Program podizanja novih nasada u voćarstvu

NN 54/2003 (3.4.2003.), Program podizanja novih nasada u voćarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

683

Na temelju članka 29. stavka 1., članka 30. stavka 2. i članka 32. stavka 2. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br., 87/02.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PROGRAM

PODIZANJA NOVIH NASADA U VOĆARSTVU

1. PodnoŠenje zahtjeva za poticaj za podizanje voĆnjaka/maslinika/nasada hmelja

Članak 1.

(1) Zahtjev za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, podnose pravne i fizičke osobe koje podižu ili su podigle nasad u proljeće 2003. godine, te pravne i fizičke osobe koje podižu nasad u sezoni sadnje jesen 2003. i proljeće 2004. godine.

(2) Zahtjev za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, podnosi se na Obrascu br. 3 (»Narodne novine«, br. 11/03).

(3) Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02.), Zahtjev za poticaj mogu podnijeti pravne i fizičke osobe ukoliko su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Uz Zahtjev se obvezno prilaže:

1. kopija katastarskog plana s označenom parcelom/parcelama ili dijelom parcele na kojoj se podiže voćnjak/maslinik/nasad hmelja,

2. potvrda lokalne samouprave o lokaciji nasada ako je (planirani) voćnjak/maslinik/nasad hmelja na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine, br. 11/03, članak 44),

3. izjava podnositelja zahtjeva da nema dospjelih a nepla­ćenih obveza prema državi po osnovi poreza, carina, državnih jamstava, te zakupu odnosno koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i da nema neizvršenih obveza po ostvarenom pravu na novčani poticaj za podizanje novih višegodišnjih nasada u voćarstvu i novih vinograda po Natječaju iz 2000. i Natječaju iz 2001. godine.

(5) Zahtjev i prilozi iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se izravno ili šalju, s povratnicom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, »Zahtjev za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja«. Potrebno je naznačiti za što se natječe (voćnjak, maslinik ili nasad hmelja).

(6) Zahtjev za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja i prilozi iz stavka 4. ovoga članka podnose se (dostav­ljaju izravno ili šalju s povratnicom) u razdoblju od 15. travnja do 25. svibnja 2003. godine.

(7) Zahtjevi koji su nepotpuni ili podneseni izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Članak 2.

Novčani poticaj iz članka 1. ovog Programa utvrđuju se za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja. Ukupna kvota za Republiku Hrvatsku iznosi 1800 ha, od toga:

– 750 ha voćne vrste skupine I (jabuka, kruška, mandarina, kupina, malina, kivi, limun i naranča),

– 780 ha voćne vrste skupine II (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva, orah, badem, lijeska, kesten, smokva, rogač i šipak),

– 250 ha nasadi masline,

– 20 ha nasadi hmelja.

2. Odobrenje/odbijanje Zahtjeva

Članak 3.

Odobrenje/odbijanje zahtjeva za poticaj za podizanje voć­njaka/maslinika/nasada hmelja, donosi ministar u roku 60 dana od isteka roka predviđenog za podnošenje Zahtjeva za poticaje za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja (25. svibanj tekuće godine).

3. Obveze osoba kojima je odobren zahtjev

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe kojima je odobren Zahtjev za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, dužne su podići nasad u zakonom predviđenom roku (jedna godina od odobrenja poticaja), deklariranim sadnim materijalom, sukladno Zahtjevu za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja, na cijeloj odobrenoj površini ili umanjenoj s tim da ista mora biti veća ili jednaka minimalnoj površini utvrđenoj Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02).

4. PodnoŠenje zahtjeva za isplatu poticaja

Članak 5.

(1) Zahtjev za isplatu poticaja za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja – Obrazac br. 3a (»Narodne novine«, br. 11/03), podose pravne i fizičke osobe koje su podigle nasad u zakonom predviđenom roku, deklariranim sadnim materijalom, suk­lad­no Zahtjevu za poticaj za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja i ukoliko je nasad podignut na cijeloj odobrenoj površini ili umanjenoj s tim da je ista veća ili jednaka minimalnoj površini utvrđenoj Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02).

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže račun ili ovjeren preslik računa o kupnji deklariranog sadnog materijala – sadnica kojima je podignut nasad, otpremnica i deklaracija uz otpremnicu.

(3) Do 10% sadnica kojima se podiže voćnjak/maslinik/nasad hmelja ili najviše 500 sadnica, može biti iz sortimenta koji je u postupku priznavanja (introdukcija, selekcija, hibridizacija). Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu poticaja za podizanje nasada, korisnik je dužan priložiti dokaz o sortnosti i zdravstvenom stanju tog sadnog materijala.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu poticaja za podizanje voćnjaka/ maslinika/nasada hmelja je 60 dana od isteka zakonskog roka određenog za podizanje voćnjaka/maslinika/nasada hmelja.

(5) U slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe (samo registrirani proizvođači koji su deklarirali vlastitu proiz­vod­nju) korisnik novčanog poticaja prilaže dokument o isporuci sadnog materijala, odnosno potvrdu primitka ovjerenu potpisom osobe odgovorne za proizvodnju sadnog materijala i pečatom, u količini sadnog materijala (broj sadnica) koja je predviđena Zahtjevom (Obrazac br. 3, »Narodne novine«, br. 11/03).

(6) Korisnik sadnog materijala koji je uvezao sadnice bez posrednika (registriranog uvoznika) i s tim sadnim materijalom podigao vlastiti nasad, pored računa ili ovjerenog preslika računa prilaže i preslik jedinstvene carinske deklaracije.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/8

Urbroj: 525-1-03-1

Zagreb, 20. ožujka 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.