Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 58/2003 (8.4.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

712

Na teme­lju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00 i 54/01) u članku 71. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ako domaći poduzetnik obav­lja premještaj dobra izra­đenog ili opleme­njenog u postupku unutar­nje proizvod­nje drugom poduzetniku koji također obav­lja postupak unutar­nje proiz­vod­nje sukladno carinskim propisima, te ako se to dobro nakon dorade odnosno opleme­njiva­nja isporučuje inozemnom naručite­lju u inozemstvu takva isporuka je oslobođena plaća­nja poreza na dodanu vrijednost.

(6) Poduzetnik koji premješta dobro nakon izrade odnosno opleme­njiva­nja u postupku unutar­nje proizvod­nje obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o pre­mješta­nju toga dobra u drugi postupak unutar­nje proizvod­nje radi izvoza.«

Dosadaš­nji stavak 5. postaje stavak 7.

U dosadaš­njem stavku 6. koji postaje stavak 8. brojka »5« zamje­njuje se brojkom »7«.

Dosadaš­nji stavak 7. postaje stavak 9.

U dosadaš­njem stavku 8. koji postaje stavak 10. brojka »7« zamje­njuje se brojkom »9«.

Dosadaš­nji stavci 9. i 10. postaju stavci 11. i 12.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/03-01/121
Urbroj: 513-07/03-2
Zagreb, 1. trav­nja 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.