Odluka o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

NN 61/2003 (11.4.2003.), Odluka o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

736

Na teme­lju članka 105. stavka 5. Zakona o mirovinskom osigura­nju (»Narodne novine« broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01 i 147/02) i članka 33. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje (»Narodne novine«, broj 163/98), donosim

ODLUKU

O OVLAŠTENJU PODRUČNIH USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA

I.

Iznimno od odredbe članka 105. stavka 4. točke 1. Zakona o mirovinskom osigura­nju, Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje u Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Koprivnici, Osijeku, Pože­gi, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu ovlašćuju se za rješava­nje u prvom stup­nju o pravima iz mirovinskog osigura­nja primjenom s­ljedećih međunarodnih ugovora:

Ugovora o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvat­ske i Republike Austrije, Ugovora o socijalnom osigura­nju izme­đu Republike Hrvatske i Bosne i Herce­govine, Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osigu­ra­nju, Sporazuma o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, Ugovora o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke i Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osigura­nju.

II.

Za obav­lja­nje poslova iz točke I. ove odluke iz nadležnosti područnih službi u Čakovcu, Virovitici, Vukovaru i Zagrebu, ovlašćuje se:

– Područna služba u Varaždinu za Područnu službu u Čakov­cu,

– Područna služba u Bjelovaru za Područnu službu u Virovitici,

– Područna služba u Osijeku za Područnu službu u Vukovaru,

– Područna služba u Zagrebu za Područnu službu u Zaboku.

III.

Ovlašte­nje iz točke I. i II. ove odluke odnosi se i na slučajeve u kojima se istodobno primje­njuju dva ili više međunarodnih ugovora navedenih u točki I. ove odluke.

IV.

Ovlašte­nje iz točke I., II. i III. ove odluke odnosi se na rješava­nje o pravima iz mirovinskog osigura­nja primjenom navedenih međunarodnih ugovora osoba čije je prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, neovisno o ­njihovu držav­ljanstvu.

V.

Mjesna nadležnost za rješava­nje o pravima iz mirovinskog osigura­nja primjenom ove odluke za osobe koje imaju prebiva­lište u Republici Hrvatskoj, utvrđuje se u skladu s odredbama članka 105. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Zakona o mirovinskom osigura­nju.

Mjesna nadležnost za rješava­nje o pravima iz mirovinskog osigura­nja primjenom ove odluke za osobe koje imaju prebi­valište u inozemstvu, utvrđuje se u skladu s člankom 105. stav­kom 1. točkom 1. Zakona o mirovinskom osigura­nju.

VI.

Na dan početka primjene ove odluke prestaje važiti odluka ravnate­lja HZMO-a, klasa: 140-13/99-02/3140, urbroj: 341-99/01/1-99/1 od 19. srpnja 1999. i odluka o dopuni odluke, klasa: 140-13/01-02/7446, urbroj: 341-99-01/1-01/1 od 11. prosinca 2001.

VII.

Ova odluka objav­ljuje se u »Narodnim novinama«, stupa na snagu osmi dan nakon objave, a primje­njuje se od 1. svib­nja 2003.

Klasa: 140-13/03-02/2482
Urbroj: 341-99-01/1-03/1
Zagreb, 7. trav­nja 2003.

Ravnate­lj
Srećko Vuković, v. r.