Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova matičnih povjerenstava

NN 67/2003 (19.4.2003.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova matičnih povjerenstava

REKTORSKI ZBOR

792

Na teme­lju članka 8. i 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima (»Narodne novine« broj 129/2000.) te sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matič­nih povjerenstava (»Narodne novine«, br. 18/2001.), Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ve­ljače 2003. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU
Č
LANOVA MATIČNIH POVJERENSTAVA

I.

U Odluci o imenova­nju članova povjerenstava (»Narodne novine« br. 37/01.) u točki I. u podtočki V. pod rednim brojem 5.4., redni broj 9. mije­nja se i glasi

»9. dr. sc. Jasminka Ledić, redovita profesorica, Filozofskog fakulteta, Rijeka«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-396/2-2003.
Zagreb, 10. ve­ljače 2003.

Predsjednica Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, v. r.