izradu posebne vrste gumene ili plastične robe

  proizvodnju tiskarskih strojeva i strojeva za uvezivanje knjiga

  proizvodnju kalupa za lijevanje svih vrsta materijala; matrica za lijevanje; modela za lijevanje; odljevaka

  proizvodnju sušilica za drvo, ljepenku, papir i karton

  proizvodnju centrifugalnih sušilica rublja

  proizvodnju drugih specijaliziranih strojeva i opreme:

·    strojeva za sastavljanje električnih i elektronskih svjetiljaka, cijevi i žarulja

·    strojeva za toplu obradu stakla i staklene robe, staklenoga vlakna i pređe

·    strojeva i aparata za separaciju izotopa

·    strojeva za proizvodnju užadi itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju strojeva i opreme za obradu tvrde gume, tvrde plastike ili hladnoga stakla, vidi 29.43.0.

  proizvodnju aparata za kućanstvo, vidi 29.7.

29.6            Proizvodnja oružja i streljiva

29.60          Proizvodnja oružja i streljiva

29.60.0       Proizvodnja oružja i streljiva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju tenkova i drugih bojnih kola

  proizvodnju topničkoga (artiljerijskoga) materijala i balističkih raketa

  proizvodnju lakoga vatrenog oružja

  proizvodnju bojevoga streljiva.

                            Ovaj podrazred također uključuje:

  proizvodnju lovačkoga, sportskoga i obrambenoga vatrenog oružja i streljiva

  proizvodnju eksplozivnih naprava: bomba, mina, torpeda.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju kapsla, detonatora ili svjetlećih signala, vidi 24.61.0

  proizvodnju kratkih i dugačkih mačeva, bajuneta itd., vidi 28.75.2

  proizvodnju oklopnih vozila za prijevoz novca i dragocjenosti, vidi 34.10.0.

29.7            Proizvodnja aparata za kućanstvo, d. n.

29.71          Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

29.71.0       Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju električnih aparata za kućanstvo:

·    hladnjaka i zamrzivača, strojeva za pranje posuđa, strojeva za pranje i sušenje rublja, usisavača, aparata za laštenje podova, mlinaca, miksera, sokovnika, otvarača konzervi, električnih aparata za brijanje, električnih četaka za zube, oštrila za noževe, napa za ventilaciju i recikliranje

  proizvodnju elektrotermičkih aparata za kućanstvo:

·    električnih grijača vode, pokrivača, električnih aparata za sušenje kose, češljeva, četaka, "viklera", električnih glačala, grijača prostorija, ventilatora, električnih pećnica, mikrovalnih pećnica, električnih štednjaka, kuhala (rešoa), toplih ploča, tostera, aparata za kuhanje kave i čaja, tava, friteza, peći za prženje, roštilja, električnih grijaćih tijela itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju šivaćih strojeva, vidi 29.54.0

  proizvodnju centrifugalnih sušilica rublja, vidi 29.56.0.

29.72          Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo

29.72.0       Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju neelektrične opreme za kuhanje i grijanje:

·    neelektričnih grijača prostora, štednjaka za kuhanje, roštilja, pećnica, grijača vode, aparata za kuhanje (pod parom), grijača posuđa.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju strojeva za pripremu hrane u komercijalnim kuhinjama, vidi 29.53.0.

Dl              proizvodnja električne i optičke opreme

30     '>               proizvodnja uredskih strojeva i računala

Proizvodnja uredskih strojeva (npr. strojeva za fotokopiranje, registar-blagajni itd.) i računalne opreme (npr. računala, procesornih i perifernih uređaja) uključuje i instaliranje, ali ne i održavanje (72.5), softverski dizajn (72.2) ili proizvodnju elektroničkih komponenta (32.1).

Ti se strojevi često uzimaju u zakup (leasing) (71.3: Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme), ali ako su u zakupu (leasing) od proizvođača, to zapravo predstavlja samo oblik prodaje proizvodnje.

30.0            Proizvodnja uredskih strojeva i računala

30.01          Proizvodnja uredskih strojeva

30.01.0       Proizvodnja uredskih strojeva

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju mehaničkih ili električnih pisaćih strojeva

  proizvodnju strojeva za obradu riječi

  proizvodnju strojeva za umnažanje hektografom ili matricama, strojeva za adresiranje i ofsetnih tiskarskih strojeva uredskoga tipa

  proizvodnju računskih strojeva, registar-blagajni, strojeva za frankiranje pošte, posebnih terminala za izdavanje karata i rezervacija itd.

  proizvodnju raznih uredskih strojeva ili opreme:

·    strojeva za sortiranje, zamatanje ili brojenje metalnoga novca, automata za izdavanje novčanica, strojeva za: ulaganje u omotnice, sortiranje pošte, oštrenje olovaka, bušilica i spajalica papira itd.

30.02          Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka

30.02.0       Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju strojeva za automatsku obradu podataka:

·    digitalnih strojeva

·    analognih strojeva

·    hibridnih strojeva

  proizvodnju perifernih jedinica:

·    pisača, terminala itd.

·    magnetnih ili optičkih čitača

·    strojeva za prepisivanje podataka na medije u šifriranom obliku.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju elektroničkih dičkih dijelova u računalima, vidi 3o:p>

  proizvodnju elektroničkih igara, vidi 36.50.0

  popravak i održavanje računalnih sustava, vidi 72.50.0.

31               proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.

31.1            Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

31.10          Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

31.10.0       Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju motora za izmjeničnu struju

  proizvodnju generatora za izmjeničnu struju

  proizvodnju univerzalnih motora za izmjeničnu i istosmjernu struju

  proizvodnju motora ili generatora za istosmjernu struju

  proizvodnju motorgeneratora za izmjeničnu ili istosmjernu struju

  proizvodnju električnih, statičkih ili rotacijskih konvertera

  proizvodnju električnih transformatora.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju generatora za vozila i startera motora, vidi 31.61.0

  proizvodnju dioda i sklopova dioda, kao ispravljačkoga elementa, vidi 32.10.0.

