Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta

NN 73/2003 (6.5.2003.), Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

875

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01) i članka 118. Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne novine« br. 34/03) Ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o oznaČavanju autocesta, njihove stacionaŽe, brojeva izlaza i prometnih ČvoriŠta te naziva izlaza, prometnih ČvoriŠta i odmoriŠta

Članak 1.

Za autoceste u Republici Hrvatskoj, neovisno o njihovoj izgrađenosti, određuju se sljedeće oznake:

 1. Autocesta: Zagreb (Lučko) – Bosiljevo - Split - Dubrovnik, A1

 2. Autocesta: Macel - Zagreb (Jankomir), A2

 3. Autocesta: Bregana - Zagreb - Lipovac, A3

 4. Autocesta: Goričan - Zagreb (I. Reka), A4

 5. Autocesta: Beli Manastir - Osijek – Svilaj, A5

 6. Autocesta: Bosiljevo - Rijeka (Orehovica), A6

 7. Autocesta: Rupa - Rijeka - Žuta Lokva, A7

 8. Autocesta: Kanfanar - Matulji, A8

 9. Autocesta: Kaštel - Pula, A9

10. Autocesta: Metković - Opuzen, A10.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se autocesta gradi fazno i koristi kao brza cesta, umjesto slova »A« u oznaci se koristi slovo »B«.

Članak 2.

Novoizgrađenoj autocesti ili brzoj cesti koja nije određena ovim Pravilnikom dodaje se odgovarajuća oznaka s brojem koji nastavlja niz iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Oznaka autoceste iz članka 1. ovog Pravilnika ispisuje se na prometnom znaku »broj autoceste« (C119).

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se autocesta fazno koristi kao brza cesta prometni znak C119 izvodi se s plavom podlogom.

Članak 4.

Prometni znak »broj autoceste« (C119) kao oznaka autoceste odnosno brze ceste (nastavno: autocesta), postavlja se:

1. na znakovima koji su u funkciji vođenja prometa,

2. uz kolnik autoceste:

   – u zoni početka autoceste, te prema potrebi

   – uz kolnik, nakon svakog čvora.

Članak 5.

Stacionaža na autocesti određuje se prometnim znakom »kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste« (C124).

Znak se postavlja svakih 1,0 km, a brojevi rastu od početka do kraja autoceste.

Autocesta počinje i završava:

1. na državnoj granici ili

2. u čvorištu, na mjestu spoja s drugom autocestom.

Za jedan i drugi smjer autoceste vrijedi ista stacionaža, pa je broj na kilometarskoj oznaci, na istom presjeku jednak za oba smjera.

Članak 6.

Stacionaža autoceste raste od sjevera prema jugu odnosno zapada prema istoku, u skladu s opisom autoceste iz članka 1.

Članak 7.

Izlazi i čvorišta na autocesti koja počinje na državnoj granici označavaju se rednim brojevima od 1 do n, počevši od početka autoceste.

Na autocesti koja počinje u čvorištu, to čvorište računa se kao početno, tako da sljedeći izlaz ili čvorište na toj autocesti nosi broj 2.

Čvorište ne nosi jedinstveni broj nego se privoz označuje brojem koji nastavlja niz brojeva prethodnih izlaza i čvorišta.

Iz suprotnog smjera brojevi izlaza i čvorišta nižu se unatrag.

Članak 8.

Broj izlaza ili čvorišta upisuje se u znak »oznaka broja izlaza ili čvorišta« (C127).

Znak C127, s upisanim odgovarajućim brojem izlaza ili čvorišta, umeće se u prometni znak »oznaka izlaza s autoceste ili brze ceste« (C125), odnosno u znak »oznaka čvorišta autocesta« (C126).

Članak 9.

Ako je na nekoj autocesti predviđena izgradnja novog izlaza ili čvorišta za istog se rezervira broj.

Ako se naknadno izgradi izlaz ili čvorište koje nije bilo predviđeno, istom se dodjeljuje broj prethodnog s dodatkom malog slova »a«.

Članak 10.

Ovom Pravilniku se prilažu nazivi izlaza i čvorišta, nazivi odmorišta te karta s oznakama autocesta iz članka 1.

Za buduće izlaze, čvorišta i odmorišta koji ovim Pravilnikom nisu definirani preuzet će se nazivi iz građevinske dozvole i odobrene projektne dokumentacije.

Članak 11.

Prilozi iz stavka 1. članka 10. čine sastavni dio ovog Pravil­nika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/28

Urbroj: 530-01-03-1

Zagreb, 24. travnja 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2:  NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA, TE NAZIVI ODMORIŠTA

 

OZNAKA
AC

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV ODMORIŠTA

A1

1

LUČKO

 

A1

2

JASTREBARSKO

 

A1

3

KARLOVAC

 

A1

4

NOVIGRAD

 

A1

5

BOSILJEVO 1

 

A1

6

BOSILJEVO2

DOBRA

A1

7

OGULIN

MODRUŠ

A1

8

BRINJE

BRINJE

A1

9

ŽUTA LOKVA

BRLOŠKA DUBRAVA

A1

10

OTOČAC

LIČKO LEŠĆE,

JANJČE

A1

11

PERUŠIĆ

LIČKI OSIK

A1

12

GOSPIĆ

JADOVA,

ZIR 

A1

13

GORNJA PLOČA

 

