Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 71/2003 (29.4.2003.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

836

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br.75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održa­noj 17. travnja 2003. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe
o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 70/2001) podnaslov iznad članka 18. i članci 18. i 19. mijenjaju se i glase:

»UPRAVA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR

Članak 18.

Uprava za unutarnju reviziju i nadzor je upravna organizacija u sastavu Ministarstva, koja obavlja stalni i cjeloviti nadzor poslovanja Ministarstva, kao i druge poslove po nalogu ministra.

Članak 19.

U Upravi za unutarnju reviziju i nadzor ustrojavaju se:

1. Odjel unutarnje revizije

2. Odjel unutarnjeg nadzora.

Odjel unutarnje revizije procjenjuje i unapređuje učinko­vi­tost upravljanja rizicima, sustava interne kontrole i procesa uprav­ljanja u Ministarstvu, obavlja reviziju rada osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i svih organizacijskih dijelova Ministarstva kako bi se osiguralo poštivanje zakona i drugih propisa koji se odnose na ustrojstvo i poslovanje Ministarstva, obav­lja reviziju i daje preporuke ministru financija o računima i knjigama, te o računovodstvenim postupcima i kontrolama, obavlja reviziju financijskih izvješća Ministarstva, izrađuje strateške i operativne planove revizije u Ministarstvu, obavlja posebne preglede i provjere na zahtjev ministra ili prema potrebi, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru financija i odgovornim osobama, prati provedbe preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija, predlaže i prati organiziranje i provedbu unutarnje revizije u ostalim ministarstvima i tijelima državne uprave, izrađuje standarde i metodologiju rada, koordinira aktivnosti izrade i provedbe stručnog programa za obuku unutarnjih revizora, uključivo programa za stjecanje certifikata za unutarnjeg revizora, organizira i koordinira revizije ugovaranja i provedbe multilateralnih i bilateralnih pro­jekata koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s drugim državama i/ili međunarodnim institucijama, surađuje s državnom revizijom, strukovnim udruženjima i drugim vanjskim kontrolama, te sudjeluje pri izradi i izmjeni propisa iz nadležnosti Ministarstva i oblasti revizije i nadzora.

Odjel unutarnjeg nadzora prati i usklađuje aktivnosti ostalih specijaliziranih inspekcijskih djelatnosti pod upravljanjem drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, usklađuje programe rada i aktivnosti, izrađuje standarde i metodologiju rada, ispituje, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva.«

Članak 2.

Članci 20. i 21. mijenjaju se i glase:

»Članak 20.

Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja rješava po žalbama Porezne uprave, Carinske uprave i županijskih upravnih tijela iz područja financija, te po izvanrednim pravnim lijekovima iz svoje nadležnosti, obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa, te zakonitošću rada i postupanja prvostupanjskog tijela, surađuje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i među­narodnih ugovora iz oblasti poreza i carina i pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnom postupku, prati primjenu poreznih i carinskih propisa, te daje inicijativu za njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore zaključene u oblasti poreza i carina i europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja, te provodi ostale drugostupanjske postupke iz djelokruga Ministarstva.

Članak 21.

U Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak ustrojavaju se:

1. Odjel za porezni postupak

2. Odjel za carinski postupak.

Odjel za porezni postupak provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv prvostupanjskih upravnih akata Porezne uprave i postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova, provodi upravni nadzor, priprema stručne podloge za dono­šenje drugostupanjskih upravnih rješenja i drugih akata u upravnom postupku, priprema odgovore na tužbe u upravno-sudskom postupku, priprema nacrte rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka, te surađuje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz oblasti poreza i pripremi stručnih uputa, radi jedinstvenog postupanja u poreznom postupku, prati primjenu poreznih propisa, te daje inicijativu za njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore zaključene u oblasti poreza i europske smjernice u postupcima oporezivanja.

Odjel za carinski postupak provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv prvostupanjskih upravnih rješenja Carinske uprave i postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova, obavlja upravni nadzor, priprema stručne podloge za dono­šenje drugostupanjskih upravnih rješenja i drugih akata u upravnom postupku, priprema odgovore na tužbe u upravno-sudskom postupku, priprema nacrte rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka, surađuje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz oblasti carina i poreza i pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u carinskom postupku, prati primjenu carinskih i poreznih propisa, te daje inicijativu za njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore zaključene u oblasti carina i poreza i europske smjernice u postupcima carinjenja.«

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»U Središnjem uredu Porezne uprave ustrojavaju se:

1. Služba za porezni sustav

U Službi za porezni sustav ustrojavaju se:

1.1 Odjel za izravne poreze

1.2 Odjel za neizravne poreze

1.3 Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i među­narodnu suradnju

1.4. Odjel za doprinose

2. Služba za porezne evidencije i porezni postupak

U Službi za porezne evidencije i porezni postupak ustrojavaju se:

2.1. Odjel za porezni postupak

2.2. Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku

3. Služba za informacijski sustav i unapređenje rada

U Službi za informacijski sustav i unapređenje rada ustrojavaju se:

3.1 Odjel za informacijski sustav

3.2 Odjel za unapređenje rada

4. Služba za nadzor

U Službi za nadzor ustrojavaju se:

4.1 Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika

4.2 Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika

4.3. Odjel za nadzor institucija financijskog tržišta

4.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara

5. Samostalni odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

6. Služba za ovršni postupak

U Službi za ovršni postupak ustrojavaju se:

6.1 Odjel za naplatu

6.2 Odjel za ovrhu

6.3 Odjel za stečajeve i likvidacije

7. Služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre

U Službi za igre na sreću, zabavne i nagradne igre ustrojavaju se:

7.1 Odjel za igre na sreću

7.2 Odjel za zabavne igre i nagradne igre

8. Služba za pravne i zajedničke poslove

U Službi za pravne i zajedničke poslove ustrojavaju se:

8.1 Odjel za pravne poslove

8.2 Odjel za opće poslove

8.3 Odjel za planiranje i stručno usavršavanje kadrova

9. Samostalni odjel za unutarnji nadzor.«

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Članak 25.

Služba za porezni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza,

– sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave,

– davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u poje­di­načnim poreznim predmetima,

– pripremanje nacrta ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nadziranje primjene međunarodnih ugovora iz po­dručja poreza,

– osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava drugih država i suradnju s poreznim tijelima drugih država, međunarodnim organizacijama i strukovnim udru­ženjima,

– postupanje u svezi ostvarivanja alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu,

– predlaganje promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unapređenja sustava i učinkovitijeg ubiranja doprinosa,

– sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave,

– davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u poje­di­načnim predmetima.

U Službi za porezni sustav ustrojavaju se:

1.1. Odjel za izravne poreze

1.2. Odjel za neizravne poreze

1.3. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i među­narod­nu suradnju

1.4. Odjel za doprinose.

1.1. Odjel za izravne poreze

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza,

– sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave,

– davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u poje­di­načnim poreznim predmetima.

1.2. Odjel za neizravne poreze

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza,

– sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave,

– davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedi­načnim poreznim predmetima.

1.3. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i međunarodnu suradnju

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– pripremanje nacrta ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nadziranje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza,

– osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava drugih država i suradnju s poreznim tijelima drugih država, međunarodnim organizacijama i strukovnim udru­ženjima,

– postupanje u svezi ostvarivanja alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu.

1.4. Odjel za doprinose

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– predlaganje promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unapređenja sustava i učinkovitijeg ubiranja doprinosa,

– sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave,

– davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u poje­di­načnim predmetima.«

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a. koji glasi:

»2. SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE I POREZNI POSTUPAK

Članak 25.a.

Služba za porezne evidencije i porezni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa,

– pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa,

– izradu radnih postupaka (metodologija rada) pri oporezivanju (porezni postupak) i ubiranju doprinosa,

– izradu projekata za kompjutorske aplikacije, koordiniranje provedbe projekata i organiziranje edukacije za primjenu aplikacija,

– nakon uvođenja novih postupka rada i tehnologija odsjek vodi brigu o novoprihvaćenim kompjutorskim aplikacijama i radnim postupcima,

– koordiniranje rada uredskog poslovanja i arhiviranja, poslova izdavanja poreznih kartica, poreznih potvrda i prekršajnog postupka, te poslova u svezi doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i drugih doprinosa,

– praćenje funkcioniranja poreznog sustava u cjelini i pojedinih vrsta poreza, doprinosa napose njihove ciljeve, učinak, posljedice i međuovisnosti,

– izradu propisa o poreznim evidencijama i davanje naputaka o njihovoj provedbi,

– organiziranje jedinstvenog vođenja evidencije poreznih obveznika, uplatnih računa i način uplaćivanja prihoda

– prikupljanje podataka, izrada statističkih izvješća te pro­vođenje analiza,

– prikupljanje podataka porezne statistike, izrada analiza i izvješća o utvrđenim, naplaćenim i nenaplaćenim porezima, doprinosima, pristojbama i drugim prihodima.

U Službi za porezne evidencije i porezni postupak ustrojavaju se:

2.1. Odjel za porezni postupak

2.2. Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku.

2.1. Odjel za porezni postupak

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa,

– predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa,

– pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa,

– izradu radnih postupaka (metodologija rada) pri oporezivanju (porezni postupak) i ubiranju doprinosa,

– izradu projekata za kompjutorske aplikacije, koordiniranje provedbe projekata i organiziranje edukacije za primjenu aplikacija,

– nakon uvođenja novih postupka rada i tehnologija odsjek vodi brigu o novoprihvaćenim kompjutorskim aplikacijama i radnim postupcima,

– koordiniranje rada uredskog poslovanja i arhiviranja, poslova izdavanja poreznih kartica, poreznih potvrda i prekršajnog postupka, te poslova u svezi doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i drugih doprinosa.

2.2. Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– praćenje funkcioniranja poreznog sustava u cjelini i pojedinih vrsta poreza, doprinosa napose njihove ciljeve, učinak, posljedice i međuovisnosti,

– izradu propisa o poreznim evidencijama i davanje naputaka o njihovoj provedbi,

– organiziranje jedinstvenog vođenja evidencije poreznih obveznika, uplatnih računa i način uplaćivanja prihoda

– prikupljanje podataka, izrada statističkih izvješća te pro­vo­đenje analiza,

– prikupljanje podataka porezne statistike, izrada analiza i izvješća o utvrđenim, naplaćenim i nenaplaćenim porezima, doprinosima, pristojbama i drugim prihodima.«

Članak 5.

U podnaslovu iznad članka 26. brojka »2« zamjenjuje se brojkom »3«, a članak 26. mijenja se i glasi:

»Članak 26.

Služba za informacijski sustav i unapređenje rada obavlja stručne i druge poslove što se odnose na:

– izgradnju, razvijanje i korištenje poreznog informacijskog sustava,

– praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad Porezne uprave,

– na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rje­šenjima na području razvoja i izrade programske podrške i načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi,

– razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na po­dručju razvoja i izrade programskih rješenja,

– predlaganje metoda rada sukladnih novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.),

– obavljanje poslova normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama,

– osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti Porezne uprave vezanih uz programsku podršku,

– na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima.

– praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području komunikacija, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad Porezne uprave

– na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rje­šenjima na području komunikacija i načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi,

– razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na po­dručju komunikacija,

– obavljanje poslova održavanja i unapređivanja komunikacijskog sustava Porezne uprave,

– osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti Porezne uprave vezanih uz komunikacijski sustav,

– na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima.