31.2            Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

31.20          Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

31.20.0       Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju električnih aparata za skretanje ili zaštitu strujnoga kruga, ili za uključenje u strujni krug:

·    prekidača, osigurača, obrana od groma, ograničavača napona, prigušivača, utikača, razvodnih kutija, releja, utičnica, grla za žarulje

  proizvodnju kontrolnih i distribucijskih ploča, polja, konzola, stolova, ormara i drugih osnova.

tyle='mso-tab-count:1'>                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju žice i vrpca za osigurače, vidi 27.4

  proizvodnju ugljenih ili grafitnih elektroda, vidi 31.62.0

  proizvodnju ploča, panela, konzola itd., za uporabu u žičanoj telefoniji ili žičanoj telegrafiji, vidi 32.20.0.

31.3            Proizvodnja izolirane žice i kabela

31.30          Proizvodnja izolirane žice i kabela

31.30.0       Proizvodnja izolirane žice i kabela

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju izolirane žice, kabela, vrpca i drugih izoliranih vodiča, s konektorom ili bez njega

  proizvodnju kabela za telekomunikaciju, video uređaje i kontrolne uređaje itd., za šifrirani prijenos podataka od pojedinačno obloženih optičkih vlakana.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju neizoliranih žica od obojenih metala, vidi 27.4

  proizvodnju neizoliranih metalnih kabela ili izoliranih kabela koji nisu vodiči električne energije, vidi 28.73.0

  proizvodnju namjenskih kabelskih garnitura, vidi 31.61.0.

31.4            Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija

31.40          Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija

31.40.0       Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju primarnih stanica i primarnih baterija

  proizvodnju akumulatora, uključujući i dijelove.

31.5            Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljaka

31.50          Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljaka

31.50.0       Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljaka

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju žarulja sa žarnom niti ili s pražnjenjem (bez žarne niti)

·    ultraljubičastih i infracrvenih žarulja

·    lučnih žarulja

·    blic-žarulja ili kocaka itd.

  proizvodnju električnih svjetiljaka i opreme za rasvjetu

·    lustera, stolnih, uredskih, noćnih ili stojećih svjetiljaka, čak i neelektričnih

·    ručnih svjetiljaka

·    svjetlećih znakova i natpisa itd.

·    rasvjete na otvorenom prostoru i rasvjete na cestama

·    dekorativne rasvjete, npr. za božićna drvca.

31.6            Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.

31.61          Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d. n.

31.61.0       Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju električne opreme za paljenje ili pokretanje motora s unutrašnjim izgaranjem: magneta za paljenje, dinamo-magneta, kalema za paljenje, svjećica za iskrenje, žarnih svjećica, startera, generatora (dinama, alternatora), reglera itd.

  proizvodnju opreme za električnu rasvjetu, te zvučnu i vizualnu signalizaciju za bicikle i motorna vozila: svjetiljaka, truba, sirena itd.

  proizvodnju namjenskih kabelskih garnitura (setova)

  proizvodnju brisača vjetrobrana, električnih odleđivača i odmagljivača za motorna vozila i motocikle

  proizvodnju dinama za bicikle.

31.62          Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.

31.62.0       Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.

                            Ovaj podrazred uključuje:

  proizvodnju električne signalizacije, sigurnosne i prijevozne opreme za autoceste, ceste ili ulice, željeznicu i tramvaje, unutrašnje vodene putove, pristaništa i luke, zračne luke

  proizvodnju raznih električnih zvučnih vizualnih signalnih aparata

·    zvona, sirena, pokaznih ploča, alarma protiv provala i požara itd.

  proizvodnju elektromagneta uključujući elektromagnetne ili stalnomagnetne učvršćivače, spojki, kočnica, mjenjača, elektromagnetnih pritegačkih ili podizačkih glava

  proizvodnju električnih izolatora i njihova pribora, osim staklenih i keramičkih

  proizvodnju izolatorskoga pribora za električne strojeve i opremu, osim keramičkih i plastičnih

  proizvodnju ugljenih i grafitnih elektroda

  proizvodnju instalacijskih cijevi i pribora, od običnih metala izoliranih iznutra

  proizvodnju raznih električnih strojeva i aparata:

·    akceleratora čestica, signalnih generatora, detektora mina itd.

                            Ovaj podrazred isključuje:

  proizvodnju balona za žarulje od stakla, vidi 26.15.0

  proizvodnju ručnih električnih pištolja za rasprskavanje, vidi 29.24.0

  proizvodnju električnih kosilica za travnjake, vidi 29.32.0

  proizvodnju električnih aparata za brijanje, vidi 29.71.0

  proizvodnju elektroničkih svjetiljaka i cijevi (uključujući hladne katodne svjetiljke), vidi 32.10.0

  proizvodnju ručnih električnih medicinskih i zubarskih instrumenata, vidi 33.10.0.

32                    proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

Ovaj odjeljak pokriva proizvodnju opreme za odašiljanje i prijenos, prijamnike, rekordere i reprodukcijsku opremu. Ovaj odjeljak pokriva sve intermedijarne proizvode za profesionalne uređaje sve do onih za javne namjene.

Treba naglasiti da su instalacija i popravak profesionalne opreme također pokriveni u ovom odjeljku. S druge strane, popravak opreme za kućanstva spada u skupinu 52.7 (Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo) a instalacija kablova, antena ili alarma spada unutar Građevinarstva (45.3: Instalacijski radovi).

32.1            Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata

32.10          Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata

32.10.0       Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata