Program podizanja novih nasada vinograda

NN 54/2003 (3.4.2003.), Program podizanja novih nasada vinograda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

682

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br., 87/02.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PROGRAM

PODIZANJA NOVIH NASADA VINOGRADA

1. PodnoŠenje zahtjeva za poticaj za podizanje vinograda

Članak 1.

(1) Zahtjev za poticaj za podizanje vinograda podnose pravne i fizičke osobe koje podižu ili su podigle vinograd u proljeće 2003., te pravne i fizičke osobe koje podižu vinograd u sezoni sadnje jesen 2003. i proljeće 2004. godine.

(2) Zahtjev za poticaj za podizanje vinograda podnosi se na Obrascu br. 3 (»Narodne novine«, br. 11/03).

(3) Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02.), Zahtjev za poticaj mogu podnijeti pravne i fizičke osobe ukoliko su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Uz Zahtjev se obvezno prilaže:

1. kopija katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj se podiže vinograd,

2. za sadnju vinove loze na stalno mjesto potrebno je priložiti račun ili ovjeren preslik računa o kupnji repromaterijala - podloge kojom je zasađena površina, otpremnicu i deklaraciju uz otpremnicu,

3. potvrda lokalne samouprave o lokaciji nasada ako je (planirani) nasad u području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 11/03, članak 44),

4. izjava podnositelja zahtjeva da nema dospjelih a nepla­ćenih obveza prema državi po osnovi poreza, carina, državnih jamstava, te zakupu odnosno koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i da nema neizvršenih obveza po ostvarenom pravu na novčani poticaj za podizanje novih višegodišnjih nasada u voćarstvu i novih vinograda po Natječaju iz 2000. i Natječaju iz 2001. godine.

(5) Zahtjev i prilozi iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se izravno ili šalju, s povratnicom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, »Zahtjev za podizanje vinograda«.

(6)  Zahtjev za poticaj za podizanje vinograda i prilozi iz stav­ka 4. ovoga članka podnose se (dostavljaju izravno ili šalju s povratnicom) u razdoblju od 15. travnja do 25. svibnja 2003. godine.

(7) Zahtjevi koji su nepotpuni ili podneseni izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Članak 2.

Novčani poticaj iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se za podizanje nasada vinograda, čija kvota za Republiku Hrvatsku iznosi 1200 ha.

2. Odobrenje/odbijanje zahtjeva

Članak 3.

Odobrenje/odbijanje zahtjeva za poticaj za podizanje nasada vinograda donosi ministar u roku 60 dana od isteka roka pred­viđenog za podnošenje Zahtjeva za poticaje za podizanje vinograda (25. svibnja tekuće godine).

3. Obveze osoba kojima je odobren zahtjev

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe kojima je odobren Zahtjev za podizanje vinograda dužne su podići vinograd u zakonom pred­viđenom roku (jedna godina od odobrenja poticaja), deklariranim sadnim materijalom, sukladno Zahtjevu za poticaj za podizanje vinograda, na cijeloj odobrenoj površini ili umanjenoj s tim da ista mora biti veća ili jednaka minimalnoj površini utvrđenoj Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02).

4. PodnoŠenje zahtjeva za isplatu poticaja

Članak 5.

(1) Zahtjev za isplatu poticaja za podizanje vinograda – Obrazac br. 3a (»Narodne novine«, br. 11/03), podose pravne i fizičke osobe koje su podigle vinograd u zakonom predviđenom roku, deklariranim sadnim materijalom, sukladno Zahtjevu za poticaj za podizanje vinograda i ukoliko je nasad podignut na cijeloj odobrenoj površini ili umanjenoj s tim da je ista veća ili jednaka minimalnoj površini utvrđenoj Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02).

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže:

1. račun ili ovjeren preslik računa o kupnji deklariranog sad­nog materijala – cijepova kojima je podignut nasad, otpremnica i deklaracija uz otpremnicu,

2. u slučaju sadnje vinove loze na stalno mjesto potrebno je priložiti račun ili ovjeren preslik računa o kupnji repromaterijala – pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, otpremnicu i deklaraciju uz otpremnicu,

(3) Do 10% cijepova kojima se podiže vionograd ili najviše 1000 cijepova, može biti iz sortimenta koji je u postupku priznavanja (introdukcija, selekcija, hibridizacija). Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu poticaja za podizanje vinograda korisnik je dužan priložiti dokaz o sortnosti i zdravstvenom stanju tog sadnog materijala.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu poticaja za podizanje vinograda je 60 dana od isteka zakonskog roka određenog za podizanje vinograda.

(5) U slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe (samo registrirani proizvođači koji su deklarirali vlastitu proizvod­nju) korisnik novčanog poticaja prilaže dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrdu primitka ovjerenu potpisom osobe odgovorne za proizvodnju sadnog materijala i pečatom, u količini sadnog materijala (broj cijepova) koja je predviđena Zahtjevom (Obrazac br. 3, »Narodne novine« br., 11/03).

(6) Korisnik sadnog materijala koji je uvezao sadni materijal – cijepove bez posrednika (registriranog uvoznika) i s tim sadnim materijalom podigao vlastiti nasad, pored računa ili ovjerenog preslika računa prilaže i preslik jedinstvene carinske deklaracije.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/7
Urbroj: 525-1-03-1

Zagreb, 20. ožujka 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.