– osiguravanje pomoći korisnicima iz područja uporabe računalne opreme,

– osiguravanje pomoći korisnicima pri uporabi novo razvi­jenih programskih rješenja,

– redovitu edukaciju zaposlenika Porezne uprave,

– redovitu edukaciju poreznih posrednika (medijatori),

– predlaganje primjene novih tehnologija i unapređenje rada u Poreznoj upravi u razvoju servisa poreznim obveznicima,

– organiziranje sustava i prijedlog sadržaja za Internet i Intranet te ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet,

– projektiranje računalnih programa koji omogućuju poreznim obveznicima izvršenje poreznih obveza,

– kontaktiranje s inozemnim poreznim upravama i među­na­rodnim organizacijama,

– organiziranje i realiziranje sustava elektroničkog poslovanja (PU on-line),

– organiziranje sustava poreznih posrednika (medijatori).

U Službi za informacijski sustav i unapređenje rada ustrojavaju se:

3.1. Odjel za informacijski sustav

3.2. Odjel za unapređenje rada.

3.1. Odjel za informacijski sustav

Odjel obavlja stručne poslove što se odnose na:

– izgradnju, razvijanje i korištenje poreznog informacijskog sustava,

– praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad Porezne uprave,

– na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rje­šenjima na području razvoja i izrade programske podrške i načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi,

– razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na po­dručju razvoja i izrade programskih rješenja,

– predlaganje metoda rada sukladnih novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.),

– obavljanje poslova normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama,

– osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti Porezne uprave vezanih uz programsku podršku,

– na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima.

– praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području komunikacija, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad Porezne uprave,

– na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rje­šenjima na području komunikacija i načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi,

– razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na po­dručju komunikacija,

– obavljanje poslova održavanja i unapređivanja komunikacijskog sustava Porezne uprave,

– osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti Porezne uprave vezanih uz komunikacijski sustav,

– na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima.

– osiguravanje pomoći korisnicima iz područja uporabe računalne opreme,

– osiguravanje pomoći korisnicima pri uporabi novo razvi­jenih programskih rješenja,

– redovitu edukaciju djelatnika Porezne uprave,

– redovitu edukaciju poreznih posrednika (medijatori).

3.2. Odjel za unapređenje rada

Odjel obavlja stručne poslove što se odnose na:

– predlaganje primjene novih tehnologija i unapređenje rada u Poreznoj upravi u razvoju servisa poreznim obveznicima,

– organiziranje sustava i prijedlog sadržaja za Internet i Intranet te ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet,

– projektiranje računalnih programa koji omogućuju poreznim obveznicima izvršenje poreznih obveza,

– kontaktiranje s inozemnim poreznim upravama i među­na­rodnim organizacijama,

– organiziranje i realiziranje sustava elektroničkog poslovanja (PU on-line),

– organiziranje sustava poreznih posrednika (medijatori).«

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

 »4. SLUŽBA ZA NADZOR

Članak 27.

Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih, srednjih i malih poreznih obveznika,

– koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora institucija financijskog tržišta kao što su banke, investicijski fondovi i druge financijske institucije,

– koordiniranje i provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara,

– praćenje naplate proračunskih sredstava s ovog naslova.

U Službi za nadzor ustrojavaju se:

4.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika

4.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika

4.3. Odjel za nadzor institucija financijskog tržišta

4.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara.

4.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih poreznih obveznika.

4.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika.

4.3. Odjel za nadzor institucija financijskog tržišta

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora institucija financijskog tržišta kao što su banke, investicijski fondovi i druge financijske institucije.

4.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih
i nagradnih igara

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara,

– praćenje naplate prora­čunskih sredstava s ovog naslova.«

Članak 7.

Podnaslov iznad članka 28. i članak 28. mijenjaju se i glase:

»5. SAMOSTALNI ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Članak 28.

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela,

– suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi porezno kaznenih djela,

– koordiniranje odjelima za otkrivanje porezno kaznenih djela u područnim uredima.«

Članak 8.

Podnaslov iznad članka 29. i članak 29. mijenjaju se i glase:

»6. SLUŽBA ZA OVRŠNI POSTUPAK

Članak 29.

Služba za ovršni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama,

– praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje).

– izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga naplate javnih prihoda,

– koordiniranje provođenja ovršnog postupka,

– izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka po Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu,

– suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima,

– koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak,

U Službi za ovršni postupak ustrojavaju se:

6.1. Odjel za naplatu

6.2. Odjel za ovrhu

6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije.

6.1. Odjel za naplatu

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama,

– praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje).

– izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga naplate javnih prihoda,

– rješavanje po zahtjevima za odgodu odnosno obročnu otplatu duga.

6.2. Odjel za ovrhu

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– koordiniranje provođenja ovršnog postupka,

– izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka po Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu.

6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudo­vima,

– koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak.«

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 30. i članak 30 mijenjaju se i glase:

»7. SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU, ZABAVNE
I NAGRADNE IGRE

Članak 30.

Služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– provedbu postupka te izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat klubova

 – izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa,

– davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara,

– izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa.

U Službi za igre na sreću, zabavne i nagradne igre ustrojavaju se:

7.1. Odjel za igre na sreću

7.2. Odjel za zabavne i nagradne igre.

7.1. Odjel za igre na sreću

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– provedbu postupka te izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat klubova

– izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa.

7.2. Odjel za zabavne i nagradne igre

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara,

– izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa.«

Članak 10.

Podnaslov iznad članka 31. i članak 31. mijenjaju se i glase:

»8. SLUŽBA ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Članak 31.

Služba za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje pravnih poslova općeg tipa (izrade izvješća, planova rada i sl.) za Poreznu upravu,

– rješava o žalbama protiv rješenja Porezne uprave prvog stupnja iz oblasti prekršaja koji se odnose na postupke pokrenute prije 1. listopada 2002. godine,

– izrada plana proračuna, analiza prihoda i potrošnje, izrada godišnjih obračuna, nabava sredstava,

– priprema i obrada materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanja radova iz područja investicijskog održavanja,

– provođenje javnog nadmetanja i priprema kompletne natje­čajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave,

– obavljanje poslova u svezi nekretnina, opreme i sredstava prijevoza te ostale imovine Porezne uprave,

– vršenje godišnjeg popisa imovine,

– obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte,

– obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima (obrazovanje, planiranje kadrova, uvođenje u rad novih kadrova /mentorstvo/, praćenje karijere kadrova /profesionalni razvoj/, otkrivanje rukovodnih potencijala i sl.),

– organiziranje stalne i sustavne obuke (školovanja) službenika i namještenika Porezne uprave, kroz organiziranje savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.

U Službi za pravne i zajedničke poslove ustrojavaju se:

8.1. Odjel za pravne poslove

8.2. Odjel za opće poslove

8.3. Odjel za planiranje i stručno usavršavanje kadrova.

8.1. Odjel za pravne poslove

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje pravnih poslova općeg tipa (izrade izvješća, planova rada i sl.) za Poreznu upravu,

– rješava o žalbama protiv rješenja Porezne uprave prvog stupnja iz oblasti prekršaja koji se odnose na postupke pokrenute prije 1. listopada 2002. godine.

8.2. Odjel za opće poslove

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– izrada plana proračuna, analiza prihoda i potrošnje, izrada godišnjih obračuna, nabava sredstava,

– priprema i obrada materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanja radova iz područja investicijskog održavanja,

– provođenje javnog nadmetanja i priprema kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave,

– obavljanje poslova u svezi nekretnina, opreme i sredstava prijevoza te ostale imovine Porezne uprave,

– vršenje godišnjeg popisa imovine,

– obavljanje poslova prijemne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte.

8.3. Odjel za planiranje i stručno usavršavanje kadrova

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– upravljanje ljudskim potencijalima (obrazovanje, planira­nje kadrova, uvođenje u rad novih kadrova /mentorstvo/, praćenje karijere kadrova /profesionalni razvoj/, otkrivanje rukovodnih potencijala i sl.),

– organiziranje stalne i sustavne obuke (školovanja) službenika i namještenika Porezne uprave, kroz organiziranje savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.»

Članak 11.

Članak 32. briše se.

Članak 12.

U članku 33. podnaslovi iznad stavaka 2. i 3. i stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 13.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Članak 35.

U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza

U Odjelu za utvrđivanje poreza ustrojavaju se:

1.1. Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.2. Odsjek za porezne evidencije

1.3. Ispostave područnog ureda:

1. Zagreb I – Centar,

U ispostavi Zagreb I – Centar ustrojavaju se:

1.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

2. Zagreb I – Medvešćak,

U ispostavi Zagreb I – Medvešćak ustrojavaju se:

2.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

3. Zagreb II – Trešnjevka,

U ispostavi Zagreb II – Trešnjevka ustrojavaju se:

3.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

4. Zagreb II – Trnje,

U ispostavi Zagreb II – Trnje ustrojavaju se:

4.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

5. Zagreb III – Dubrava,

U ispostavi Zagreb III – Dubrava ustrojavaju se:

5.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

6. Zagreb III – Maksimir,

U ispostavi Zagreb III – Maksimir ustrojavaju se:

6.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

7. Zagreb IV – Susedgrad,

U ispostavi Zagreb IV – Susedgrad ustrojavaju se:

7.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

8. Zagreb IV – Črnomerec,

U ispostavi Zagreb IV – Črnomerec ustrojavaju se:

8.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

9. Zagreb V – Novi Zagreb,

U ispostavi Zagreb V – Novi Zagreb ustrojavaju se:

9.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

10. Zagreb V – Pešćenica,

U ispostavi Zagreb V – Pešćenica ustrojavaju se:

10.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

11. Zagreb VI - za poreze građana,

U ispostavi Zagreb VI – za poreze građana ustrojavaju se:

11.1 – 2 Pododsjek za poreze građana I - II

12. Zagreb VI – za nekretnine,

U ispostavi Zagreb VI – za nekretnine ustrojavaju se:

12.1 – 2 Pododsjek za nekretnine I - II

13. Dugo Selo,

14. Ivanić Grad,

15. Jastrebarsko,

16. Samobor,

U ispostavi Samobor ustrojavaju se:

16.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

17. Sesvete,

U ispostavi Sesvete ustrojavaju se:

17.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

18. Sv. Ivan Zelina,

19. Velika Gorica,

U ispostavi Velika Gorica ustrojavaju se:

19.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

20. Vrbovec,

21. Zaprešić

U ispostavi Zaprešić ustrojavaju se:

21.1 – 2 Pododsjek za utvrđivanje poreza I - II

2. Odjel za nadzor

U odjelu za nadzor ustrojavaju se:

2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika I

U odsjeku za nadzor velikih poreznih obveznika I ustrojavaju se:

2.1.1– 3 Pododsjek za nadzor velikih poreznih obveznika I – III

2.2. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika II

U odsjeku za nadzor velikih poreznih obveznika II ustrojavaju se:

2.2.1– 3 Pododsjek za nadzor velikih poreznih obveznika I - III

2.3. Odsjek za nadzor srednjih poreznih obveznika I

U odsjeku za nadzor srednjih poreznih obveznika I ustrojavaju se:

2.3.1 – 4 Pododsjek za nadzor srednjih poreznih obveznika I – IV

2.4. Odsjek za nadzor srednjih poreznih obveznika II

U odsjeku za nadzor srednjih poreznih obveznika II ustrojavaju se:

2.4.1 – 3 Pododsjek za nadzor srednjih poreznih obveznika I - III

2.5. Odsjek za nadzor malih poreznih obveznika I

U odsjeku za nadzor malih poreznih obveznika I ustrojavaju se:

