Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro

NN 56/2003 (5.4.2003.), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro

MINISTARSTVO KULTURE

694

Na temelju članka 49. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ZAŠTIĆENI KAO KULTURNO DOBRO

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, postupak i način izdavanja, te sadržaj i oblik dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: ronjenja) u zaštićenim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (u daljnjem tekstu: zaštićena područja – zone).

Članak 2.

U zaštićenim područjima – zonama zabranjeno je individualno ronjenje. Organizirano ronjenje je svako ronjenje sukladno Pravilniku o obavljanju podvodnih aktivnosti (»Narodne novine«, broj 44/99 i 23/03), a u zaštićenim područjima – zonama dozvo­ljeno je samo uz dopuštenje iz članka 1. ovoga Pravilnika.

PROGRAM RONJENJA

Članak 3.

Ministar kulture na prijedlog Uprave za zaštitu kulturne baš­tine donosi petogodišnji program ronjenja u zaštićenim po­dručjima – zonama (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju zaštićena područja – zone za koja će se pokrenuti postupak izdavanja dopuštenja, visina minimalne godišnje naknade kao i posebni uvjeti i obveze nositelja do­puštenja.

Programom se može predvidjeti da nadležni Konzervatorski odjel može izdati posebno dopuštenje za obavljanje jednokratnih preglednih, promotivnih, memorijalnih ili edukativnih ronilačkih aktivnosti, a uz prethodnu suglasnost Odjela za zaštitu arheološke baštine Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

 Programom se može predvidjeti mogućnost izdavanja dopuštenja za ronilačke klubove, ukoliko nadležni Konzervatorski odjel i Odjel za zaštitu arheološke baštine Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture ocijene da posebni program izrađen od strane ronilačkog kluba vezan uz zaštitu podmorja (pregledi podmorja, izrada skice dna itd.) doprinosi zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te ukoliko su u zahtjevu navedeni voditelji ronjenja, odnosno članovi kluba koji posjeduju iskaznicu ronilačkog kluba te iskaznicu Hrvatskog ronilačkog saveza.

NATJEČAJ

Članak 4.

Na temelju Programa iz članka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo kulture raspisuje Natječaj kojim se pokreće postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje u zaštićenim područjima – zonama.

Natječaj sadrži uvjete za izdavanje dopuštenja utvrđene Programom.

Pravo prijave na Natječaj imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, za obavljanje organiziranog ronjenja.

Prijavu na Natječaj za jedno dopuštenje može podnijeti i više pravnih osoba.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«.

DOPUŠTENJE

Članak 5.

Ministar kulture na prijedlog Uprave za zaštitu kulturne baštine imenuje Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja sukladno ovom Pravilniku. Stručno povjerenstvo ima pet članova.

 Stručno povjerenstvo razmatra prijave pristigle na Natječaj i predlaže nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, izdavanje dopuštenja.

Stručno povjerenstvo dat će prednost pri izboru za nositelja dopuštenja pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine te je bliže zaštićenom području – zoni za koju se dopuštenje traži.

Dopuštenje sadrži podatke o nositelju dopuštenja, uvjetima, vremenskom roku, području – zoni za koju se dopuštenje izdaje, podatke o voditelju ronjenja kao i druge podatke predviđene ovim Pravilnikom. Dopuštenje se izdaje na vrijeme od pet godina.

U dopuštenju iz članka 3. stavka 4. navodi se ime i prezime voditelja ronjenja, imena i prezimena te brojevi članskih iskaznica članova kluba i brojevi iskaznica Hrvatskog ronilačkog saveza osoba koje sudjeluju u ronjenju te vrijeme u kojem se dopuštenje može koristiti.

Nositelj dopuštenja ne može na drugu pravnu osobu prenijeti prava i obveze iz dopuštenja.

NAKNADE

Članak 6.

Svaki nositelj dopuštenja za određeno područje – zonu dužan je plaćati godišnju naknadu utvrđenu dopuštenjem.

Naknada iz stavka 1. uplaćuje se na žiroračun Ministarstva kulture broj 2390001 – 1100019474. Naknada se za prvu godinu uplaćuje u roku od 8 dana od dobivanja dopuštenja, odnosno do 15. siječnja za svaku sljedeću godinu.

Ukoliko nositelj dopuštenja ne uplati godišnju naknadu u roku iz stavka 2. ovoga članka, oduzet će mu se dopuštenje.

Sredstva uplaćena na ime godišnje naknade namjenski se koriste za zaštitu podvodnih kulturnih dobara (izrada sidrenih blokova, mreža, nabava opreme i dr.).

OBVEZE NOSITELJA DOPUŠTENJA

Članak 7.

Nositelj dopuštenja odnosno voditelj ronjenja dužan je prije vođenja grupe na zaštićeno područje – zonu faksirati Dnevnik ronjenja Odjelu za inspekcijske poslove Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

Članak 8.

Nositelj dopuštenja odnosno voditelj ronjenja obvezan je:

– postupati s dužnom pažnjom u odnosu na kulturna dobra;

– spriječiti oštećivanje kulturnih dobara kao i vađenje predmeta;

– o svim nedopuštenim podvodnim aktivnostima izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel odnosno Odjel za inspekcijske poslove Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, nadležnu policijsku postaju i lučku kapetaniju;

– u slučaju eventualnih nalaza arheoloških predmeta ili lokaliteta izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel odnosno Odjel za zaštitu arheološke baštine Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture;

– o svim zapaženim promjenama, a posebno oštećenjima ili uništenjima na lokalitetu odmah izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel odnosno Odjel za inspekcijske poslove Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, nadležnu policijsku postaju i lučku kapetaniju;

– o svakoj promjeni voditelja ronjenja odnosno promjeni statusa nositelja dopuštenja odmah obavijestiti Odjel za inspekcijske poslove odnosno nadležni Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

Članak 9.

 Za postupanje na svim zaštićenim područjima – zonama ukoliko Programom nije drugačije propisano, utvrđuju se sljedeći uvjeti:

– ukoliko postoje zaštitne mreže utvrđuje se zabrana ulaska i bilo kakvog djelovanja koje bi moglo uzrokovati oštećenje istih;

– zabranjuje se vezanje za olupine ili dijelove olupina;

– svi ronioci moraju biti upisani u Dnevnik ronjenja, prije izlaska na more;

– voditelj ronjenja mora biti uz grupu od urona, za cijelo vrijeme ronjenja, do izrona i odlaska grupe iz zaštićenog područja – zone;

– na pojedinačnim lokacijama grupu može činiti najviše 15 ronilaca s jednim voditeljem;

– pri ronjenju na olupinama istovremeno mogu roniti najviše dvije grupe prijavljene isključivo od strane nositelja dopuštenja.

NADZOR NAD OBAVLJANJEM RONJENJA

Članak 10.

Nadzor nad obavljanjem ronjenja na zaštićenim područjima – zonama provodi Ministarstvo kulture, kao i ovlaštene službene osobe Lučke kapetanije i Pomorske policije.

Ministarstvo kulture može privremeno ili trajno oduzeti dopuštenje ako nositelj dopuštenja ili voditelj ronjenja postupa suprotno dopuštenju odnosno protivno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

U slučaju oduzimanja dopuštenja nositelj nema pravo na povrat uplaćene godišnje naknade iz članka 6. ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/03-01-56
Urbroj: 532-03-3/6-03-01
Zagreb, 17. ožujka 2003.

Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.