A1

14

SVETI ROK

MARUNE,

JASENICE

A1

15

MASLENICA

 

A1

16

POSEDARJE

 

A1

17

ZADAR 1

ZEMUNIK GORNJI

A1

18

ZADAR 2

NADIN

A1

t:13.8pt'>ss=MsoNormal align=center style='text-align:center'>19

BENKOVAC

PRISTEG

A1

20

PIROVAC

PROKLJAN

A1

21

SKRADIN

KRKA

A1

22

ŠIBENIK

VRPOLJE

A1

23

VRPOLJE

SITNO

OZNAKA
AC

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV ODMORIŠTA

A1

24

PRGOMET

SITNO

RADOŠIĆ,

KOZJAK

A1

25

DUGOPOLJE

 

A1

26

BISKO

 

A1

27

BLATO N/C

 

A1

28

ŠESTANOVAC

 

A1

29

ZAGVOZD

 

A1

30

RAVČA

 

A1

31

PLOČE

 

A1

32

RASTAČIĆI

 

A1

33

VID

 

A2

1

TRAKOŠĆAN

 

A2

2

ĐURMANEC

 

A2

3

KRAPINA

 

A2

4

ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

A2

5

ZABOK

JAKOVLJE

A2

6

ZAPREŠIĆ

 

A2

7

JANKOMIR

 

A3

1

BOBOVICA

 

A3

2

SV. NEDJELJA

 

A3

3

JANKOMIR

LUČKO

A3

4

LUČKO

 

A3

5

BUZIN

 

A3

6

IVANJA REKA

JEŽEVO

OZNAKA
AC

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV ODMORIŠTA

A3

7

IVANIĆ GRAD

JEŽEVO

KRIŽ

A3

8

POPOVAČA

STARI HRASTOVI,

POPOVAČA

A3

9

KUTINA

LIPOVLJANI

A3

10

NOVSKA

NOVSKA

A3

11

OKUČANI

NOVA GRADIŠKA,

SLAVEN

A3

12

N. GRADIŠKA

STARO PETROVO SELO

A3

13

LUŽANI

LUŽANI,

BRODSKI STUPNIK

A3

14

SLAVONSKI BROD-ZAPAD

MARSONIJA

A3

15

SLAVONSKI BROD-ISTOK

SREDANCI

A3

16

SREDANCI

 

A3

17

V. KOPANICA

BABINA GREDA

A3

18

BABINA GREDA

 

A3

19

ŽUPANJA

 

A3

20

SPAČVA

 

A3

21

LIPOVAC

 

A4

1

GORIČAN

 

A4

2

ČAKOVEC

 

A4

3

LUDBREG

VARAŽDIN

A4

4

VARAŽDIN

 

A4

5

VARAŽDINSKE TOPLICE

 

A4

6

NOVI MAROF

 

A4

7

BREZNIČKI HUM

 

A4

8

KOMIN

 

OZNAKA
AC

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV ODMORIŠTA

A4

SV. HELENA

SESVETE

A4

10

POPOVEC

 

A4

11

KRALJ. NOVAKI

 

A4

12

IVANJA REKA

 

A5

1

B. MANASTIR

 

A5

2

ČEMINAC

 

A5

3

OSIJEK

 

A5

4

ČEPIN

 

A5

5

ĐAKOVO

 

A5

6

SREDANCI

 

A5

7

SVILAJ

 

A6

1

BOSILJEVO2

 

A6

2

VRBOVSKO

 

A6

3

RAVNA GORA

 

A6

4

DELNICE

 

/span>

A6

5

VRATA

LEPENICA

A6

6

OŠTROVICA

 

A6

7

KIKOVICA

 

A6

8

OREHOVICA

 

A7

1

RUPA

 

A7

2

PERMANI

 

A7

3

JURDANI

 

A7

4

MATULJI

VRATA JADRANA

OZNAKA
AC

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV ODMORIŠTA

A7

5

DIRAČJE

VRATA JADRANA

 

A7

6

RUJEVICA

 

A7

7

ŠKURINJE

 

A7

8

OREHOVICA

 

A7

9

DRAGA

 

A7

10

SVETI KUZAM

 

A7

11

MEJA

 

A7

12

KRIŽIŠĆE

 

A7

13

JADRANOVO

 

A7

14

SELCE

 

A7

15

POVILE

 

A7

16

SENJ

 

A7

17

VRATNIK

 

A7

18

ŽUTA LOKVA1

 

A8

1

KANFANAR

 

A8

2

ŽMINJ

 

A8

3

ROGOVIĆI

 

A8

4

IVOLI

 

A8

5

CEROVLJE

 

A8

6

LUPOGLAV

 

A8

7

VRANJA

 

A8

8

VEPRINAC

 

A8

9

MATULJI

 

OZNAKA
AC

OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV
IZLAZA ILI ČVORIŠTA

NAZIV ODMORIŠTA

A9

1

UMAG

BUJE

A9

2

BUJE

 

A9

3

NOVA VAS

MIRNA

A9

4

VIŠNJAN

BAČVA

A9

5

BADERNA

 

A9

6

MEDAKI

LIMSKI

A9

7

KANFANAR

BALE

A9

8

VODNJAN

PULA

A10

1

PLOČE