2.5.1 – 4 Pododsjek za nadzor malih poreznih obveznika I – IV

2.6. Odsjek za nadzor malih poreznih obveznika II

U odsjeku za nadzor malih poreznih obveznika II ustrojavaju se:

2.6.1 – 4 Pododsjek za nadzor malih poreznih obveznika I - IV

2.7. Odsjek za nadzor fizičkih osoba I

U odsjeku za nadzor fizičkih osoba I ustrojavaju se:

2.7.1 – 4 Pododsjek za nadzor fizičkih osoba I – IV

2.8. Odsjek za nadzor fizičkih osoba II

U odsjeku za nadzor fizičkih osoba II ustrojavaju se:

2.8.1 – 4 Pododsjek za nadzor fizičkih osoba I - IV

3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

 U odjelu za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojavaju se:

 3.1. – 3 Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I - III

 3.4. Odsjek za pravne poslove

4. Odjel za ovrhu

U Odjelu za ovrhu ustrojavaju se:

4.1 Odsjek za ovrhu pravnih osoba

4.2 Odsjek za ovrhu fizičkih osoba

4.3 Odsjek za stečajeve i likvidacije

5. Odjel za prekršajni postupak

6. Odjel za opće poslove.«

Članak 14.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Članak 36.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA

Odjel za utvrđivanje poreza obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– praćenje provedbe propisa o izravnim, neizravnim porezima, doprinosima i drugih propisa,

– predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda,

– koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje,

– davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima,

– izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika,

– organiziranje seminara za djelatnike ispostave,

– osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz GZAOP-a u ispostave,

– suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja

– obavlja knjiženje proračunskih prihoda

– vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika

– provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

1.1. ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– praćenje provedbe propisa o izravnim, neizravnim porezima, doprinosima i drugih propisa,

– predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda,

– koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje,

– davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima,

– izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika,

– organiziranje seminara za zaposlenike ispostave,

– osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz GZAOP-a u ispostave,

– suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja.

1.2. ODSJEK ZA POREZNE EVIDENCIJE

– obavlja knjiženje proračunskih prihoda

– vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika

– provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

1.3.1 - 21 ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA

Ispostave Područnog ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa

– utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava,

– utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju,

– provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenid­bom novčanih sredstava,

– podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka,

– izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,

– provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima,

– vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika,

– vođenje upisnika poreznih obveznika,

– administrativno-tehničke poslove.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje inspekcijskog nadzora u poreznih obveznika,

– izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima,

– provođenje akcija što su koordinirane od strane Središnjeg ureda.

2.1. ODSJEK ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

Odsjek za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u velikih poreznih obveznika, povezanih poreznih obveznika i financijskih institucija,

– dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured,

– provođenje pojedinih akcija koje su koordinirane od strane Središnjeg ureda.

2.2. ODSJEK ZA NADZOR SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA

Odsjek za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava),

– dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured,

– provođenje pojedinih akcija koje su koordinirane od strane Središnjeg ureda.

2.3. ODSJEK ZA NADZOR MALIH POREZNIH OBVEZNIKA

Odsjek za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u malih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika što su obveznici poreza na dobit,

– prosljeđuje izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured,

– provođenje pojedinih akcija koje su koordinirane od strane Središnjeg ureda.

2.4. ODSJEK ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA

Odsjek za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje poslova inspekcijskog nadzora fizičkih osoba što su obveznici poreza na dohodak,

– dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured,

– provođenje pojedinih akcija koje su koordinirane od strane Središnjeg ureda.

3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela,

– postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske,

– suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi porezno kaznenih djela,

– prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela Središnjeg ureda,

– dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured,

– obavlja pravne poslove za Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela i Odjel za nadzor.

U Odjelu za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojavaju se:

3.1-3 ODSJEK ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA I – III

– poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela,

– postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske,

– suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi porezno kaznenih djela,

– prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje poreznog kaznenih djela Središnjeg ureda,

– dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

3.4. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE

– obavlja pravne poslove za Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela i Odjel za nadzor.

4. ODJEL ZA OVRHU

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– provođenje postupka ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja,

– predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima.

– praćenje naplate po svim računima na nivou područnog ureda,

– izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima,

– izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured,

– vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu javnih prihoda.

4.1. ODSJEK ZA OVRHU PRAVNIH OSOBA

– neposredno provodi postupak ovrhe kod pravnih osoba.

4.2. ODSJEK ZA OVRHU FIZIČKIH OSOBA

– neposredno provodi postupak ovrhe kod fizičkih osoba.

4.3. ODSJEK ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

– predlaže pokretanje stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima.

5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za prekršajni postupak obavlja poslove prekršajnog postupka i druge stručne poslove što se odnose na:

– zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda,

– vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa,

– vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera,

– sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i obavljanje ostalih poslova.

6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove što se odnose na:

– kadrovske i materijalno-financijske poslove

– sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav,

– pružanje pomoći korisnicima iz područja uporabe raču­nalne opreme, kao i uporabe novo razvijenih programskih rješe­nja (Help-desk),

– obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismo­hrane i otpreme pošte,

– obavljanje poslova u svezi nekretnina, opreme, sredstva prijevoza i ostale imovine Područnog ureda,

– obavljanje poslova u svezi nabave kancelarijskog materijala.«

Članak 15.

U članku 37. točki 4. rečenica: »Odjel za ovrhu ustrojava se u područnim uredima Split, Rijeka, Osijek i Pazin.« briše se.

U članku 37. točki 5. rečenice: »Odjel za prekršajni postupak ustrojava se u područnim uredima Split i Rijeka. U područnim uredima Osijek i Pazin poslove odjela obavljaju samostalni izvršitelji.« brišu se.

U članku 37. točki 6. rečenica: »Odjel za opće poslove ustrojava se u područnim uredima Split, Rijeka, Osijek i Pazin.« briše se.

Članak 16.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Članak 38.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA

Odjel za utvrđivanje poreza obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– praćenje provedbe propisa o izravnim, neizravnim porezima, doprinosima i drugih propisa,

– predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda,

– koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje,

– davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima,

– izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika,

– organiziranje seminara za zaposlenike ispostave,

– osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz GZAOP-a u ispostave,

– suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja

1.1. - 34. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA

Ispostave Područnog ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa

– utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava,

– utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju,

– provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenid­bom novčanih sredstava,

– podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka,

– izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,

– provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima,

– vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika,

– vođenje upisnika poreznih obveznika,

– administrativno-tehničke poslove.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje inspekcijskog nadzora u poreznih obveznika,

– provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave,

– izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima

– provođenje akcija što su koordinirane od strane Središnjeg ureda,

3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– poduzima mjere i radnje u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela,

– postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjet­ništva Republike Hrvatske,

– suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi porezno kaznenih djela,

– prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela Središnjeg ureda,

– dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.

4. ODJEL ZA OVRHU

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– provođenje postupka ovrhe,

– predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima.

– praćenje naplate po svim računima na nivou područnog ureda,

– izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima,

– izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured,

– vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ko­­ji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda,

– vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa,

– vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera,

– sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i vrši ostale poslove.

6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Odjel obavlja stručne poslove što se odnose na:

– kadrovske i materijalno-financijske poslove

– sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav,

– pružanje pomoći korisnicima iz područja uporabe raču­nalne opreme, kao i uporabe novo razvijenih programskih rješenja (Help-desk),

– obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismo­hrane i otpreme pošte,

– obavljanje poslova u svezi nekretnina, opreme, sredstva prijevoza i ostale imovine Područnog ureda,

– obavljanje poslova u svezi nabave kancelarijskog materijala.«

Članak 17.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39.

U ostalim područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza

U Odjelu za utvrđivanje poreza ustrojavaju se ispostave područnog ureda

2. Odjel za nadzor

U Odjelu za nadzor u ostalim područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se po dva odsjeka za nadzor, osim u područ­nim uredima Gospić, Virovitica i Požega.

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Samostalni izvršitelji.«

Članak 18.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA

Odjel za utvrđivanje poreza obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– praćenje provedbe propisa o izravnim, neizravnim porezima, doprinosima i drugih propisa,

– predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda,

– koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje,

– davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima,

– izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika,

– organiziranje seminara za zaposlenike ispostave,

– osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz GZAOP-a u ispostave,

– suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja.

1.1 – 66. ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA

Ispostave Područnog ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa

– utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava,

– utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju,

– provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenid­bom novčanih sredstava,

– podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka,

– izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,

– provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima,

– vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika,

– vođenje upisnika poreznih obveznika,

– administrativno-tehničke poslove.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– obavljanje inspekcijskog nadzora u poreznih obveznika,

– provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave,

– izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima

– provođenje akcija što su koordinirane od strane Središnjeg ureda.

3. ODJEL ZA OVRHU

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na:

– provođenje postupka ovrhe,

– predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima.

– praćenje naplate po svim računima na nivou područnog ureda,

– izradu financijska izvješća o naplati po svim računima,

– izradu financijska izvješća o naplati za područni ured,

– vođenje potrebne evidencije, priprema financijske dokumentacije, predlaže načine bolje naplate prihoda.

4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel obavlja uprave i druge stručne poslove što se odnose na:

– zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda,

– vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa,

– vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera,

– sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i vrši ostale poslove.

5. SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

U ostalim područnim uredima Porezne uprave opće poslove obavljaju samostalni izvršitelji.

 Samostalni izvršitelj obavlja sljedeće upravne i druge stručne poslove:

– obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove

– osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Pod­ručnog ureda vezanih uz informacijski sustav,

 – osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja uporabe računalne opreme, kao i uporabe novo razvijenih programskih rješenja (Help-desk),

– obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte,

– obavlja poslove u svezi nekretnina, opreme, sredstva prijevoza i ostale imovine Područnog ureda,

– obavlja poslove u svezi nabave kancelarijskog materijala

– obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove.«

Članak 19.

U članku 43. stavku 1. iza riječi »vrijednost» stavlja se točka, a riječi »i posebnih poreza« brišu se.

U stavku 2. riječi »i posebnih poreza« brišu se.

Članak 20.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

»U Središnjem uredu Carinske uprave ustrojavaju se službe i odjeli koji su pod izravnom nadležnošću ravnatelja Carinske uprave (u daljnjem tekstu: ravnatelj), i to:

1. Služba za carinski sustav i postupke

2. Služba za Carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe

3. Služba za reviziju i naknadnu kontrolu

4. Služba za posebne poreze (trošarine)

5. Služba za suzbijanje krijumčarenja

6. Služba za informacijski sustav i carinske objekte

7. Služba za međunarodnu suradnju, integracije i razvoj

8. Odjel za zajedničke poslove

9. Odjel za unutarnji nadzor.«

Članak 21.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Članak 50.

1. SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV I POSTUPKE

Priprema nacrte propisa iz područja carinskog, vanjskotrgovinskog, deviznog i poreznog sustava. Izrađuje naputke i objašnjenja za primjenu carinskih, poreznih i drugih propisa. Nadzire i usmjerava rad carinarnica u provedbi carinskih, poreznih i drugih propisa. Provodi prvostupanjski upravni i drugostupanjski prekršajni postupak. Obavlja poslove u svezi osiguranja carinskog duga i ovrhe. Provodi nadzor nad radom ovlaštenih carinskih otpremnika i ovlaštenih carinskih zastupnika. Izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Službi za carinski sustav i postupke ustrojavaju se:

1.1. Odjel za carinski sustav i postupke

1.2. Odjel za državnu granicu, more i granične rijeke

1.3. Odjel za osiguranje carinskog duga, ovrhu i nadzor otpremnika.

1.1. ODJEL ZA CARINSKI SUSTAV I POSTUPKE

Priprema nacrte propisa iz područja carinskog, vanjskotrgovinskog, deviznog i poreznog sustava. Izrađuje naputke i objaš­nje­nja za primjenu carinskih, poreznih i drugih propisa. Sustavno prati međunarodne konvencije koje uređuju carinski sustav. Provodi prvostupanjski upravni i drugostupanjski prekršajni postupak. Nadzire i usmjerava rad carinarnica u provedbi carinskih, poreznih i drugih propisa. Provodi upravne i stručne poslove u svezi carinskih povlastica. Izrađuje informacije i odgovore po zahtjevu zainteresiranih osoba. Sustavno prati među­narodne konvencije koje uređuju carinski sustav i postupke. Provodi postupak u svezi rada slobodnih zona. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

U Odjelu za carinski sustav i postupke ustrojavaju se:

1.1.1. Odsjek za carinski sustav

1.1.2. Odsjek za carinske postupke.          

1.1.1. ODSJEK ZA CARINSKI SUSTAV

Nositelj je normativne djelatnosti iz područja djelokruga Carinske uprave. Priprema nacrte propisa iz područja carinskog, vanjskotrgovinskog, deviznog i poreznog sustava. Izrađuje naputke i objašnjenja za primjenu carinskih, poreznih i drugih propisa. Sustavno prati carinski kodeks te propise i smjernice Europske unije, kao i međunarodne konvencije koje uređuju carinski sustav.

Radom Odsjeka upravlja voditelj.

1.1.2. ODSJEK ZA CARINSKE POSTUPKE

Provodi prvostupanjski upravni i drugostupanjski prekršajni postupak. Nadzire i usmjerava rad carinarnica u provedbi carinskih, poreznih i drugih propisa. Izrađuje naputke i objašnjenja za primjenu carinskih, poreznih i drugih propisa. Provodi upravne i stručne poslove u svezi carinskih povlastica. Izrađuje informacije i odgovore po zahtjevu zainteresiranih osoba. Provodi postupak u svezi rada slobodnih zona te ujednačuje postupanja carinarnica.

Radom Odsjeka upravlja voditelj.

1.2. ODJEL ZA DRŽAVNU GRANICU, MORE I GRANIČNE RIJEKE

Priprema nacrte propisa iz područja carinskog postupka na državnoj granici, moru i graničnim rijekama. Surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnim za rad na tim područjima. Izrađuje naputke i objašnjenja za obavljanje carinskog nadzora i za primjenu carinskih, poreznih, deviznih i drugih propisa. Sus­tav­no prati međunarodne konvencije koje uređuju carinski sustav i postupke. Posebno nadzire i usmjerava rad carinarnica u vođe­nju carinskog postupka na državnoj granici, moru i graničnim rijekama, te u provedbi carinskih, poreznih, deviznih i drugih propisa na tim područjima. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu rav­natelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.3. ODJEL ZA OSIGURANJE CARINSKOG DUGA, OVRHU I NADZOR OTPREMNIKA

Priprema nacrte propisa iz područja sustava osiguranja carinskog duga. Izrađuje naputke za rad carinarnica u svezi osiguranja carinskog duga. Neposredno prima, provjerava i verificira, te registrira instrumente za osiguranje carinskog duga. Vodi upravni postupak u svezi s tim instrumentima osiguranja. Prati važenje i korištenje instrumenata osiguranja carinskog duga te o tome iz­vješ­ćuje carinarnice. Priprema rješenja povodom zahtjeva za odgodu plaćanja i za obročno plaćanje carinskog duga, te prati izvr­šenje obveza po takvim rješenjima. Prati i usmjerava rad carinarnica na poslovima ovrhe carinskog duga. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja sve upravne i stručne poslove iz nadležnosti Carinske uprave u svezi nadzora rada ovlaštenih carinskih otpremnika i ovlaštenih carinskih zas­tup­nika.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela«.

2. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST
I PODRIJETLO ROBE

Služba priprema objašnjenja u vezi utvrđivanja carinske vrijednosti robe, podrijetla robe, primjene carinske tarife, te pruža pomoć carinarnicama na tom području, skuplja i analizira podatke o carinskoj vrijednosti robe, te daje stručna mišljenja po predmetima u upravnom postupku drugog stupnja kada su u pitanju sporovi oko carinske vrijednosti, podrijetla robe ili tarife. Također se obavljaju kemijsko-tehnološka ispitivanja uzoraka robe u prvom i drugom stupnju, vrše se kontrolno-inspekcijski poslovi u tijeku i nakon završetka postupka carinjenja u skladu s ovlaštenjima iz Carinskog zakona, te se pruža pomoć u okviru instruktivne djelatnosti obilaskom carinarnica. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga.

U Službi za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe ustrojavaju se:

2.1. Odjel za carinsku tarifu i laboratorij

2.2. Odjel za carinsku vrijednost

2.3. Odjel za podrijetlo robe.

2.1. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ

Odjel za Carinsku tarifu i laboratorij priprema objašnjenja vezana za ispravnost primjene carinske tarife, prati i analizira podatke o ispravnosti tarifiranja robe u postupku carinjenja i usklađuje istu s međunarodnom Konvencijom o harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe, izrađuje i priprema stručne podloge za donošenje izmjena Zakona o carinskoj tarifi, brine se o stručnoj primjeni carinske tarife u carinarnicama, kontrolira rad carinarnica i inicira naknadnu kontrolu carinskih obveznika po pitanju ispravnosti primjene carinske tarife. Priprema objašnjenja vezano za ispravno tarifiranje robe, a prati i analizira rad carinarnica u pogledu tarifiranja robe, daje stručna mišljenja po predmetima u upravnom postupku drugog stupnja kad su u pitanju sporovi oko carinske tarife, te daje stručnu pomoć carinarnicama. Po potrebi uključuje se u naknadne kontrole kod posjednika robe i inicira naknadnu kontrolu kod carinskih obveznika po pitanju ispravnog tarifiranja robe. Prirema objašnje­nja vezana za ispravnost primjene carinske tarife i usklađuje istu sa međunarodnom Konvencijom o harmoniziranom sustavu na­ziv­lja i brojčanog označavanja robe, izrađuje i priprema stručne podloge za donošenje godišnje Uredbe o carinskoj tarifi te izmjena Zakona o carinskoj tarifi. Obavlja kemijsko-tehnološka ispitivanja uzoraka robe u prvom i drugom stupnju, vrši kontrolno-inspekcijske poslove u tijeku i nakon završetka postupka carinjenja u skladu s ovlaštenjima iz Carinskog zakona, pruža pomoć carinarnicama u postupku carinjenja u svezi svrstavanja robe po carinskoj tarifi, uključujući i instruktivnu djelatnost obilaskom carinarnica, obavlja kontrolu rada carinarnica i uključuje se u naknadne kontrole kod posjednika robe u slučajevima gdje je zbog specifičnosti problematike to potrebno. Surađuje s pročel­nicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

U Odjelu za Carinsku tarifu i laboratorij ustrojavaju se:

2.1.1. Odsjek za Carinsku tarifu

2.1.2. Odsjek za Carinski laboratorij Zagreb

2.1.3. Odsjek za Carinski laboratorij Rijeka

2.1.4. Odsjek za Carinski laboratorij Split

2.1.5. Odsjek za Carinski laboratorij Osijek.

2.1.1. ODSJEK ZA CARINSKU TARIFU

Odsjek za Carinsku tarifu priprema objašnjenja vezana za ispravnost primjene carinske tarife, prati i analizira podatke o ispravnosti tarifiranja robe u postupku carinjenja i usklađuje istu s međunarodnom Konvencijom o harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe, izrađuje i priprema stručne podloge za donošenje izmjena Zakona o carinskoj tarifi, brine se o stručnoj primjeni carinske tarife u carinarnicama, kontrolira rad carinarnica i inicira naknadnu kontrolu carinskih obveznika po pitanju ispravnosti primjene carinske tarife. Priprema objašnjenja vezano za ispravno tarifiranje robe, a prati i analizira rad carinarnica u pogledu tarifiranja robe, daje stručna mišljenja po predmetima u upravnom postupku drugog stupnja kad su u pitanju sporovi oko carinske tarife, te daje stručnu pomoć carinarnicama. Po potrebi uključuje se u naknadne kontrole kod posjednika robe i inicira naknadnu kontrolu kod carinskih obveznika po pitanju ispravnog tarifiranja robe. Priprema objašnjenja vezana za isprav­nost primjene carinske tarife i usklađuje istu sa međunarodnom Konvencijom o harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog oz­na­čavanja robe, izrađuje i priprema stručne podloge za donošenje godišnje Uredbe o carinskoj tarifi te izmjena Zakona o carinskoj tarifi. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga.

Radom Odsjeka upravlja voditelj.

2.1.2. ODSJEK ZA CARINSKI LABORATORIJ ZAGREB

Odsjek za carinski laboratorij obavlja kemijsko-tehnološka ispitivanja uzoraka robe, vrši kontrolno-inspekcijske poslove u tijeku i nakon završetka postupka carinjenja u skladu s ovlašte­njima iz Carinskog zakona, pruža pomoć carinarnicama na svom području u postupku carinjenja, a u svezi svrstavanja robe po carinskoj tarifi, uključujući i instruktivnu djelatnost obilaskom carinarnica, obavlja kontrolu rada carinarnica i uključuje se u naknadne kontrole kod posjednika robe u slučajevima gdje je zbog specifičnosti problematike to potrebno. Surađuje s pročel­nicima carinarnica u području svog djelokruga.

Radom Odsjeka upravlja voditelj.

2.1.3. ODSJEK ZA CARINSKI LABORATORIJ RIJEKA

Odsjek za carinski laboratorij Rijeka ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odsjek za carinski laboratorij Zagreb.

2.1.4. ODSJEK ZA CARINSKI LABORATORIJ SPLIT

Odsjek za carinski laboratorij Split ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odsjek za carinski laboratorij Zagreb.

2.1.5. ODSJEK ZA CARINSKI LABORATORIJ OSIJEK

Odsjek za carinski laboratorij Osijek ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odsjek za carinski laboratorij Zagreb.

2.2. ODJEL ZA CARINSKU VRIJEDNOST

Odjel za carinsku vrijednost sustavno prati međunarodne konvencije i pravila o carinskoj vrijednosti. Prikuplja i ažurira podatke o vrijednosti roba na svjetskom tržištu. Priprema i distribuira podatke i objašnjenja vezana za utvrđivanje carinske vrijednosti robe, prati i analizira podatke o carinskoj vrijednosti robe koju uvoze pravne i fizičke osobe radi pružanja pomoći carinarnicama, daje stručna mišljenja po predmetima u upravnom postupku drugog stupnja kada su u pitanju sporovi oko carinske vrijednosti, vrši provjeru ispravnosti računa preko stranih carinskih administracija, kontrolira rad carinarnica i uključuje se po potrebi u naknadne kontrole kod posjednika robe, te inicira naknadnu kontrolu carinskih obveznika po pitanju ispravnosti carinske vrijednosti. Predlaže nabavu literature i drugih materijala koji sadrže podatke o vrijednosti roba. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

2.3. ODJEL ZA PODRIJETLO ROBE

Odjel za podrijetlo robe sustavno prati međunarodne konvencije te pravila Europske unije o podrijetlu robe. Priprema objaš­njenja vezana za utvrđivanje podrijetla robe, prati i analizira probleme utvrđivanja podrijetla robe te predlaže rješenja, sudjeluje u pregovaranju o pravilima podrijetla i načinima administrativne suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, sudjeluje u radu za­jed­ničkih odbora za pravila podrijetla i u radu Povjerenstva za raspodjelu kvota, obavlja kontrolu nad radom carinarnica i brine se o pravilnosti njihova rada iz oblasti podrijetla robe, nadzire ili neposredno vrši naknadne provjere dokaza o podrijetlu robe i procjenjuje osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, inicira naknadnu kontrolu carinskih obveznika po pitanjima podrijetla robe. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

3. SLUŽBA ZA REVIZIJU I NAKNADNU KONTROLU

Služba vrši reviziju rada svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu ispravne primjene carinskih, vanjsko-trgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja propusta i ujednačavanja prakse svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske. Obavlja inspekcijski nadzor i naknadnu kontrolu kod uvoznika ili posjednika robe, odnosno drugih osoba putem knjigovodstvene evidencije. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga.

U Službi za reviziju i naknadnu kontrolu ustrojavaju se:

3.1. Odjel za reviziju

3.2. Odjel za naknadnu kontrolu

3.3. Odjel za analizu rizika i selektivnost.

3.1. ODJEL ZA REVIZIJU

Vrši kontrolu rada svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu ispravne primjene carinskih, vanjsko-trgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u okviru svoje nadležnosti, a nadležan je i za kontrolu u poduzećima putem knjigovodstvene evidencije. Vrši se i preventivna kontrola uključujući rad na tekućoj problematici i ujed­načavanje prakse svih carinarnica na teritoriju Republike Hrvatske, kao i pružanje stručne promoći pri organiziranju rada i primjeni propisa. Vrši inspekcijski nadzor kod carinskih obveznika ili posjednika robe ili drugih sudionika u carinskom postupku u okviru postupka »naknadne kontrole«. Surađuje s predstavnicima drugih odjela, službi i tijela u cilju sprječavanja nezakonitog postupanja. Nadziru se potrebne aktivnosti zaposlenika revizije i kontrole u odjelima za poslove revizije i naknadne kontrole u carinarnicama i surađuje se s istima. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

3.2. ODJEL ZA NAKNADNU KONTROLU

Vrši inspekcijski nadzor kod carinskih obveznika ili posjednika robe ili drugih sudionika u carinskom postupku u okviru postupka »naknadne kontrole« a nadležan je i za kontrolu u poduzećima putem knjigovodstvene evidencije. Provodi suradnju s predstavnicima drugih odjela, službi i tijela u cilju sprječavanja nezakonitog postupanja. Nadziru se potrebne aktivnosti u odjelima za poslove naknadne kontrole u carinarnicama i surađuje se s istima. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

3.3. ODJEL ZA ANALIZU RIZIKA I SELEKTIVNOST

Izgrađuje, razvija, upravlja i održava informacijski sustav za analizu rizika. Prikuplja podatke od značaja za obuhvat u sustavu. Razrađuje primjenu metode selektivnosti u carinskom postupku. Priprema nacrte propisa, naputaka i objašnjenja za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u svezi primjene selektivnosti na osnovi podataka iz sustava analize rizika. Nadzire rad ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u svom djelokrugu, a osobito dosljednu primjenu podataka i kriterija iz sustava analize rizika. Izdaje naloge za ciljani ili slučajan izbor osoba, prijevoznih sredstava ili pošiljaka za detaljnu provjeru. Vrši inspekcijski nad­zor kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa zakonskim ovlastima. Prati pokazatelje o protočnosti prometa preko graničnih prijelaza i o brzini postupka kod unutarnjih ispostava, odnosno rezultate u otkrivanju nepravilnosti u odnosu na broj detaljnih provjera. Izrađuje izvješća za ravnatelja o efikasnosti rada ustrojstvenih jedi­nica. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

4. SLUŽBA ZA POSEBNE POREZE (TROŠARINE)

Priprema nacrte propisa o posebnim porezima (trošarinama). Izrađuje naputke i objašnjenja za primjenu propisa o posebnim porezima. Vodi evidenciju obveznika posebnih poreza i druge evidencije. Provodi upravni postupak iz područja posebnih poreza. Izdaje odobrenja ili markice ili druge oznake za obilježavanje, praćenje proizvodnje, prometa i uporabe pojedinih roba koje podliježu plaćanju posebnih poreza. Nadzire i usmjerava rad carinarnica u provedbi propisa o posebnim porezima. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Koordinira ili neposredno provodi aktivnosti trošarinskih provjera, kao i druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.Vrši inspekcijski nadzor kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa zakonskim ovlastima Carinske uprave. Koordinira ili neposredno provodi sustavni kontinuirani pregled i provjeru carinskog područja radi pronalaženja neprijavljene trošarinske robe, neprijavljenih sredstava za proizvodnju, prijevoz, prijenos ili držanje trošarinske robe, odnosno tragova proizvodnje i držanja takve robe. Prikuplja podatke o mogućim kažnjivim djelima u svezi s posebnim porezima, te poduzima mjere za pokretanje postupaka progona počinitelja, obračuna i naplate trošarina, odnosno mjere traganja za trošarinskom robom. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima. Usklađuje svoj rad i aktivnosti, te razmje­njuje informacije s drugim službama i odjelima Središnjeg ureda. Prati stanje naplate posebnih poreza, izrađuje analize i izvješća, te predlaže mjere za bolje zahvaćanje proizvodnje i prometa trošarinskih roba, odnosno za učinkovitiji rad. Izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Službi za posebne poreze (trošarine) ustrojavaju se:

4.1. Odjel za sustav, evidenciju i naplatu posebnih poreza (trošarina).

4.2. Odjel za trošarinski nadzor.

4.1. ODJEL ZA SUSTAV, EVIDENCIJU I NAPLATU POSEBNIH POREZA (TROŠARINA)

Priprema nacrte propisa o posebnim porezima (trošarinama). Izrađuje naputke i objašnjenja za primjenu propisa o posebnim porezima. Vodi evidenciju obveznika posebnih poreza i druge evidencije. Provodi upravni postupak iz područja posebnih poreza. Izdaje odobrenja ili markice ili druge oznake za obilježavanje, praćenje proizvodnje, prometa i uporabe pojedinih roba koje podliježu plaćanju posebnih poreza. Vrši inspekcijski nadzor kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa zakonskim ovlastima Carinske uprave. Nadzire i usmjerava rad carinarnica u provedbi propisa o posebnim porezima. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Prati stanje naplate posebnih poreza, obrađuje zahtjeve za odgodu plaćanja ili obročno plaćanje posebnih poreza, nadzire ovrhu u svezi posebnih poreza, izrađuje analize i izvješća, te predlaže mjere za bolje zahvaćanje proizvodnje i prometa trošarinskih roba, odnosno za učinkovitiji rad. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

4.2. ODJEL ZA TROŠARINSKI NADZOR

Nadzire i usmjerava rad carinarnica u provedbi propisa o posebnim porezima (trošarinama). Vrši inspekcijski nadzor kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa zakonskim ovlastima Carinske uprave. Koordinira ili neposredno provodi aktivnosti troša­rinskih provjera, kao i druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaš­tenjima. Koordinira ili neposredno provodi sustavni kontinuirani pregled i provjeru carinskog područja radi pronalaženja neprijavljene trošarinske robe, neprijavljenih sredstava za proiz­vodnju, prijevoz, prijenos ili držanje trošarinske robe, odnosno tragova proizvodnje i držanja takve robe. Prikuplja podatke o mogućim kažnjivim djelima u svezi s posebnim porezima, te poduzima mjere za pokretanje postupaka progona počinitelja, obra­čuna i naplate trošarina, odnosno mjere traganja za troša­rinskom robom. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima. Usklađuje svoj rad i aktivnosti, te razmjenjuje informacije s drugim službama i odjelima Središnjeg ureda i carinarnica. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.«

Članak 22.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Članak 51.

5. SLUŽBA ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Služba provodi mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja krijum­čarenja, ispitne i istražne postupke u predmetima krijum­čarenja, preventivno djelovanje u sprječavanju krijum­čarenja u svim pojavnim oblicima, mjere izvanredne kontrole putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka na graničnim prijelazima i unutarnjim ispostavama, kao i dubinske kontrole robnog prometa unutar cije­log carinskog područja s aspekta subzijanja krijum­čarenja, sura­đuje s drugim tijelima državne uprave i pravosuđa, stranim carinskim i drugim službama i međunarodnim organizacijama po pitanju krijumčarenja. Služba koordinira radom carinarnica na poslovima suzbijanja krijumčarenja, te po potrebi i neposredno provodi operativne akcije na cijelom carinskom području. Sura­đuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Pri­kuplja, obrađuje i čuva podatke o pojavama, metodama, organizatorima i izvršiteljima krijumčarenja. Dostavlja podatke u sustav analize rizika. Izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelo­kruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Službi za suzbijanje krijumčarenja i analitiku ustrojavaju se:

5.1. Odjel za suzbijanje krijumčarenja

5.2. Odjel za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca

5.3. Odjel za izvješćivanje i operativnu tehniku.

5.1. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Odjel za suzbijanje krijumčarenja obavlja poslove na suzbijanju krijumčarenja robe,  ljudi,  zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta,  obavlja preventivne radnje u smislu suzbijanja krijum­čare­nja, koordinira radom odjela za suzbijanje krijum­čarenja u carinarnicama. Provodi operativne akcije na cijelom carinskom pod­ručju. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Djeluje putem mobilnih ekipa za suzbijanje krijumčarenja iz svog sastava odnosno i iz sastava carinarnica,  kao i putem ovlaštenih službenika na cijelom carinskom po­dručju. Djelatnost Odjela su i postupci za dokazivanja krijum­čarenja,  kao i postupci koji prethode procesuiranju carinskih prekršaja ili kaznenih djela. Po nalogu načelnika Odjela, nadređenog pomoćnika ravnatelja ili neposredno ravnatelja obavlja operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja. U cilju provođenja mjera carinskog nadzora i rad­nji carinskih provjera, služi se rentgen uređajima, drugom posebnom opremom i službenim psima. Stručno usmjerava i nadzire rad carinarnica iz područja svog djelokruga. Planira i organizira specijalističku obuku carinskih službenika iz svog djelokruga. Surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i među­narodnim institucijama. Dostavlja podatke u sustav analize rizika. Izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Obav­lja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

5.2. ODJEL ZA DROGE, OPASNE TVARI
I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Provodi aktivnosti usmjerene na suzbijanje krijumčarenja i ilegalnog prometa opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materija i drugih opasnih tvari. Prikuplja, analizira i proslijeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti. Surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama. Planira i organizira specijalističku obuku carinskih službenika iz svog djelokruga. Prikuplja informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca, te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave. Stručno usmjerava i nadzire rad carinarnica iz područja svog djelokruga. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Dostavlja podatke u sustav analize rizika. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

5.3. ODJEL ZA IZVJEŠĆIVANJE I OPERATIVNU TEHNIKU

Obavlja poslove prikupljanja podataka svih službi u zemlji i inozemstvu koje provode zakone u svrhu analize i procjene rizika od pojava krijumčarenja. Obavlja poslove analize rizika u dijelu koji se odnosi na krijumčarenje, prikuplja i analizira podatke o izvršenim zapljenama, nepravilnostima i trendovima, zapa­žanji­ma carinskih službenika, te informacija dobivenih od drugih službi u zemlji i inozemstvu, izrađuje specifične ciljevne profile na razini zemlje i pojedinog područja, izdaje obavještajne biltene za širenje tih podataka ovlaštenim korisnicima – Središnji ured, carinarnice i carinske ispostave. Dostavlja podatke u sustav analize rizika. Putem operativnog dežurstva prima izvješća od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i pre­kr­šajima, te o svim izvanrednim događajima u operativi po određe­nim parametrima, vodi sistemske evidencije o svim slučajevima kršenja zakona kako bi se razvila baza podataka za analizu rizika, u hitnim slučajevima pribavlja od nadležnih i proslijeđuje operativi smjernice i upute o postupanju, aktivno prati kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komunicira s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, te se brine o pravovremenoj dostavi operativnih podataka ustrojstvenim jedinicama. Razvija i održava sustav veza i komunikacija s operativnim jedinicama. Izvješćuje ravnatelja po njegovom zahtjevu odnosno po zadatim kriterijima za hitne slučajeve. Vrši pozivanje i izvješći­vanje službenika. Obavlja poslove planiranja nabave, čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima. Provodi obuku službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima, te izvorima ioniziraju­ćih zračenja. Organizira zdravstvene preglede i kontrolu zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućih zračenja, nadzire čuvanje i sigurnu uporabu opreme i naoružanja u svim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave. Brine se o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja. Vodi odgovarajuće evidencije, sastavlja redovita i izvanredna izvješća za ravnatelja o stanju na području svog djelokruga. Poduzima i predlaže mjere za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

6. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I CARINSKE OBJEKTE

U okviru Službe obavljaju se poslovi izrade prijedloga o unapređenju tehničke i informatičke djelatnosti Carinske uprave, organizira se i nadzire jedinstvena obrada podataka potrebnih za praćenje poslova i zadaća Carinske uprave i funkcioniranje carinskog sustava, vodi brigu o jedinstvenom postupanju organizacijskih jedinica Carinske uprave, te predlaže metode rada i unapređenje rada, brine se za nesmetano organizacijsko djelova­nje Carinske uprave, projektira, izgrađuje i održava jedinstveni informacijski sustav Carinske uprave, predlaže primjenu novih tehnologija i metode rada u Carinskoj upravi, brine o planiranju, izgradnji, kupnji, rekonstrukciji, održavanju i opremanju granič­nih prijelaza i drugih carinskih objekata, te sudjeluje kod postupka za provedbu javnog natječaja u skladu s propisima o nabavi roba, usluga i ustupanju radova. Brine se za gospodarenje objektima na graničnim prijelazima koji se daju na korištenje drugim osobama. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga.

U Službi za informacijski sustav i carinske objekte ustrojavaju se:

6.1. Odjel za informacijski sustav

6.2. Odjel za carinske objekte.

6.1. ODJEL ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Vrši poslove iz područja analize, razvoja i uvođenja informacijskog sustava u carinsku službu, organizacije i koordinacije rada radnih skupina unutar Carinske uprave i prema informacijskom sustavu Carinske uprave u GZAOP-u, osmišljava i projektira informacijske sustave različitih kontrola podataka iz carinskih deklaracija i ostalih carinskih isprava, te priprema primjenu propisa vezanih uz carinski postupak, vrši održavanje i ažuriranje carinskih registara i šifrarnika, vrši izradu koncepcije sustava za obavljanje dokumentarnog nadzora nad robom, provodi planiranje, iz­radu projekta i nadzorne radnje kod nabave i održavanja infor­matičke i komunikacijske opreme. Priprema i kontrolira sta­tis­tičke podatke. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

6.2. ODJEL ZA CARINSKE OBJEKTE

Provodi poslove iz područja planiranja, izgradnje, kupnje, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja graničnih prijelaza i drugih objekata Carinske uprave, nabave opreme i opremanja istih. Sudjeluje u sastavljanju projektnih zadataka i elaborata, postupcima za provedbu javnog natječaja u skladu s propisima o nabavi roba, usluga i ustupanju radova, pripremi komunalne infrastrukture zemljišta carinskih objekata, pribavlja potrebite suglasnosti, dozvole i odobrenja, te provodi stručni nadzor nad izvođenjem radova. Brine se za gospodarenje objektima na graničnim prijelazima koji se daju na korištenje drugim osobama. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.«

Članak 23.

Članka 52. mijenja se i glasi:

»Članak 52.

7. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, INTEGRACIJE I RAZVOJ

U okviru Službe provode se poslovi suradnje sa stranim carinskim službama radi stvaranja zajedničkih i usklađenih pozicija s drugim carinskim administracijama u svijetu, uključujući i rad na međunarodnim inicijativama za ujednačavanje i pojednostavljivanje carinskih postupaka, vodi pregovore o međunarodnoj carinskoj suradnji, pristupanju međunarodnim carinskim konvencijama, pruža i traži pravnu pomoć u međunarodnim odnosima, organizira programe međunarodne tehničke pomoći, usklađuje rad sa zahtjevima Europske komisije sukladno pregovorima o pristupanju Europskoj uniji i drugim integracijama, surađuje sa međunarodnim financijskim institucijama u provedbi projekata financiranih kroz međunarodne zajmove, prati harmonizaciju carinskih postupaka sukladno zahtjevima Europske unije i Svjetske carinske organizacije, i drugih međunarodnih organizacija. Organizira i provodi programe temeljnog obrazovanja i stručnog usavršavanja carinskih zaposlenika. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga.

U Službi za međunarodnu suradnju i integracije ustrojavaju se:

7.1. Odjel za međunarodnu suradnju

7.2. Odjel za integracije i razvoj.

7.1. ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Odjel za međunarodnu suradnju priprema prijedloge za sklapanje sporazuma sa stranim carinskim službama o međusobnoj pomoći i suradnji, priprema prijedloge za pristup međunarodnim carinskim konvencijama; priprema prijedloge za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju – Svjetske carinske organizacije i drugih međunarodnih organizacija iz oblasti carine; daje mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i konvencija; provodi i sudjeluje u postupcima potvrđivanja i objave međunarodnih ugovora; po potrebi kontaktira s međunarodnim organizacijama akreditiranim u Republici Hrvatskoj; organizira pružanje i tra­ženje međunarodne pravne pomoći. Obavlja poslove u svezi međunarodnih institucija akreditiranih u Republici Hrvatskoj. Organizira međunarodne skupove i sastanke. Surađuje s pročel­nicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

7.2. ODJEL ZA INTEGRACIJE I RAZVOJ

Provodi aktivnosti vezane uz prilagodbu carinskog sustava kriterijima Europske unije i pripreme za priključenje. Organizira i koordinira izvršavanjem obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa; organizira i koordinira projektima tehnič­ke pomoći koju Carinska uprava prima temeljem međunarodnih donacija ili zajmova, organizira pregovore i obavlja korespondenciju. Organizira i provodi programe temeljnog obrazovanja i stručnog usavršavanja carinskih zaposlenika. Surađuje s pročel­nicima carinarnica u području svog djelo­kruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.«

Članak 24.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Članak 53.

8. ODJEL ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

U okviru Odjela obavljaju se poslovi naplate prihoda, izrade plana proračuna, plana prihoda, analiza prihoda i potrošnje, revizija financijskog poslovanja, izrada godišnjih obračuna, evidencija osnovnih sredstava, nabava sredstava, obračun plaća, izrada analiza i izvješća u svezi naplate prihoda, analiza uvoza i izvoza, analiza naplate s naslova carinskih garancija. Odjel organizira, koordinira i obavlja kadrovske poslove, pravno obrađuje predmete, predstavke, prigovore, priprema akte i ostvaruje suradnju sa drugim tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima i zastupa na sudu, vodi kadrovsku evidenciju službenika i namještenika Carinske uprave, sudjeluje pri izradi normativnih akata iz djelokruga Odjela, obavlja poslove u svezi polaganja državnih stručnih ispita, obavlja administrativne i pomoćne poslove Carinske uprave. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga.

U Odjelu za zajedničke poslove ustrojavaju se:

8.1. Odsjek za financijsko-materijalne poslove

8.2. Odsjek za pravne, kadrovsko-organizacijske i opće poslove.

8.1. ODSJEK ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Vrši poslove naplate prihoda, izradu plana proračuna, plana prihoda, analizu prihoda i potrošnje, financijskog poslovanja iz djelokruga Carinske uprave, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava i izradu podloga za obračun plaća. Obavlja nadzor i kontrolu namjenskog korištenja sredstava, pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u pogledu trošenja financijskih sredstava, koordinira i kontrolira prodaju robe. Provodi nabavu roba, usluga i ustupanja, izrađuje godišnje periodične planove nabave i programa opreme za Carinsku upravu u cijelosti, provodi javno nadmetanje i priprema kompletnu natječajnu dokumentaciju po­ziv­nih nadmetanja i ostalih načina nabave sukladno zakonu, izra­đuje periodična izvješća realizacije planova nabave, obavlja poslove osiguranja zaposlenika, imovine i vozila, priprema materijale za naknadu štete od osiguravajućeg društva, prati stanje tržišta i kretanje cijena roba i usluga, organizira uskladištenje i distribuciju opreme i odora, potrošnog materijala konačnim korisnicima, prati stanje zaliha u skladištu, inicira nabavu robe, kontrolira izvršenje obveza po ugovorima, rokove isporuke i plaćanje te kvalitetu isporučene robe. Izrađuje prijedloge godišnjih i višegodišnjih proračuna sredstava za rad Carinske uprave po namjenama. Putem zaposlenika - područnih rizničara obavlja sve poslove vezane za izvršenje sredstava Carinske uprave odobrenih u državnom proračunu. Organizira financijsko poslovanje u skladu s propisima. Izrađuje tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, vodi brigu o evidenciji plaćanja svih obveza i izrađuje odgovarajuća izvješća u pogledu računovodstvene dokumentacije i poslovanja. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

8.2. ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKO-
-ORGANIZACIJSKE I OPĆE POSLOVE

Izrađuje prijedloge za donošenje podzakonskih akata i drugih propisa iz svog djelokruga, surađuje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji tijela državne vlasti, obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a naročito s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, obrađuje predmete u svim vrstama sudskih postupaka (radni sporovi, naknada štete po raznim osnovama), izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi, nadzire rad u niže ustrojstvenim jedinicama i pruža stručnu pravnu pomoć, obavlja pravnu kontrolu valjanosti svih akata iz djelokruga odjela, vodi poslove disciplinskog sudovanja. Obavlja poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika. Obrađuje predmete, predstavke i prigovore, te vodi kadrovsku evidenciju, obavlja poslove u svezi polaganja državnih stručnih ispita. Zaprima poštu, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad, obavlja otpremu pošte i arhivira spise. Obavlja poslove prijepisa, telefonsku službu, upravlja voznim parkom i održava čistoću prostorija. Surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

9. ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR

Sustavno po nalogu ravnatelja prati kretanje pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika; po nalogu ravnatelja provodi postupke za utvrđenje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; po nalogu ravnatelja priprema stručne podloge za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih ili disciplinskih postupaka, zbog povrede carinskih i drugih propisa, odnosno povrede službene dužnosti od strane carinskih službenika i namještenika. Sustavno izučava i procjenjuje ugro­ženost carinske službe i njezinih službenika i namještenika od korupcije i organiziranog kriminala, te po nalogu ravnatelja vrši operativne provjere. Provjerava pritužbe i podneske carinskih zaposlenika te drugih osoba. Izvješćuje ravnatelja o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika, odnosno drugih pravnih i fizičkih osoba. Po potrebi vrši inspekcijski nadzor kod pravnih i fizičkih osoba u skladu sa zakonskim ovlastima Carinske uprave. Po nalogu ravnatelja neposredno provodi sve radnje i postupke u odnosu na carinske službenike u skladu s ovlastima propisanim zakonom. Surađuje po odobrenju ravnatelja s drugim tijelima državne uprave i pravosuđa. Izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Obav­lja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.«

Članak 25.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Članak 55.

U Carinarnici Zagreb ustrojavaju se:

1.1. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršajima. Izvodi dokazni postupak i izvještava Komisiju za carinske prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.2. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenju i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.3. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Obavlja kontrolu iz djelokruga carinarnice i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u primjeni propisa i prati njihovo izvršenje. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarine i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Obavlja naknadne provjere carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinsku deklaraciju i potvrda o podrijetlu robe. Neposredno radi na najsloženijim problemima razvrstavanja roba po Carinskoj tarifi i popisu robe s oblicima uvoza i izvoza. Prati i analizira primjenu propisa o carinskoj vrijednosti, prati rad na poslovima utvrđivanja carinske osnovice za robu koju uvoze pravne i fizičke osobe i osigurava ujednačavanje prakse po tim pitanjima. Sudjeluje u poslovima sprječavanja i otkrivanja carinskih prekršaja i kaznenih djela učinjenih od strane pravnih i fizičkih osoba, te s tim u svezi ostvaruje suradnju s drugim kontrolno-inspekcijskim tijelima i tijelima unutarnjih poslova. Izra­đuje izvješća iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.4. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obra­čun plaća i drugih primanja djelatnika. Vodi svu dokumentaciju bilančno, saldo konti, prima i evidentira inventar opreme te odr­ža­va dokumentaciju o tome. Obavlja poslove financijskog knjigovodstva, bilanciranja, obračuna financijsko-materijalnog poslovanja. Prati stečajeve i likvidacije, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja poslove vezano za disciplinsko sudovanje, izrađuje akte iz djelokruga rada Carinarnice, te izrađuje razne naputke iz djelokruga Odjela. Vodi bazu podataka iz djelokruga kadrovskih evidencija, sastavlja skupna i analitička iz­vješća iz baze podataka. Obavlja administrativno-tehničke poslove, poslove prijepisa. Vrši prijem akata, upisivanje akata u propisane očevidnike, otpremu akata i poslove arhive. Obavlja poslove pisanja po diktatu i prepisivanju rukopisa i drugih tekstova te obavlja poslove zapisničara. Obavlja telefonsku službu, upravlja voznim parkom i održava čistoću prostorija.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.5. ODJEL ZA TROŠARINE

Vodi evidenciju obveznika posebnih poreza. Prima i obra­đuje izvješća obveznika posebnih poreza. Prati naplatu posebnih poreza i poduzima mjere za prisilnu naplatu. Priprema, koordinira i provodi trošarinske kontrole. Sprječava i otkriva carinske i trošarin­ske prekršaje, te druga kažnjiva djela. Vrši kontrolu pravilnosti uporabe robe kod trošarinskih obveznika oslobođenih trošarinskih davanja. Provjerava namjensko korištenje pojedinih trošarinskih roba. Obavlja trošarinski nadzor na području mjesne nadležnosti carinarnice, a po nalogu ravnatelja i na drugim dijelovima carinskog područja. Sudjeluje s ostalim državnim tijelima u području trošarina. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.6. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Obavlja poslove na suzbijanju krijumčarenja, obavlja preventivne radnje u smislu suzbijanja krijumčarenja, kao i mjere izvanredne kontrole na području carinarnice. Po nalogu ravnatelja obavlja iste poslove i na drugim dijelovima carinskog područja. Pri obavljanju izvanrednih mjera kontrole djeluje putem mobilnih ekipa u cilju provođenja mjera carinskog nadzora i radnji carinskih provjera, služi se rentgen uređajima, drugom posebnom op­remom i službenim psima. Izvješćuje pročelnika, nadležnog po­moć­nika ravnatelja i neposredno ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Prikuplja podatke o pojavama krijumčarenja. Obav­lja i druge poslove po nalogu pročelnika, nadležnog pomoć­nika ravnatelja i ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)     Carinske ispostave I

1.     Carinska ispostava Jankomir

2.     Carinska ispostava Žitnjak

3.     Carinska ispostava Bregana

3.1.  Carinski odjeljak I Harmica

3.2.  Carinski odjeljak II Bregana naselje

3.3.  Carinski odjeljak II Donji Čemehovec (pogranični)

3.4.  Carinski odjeljak II Kraj Donji (pogranični)

3.5.  Carinski odjeljak II Novo Selo Žumberačko (pogranični)

3.6.  Carinski odjeljak II Brezovica (pogranični)

3.7.  Carinski odjeljak II Kašt (pogranični)

4.     Carinska ispostava Zračna luka

5.     Carinska ispostava Macelj

5.1.  Carinski odjeljak II Klenovac Humski (pogranični)

5.2.  Carinski odjeljak II Mali Tabor (pogranični)

5.3.  Carinski odjeljak II Luke Poljanske (pogranični)

5.4.  Carinski odjeljak II Plavić (pogranični)

5.5.  Carinski odjeljak II Draše (pogranični)

6.     Carinska ispostava Ranžirni kolodvor

b)    Carinske ispostave II

1.     Carinska ispostava Velesajam

2.     Carinska ispostava Slobodna zona Zagreb

3.     Carinska ispostava Zapadni kolodvor

4.     Carinska ispostava Podsused

5.     Carinska ispostava Pošta

6.     Carinska ispostava Krapina

7.     Carinska ispostava Karlovac

7.1.  Carinski odjeljak II Pribanjci

8.     Carinska ispostava Maljevac

8.1.  Carinski odjeljak II Obljaj (pogranični)

8.2.  Carinski odjeljak II Gejkovac (pogranični)

8.3.  Carinski odjeljak II Pašin Potok (pogranični)

8.4.  Carinski odjeljak II Bogovolja (pogranični)

8.5.  Carinski odjeljak II Kordunski Ljeskovac (pogranični)

8.6.  Carinski odjeljak II Donji Vaganac (pogranični-sezonski)

9.     Carinska ispostava Sisak

10.   Carinska ispostava Kutina

11.   Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica

11.1. Carinski odjeljak I Dvor na Uni

11.2.                      Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica

11.3.                      Carinski odjeljak I Volinja

c)     Carinske ispostave III

1.     Carinska ispostava Glavni kolodvor

2.     Carinska ispostava Lupinjak

2.1.  Carinski odjeljak II Razvor

2.2.  Carinski odjeljak II Hum na Sutli

3.     Carinska ispostava Jurovski Brod

3.1.  Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični)

3.2.  Carinski odjeljak II Obrež (pogranični)

3.3.  Carinski odjeljak II Pravutina (pogranični)

3.4.  Carinski odjeljak II Prilišće (pogranični)«

Članak 26.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Članak 56.

U Carinarnici Osijek ustrojavaju se:

2.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenju i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. U prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim pre­kršajima. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

2.1.1. ODSJEK ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u provostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenu i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

2.1.2. ODSJEK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odsjek za carinsko prekršajni postupak u prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršajima. Izvodi dokazni postupak i izvještava Komisiju za carinske prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

2.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

2.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel financijsko-
-materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

2.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

2.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)     Carinske ispostave I

1.     Carinska ispostava Bajakovo

b)    Carinske ispostave II

1.     Carinska ispostava Luka Drava Osijek

1.1.  Carinski odjeljak I Zračna luka

2.     Carinska ispostava Slobodna zona Osijek

3.     Carinska ispostava Osijek - terminal

3.1.  Carinski odjeljak I Pošta

3.2.  Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Osijek

3.3.  Carinski odjeljak I Veletržnica

4.     Carinska ispostava Donji Miholjac - most

5.     Carinska ispostava Duboševica

5.1.  Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo

5.2.  Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir

6.     Carinska ispostava Vukovar

7.     Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar

8.     Carinska ispostava Vinkovci

9.     Carinska ispostava Gunja

9.1.  Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Drenovci

10.   Carinska ispostava Županja - most

11.   Carinska ispostava Slavonski Šamac

11.1.Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Slavonski Ša­mac

11.2.Carinski odjeljak II Svilaj (pogranični)

11.3.Carinski odjeljak II Dubočica (pogranični)

11.4.Carinski odjeljak II Burumi (pogranični-sezonski)

12.   Carinska ispostava Požega

13.   Carinska ispostava Slavonski Brod-robna

14.   Carinska ispostava Slobodna zona Slavonski Brod

15.   Carinska ispostava Slavonski Brod - most

15.1.Carinski odjeljak I Luka

16.   Carinska ispostava Stara Gradiška

16.1.Carinski odjeljak II Davor (pogranični)

17.   Carinska ispostava Nova Gradiška

18.   Carinska ispostava Donji Miholjac - terminal

19.   Carinska ispostava Županja - terminal

20.   Carinska ispostava Ilok

20.1.Carinski odjeljak II Ilok I

20.2.Carinski odjeljak II Ilok II

20.3.Carinski odjeljak II Ilok III

20.4.Carinski odjeljak II Bapska

21.   Carinska ispostava Tovarnik

22.   Carinska ispostava Erdut

22.1.Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Erdut

c)     Carinske ispostave III

1.     Carinska ispostava Batina

2.     Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Tovarnik.»

Članak 27.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Članak 57.

U Carinarnici Koprivnica ustrojavaju se:

3.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

3.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

3.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROV­SKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

3.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

3.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave I

1.   Carinska ispostava Goričan

2.   Carinska ispostava Varaždin

2.1.Carinski odjeljak I Slobodna zona

2.2.Carinski odjeljak I Pošta Varaždin

2.3.Carinski odjeljak I Ludbreg

2.4.Carinski odjeljak I Ivanec

b)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Koprivnica

1.1.Carinski odjeljak I Gyekenyes

1.2.Carinski odjeljak I Bjelovar

1.3.Carinski odjeljak I Virovitica

2.   Carinska ispostava Čakovec

2.1.Carinski odjeljak I Željeznička postaja Čakovec

3.   Carinska ispostava Kotoriba

3.1.Carinski odjeljak I Murakeresztur

4.   Carinska ispostava Dubrava Križovljanska

4.1.Carinski odjeljak II Otok Virje

4.2.Carinski odjeljak II Cvetlin (pogranični)

4.3.Carinski odjeljak II Donja Voća (pogranični)

5.   Carinska ispostava Trnovec

5.1.Carinski odjeljak II Banfi (pogranični)

5.2.Carinski odjeljak II Preseka (pogranični)

c)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Terezino Polje

2.   Carinska ispostava Gola

3.   Carinska ispostava Mursko Središće

3.1.Carinski odjeljak II Bukovje

3.2.Carinski odjeljak II Sveti Martin na Muri (pogranični).«

Članak 28.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Članak 58.

U Carinarnici Pula ustrojavaju se:

4.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

4.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

4.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROV­SKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

4.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

4.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)     Carinske ispostave II

1.     Carinska ispostava Luka Pula

1.1.  Carinski odjeljak II Slobodna zona

2.     Carinska ispostava Kaštel

2.1.  Carinski odjeljak II Lucija (pogranični)

3.     Carinska ispostava Plovanija

4.     Carinska ispostava Buje

4.1.  Carinski odjeljak II Slum (pogranični)

5.     Carinska ispostava Buzet

6.     Carinska ispostava Zračna luka

7.     Carinska ispostava Rovinj

8.     Carinska ispostava Umag

8.1.  Carinski odjeljak II Novigrad (sezonski)

8.2.  Carinski odjeljak II Marina Umag (sezonski)

9.     Carinska ispostava Poreč

9.1.  Carinski odjeljak II Zračna luka Vrsar (sezonski)

10.   Carinska ispostava Labin

10.1. Carinski odjeljak I Bršica

10.2.Carinski odjeljak II Luka Plomin

11.   Carinska ispostava Pazin

12.   Carinska ispostava Požane

12.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Lupoglav.«

Članak 29.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Članak 59.

U Carinarnici Rijeka ustrojavaju se:

5.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

5.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

5.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

5.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

5.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave I

1.   Carinska ispostava Srdoči

1.1.Carinski odjeljak I Matulji

2.   Carinska ispostava Luka Rijeka

3.   Carinska ispostava Pasjak

3.1.Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane

3.2.Carinski odjeljak II Vele Mune (pogranični)

4.   Carinska ispostava Rupa

4.1.Carinski odjeljak II Lipa (pogranični)

b)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Bakar

2.   Carinska ispostava Škrljevo

3.   Carinska ispostava Omišalj

3.1.Carinski odjeljak I Zračna luka

c)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Pošta

2.   Carinska ispostava Gospić

2.1.Carinski odjeljak II Senj

3.   Carinska ispostava Brod na Kupi

3.1.Carinski odjeljak II Blaževci (pogranični)

4.   Carinska ispostava Prezid

4.1.Carinski odjeljak II Zamost (pogranični)

4.2.Carinski odjeljak II Čabar (pogranični)

4.3.Carinski odjeljak II Prezid I (pogranični)

5.   Carinska ispostava Mali Lošinj.«

Članak 30.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Članak 60.

U Carinarnici Split ustrojavaju se:

6.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

6.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

6.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

6.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

6.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koje se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Sjeverna luka Split

1.1.Carinski odjeljak I Slobodna zona

1.2.Carinski odjeljak I Veletržnica

2.   Carinska ispostava Luka Split

2.1.Carinski odjeljak II Komiža (sezonski)

2.2.Carinski odjeljak II Vis (sezonski)

2.3.Carinski odjeljak II Hvar (sezonski)

2.4.Carinski odjeljak II Stari Grad (sezonski)

3.   Carinska ispostava Zračna luka

3.1.Carinski odjeljak II Brač (sezonski)

4.   Carinska ispostava Kamensko

4.1.Carinski odjeljak II Aržano

4.2.Carinski odjeljak II Bili Brig (pogranični)

4.3.Carinski odjeljak II Aržano Pazar (pogranični)

5.   Carinska ispostava Vinjani Donji

5.1.Carinski odjeljak I Vinjani Gornji

5.2.Carinski odjeljak II Dvorine (pogranični)

5.3.Carinski odjeljak II Ričice (pogranični)

5.4.Carinski odjeljak II Jovića Most (pogranični)

5.5.Carinski odjeljak II Sebišina (pogranični)

5.6.Carinski odjeljak II Slivno (pogranični)

6.   Carinska ispostava Imotski

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Pošta.«

Članak 31.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Članak 61.

U Carinarnici Šibenik ustrojavaju se ovi odjeli:

7.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenju i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. U prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršaji­ma. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Priprema nadzor i koordinaciju izvođenja trošarinskih kontrola. Sprječava i otkriva carinske i trošarinske prekršaje te druga kažnjiva djela. Vrši kontrolu pravilnosti uporabe robe kod troša­rinskih obveznika oslobođenih trošarinskih davanja. Sudjeluje s ostalim državnim tijelima u području trošarine. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

U Odjelu za carinske postupke i trošarine ustrojavaju se:

7.1.1. Odsjek za carinske postupke

7.1.2. Odsjek za trošarine

7.1.1. ODSJEK ZA CARINSKE POSTUPKE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao Odjel za carinsko-upravni i carinsko prekršajni postupak u Carinarnici Pula.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

7.1.2. ODSJEK ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao Odjel za trošarine u Carinarnici Zagreb.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

7.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE
I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Obavlja kontrolu iz djelokruga carinarnice i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u primjeni propisa i prati njihovo izvršenje. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarine i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Obavlja naknadne provjere carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinsku deklaraciju i potvrda o podrijetlu robe. Neposredno radi na najsloženijim problemima razvrstavanja roba po Carinskoj tarifi i popisu robe s oblicima uvoza i izvoza. Prati i analizira primjenu propisa o carinskoj vrijednosti, prati rad na poslovima utvrđivanja carinske osnovice za robu koju uvoze pravne i fizičke osobe i osigurava ujedna­čavanje prakse po tim pitanjima. Sudjeluje u poslovima sprje­čavanja i otkrivanja carinskih prekršaja i kaznenih djela učinjenih od strane pravnih i fizičkih osoba, te s tim u svezi ostvaruje suradnju s drugim kontrolno-inspekcijskim tijelima i tijelima unutarnjih poslova. Obavlja poslove na suzbijanju krijumčarenja, obav­lja preventivne radnje u smislu suzbijanja krijumčarenja, kao i mjere izvanredne kontrole na području carinarnice. Po nalogu ravnatelja obavlja iste poslove i na drugim dijelovima carinskog područja. Prikuplja podatke o pojavama krijumčarenja. Pri obavljanju izvanrednih mjera kontrole djeluje putem mobilnih ekipa u cilju provođenja mjera carinskog nadzora i radnji carinskih provjera, služi se rentgen uređajima, drugom posebnom opremom i službenim psima. Izvješćuje pročelnika, nadležnog pomoćnika ravnatelja i neposredno ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Prikuplja podatke o pojavama krijumčarenja. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, nadležnog pomoćnika ravnatelja i ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

7.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko-materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I i II, koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Ražine

2.   Carinska ispostava Luka Šibenik

2.1. Carinski odjeljak II Primošten (sezonski)

3.   Carinska ispostava Knin

3.1.Carinski odjeljak I Strmica

3.2.Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje.

3.3.Carinski odjeljak Lička Kaldrma (pogranični).«

Članak 32.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Članak 62.

U Carinarnici Zadar ustrojavaju se:

8.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinske postupke i trošarine Carinarnice Šibenik.

8.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE
I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju, naknadne kontrole i suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Šibenik.

8.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROV­SKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Gaženica

2.   Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo

2.1.Carinski odjeljak I Užljebić

3.   Carinska ispostava Luka Zadar

3.1.Carinski odjeljak II Sali (sezonski)

3.2.Carinski odjeljak II Božava (sezonski).

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Zračna Luka.«

Članak 33.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Članak 63.

U Carinarnici Ploče ustrojavaju se:

9.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinske postupke i trošarine Carinarnice Šibenik.

9.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE
I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju, naknadne kontrole i suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Šibenik.

9.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Luka Ploče

2.   Carinska ispostava Metković

2.1.Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor i Luka Metković

2.2.Carinski odjeljak II Prud

2.3.Carinski odjeljak II Gabela I

2.4.Carinski odjeljak II Gabela II (pogranični)

2.5.Carinski odjeljak II Unka (pogranični).

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Klek

1.1.Carinski odjeljak II Vukov Klanac (pogranični)

2.   Carinska ispostava Orah

2.1.Carinski odjeljak II Podprolog (pogranični)

3.   Carinska ispostava Mali Prolog«

Članak 34.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Članak 64.

U Carinarnici Dubrovnik ustrojavaju se:

10.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinske postupke i trošarine Carinarnice Šibenik.

10.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju, naknadne kontrole i suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Šibenik.

10.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Luka Gruž

2.   Carinska ispostava Zračna luka

2.1.Carinski odjeljak II Cavtat (sezonski)

3.   Carinska ispostava Gornji Brgat

4.   Carinska ispostava Karasovići

4.1.Carinski odjeljak I Vitaljina

5.   Carinska ispostava Korčula

5.1.Carinski odjeljak II Vela Luka

5.2.Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (sezonski)

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Zaton Doli

1.1.Carinski odjeljak II Imotica (pogranični)

1.2.Carinski odjeljak II Čepikuće (pogranični)

1.3.Carinski odjeljak II Slano (pogranični)

2.   Carinska ispostava Pošta«

Članak 35.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj upravlja Carinskom upravom i upravlja radom Središnjeg ureda Carinske uprave.

Pomoćnik ravnatelja upravlja radom službe u Središnjem uredu.

Pomoćnik ravnatelja odgovoran je ravnatelju Carinske uprave za rad službe kojom upravlja, te za svoj rad. Pomoćnik ravnatelja odgovoran je i za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova u odjelima u carinarnicama iz područja djelokruga službe, te za ukupno stanje na području djelokruga službe.

Načelnik odjela u Središnjem uredu odgovoran je za rad odjela neposredno ravnatelju i pomoćniku ravnatelja.

Radom carinarnice upravlja pročelnik koji je za rad carinarnice odgovoran ravnatelju. Pročelnik carinarnice odgovoran je i pomoćnicima ravnatelja za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice.

Pomoćnik pročelnika carinarnice odgovoran je ravnatelju i pročelniku carinarnice za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice.

Načelnik odjela u carinarnici odgovoran je za rad odjela ravnatelju i pročelniku carinarnice.

Radom carinske ispostave upravlja predstojnik carinske ispostave, a radom carinskog odjeljka upravlja voditelj carinskog odjeljka.

Predstojnik carinske ispostave odgovoran je za rad ispostave ravnatelju i pročel­niku carinarnice, a voditelj carinskog odjeljka odgovoran je za rad odjeljka ravnatelju, pročelniku carinarnice i predstojniku ispostave.«

Članak 36.

U članku 74. stavak 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Odjel za informatiku i razvoj«

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»Odjel za informatiku i razvoj

Odjel za informatiku i razvoj Ministarstva obavlja poslove vezane za planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije samog Ministarstva; razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, te internih baza podataka, što uključuje: administriranje računala u Ministarstvu, održavanje lokalne raču­nalne mreže i veze na Internet, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, te definiranje i održavanje koris­ničkih aplikacija za pojedine upravne organizacije i zaposlenike Ministarstva brigu o dokumentaciji dostupnih programskih paketa; uređivanje javnih i internih informacijskih servisa, kao što su javni i interni WWW informacijski servis, te javne liste za elek­troničku poštu, brigu za promociju Ministarstva u elektroničkim i drugim medijima.

Odjel za informatiku i razvoj izrađuje za potrebe užeg dijela Ministarstva planove informatizacije Ministarstva; daje prijedloge za unapređenje informacijskog sustava Ministarstva, te primjenu suvremenih tehnologija i metoda rada; analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; sudjeluje u planiranju i nabavci računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske osnovice, nadzire rad i održavanje svih elemenata informacijskog sustava; brine o edukaciji službenika i namještenika za efikasno i ispravno korištenje svih informatičkih resursa Ministarstva; određuje pravila i standarde kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuće svjetske i domaće standarde na području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju svih informatičkih resursa.

Obavlja administrativne poslove vezane uz korištenje infor­matičkih resursa, organizira i nadzire rad mrežne opreme, brine o tehničkoj ispravnosti računalne i mrežne opreme, koordinira i ostvaruje povezivanje u globalnu mrežu i umrežavanje sa srodnim institucijama, brine o sigurnosnim mehanizmima zaštite raču­nalne mreže, sustava i programske podrške i o edukaciji službenika i namještenika za efikasno i ispravno korištenje svih infor­matičkih resursa Ministarstva.«

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »obav­lja informatičke« i zarez iza riječi: »poslove« brišu se.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. u točki 4.1. riječ: »Odsjek« zamjenjuju se riječju: »Pododsjek«, točka 4.2. briše se, a dosadašnje točke 4.3. i 4.4. postaju točke 4.2. i 4.3.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. riječ: »Odsjek« zamjenjuje se riječju: »Pododsjek«.

Dosadašnji stavak 12. briše se.

Članak 37.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva iz članka 77. Ured­be mijenja se i određuje u Tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 38.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/05
Urbroj: 5030120-03-1
Zagreb, 17. travnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.